Tolnai Népújság, 2005. március (16. évfolyam, 50-74. szám)

2005-03-01 / 50. szám

2 TOLNAI NÉPÚJSÁG - 2005. MÁRCIUS 1., KEDD TAMÁSI ÉS TÉRSÉGE Fürdő: remény a kitörésre fejlesztés A felzárkózást jelentené a kistérségnek a tamási termálfürdő egymilliárdos bővítése. Legalább hatszáz munkahelyet ígér a befektető Márciusban írhatja alá az önkormányzat a termál­fürdőről szóló megállapo­dást a befektető Tóth és Csider Kft.-vei. A cég mil­liárdos fejlesztést és hat­száz munkahelyet ígér. A felújítás egyelőre a víz­visszaforgató beépítésével kezdődik. Tóth Ferenc tamási A negyvenötmillió euró - mintegy egymilliárd forint - értékű beruházást a cég három és fél éven belül tervezi végre­hajtani. A másfél éves előkészí­tés után az önkormányzat és a befektető a közeljövőben állapo­dik meg a fürdő értékesítéséről és a fejlesztésről. Tóth István, a kft. ügyvezető igazgatója érdek­lődésünkre elmondta: a szerző­déstervezeten az utolsó simítá­sokat végzik, s azt heteken be­lül aláírják. A tervek szerint a fürdőt téliesítik, s huszonöt hektáron szállodát, vendéglátóhelyeket, gyógyászati centrumot építe­nek. A fürdő ezekkel a létesít­ményekkel együtt hatszáz új munkahelyet is jelent majd. A fejlesztés első lépése a tör­vény által előírt vízvisszaforga- tók beépítése lesz. Tóth István ezzel kapcsolatban elmondta: a rekonstrukciót a hónap végéig el kell kezdeni, a fürdő ugyanis jelenleg nem alkalmas a nyitás­ra. A téliesítést ősszel kezdik el, A termálfürdőt tavaly keresték fel a legkevesebben az utóbbi öt évben. A fejlesztéssel több vendégre számítanak amelyhez jogerős építési enge­déllyel rendelkeznek. A tamási fürdő három me­dencéjét kell vízvisszaforgatók- kal felszerelni: a két gyermek- medence, a huszonöt és a har­minckét méteres úszómedence átalakítása nettó százmillió fo­rintba kerül - tudtuk meg Barkóczy Ferenctől, az üzemel­tető Tamási Vízmű Kft. ügyve­zető igazgatójától. Flozzátette: ahhoz, hogy elkészüljön május 1-jére, feszített tempóban keli végrehajtani az átalakítást. A tamási termálfürdő vendég- forgalma négy éve százharminc- ezer fő körül alakul, bár koráb­ban elérte a százötvenezret is. Ta­valy drasztikusan csökkent a Ta­másiban eltöltött vendégéjszakák száma. Egy 2001-ben készült fel­mérés szerint a fürdő német ven­dégei főként a szolgáltatások vá­lasztékát tartották csekélynek. A nitrit és az ammonium már átlépte a küszöböt S NYOMELEMEK Uj kút, pincehely Nitrit és ammonium. Egy szakmai vizsgálat bebizo­nyította: ez a két összetevő ha­ladt túl egy bizonyos mértéket abban az ivóvízben, melyet Pin­cehely lakói is fogyasztanak. Herdics Béla polgármester siet hozzátenni: ezzel együtt nem arról van szó, hogy egészségre káros lenne a víz. Ám a szab­ványnak való megfelelés miatt lépni kell, azaz megoldást kell találni arra, hogy az említett nyomelemek mennyisége kü­szöbön belül maradjon. Pincehely ezért rendelte meg azt a hatástanulmányt, mely je­avagy vezetékcsere lenleg is készül Kaposvárott. A ' kész anyagot nagyon várják már a településen, hiszen annak bú- tokában lehet pályázni olyan EU-s pénzre, mely tiszta vizet önthet a pohárba. A nyerhető mi­nimum összeg ötven-, a felső ha­tár százmillió forint. A község­nek mindössze öt százalék ön­erőt kellene felmutatnia, az