Tolnai Népújság, 2004. augusztus (15. évfolyam,179-203. szám)

2004-08-02 / 179. szám

Mai számunkból Kegyetlen harc a vásárlókért Egyre több kedvezmény jár az új autókhoz A regisztrációs adó felborította a Tolna megyei autópiacot, ugyanis a potenciális vevők a bevezetés előttre időzítették a vásárlást. A kereskedőket megtévesztette a hirtelen megnőtt igény, ezért túlkészleteztek. Az eladás érdekében rendkívüli akciókat hirdetnek, és ez egyúttal árcsökkenéshez is vezetett. Tolna megye A márkakereskedők ajándékba adják a klí­mát, a metálfényt, átvállalják á regisztrációs adó egy részét, esetenként kamattámogatást is adnak a hitelhez, így a vásárló akár 0 százalé­kos teljes hiteldíj mutatóval is banki kölcsön­höz juthat. A forgalmazó mindezeket a számá­ra megmaradó egyre kisebb árrés ellenére is vállalja, az importőr ugyanis a szerződésben meghatározza, hány autót kell eladniuk egy évben. Ha ezt nem teljesítik, megvonja tőlük a forgalmazási jogot. Emellett bizonyos előírá­sokat is kötelezővé tesznek számukra a sza­lonra, szervizre, alkal­mazottak kép- k zettségére vo­natkozóan. Szak­mai berkekben egyre többet beszélnek arról, hogy a megyében a tü­relmi időt követően több márkakereskedő bezárhat. Sokan ugyanis az eladott autók utáni egyre kisebb haszon miatt csak hitelekből tudnának megfe­lelni a követelményeknek. Az új autókra vo­natkozó kedvezmények a használtjármű piac­ra is rányomták a bélyeget. Tovább nehezíti a helyzetet, hogy a hitellehetőségek is kedvezőt­lenebbek. A régi, nem túl környezetbarát au­tók árának regisztrációs adó miatti áremelke­dése sújtja a kispénzűeket és a kereskedőket is. Haba József, a Magyar Szabványügyi Testü­let főosztályvezetője azt mondta: ettől a dön­téshozók azt remélik, hogy az országot nem árasztják el a Nyugat-Európában már nem kívánatos autók. Ugyan­akkor a Tolna megyeiek szívesen vásároltak külföldről behozott jár­művet, mert azok „ki vannak kí­mélve”. Mint mondják, a német autópályákon megtett 80-100 ezer kilométer nem hasonlítható az itt­honihoz. Az új autók közül első­sorban a 1,6 és a 2,3 millió forint értékűek irányt a legnagyobb az érdeklődés. A tehetősebb réteg többnyire inkább Baranya vagy Fejér megyében vásárol. A Duna- hídnak köszönhetően ugyanak­kor egyre gyakrabban érkeznek vásárlási, vagy szervizeltetési cél­lal Bács-Kiskun megyéből, Dusnok, Kalocsa, Érsekcsanád körzetéből az ügyfelek. Többnyire arra hivatkoznak, hogy Tolnában személyre szabott szolgáltatást kapnak. ____________mk Mű szaki tulajdonság Otto-motoros dízelmotoros Otto motoros dízelmotoros Otto-motoros dízelmotoros Otto-motoros dízelmotoros Otto-motoros dízelmotoros Otto-motoros dízelmotoros Otto-motoros dízelmotoros Otto-motoros dízelmotoros Környezetvédelmi besorolás 5 vagy annál jobb 120.000 Ft Környezetvédelmi besorolás 5-nél rosszabb 180.000 Ft 180.000 Ft 240.000 Ft 390.000 Ft 540.000 Ft 780.000 Ft 270.000 Ft 360.000 Ft 585.000 Ft 810.000 Ft 1.170.000 Ft 1000 cm3-ig, 1300 cm3-ig 1001-1400 cm3-ig 1301-1500 cm3-ig 1401-1600 cm3-ig 1501-1700 cm3-ig 1601-1800 cm3-ig 1701-2000 cm3-ig 1801-2000 cm3-ig 2001-2500 cm3-ig 2001-2500 cm3-ig 2501-3000 cm3-ig 2501-3000 cm3-ig 3001-3500 cm3-ig 3000 cm3 felett 3500 cm3 telett Egyéb személygépkocsi Muzeális jellegű személygépkocsi KI KELL RAGASZTANI! A csatlakozás óta az uniós rendszámú autók első szélvédőjének jobb oldalára ki kell ragasztani a regisztrációs adó megfizetését igazoló holo­gramos matricát, melyet nem szabad eltávolítani. 