Tolnai Népújság, 2005. április (16. évfolyam, 75-100. szám)

2005-04-01 / 75. szám

2005. április 1., péntek____________________________________________________Ára 79 Ft Előfizetve 57 Ft.___________________________________________XVI. évfolyam, 75. szám * ★ * Igazodnak a romák igényeihez Pályázati programok, kulturális ren­dezvények, alkalmi találkozások ott­hona a néhány hónapja működő Völgységi Romaház. ► 2. OLDAL Tolna nem a béke szigete Lassan elfelejthetjük, hogy a megye bűn­ügyi szempontból a béke szigete, mondta dr. magyar PÁL me­gyei főügyész a teg­nap délelőtti értéke­lésen. ► 3. OLDAL GAZDASÁGI HÍREK 8 ÍNYENCSÉGEK 9 BŰNÜGYEK ________11 AP RÓHIRDETÉSEK l g SMS______________13 HA JDAN__________13 ŰG YELETEK 13 REJTVÉNY________13 HO ROSZKÓP 14 TV-MŰSOROK 14 Százak tartoznak a díjjal Elvetette a tamási önkormányzat ügy­rendi bizottsága, hogy módosítsák a hulladékrendeletnek a szemétszállítás gyakoriságára vonatkozó részét. A képviselő-testület január 20-i ülésén merült fel, hogy vizsgálják meg, lehet- e csökkenteni a szállítások számát, s így a díjakat. ► 4. OLDAL IDŐJÁRÁS Napos, száraz, de kissé hűvös idő lesz, átme­neti felhősö- déssel. ► 13. OLDAL A Föld legnagyobb macskája A tigris a Földön élő nagymacskák legna­gyobbika. Közöttük is a legtermetesebb a szibé­riai tigris, amely elérhe­ti a három és fél méteres hosszúságot is, a sú­lya pedig a háromszáz V kilót. ► 10. OLDAL A szurkolókat is elverték Három vendégdrukkert helyben hagy­tak a Neutron Bevetési Osztály tagjai a szerdai Atomerőmű SE-Szolnok NB I-es férfi kosárlabdameccs után. Egyi­kük feje és keze még most is magán viseli az ütések nyomait - értesültünk Pókász Endrétől, a szolnoki Új Néplap újságírójától. ► 15. OLDAL SZÓVÁ TESSZÜK Lehet, már mások is megfigyel­ték, hogy közterületi időmérő kö­zelében hiába van karóra az ember ke­zén. Az utcák, terek ma már számkijel­zős készülékei szinte vonzzák a tekinteteket, s ez így is van jól, hiszen ez a cél: a pontos idő látványos szolgáltatása a járókelőknek. Ez a feladata a Szekszárd központjában található órának is, mely azonban teg­nap némi ijedtséget okozhatott számos munkába siető embernek. A számla­pon ugyanis még a múlt heti óraigazí­tás előtti idő jelent meg. íme, példa a kizökkent időre. SZERI ÁRPÁD Élhetünk egészségesen is egészség Táplálékunk lehet a gyógyítónk. Mozgással, életmód­váltással legyőzhetjük a tavaszi fáradtságot, a betegséget Az egészséges életnek a mértékletesség az alapköve. Semmit nem szabad túlzásba vinni, így a vitaminok és egyéb étrendi kiegé­szítők szedését sem. F. Kováts Éva Szakemberek szerint a vita­minok kúraszerű alkalma­zása hasznos lehet a szerve­zet számára, de folyamatos, tartós szedésük már nem biztos, hogy jót tesz. Pedig ilyenkor tél végén, tavasz elején a tavaszi fáradtságra hivatkozva sokan szednek sokféle készítményt. A Balassa János Megyei Kór­ház belgyógyász, endokri- nológus főorvosa, dr. Sudár Zsolt szerint a vitaminké­szítmények folyamatos fo­gyasztása nem ajánlott, mert szervezetünk hozzá­szokik a szintetikus készít­ményekhez. Sokkal célrave­zetőbb, ha életmódot vál­tunk, egészségesen étke­zünk s sokat mozgunk. ► 5, OLDAL Használ az egészségnek, ha a friss levegőn kerékpározunk egy jót. Tudják ezt ezek a fiatalok is. Lezuhant egy mentőhelikopter Lezuhant egy mentőhelikopter Pécsett a Négyszáz ágyas klini­ka mellett csütörtökön. A bal­esetben a gép három fős sze­mélyzete súlyosan megsérült. A mentőhelikopter azt követő­en szenvedett balesetet, hogy betegét átadta a klinikának és újból felszállt. Átszakította az egészségügyi intézmény kerí­tését, rotorjával leszakított egy villamos vezetéket, majd az út­testre zuhant és kigyulladt. A tüzet a tűzoltók eloltották, a