Tolnai Népújság, 2005. április (16. évfolyam, 75-100. szám)

2005-04-01 / 75. szám

2 TOLNAI NÉPÚJSÁG - 2005. ÁPRILIS 1., PÉNTEK BONYHÁD ÉS TÉRSÉGE A legtöbb pénzt oktatásra kapta a kistérségi társulás völgység Lesz munkaszervezet A Völgységi Többcélú Kistérsé­gi Társulás 65,6 millió forintot kapott társulásoknak járó tá­mogatás jogcímen. Mint a szer­vezet vezetője, potápi árpád mondta, az összeg nagy része a társult település közösen vállalt oktatási feladatainak megoldá­sát segíti. Emellett a munka- szervezet kialakítása kapott je­lentős támogatást, amelynek csírái adottak. A jelenlegi kistérségi iroda bővítése mutatkozik a legké­zenfekvőbb megoldásnak. A belső ellenőrzési feladatok vég­rehajtását is lehetővé teszi az igényelt és megkapott összeg. Mindezek mellett a gyermekjó­léti munkát, a tagintézmény­ként működő óvodák és iskolák fenntartását segíti a társulás­nak járó támogatás. Még nem tartalmazza azonban a logo­pédiai és gyógypedagó­giai szolgálta­tások normatí- váját. Ezek tár­gyi és személyi feltételeit négy településen - Nagymányok, Tevel, Mórágy, Bonyhád - már megteremtették. Szaktanterme­ket alakítottak ki, a bonyhádi Széchenyi István Általános Is­kola keretében utazó logopé­dust és gyógytornászt alkal­maznak. A működésre járó nor­matívával a közeljövőben nö­vekszik a támogatás összege. Tervek szerint a települések bővítik az együttműködési terü­leteket. Várhatóan a szociális szférában teszik meg az első lé­péseket. P. Á. Egy autós fújt büntetendő értéket az alkoholszondába ellenőrzés A kép szép, de hamis Az ünnepek alatt végrehajtott fokozott közúti ellenőrzés során 422 járművezetőt igazoltattak és szondáztak a bonyhádi rend­őrkapitányság illetékességi te­rületén. Dr. Marcsek Sándor­nak, a közrendvédelmi és közle­kedésrendészeti osztály vezető­jének tájékoztatása szerint mindössze egy autós fújt sza­bálysértési eljárást maga után vonó értéket. Három forgalmi engedélyt vettek el, negyven főt összesen száznegyvenezer fo­rint helyszínbírsággal sújtot­tak, három szabálysértési felje­lentés készült. Az osztályvezető megjegyezte: valójában ez a kép nem mutatja a völgységi közlekedés jellemzőit, az ennél sötétebb. A kedvező tapasztala­tok valószínűleg az előzetes nagy beharangozásnak köszön­hetőek. Pál Á. Több évtized mulasztásait kell helyrehozni az utakon A Völgység szinte minden tele­pülése a közutak felújításával küszködik. Kismányoknak a bekötőút, Nagymányoknak és Bonyhádnak a belterületi utak rendbetétele okoz fejtörést. Az önkormányzatok hol ön­erőből, hol pályázatok útján próbálják előteremteni a pénzt az évtizedes mulasztások és az idei tél okozta károk helyreállí­tására. Bonyhádon megkezdő­dött a kátyúzás. Kivitelező a Szekszárdi Közúti Építő és Szol­gáltató Kft. A jövő héten befejezik a kátyúzást Élettel telt meg a romaház kisebbség A cigányok előítélet-mentes foglalkoztatását segítő pályázat több programjának adott otthont a bonyhádi intézmény Pályázati programok, kul­turális rendezvények, al­kalmi találkozások, be­szélgetések otthona a né­hány hónapja működő Völgységi Romaház. Pál Ágnes Az Autonómia Alapítvány, a Bonyhádi Független Roma Egye­sület, a Magyarkeszi Cigány Ki­sebbségi Önkormányzat és a Kajdacsi Roma Egyesület alkotta konzorcium nyertes pályázatá­nak több programja valósult meg a Völgységi Romaházban. Né­hány hónapos fennállása óta képzések, kerekasztal-be- szélgetések, kulturális ren­dezvények ott­hona volt. Leg- | utóbb vizsga zajlott falai között. ■« Mint babai LÁSZLÓ, a nyertes pá- | lyázat helyi projektvezetője el- I mondta, ez jelentős fordulója volt programjuknak. Négy bonyhádi, egy kajdacsi, nagydorogi és ten- gelici munkaügyi referens adott számot eddig szerzett elméleti tudásáról. Többek között uniós, pályázatíró, szociológiai, jogi és munkajogi kérdésekre kellett vá­laszolniuk. Közülük ketten - Bo­ros Csaba és Jákovics Vilmos - a program elindulása óta az Auto­Vizsgázott roma munkaügyi referensek. Ülnek: Lakatos Istvánné (Bonyhád), Orsós Tamás (Kajdacs). Állnak (balról jobbra): Jákovics Vilmos (Bonyhád), Katona Péter (Kajdacs), Bogdán Ágnes (Nagydorog), Boros Csaba (Bonyhád) nómia Alapítvány alkalmazásá­ban állnak. Ők a projekt megva­lósításának eddigi szakaszában gyakorlati munkát (felmérések, kerekasztal-beszélgetések, fóru­mok szervezése) végeztek. Ered­ményeként Bonyhádon és kör­nyékén olyan, a romák életvite­léhez és igényeihez igazodó programokat dolgoztak ki, ame­lyek megfelelő kiírások esetén