pe­dig nem okozna megoldhatatlan feladatot. A kilencvenöt százalé­kos, vissza nem térítendő támo­gatással a polgármester szerint akár új kút fúrása, akár a régi vezetékek kicserélése is megva­lósulhat. A városi szeretetszolgálat ajándékai a gyermekeknek jótékonyság Rászorulók Simontornyán Már évek óta működik a város javára Simontornyán az SOS Szeretetszolgálat. A karitatív szerveződés mindenekelőtt azon rászoruló gyermeke­ket segíti, akik az úgy­nevezett sajátos neve­lési. igényű tanulók táborába tartoznak. A múlt hét végén is értük szervezett jóté­konysági estet a helyi művelődési házban a szeretet­szolgálat. A rendezvényen isko­lás gyermekek teremtettek jó hangulatot fellépéseikkel.- Többször tartottunk már ru­haosztást a művelődési házban, az öltözékeket azon családoktól kértük el, akiknek már nem volt rá szükségük - adott tájé­koztatást a szolgálat tevékenysé­géről Bereczki Imréné elnök. - Ez alkalommal, a jóté­konysági esten csekély összeg jött ugyan össze, • de ehhez még hozzáte­szünk valamennyit. A pénzt ajándékcsomagok­ra költjük, s támogatjuk a Kéz a kézben klub fiataljainak kirándulásait. Olyan gyerme­kekről van szó, akik súlyos gondjaik miatt nerh járhatnak iskolába: számukra a kirándu­lás jelenti a kikapcsolódást. A nyugdíjasok is beöltöztek Tűzdelik a virágpalántákat kertészet Az üvegház fűtése jelentős költséggel járna Genfibe szeretnének utazni a regölyi otthon focistái sportbarátság Jó a hírük a határon túl MiszLA Idén is nagy sikert ara­tott Miszlán a helyi nyugdí­jasklub által szervezett farsangi mulatság. A település központjá­ban lévő szociális épületben több mint ötvenen vettek részt az esten, sokan öltöztek ötletes jelmezbe - mondta el lapunknak Mózes László polgármester. A farsangi felvonulást követően Miszla nyugdíjas lakói a maguk által készített sütemények és fi­nom borok mellett beszélhették meg az elmúlt időszak történé­seit, de természetesen nem ma­radhatott el a táncos mulatság sem. Az összejövetelnek jövőre is lesz folytatása" T. GY. Nem véletlenül tartozik Ozora a legvirágosabb Tolna megyei te­lepülések közé. A község ugyanis jól működő kertészettel rendelkezik, mely megbízható helyszíne a palántáknak. A léte­sítmény két éve épült, közel nyolcmillió forint ráfordítással. Jelenleg tíz dolgozónak ad mun­kát, a megyei munkaügyi köz­pont támogatásának köszönhe­tően. Schranz Istvánné polgármes­ter elmondta: a legközelebbi tennivaló a virágok pikírozása, azaz tűzdelése lesz. Azaz az ap­ró tálcákból szálanként kell át­rakni a növényeket megfelelő nagyságú cserépedényekbe. Ez­után kezdődhet meg a virágok ültetése a közterületekre. Ezenkívül Ozorára hamarosan megérkezik egy szállítmány, egymillió forint értékben. Alap­vetően egynyári virágokról van szó, az újdonságot az jelenti, hogy most a választékot mus­kátli is színesíti. A polgármes­ter csak jó időt kér, semmi mást: hiszen az üvegház fűtése, amennyiben szükség lenne rá, jelentős többletköltséggel járna. Muskátli az ozorai vár előtt (archív felvétel) FOTÓ: BAKÓ A fogyatékos sport kategóriájá­ban Tolna megye legjobb spor­tolójának címét - Csuti János és Orsós János társaságában - Ka­pási Mária asztaliteniszező nyerte el. A regölyi otthon gon­dozottjának kiemelkedő teljesít­ménye ismét ráirányítja