Tolnai Népújság, 2001. március (12. évfolyam, 51-76. szám)

2001-03-01 / 51. szám

SUZUKI * •SUZUKI Március 3-án, szombaton Tavaszváró akciók a Suzuki Bartánál! Ezen a napon ingyenesen elvégezzük autójának: szekszárdi és paksi szalonunban nyílt napot tartunk! 'tavaszi átvizsgálását 'fényszóró beállítását 'fékhatásmérését Szolgáltatásaink: Teljes körű szerviz •Hitelügyintézés új és használt autóra -Kezelési költség és szerződéskötési-díj mentes, kedvező hitelek • Hungária és Garancia Biztosító szerződött partnere Hatalmas kedvezményekkel és rendkívüli meglepetésekkel várjuk ügyfeleinket! Használt autó akció: Próbálja ki nálunk vásárolt használt autóját és az első kirándulását mi álljukl* vagy »Hungária és Garancia Biztosító szerződött partnere 'Használtautó-beszámítás A vásárlás élményét mesélje el szeretteinek egy ajándékba kapott mobiltelefonon!** 'Ajándék belföldi utazás a nyílt napon vásárolt használt autókhoz! Térjen be hozzánk! Érdemes! "Ajándék mobiltelefon a nyílt napon vásárolt használt autókhoz! SUZUKI BARTA PAKS, Tolnai út 17, Telefon: 75/519-060,20/96-13-499. Fax: 75/314-494 SUZUKI BARTA SZEKSZÁRD, Selyem út 5., az 56-os út bevezető szakaszánál (a Van de Velde mellett) Telefon: 74/415-611,74/528-911. Fax: 74/528-910 2001. március 1., csütörtök Ára 55 Ft. Előfizetve 35 Ft. XII. évfolyam, 51. szám MEGYEI TŰKOR Mit fogtak a horgászok 2000-ben 2. oldal MEGYEI TÜKÖR Népművelőnek is kell lenni 3. oldal ERRŐL-ARRÓL Festmény­kiállítás Tengelicen 10. oldal Mai ajánlatunk: TohicUNé^íjság hirdetési újság __________Hírek_________ SZEK SZÁRD. A liszt Ferenc Pe­dagógus Kórus fennállásának 35 éves jubileumát hangversennyel ünnepli március 2-án, pénteken, 19 óra 30 perces kezdettel a Mű­vészetek Házában. A koncerten közreműködik Lozsányi Tamás (orgona) és Füzy János (zongo­ra), szólót énekel: Szabó Mónika. A műsorban többek között Mo­zart, Verdi, Liszt, Kodály és Bár­dos művei szerepelnek. A rendez­vényre a belépés díjtalan. A DOMBÓVÁRI 516-os számú Szakképző Intézet és Szakkö­zépiskola tanműhelyében a tér­ségben dolgozó villanyszerelők számára tartanak termék- és technológiai bemutatót csütör­tök délután két órától a Kontavill Legrand szakemberei. SZEKSZÁRD. A szekszárdi Ily- lyés Gyula Megyei Könyvtár, csatlakozva az Internet Fiesta rendezvénysorozathoz, március 2-án és 3-án, azaz pénteken és szombaton ingyenes internet használatot biztosit a látogatók­nak, s bemutatja helyei adatbá­zisát és CD-ROM-jait. A NAKI általános iskolások jelme­zes farsangi felvonulása és mulat­sága pénteken 17 órakor kezdődik a község kultúrházában. 770865 603043 Átmeneti otthon gyermekes családoknak Hat hónap biztonság és emberhez méltó lakhatás Összesen tizenkét főt képes fogadni az az épület, melyet tegnap adtak át rendeltetésé­nek Szekszárdon, a Csatári u. 70. szám alatt. A Családok Átmeneti Otthona (CSÁO) nevet viselő, egyszintes intézményben jelen leg két család tartózkodik, gyermekeikkel együtt. A nyolc lakó mondhatni irigylésre méltó, kulturált körülmé­nyek között töltheti itt mindennap­jait, hat hónapon keresztül. SZEKSZÁRD A megnyitó résztvevőit Halász Gab­riella, a CSÁO vezetője köszöntötte, majd átadta a szót Kocsis Imre Antal­nak. Szekszárd polgármestere egye­bek mellett elmondta: az otthon megépítésének egész folyamata a demokrácia vizsgája. Szekszárdon már működik átmeneti otthon, egy bérházban. Amikor ezt az ott lakók is megtudták, óriási volt a felzúdu­lás. Ma már kivétel nélkül mindenki büszke arra, hogy az átmeneti otthon ott műkö­dik. Ez az új intézmény, ha esetleg nem is fog találkozni a közelben lakók támogatásával, ta­lán egy idő után mégis bizonyíthatja, hogy nem sérül a kisebb közösség sem. S ha öt év múlva azt mondja egy kis közösség, hogy nagyon nem sérült meg, akkor már meg lehet állapítani: a döntés jó volt. A szakma pedig majd bizonyíta­ni fogja, hogy miképp lehet megóvni ezt a kö­zösséget mindenféle