Tolnai Népújság, 2005. március (16. évfolyam, 50-74. szám)

2005-03-01 / 50. szám

* ★ * Genfbe szeretnének utazni A fogyatékossport kategóriájában Tolna megye legjobb sportolójának címét - Csuti János és Orsós János tár­saságában - Kapási Mária asztali- teniszező nyerte el. ► 2. oldal Tűzdelik a virágpalántákat Nem véletlenül tartozik Ozora a legvirá­gosabb Tolna megyei települések közé. A község ugyanis jól működő kertészettel rendelkezik, mely megbízható helye a palántáknak. ► 2. OLDAL HAZAI TŰKOR 6 GAZDASÁGI HÍREK 8 EGÉSZSÉG _ 9 BŰNÜGYEK 10 HAJDAN 13 SMS 13 PROGRAMOK 13 HOROSZKÓP 14 TV-MŰSOR 14 KÉPREJTVÉNY 14 IDŐJÁRÁS Megszűnik a havazás, nap­pal is téli hideg idő várható, kemény fagy- gyal. ► 13. OLDAL Hazai viszonyok, uniós elvárások Jelentős terhet jelent az állattartó és növénytermelő gazdáknak az uniós előírás. Év végéig meg kell teremteni­ük azokat a feltételeket, melyek elen­gedhetetlenek a környezetkímélő gaz­dálkodáshoz. ► 5. OLDAL U Meng újabb aranya Amióta Szekszárdon játszik, második ranglistaversenyét nyerte meg Li Meng Jiao, aki a hét végi újonc, serdülő és ifjúsági korú asztaliteniszezők számára kiírt Budapest Bajnokságon állhatott fel egyéniben a dobogó legfel­ső fokára. ► is. oldal tr SZÓVÁ TESSZÜK Orvoshoz járni senki sem szeret De ha muszáj, legalább kevés várakozással jusson a beteg az orvos színe elé. Jó öt­letnek tűnt, amikor Szekszárdon, a ren­delőintézetben, néhány szakrendelésen bevezették az adott időre való bejelent­kezést. Úgy tűnik, a rendszer még nem tökéletes. Mert mi értelme az időpont­nak, ha azt senki nem tartja be? Ha to­vábbra is órákat kell várni, mondjuk a reumatológián. Nem minden eset egyfor­ma, hallom az ellenvetést, van, akire több, van, akire kevesebb idő is elég. Amikor kitalálták ezt a módszert, ak­kor vajon milyen szempont alapján dön­tötték el, hogy egy emberre tíz perc is elég? MAUTHNER ILONA Jól vizsgázott az erőmű biztonság Korábban vizsgálódott a Nemzetközi Atomenergia Ügynökség, most megnézték, volt-e foganatja a javaslataiknak A paksi atomerőműben vizsgálódó nemzetközi szakértő' csoport jónak értékelte azokat az in­tézkedéseket, amelye­ket két korábbi nemzet­közi vizsgálat nyomán vezettek be Pakson. Vida Tünde Az akkori javaslatok mint­egy háromnegyedét mara­déktalanul, negyedét rész­ben megvalósították. A ki­lenc ország nukleáris szak­embereiből álló csoport veze­tője kiemelte: komoly előre­lépéseket tapasztaltak a vál­lalatvezetés programjában, az üzemvitel és karbantartás területén, a szerződéses part­nerek kiválasztásában. Miroslav Lipar elmondta, olyan területet nem találtak, ahol nem történt előrelépés. A vizsgálat megerősítette: az erőműben különösen fontos­nak tartják a biztonságot, amely garancia a jövőben is. ► 3. OLDAL Operátor munka közben az atomerőmű blokkvezénylő termében (képünk illusztráció) Munkahelyeket ígér a befektető A befektető Tóth és Csider Kft. milliárdos fejlesztést és hat­száz munkahelyet ígér Tamá­siban. A másfél éves előkészí­tés után az önkormányzat és a befektető a közeljövőben álla­podik meg a fürdő értékesíté­séről és a fejlesztésről. A ter­vek szerint a fürdőt téliesítik, s huszonöt hektáron szállo­dát, vendéglátóhelyeket, gyó­gyászati centrumot építenek. A fürdő ezekkel a létesítmé­nyekkel együtt hatszáz új munkahelyet is jelent majd. ► 2. OLDAL Nem könnyű az élet a Péróban VÁRALJÁN nincs hová elhelyez­ni a putrik lakóit, pontosab­ban ott sincs hová. A Péróban lakók között vannak, akik máshová költöznének, s van­nak, akik továbbra is itt sze­retnének élni. Kleczi Györgyék nem mennének el. Néhány hónapja örökölt pénz­ből előteret alakítottak ki, egyetlen szobájukban ál­mennyezetet húztak a besza­kadt tető alá. Néhány házzal odébb a fiatal Orsós Györgyék egy romos házból szinte újat építettek. Szándékaik szerint itt nevelik fel két gyermekü­ket. ► 3. OLDAL Habsburg György lobbizik vöröskereszt Az elnök több elismerést és pénzt szeretne