1.200.000 Ft 1.800.000 Ft 1.800.000 Ft 2.700.000 Ft 108.000 Ft 240.000 Ft 108.000 Ft 240.000 Ft Zöld úton Tolnában • , Környezetvédelem­mel foglalkozó so­rozatunkban, ma egy igen speciális területtel, a nukleá­ris energia termelés környezetvédelem­re gyakorolt hatásá­val foglalkozunk. Az atomerőmű­vek közvetlen környezetében élők többsége tudja, hogy az atomerőművek nem terhelik kör­nyezetüket, éppen ezért nem se­Környenetvédetmi és VfseŐg yl Minisztérium gítik elő a globális fel- melegedést, az üveg­házhatás kialakulá­sát. A nukleáris ener­gia alkalmazásának ellenzői a hulladék­elhelyezés megoldat­lansága miatt emel­nek szót. Lapunk 7. oldalán ol­vashatnak erről a kérdésről is. Az oldal a Környezetvédelmi és Víz­ügyi Minisztérium támogatásával készült. ■ Rekord lesz a szőlőtermés Az idei szőlőtermés-kilátások re­kordtermést ígérnek, a pincékbe az idén 4 millió hektoliternél több bor kerülhet Magyarorszá­gon - mondta Sümegi József, a Magyar Szőlő- és Bortermelők Szövetségének (MSZBSZ) elnö­ke. A múlt évben 3,8 millió hek­toliter bor készült Magyarorszá­gon. Sümegi József utalt arra, hogy a nagy termés csökkentheti a szőlő felvásárlási árát. Néhány szakértő már most is úgy véli, hogy a múlt évi felvásárlási árak a rekordtermés miatt akár 30-40 százalékkal is csökkenhetnek. Egy kilogramm fehér szőlő már 35-40 forintért is megvásárolható lesz, a kék szőlő kilóját 50-60 fo- rintért adják majd. ___________■ Lot tónyeremények A Szerencsejáték Rt. tájékoztatása szerint a 31. héten megtartott ötös lottó és joker számsorsoláson a kö­vetkező számokat húzták. Nyerő­számok: 18, 26, 49, 68, 76. Joker­szám: 7 5 3 8 3 l.A nyeremények a következők: 5 találatos szelvény nem volt, 4 találatos szelvény 95 darab, nyereménye 495.353 forint, 3 találatos szelvény 5.390 darab, nyereménye 9.244 forint, 2 talála­tos szelvény 122.860 darab, nyere­ménye 789 forint. Joker telitalála- tos szelvény 2 darab, nyereménye Ma: lápafői összeállítás Lápafő a megye egyik legkisebb települése. A polgármester az ap­ró lépések politikájának a híve. A vállalkozó a teljes körű kényel­mi szolgáltatások és a szép ter­mészeti környezet mellé helyi specialitásként, tudományos ala­possággal a betyárvilág bemuta­7.766.064 forint. A 31. héten meg­tartott hatos lottó számsorsoláson a következő számokat húzták: 7, 8,14, 33, 38,45. Pótszám: 27. A 31. héten megtartott hatos lottó nyereményei a következők: 6 talá­latos szelvény nem volt, 5 plusz 1 találatos szelvény nem volt, 5 talá­latos szelvény 33 darab, nyeremé­nye 330.879 forint, 4 találatos szel­vény 2.225 darab, nyereménye 4.907 forint, 3 találatos szelvény 41.239 darab, nyereménye 927 