jó eséllyel indulhatnak pályázato­kon. Többek között Váralján a ci­gánytelepre vezető út rendbe té­tele, a gyógynövénygyűjtés meg­szervezése, Nagyvejkén a cso­portos mangalicatenyésztés, Aparhanton kőművesbrigád ala­kítása, Bonyhádon koszorúkötő üzem létrehozása vetődött fel. A két munkaügyi referens alkal­mazását a Tolna Megyei Munka­ügyi Központ két évig tartó támo­gatása teszi lehetővé. A nők rontják saját esélyeiket rendezvények Ki elmondta a véleményét, ki nem vállalta Bonyhádon felkapott té­maként jelent meg a nők esélyegyenlőségét felvető kérdés. Az elmúlt három napon két helyszínen volt terítéken. A Bonyhád és Vidéke Nyugdí­jas Egyesület, valamint a Fidesz helyi szervezetének nőtagozata hirdetett programot a nők esélyegyenlőségének jegyében. Az első esetben - egy nyertes pályázat eredményeként - szőts viola (felső képünkön) és DR. hegedűs Éva gondolatait hallgathatták meg az érdeklő­dők. Mindkét előadó elmondta: genetikai okok mellett tradíciók határozzák meg a nők hát­rányos megkü­lönböztetését. Sem az orszá­gos, sem a he­lyi gazdasági és politikai döntéseknél nem veszik fi­gyelembe e ré­teg érdekeit, alulreprezen­tált a nők rész­vétele a köz­életben. A bonyhádi képviselő- testületben is mindössze egy hölgy dolgozik. Dr. Hegedűs Éva megjegyezte, hogy sokszor maguk a nők hátráltatják saját érvényesülésüket. Az előadáso­kon részt vevők közül Szegedi Gyuláné, a bonyhádi nyugdí­jasklub vezetője felvetette: jó lenne, ha az ifjabb korosztály­ból nagyobb számban képvisel­tetnék magukat egy-egy ilyen alkalommal. Az idősebbek ta­nácsokkal szolgálnak ugyan, mondta, de az egyenlőséghez vezető utat csak a fiatalok tud­ják kitaposni. A Fidesz nőtagozatának ösz- szejövetelére a Völgység női munkanélküliségéről szóló tá­jékoztatót ígérte a meghívó. Az előadó azonban elzárkózott a nyilatkozattételtől. R Á. Épített értékeket védők találkoztak A závodi önkormányzat szer­vezésében negyven helyi la­kos látogatott Palkonyára. Azért választották ezt a kis ba­ranyai települést, mert hason­lóképpen falujukhoz, nagy gondot fordítanak az épített értékek védelmére, s a falusi turizmus szervezésében előt­tük járnak. Az utazásra olyan lakosokat hívtak, akiknek há­za helyi védelem alatt áll és al­kalmassá tehető vendéglátás­ra. Céljuk a tapasztalatszerzés volt, valamint az, hogy a závo- diakat megerősítsék abban, hogy jó úton járnak, amikor településük épített értékeit óv­ják, védik. A Dél-dunántúli Gázszolgáltató Részvénytársaság ezúton értesíti Tisztelt Ügyfeleit, hogy tamási, paksi, dombóvári Ügyfélszolgálati Irodájának nyitvatartésa 2005. április 4-től az alábbiak szerint alakul: Tamási: Kedd: 8:00 - 17:00 Paks: Szerda: 8:00-17:00 Dombóvár: Szerda: 8:00 - 17:00 A helyi hívás díjáért elérhető ddgáz kék vonal (06 40 22 00 22) valamint az interneten ( www.ddgaz.hu ) elérhető Elektronikus Ügyfélszolgálat ( meroallas@ddgaz.hu ) továbbra is a megszokott rend szerint áll Ügyfeleink rendelkezésére. 7626 Pécs, Búza tér 8/a • Postacím: 7602 Pécs, Pf.; 169 Tel.: 06 40 22 00 22 • Műszaki hibabejelentő: 06 40 40 40 40 ddgaz@ddgaz.hu • www.ddgaz.hu TOLNÁBAN A-TÓL Z-IG Bátaapáti NŐK klubja A te­lepülésen egyre népszerűb­bek a nők klubjának össze­jövetelei. Ezen alkalmakkor a csoport tagjai megbeszé­lik a falu életében jelentős eseményeket, köszöntik egymást névnapjuk alkal­mából. Havonta egyszer ta­lálkoznak. (Pá) Bonyhád hulladékgyűjtés a Bonyhád Városi Napköziott­honos óvoda kisgyermekei rengeteg alumínium italos do­bozt gyűjtöttek össze. Az el­szállítást vállaló kht. nem gon­doskodott a hulladék elszállí­tásáról. Markovics Mihályné óvodavezető felvette a kapcso­latot a Bo-Méh Kft.-vel. A tár­saság készségesen befogadta a több zsáknyi szemetet. Mérés nélkül 40 ezer forintot adott érte, amely sokszorosa valódi árának, ipái Cikó KÖZÖSSÉGI HÁZ A falu közepén, a közösségi házban kapott helyet a német szoba. A berendezési tárgyakat a te­lepülésen gyűjtötték össze az értékeket őrző helybeliektől. A szoba az 1930-40-es évek hangulatát idézi. A német ki­sebbségi önkormányzat iro­dája is ebben az épületben található, valamint a székely és német kórusoknak is itt adódik lehetőségük arra, hogy rendszeres próbáikat itt tartsák meg. tpéi Dombóvár testvéri szikla A Város és Lakásgazdálkodási Kht. munkatársai, Papp Róbert és Máté Géza helyezték el a víztorony mögötti téren azt a sziklát, melyet Ogulintól kapott a város a testvérkapcsolat jelképeként. <tgyi i 4 1

Next

/
Thumbnails
Contents