kellemetlen hatástól. A Családok Átmeneti Otthona egyébként a Csa­ládsegítő Központ részintézménye. A lakókkal Kocsis Imre Antal adta át rendeltetésének az otthont FOTÓ. BAKÓ JENŐ öt munkatárs foglalkozik, elsősorban életmód tanácsadással járulnak hozzá a rászoruló csalá­dok beilleszkedéséhez. A CSÁO azokat fogadja be - megfelelő szempontok, így a gyermekvé­delmi törvény vonatkozó kitételei alapján -, akiknek gyermekei a lakhatás hiánya miatt ke­Egy hosszú történet Hosszú előtörténete van a családok átmeneti otthonának. Mindenki megértette, hogy szükség van rá, de nyomban hozzátették: csak ne a mi közelünkben létesüljön. Az építési engedélyt a környéken élők meg­fellebbezték, aláírásokat gyűjtöttek, az egyéni választókerületben a köz­gyűlésbe jutott képviselők részvételével lakógyűlés is volt az épület könyvtár részében. Akkor úgy tűnt, a felek elbeszélnek egymás mellett. Egyik sem volt igazán hajlandó a másik érveit végiggondolni. Végül a bí­róság nem adott igazat a protestálóknak. Az intézmény régi megnevezé­se is félreérthető volt, mert úgy tűnhetett, hogy jellegében hasonlatos a hajléktalan női szállóhoz. A törvény azonban egyértelműsítette, hogy gyermekvédelmi intézményről van szó. Alapszolgáltatásnak számít, va­gyis a létrehozása kötelező, s állami támogatás is jár hozzá. Mindenki megértheti, hogy egy ekkora városban, egy megyeszékhelyen kell lenni olyan intézménynek, ahol krízishelyzetben meg lehet védeni a gyereke­ket. Pici, de lépés a családok átmeneti otthona a szociális Európa felé. rülnek veszélybe. A lakók nem ingyenesen kapják a szállást és a normális létle­hetőségeket, bizonyos összeget, havi jövedelmük arányában, fizetniük kell. Ezzel együtt arra is kellő­képpen ösztönzik az ideke­rülő családokat, hogy ha­vonta tegyenek is félre. Az így megtakarított pénz, ha mást nem is, de azt lehető­vé teszi, hogy hat hónap után az otthonból az érin­tettek legalább egy albérlet­be mehessenek, ne pedig a szabad ég alá...-SZÁ­Szavazhat az olvasó Fél-e a száj- és körömfájástól? A kergemarhakór-ügy után újabb húsbotrány bontako­zik ki Európában: száj- és körömfájás járvány miatt sertések százait irtották ki Angliában. Mi a véleménye az ügyről? Lapunk internetes honlapján és telefonon mondhatja el vélemé­nyét. A www.tolnainepujsag.hu . elmen már most szavazhat. Az 511-536-os és az 511-531-es tele­fonon csütörtökön 9-től 16 óráig illetve pénteken 9-től 14-ig mond­hatja el álláspontját. íme, a vá­lasztási lehetőségek: 1. A száj- és körömfájás járvány újabb kiváló példája a tenyésztői felelőtlen­ségnek, alaposan át kell gondolni a vonatkozó szabályokat és szankciókat. 2. Nem tartok a jár­vány továbbterjedésétől, mivel a kergemarhakór kapcsán minden­hol jelentősen megszigorították az egészségügyi ellenőrzéseket. 3. Állandó veszélyben vannak a húsfogyasztók, itt az idő, hogy áttérjünk a vegetáriánus táplálko­zásra. 4. Nem fáj se a szám, se a körmöm, csak a fejem ettől az egész húsügytől. A szavazás eredményét szombati számunk­ban tesszük közzé. ■ Ki lesz az év vállalkozója? Hőgyész Vállalkozók bálját rendeznek Hőgyészen március 3-án szom­baton 19 órai kezdettel a Pizzéria- étteremben. Az esten átadásra kerül a hőgyészi önkor- ___________________________ Ma ndulavirágzás az egyetemen A Pécsi Tudományegyetem március 5-8. között első al­kalommal rendezi meg - a hagyományteremtés szán­dékával - a Mandulavirág- zási Tudományos Napokat, amelyek keretében több tu­dományterület kiemelkedő művelői mutatkoznak be, szokatlan, ám érdekes ösz- szekapcsolódásokat téve le­hetővé. PÉCS-SZEKSZÁRD Az emberközeli kötelékek integ­rációs alapja, avagy szövetség vagy szerződés; Multimédia az oktatásban; Tér és társadalom; Galois gráfok alkalmazása - strukturális vizsgálatok; Környe­zet-egészségügy; A szívritmus változékonysága; Ciklikusság a természetben, a társadalomban és a gazdaságban; Az idő; Gaz­dasági externáliák és a gazdasá­gi