a fi­gyelmet az intézményben zajló sportéletre, melynek megannyi látványos eredménye, az okle­velek, érmek, kupák tucatja im­már egy kisebbfajta kiállítóter­met igényelne. A Fogyatékosok Rehabilitációs Intézménye lab­darúgó kiválóságokat is nevel. Tavaly a regölyi csapat Svájc­ban, Genfben bizonyította felké­szültségét. A részt vevő tizen­egy ország tizennyolc csapata közül összességében a negye­dik legjobb hely jutott a Tolna megyeieknek. Á folytatás idén pünkösdkör várható, ha az ott­hon képes lesz előteremteni a részvételhez szükséges pénzt. TOLNÁBAN A-TÓL Z-IG Attala költségvetés Elfogadta a költségvetési rendeletet a község képviselő-testülete legutóbbi ülé­sén. Mivel a helyi bevételek és az állami normatívák nem fede­zik a kiadásokat, önhiki-támo- gatásból próbálja az önkormány­zat pótolni a forráshiányt A na­pirendi pontok közt szerepelt még a hulladékszállítás díjainak változása, melyek a döntés értel­mében az infálciós rátának meg­felelően, közel hét százalékkal emelkednek a településen.®/; Bátaszék ÜNNEPSÉG Elkészült a város március 15-i ünnepségé­nek műsorterve. A megemlé­kezés kilenc órakor szentmisé­vel kezdődik a római katolikus templomban. Ezt követően „Anyám, az álmok nem hazud­nak" címmel emlékműsor lesz a tornacsarnokban, mi Bonyhád sulirádió A Széche­nyi István Általános Iskolában megkezdte adásait a sulirádió. A helyi adásban a diákok éle­tével kapcsolatos események­ről, vetélkedőkön elért eredmé­nyekről adnak híreket az ifjú rádiósok. A stábot bővíteni szeretnék. Olyan hatodik, hete­dik osztályosokat várnak, akik szívesen ülnek mikrofon elé. (pél Gyapa farsang Fergeteges far­sangi mulatságot rendeztek a Pakshoz tartozó kistelepülés kultúrházában. A maskarás­Dombóvár kiállítás Vértes Zoltán dombóvári fotós munkáiból nyílt kiállítás a helyi művelődési házban. Az „Erdélyi utazás képei” című tárlaton a látogatók megismerkedhetnek Szárhegy, Parajd, Farkaslaka természeti szépségeivel, jellegzetes épületeivel és az ott élők mindennapi életével ttgyi estet a részön­kormányzat képviselői és néhány hely­beli szervezte. Előbb a táncol­ni tanuló gye­rekek léptek fel, majd azok a felnőttek, akik rendszeresen járnak táncházba. A jelmeze­sek bemutatkozása után bált tartottak. A rendezvényen ven­dégül látták Paks polgármes­terét, HAJDÚ JÁNOST is. mi Iregszemcse szerencséjük lehet Talán megúszhatja hitel felvétele nélkül az önkormány­zat az idei évet, ha nem jön közbe semmi rendkívüli ese­mény. A legtöbb pénzt az isko­la viszi, az állami normatíva a béreket sem fedezi, a 163 mil­liós költségvetésű intézményt így az önkormányzat segíti ki 50 millió forinttal. A települé­sen élő 150 vállalkozó viszont szép summát hoz a közös kasszába, ez enyhít némiképp a kiadásokon. A költségvetést a múlt héten fogadta el a testü­let. (bb) Magyarkeszi társultak közös társulást hozott létre három te­lepülés, Felsőnyék, Magyar­keszi és Nagyszokoly önkor­mányzata a pályázatírásokhoz. Azért döntöttek az egyesülés mellett, mert a meghirdetett lehetőségek legtöbbje társulá­soknak szól, s ezzel a lehetőséggel eddig nem tudtak élni. A közmunkapályázatra már együtt adták be jelentke­zésüket, annak március máso­dik felében lesz meg az ered­ménye. (bb) * J

Next

/
Thumbnails
Contents