Habsburg György, a Vö­röskereszt elnöke itt­hon és külföldön is új kapcsolatokat keres a szervezet érdekében. TOLNA MEGYÉBEN töltötte teg­napi munkanapját Habsburg GYÖRGY, a Magyar Vöröske­reszt decemberben megvá­lasztott elnöke és a főtitkár, Morzsányi Éva. Délelőtt Ta­másiban jártak, délután a me­gyei közgyűlés elnökével, Frankné dr. Kovács Szilviá­val, majd Kocsis Imre Antal polgármesterrel, illetve a Vö­röskereszt megyei vezetőivel találkoztak. Mint Habsburg György elmondta, a megbe­szélések célja a kapcsolatok bővítése az önkormányzatok­kal. Kiemelte, az utóbbi hóna­pokban meggyőződött róla, hogy milyen nagy munkát vé­geznek a szervezetben, s azt szeretné elérni, hogy ezért még nagyobb társadalmi elis­merésben részesüljenek, aki­ket ez megillet. Megkérdez­tük, mi ve­zette arra, hogy funkci­ót vállaljon a Vöröske­resztben. Azt vála­szolta, hogy a családjának mindig szoros volt a kapcsolata a szervezet­tel, s most hogy Magyaror­szág csatlakozott az Európai Unióhoz, még erősebben kell lobbizni a forrásokért itthon és külföldön. Vita az iskolacsere körül érv A Fidesz szerint előkészítetlen és antidemokratikus volt a döntés szekszárd Előkészítetlennek és antidemokratikusnak ne­vezte tegnap egy sajtótájékoz­tatón BRAUN MÁRTON Ország- gyűlési képviselő és Kővári László képviselő, a Garay álta­lános iskola iskolaszéki tagja, a várost vezető koah'ció dönté­sét. A legutóbbi közgyűlésen a többség írásos előterjesztés, a tanárok és szülők előzetes tájé­koztatása nélkül döntött arról, hogy a gimnázium felújításá­nak idejére a középiskolások az általános iskola Garay téri, a kicsik pedig a Zrínyi utcai épületbe köl- t ö z n e k . Schoeck Ká­roly, az MSZP frakcióveze­tője elmondta, a művelődési bi­zottság, a csak egy tanévre szó­ló döntést, az igazgatók bevoná­sával két hónapon át többször is tárgyalta. A határozat a beiratások miatt sürgős, nem akartak a két témáról külön dönteni. 1.1. Lesz egy nyári fesztivál, de nem Thelena a neve Barroso a magyar régiókért találkozás Molnár Árpád a brüsszeli indítványról döntés Pályáztatják a rendezvényt tolna Közös megegyezéssel felbontja a Thelena Fesztivál megrendezéséről szóló szer­ződést a város és a korábbi rendező, a Hikádi Bt. Erről a polgármester és a vállalkozó állapodott meg, majd tegnap a képviselő-testület is szente­sítette ezt. A döntés azt jelen­ti, hogy az évtizedes múltra visszatekintő Thelena Feszti­vál, mint olyan, valószínűleg megszűnik. A Thelena elne­vezés ugyanis a vállalkozó be­leegyezése nélkül nem hasz­nálható. A város vezetése azonban ragaszkodik egy nyári fesztiválhoz, erre legfel­jebb félmillió forint támoga­tást biztosít. Az önkormány­zat mind a fesztivál program­jainak megszervezését, mind a vendéglátó tevékenységet megpályáztatja. Ennek alter­natívája lett volna a művelő­dési ház megbízása a prog­ramszervezéssel. Link Judit, a művelődési központ igazga­tója tegnap azt mondta: ennyi pénzből a korábbi programok és a színvonal töredékét tud­nák csak biztosítani. S. K. programját ismertette. A ma­gyar küldöttség előzetesen egyeztetett és eredményes mó­dosító indítvánnyal élt: a ja­vaslat abból indul ki, hogy a leginkább lemaradt régiók szo­rulnak a legnagyobb támogatásra, hiszen csak így biztosítható Európa kiegyensúlyo­zott fejlődése. Dlóssy László, Veszprém polgár- mestere, középen Barroso elnök, jobb­ról pedig Molnár Árpád Dombóvár főépítésze telefonon tájékoztatta lapunkat arról, hogy Brüsszelben, az Európai Unió Régiók Bizottsága soros ülésén találkozott az Európai Bizottság elnökével. Jose Manuel Barn ző öteszten­dős ciklus A 4 4 Tisztét tekintve az úgynevezeti nagy politikusok közé tartó zik, ennek ellenére - avagy ta Ián éppen ezért - lefegyverző en barátságos és közveüen. Barre elnök ezen oldal is megismerhet­te a napokban Molnár Árpád, az EU Régiók Bi­zottságának dél­dunántúli képvi­selője. Somogy Megye Közgyű­lésének tagja,

Next

/
Thumbnails
Contents