externáliái; Társadalom, én és identitás a pszichoanalízis tük­rében. Ezen témakörökben hall­gathat meg referátumokat a kö­zönség, a területek ismert szak­értőitől. A rendezvényen szek­szárdi meghívottak is szót kap­nak. A multimédia az oktatás­ban kategóriában március 5-én, hétfőn Pajor Márta, a PTE Illyés Gyula Főiskolai Karának docen­se, valamint Müller János, a PTE Illyés Gyula Főiskolai Karának adjunktusa a tanító szakos hall­gatók zenei neveléséről tart elő­adást, különös tekintettel a mul­timédia lehetőségeire. Az idő cí­mű témakörben, március 8-án, csütörtökön dr. Horváth Béla, PTE Illyés Gyula Főiskolai Kará­nak főigazgatója, irodalomtörté­nész ...idő lassan elszivárog... címmel József Attila költészeté­nek jellegzetességeivel ismerteti meg az érdeklődőket. Nagy Sándor A Magyar Szocialista Párt parlamenti frak­ciójának vezetője, Nagy Sándor lesz szerkesztő­ségünk vendége már­cius 1-jén, csütörtökön 19 órátói. Kérdéseiket akár már most is feltehetik az interneten! online interjú / Ma este 19 órától www.tolnainepujsac.hu www.tolnainepujsac.hu Konferencia pszichiátereknek Kiváló bölcskei borok Megvitatják a jogszabályi változások tervezetét Borbírálat négy évtizedes múlttal A pszichiátriai betegek ott­honainak vezetői és pszi­chiáter szakorvosai tarta­nak mától két napos ta­nácskozást Szekszárdon,a Gemenc Hotel konferencia- termében. A résztvevők a szociális és egészségügyi törvény összehangolásából adódó jogszabályi változá­sok tervezetét beszélik meg, illetve szakmai irányelveket dolgoznak ki veszélyeztető állapot ese­tére. Szekszárd A tanácskozást dr. Puskás Imre, Tolna Megye Önkormányzatá­nak humán osztályvezetője nyit­ja meg 10.30 órakor, majd dr. Győri László pszichiáter szak­főorvos tart előadást A pszichi­átriai betegek otthonainak ethosza címmel. Dr. Szabó Péter pszichiáter, az Magyar Pszichiát­riai Társaság jogi és etikai bi­zottságának elnöke részletezi a teendőket veszélyeztető maga­tartás esetén. Bódy Éva, a szoci­ális és családügyi minisztérium titkára azt a vitaindítót tárja a résztvevők elé, mely a veszé­lyeztető állapot esetére készülő módszertani levélről szól. Pénteken 9.30 órától folytató­dik a program, a második nagy témakörrel. Dr. Kovács Zsolt, a szociális és családügyi miniszté­rium osztályvezetője ekkor tart vitaindítót a szociális és egész­ségügyi törvény összehangolásá­ból adódó jogszabályi változások tervezetéről. Harminckilencedik alka­lommal szerveztek borbírá­latot Bölcskén az elmúlt szombaton. A leadott bor­minták kétharmada kapott arany, ezüst, vagy bronz minősítés. A lebonyolításban az önkor­mányzat és az Agro Bölcske Rt. mellett négy éve vesz részt a Hegyközség. Hat szőlész-borász szakemberből álló zsűri értékel­te a 250 mintát, melyből 45 arany, 88 ezüst, 64 bronz minő­sítést kapott. A zsűri elnökök­ből álló grémium a következő gazdák borait találta a legjobb­nak: újvörös Molnár József, újfehér dr. Tóth Mihály, óvörös Hanák Tibor, ófehér Sitkéi And­rás, rosé Meretli László. A min­ták között az újborok dominál­tak, melynek oka a bölcskei Hegyközség elnöke dr. Tóth Mi­hály szerint egyrészt az, hogy a bortörvény változása miatt a gazdák igyekeztek megszaba­dulni a kevésbé értékes óborok­tól, másrészt az, hogy a tavalyi év időjárása az előzőnél kedve­zőbb volt. A sok napfénynek kö­szönhetően magas volt ugyan a szőlő cukortartalma, de a savak szétégtek, Így nem volt könnyű a borkészítés. A bölcskei gaz­dáknak ez mégis jól sikerült, s valószínűleg nem volt hiába a több tucatnyi borverseny, s az ott szerzett tapasztalatok, ott hallott jó tanácsok, hiszen a zsűritagok úgy ítélték meg, hogy több mint félszáz minta al­kalmas lehet borvidéki, vagy or­szágos megmérettetésre is. VT mányzat által újra alapított Év Vállalkozója vándorserleg és az oklevél. Az esten fellép a helyi művelődési ház Táncika gyer­mek tánccsoportja és a Bagatelle Brass. m

Next

/
Thumbnails
Contents