fo­rint. ■ tását kínálja a vendégeknek. Há­rom kézműves most a sok meg­rendeléssel küzd, a fiatalok klu­bot építenek maguknak. Mai lap­számunk az önkormányzat jó­voltából jut el minden háztartás­ba. (Összeállításunk a 13. olda- lon olvasható.) » Magánügy, hogy ki miben gyűjt Üdülői fórumot tartottak Dombodban Ugyan még nem hivatalosan, de megalakult egy bizottság Fadd-Domboriban, Wusching Gábor vezetésével. Ő hívta össze szombatra azt az üdülői fórumot, melyen szép számban vettek részt a Domboriban lakók és az üdülőtulajdonosok. A településhez kötődők ugyanis nem elégedettek képviseletük­kel, ami nincs. __________Fadd-Dombori__________ Wu sching Gábor már egy ideje Dombori hivatalos szószólója, és mint üyen, rendszeresen részt vesz a faddi képviselő-testület munkájá­ban. Csakhogy szavazati joga nincs, így Dombodnak nincs kép­viselője. És egy darabig nem is lesz, hiszen a településrészi önkor­mányzat, melyben a falu dönthet a saját sorsáról, leghamarabb 2006- ban, a helyhatósági választásokat követően alakulhat meg. Wusching Gábor szombat délután­ra fórumot szervezett, melyre min­denki hivatalos volt, aki Dombori sorsát szívügyének tekinti. A tele­pülés sokak szerint évek óta nem fejlődik, sőt, inkább a hanyatlás je­lei mutatkoznak rajta. Jelenleg konténerekben gyűlik a szemét Domboriban, bár az önkormány­zat bevezette volna a kis kukás rendszert. A gondot most legin­kább az úgynevezett „zöld szige­tek” okozzák, ezekbe kell a levá­gott ágakat, a lekaszált füvet gyűj­teni. Csakhogy nem túl sokat talál­ni belőlük. Az alapvető probléma,, hogy Faddnak, és így Domborinak, nincs tisztasági rendelete, így szankciók sincsenek a szemeteik­kel szemben, az önkormányzat pe­dig nem utasíthatja a nyaralótulaj­donosokat arra nézve, miben gyűjtsék a hulladékot. Szintén nagy hangsúlyt kapott a Dombodra vo­natkozó költségvetés problémája, melyből a falu lakói és a nya­ralók hiányolják azt a kilencmillió forintot, mely a központi bü­dzséből érkezik az idegenforgalmi adó kiegészítéseként. Wusching Gábor el­mondta, hogy a pénzügyeket a faddi önkormány­zattal együtt kellene kezelni. A résztvevők végül létrehoztak egy bizottságot, mely előreláthatóan augusztus húszadikán ül össze, hogy létrehozza az alapszabályt, és megfogalmazza a legfontosabb terveket, hogy aztán hivatalosan egy egyesület képviselhesse 2006- ig Dombori érdekeit. b. k. Mi van a vízzel? Az üdülő tulajdonosok szerint sok mindent megoldana, ha tiszta lenne a holtág vize. Je­lenleg a „fizetős” strandon a saját felelőssé­gére fürödhet mindenki, itt ugyanis júliusban kétszer találta az ÁNTSZ a megengedettnél magasabbnak a szennyezettség mértékét. A szabadstrandon nincs semmi gond a vízzel. KEE>¥ES Mai lapszámunkban az 5. oldalon a Szekszárdi városi oldalt olvashatja.-2-: .....................A......................t-...-......iV»....7~... HO LNAP keresse Tamási-Simontornya oldalunkat! ízelítő a tartalomból: 1. Termálfürdő: nőtt a forgalom 2. Átképzés varrónőknek ? 3. Nyárádszeredaiak Simontornyán Tolnai Népújság A miénk 4 f >

Next

/
Thumbnails
Contents