gép pilótáját, a mentőpilótát és egy mentőtisztet súlyos sérülé­sekkel szállították a pécsi Hon­véd kórházba. Aranykönyvbe írják az iskolát Tizenkét szavazattal elfogadta a szekszárdi közgyűlés dr. Tóth Csaba Attila MIÉP-es képviselő javaslatát, hogy a közadakozásból felépített Ga­ray téri iskola épületében, tiszteletben tartva a város ha­gyományait és a polgárok aka­ratát, megmarad az általános iskolai oktatás. Megmarad a „demográfiai és egyéb felme­rülő problémák ellenére is”. A határozat bekerül a város Aranykönyvébe. Az épületből az általános iskolások egy év­re kiköltöznek, ott a követke­ző tanévben a Garay gimna­zisták tanulnak. ► 3. OLDAL Apáról fiúra száll a hivatás rendőrség Az állomány elköszönt a kollégáktól Állománygyűlés keretében bú­csúztak el a dombóvári rend­őrkapitányság vezetői és dol­gozói két nyugállományba vo­nuló kollégájuktól. TÓTH IST­VÁN (baloldali képünkön) rendőr alezredes, a közrendvé­delmi és közlekedésrendészeti osztályvezetője, a kapitányság vezetőhelyettese és zádori Jó­zsef rendőr főtörzszászlós, dalmandi és kocsolai körzeti megbízott több mint harminc­éves munka után köszönt el a fegyveres testülettől. Tóth al­ezredest 1990-ben nevezték ki kapitányságvezető-helyettes­nek. Zádori főtörzszászlós 1983. augusztus 23. óta nyug­állományba vonulásáig volt Dalmand és Kocsola körzeti megbízottja. Nagyon büszke arra, hogy a hivatást fia to­vábbviszi, aki szintén rendőr­ként dolgozik. T. GY. online interjú Április 1., péntek 15.00-16.00 Dr. lamperth Mónika belügyminiszter asszony lesz szerkesztőségünk vendége április 1-jén, pénteken 15 órától. A politikus egy órán keresztül válaszol az olvasók kérdéseire. www.tolnainepujsag , Nehéz helyzetben segít az iroda Mikrotérségi irodát nyitott a Szekszárd Térségi Fejlesztési Ügynökség tegnap Bátán. Tol­na megyében a bátai a negye­dik ilyen létesítmény. Az irodákat a fejlesztési ügynökség négy hátrányos helyzetű településen hozta létre a Dél-Dunántúli Régió Terület és Regionális Fejlesz­tési Előirányzatból nyert 14 millió forint vissza nem térí­tendő támogatás egy részé­ből. Az északi részen Kölesden és Bogyiszlón léte­sült iroda, a délin Sárpilisen és Bátán. A település önkor­mányzatának épületében lé­vő helyiségben munkanapo­kon 8-tól 16 óráig várják az ügyfeleket. F. Kováts Éva Magyarország olyan lesz, amilyenné a lakói teszik fórum Gyurcsány Ferenc Pécsett Magyarország olyan lesz, amilyenné azok az embe­rek teszik, akik lakják, akik itt élnek. Erről Gyurcsány Ferenc be­szélt csütörtökön Pécsett, a Pécsi Tudományegyete­men tartott hallgatói fó­rumon, mintegy ötszáz fős közönség előtt. A miniszterelnök arra a hall­gatói kérdésre, hogy mi a kor­mány stratégiája a munkanél­küliség csökkentésére, a fog­lalkoztatás növelésére, azt mondta: a kormány aktív és passzív munkaerő-piaci intéz­kedéseket egyaránt hoz a helyzet javítása érdekében. Példaként közölte, hogy a ko­rábbi háromszorosára növel­ték a közmunka-forrásokat és több, a foglalkoztatást erő­sítő kedvezményt is életbe léptettek. A probléma leg­főbb forrása, hogy a kép­zés több esetben nem il­leszkedik a munkaerő­piaci igényekhez, szá­mos felsőoktatási sza­kon túlképzés van, ugyanakkor nincs elegen­dő jól képzett szakmunkás. A miniszterelnök találkozott a sajtó képviselőivel Is. A Tolnai Népújság kérdésére válaszol­va elmondta, hogy a következő időszakban még határozottab­ban vezeti a kormányt. Végre­hajtja a szükséges átszervezé­seket. Nem változtat viszont a minisztériumok számán, nem cserél le minisztereket, ha csak a körülmények változása ezt nem indokolja. Hangsú­lyozta, hogy fontosnak tartja a pályázati rendszerek egyszerű­sítését,. a forráshoz jutás meg- k ö n n y í - tését.

Next

/
Thumbnails
Contents