Tolnai Népújság, 2001. február (12. évfolyam, 27-50. szám)

2001-02-01 / 27. szám

Vigyázz, elment a komp! Valamit nem tud pontosan? WWW.tOlílÖlÍfi 6|3llj SdQ. h U Megújult formában, 24 órás, állandó hírszolgálattal, a korábbinál jóval több szolgáltatással. \\ H 6 ly b ŐI minden. MEGYEI TÜKÖR Személyre szóló, kedves ajándékok 2. oldal NEGYEI TÜRKDR A Holló együttes felnőtteknek is zenél 3. oldal MEGYEI TÜKÖR Nívódíj a csapat­munkának 4. oldal Hírek SZEKSZÁRD. A Tolna Megyei Tudományos Egyesület szerve­zésében dr. Tóth József egyete­mi tanár tart előadást február 6- án 15.30-as kezdettel a PTE Ily- lyés Gyula Főiskolai kar tanács­termében. Előadásának címe: Ország, állam, régió, egyetem. PAKS. Ülést tartott az Iparoskor elnöksége, amelyen egyeztették az év programtervét és a Tolna Megyei Kereskedelmi és Iparka­marával kialakítandó együttmű­ködés kereteit. A tanácskozáson szóba kerültek a Paksi Atomerő­mű Rt.-nél a közelmúltban bekö­vetkezett változások várható kö­vetkezményei is. SZEKSZÁRD. A Csapó Dániel Szakképzési Intézet könyvtárá­ban február 6-án nyílik meg Tö­visháti András és Tövisháti Béla szobrász restaurátorok kiállítása. A tárlatot dr. Balázs Kovács Sán­dor néprajzkutató nyitja meg. Az utak vizesek, latyakosak A megyében közúti baleset nem történt Tegnap késő este a Tolna Megyei Közútkezelő Kht-nak már csak egy munkagépe dolgozott, valahol Tamási környékén, mert az útviszonyok nem igényeltek beavatkozást -, vála­szolta lapunk kérdésére Bencze István, diszpécser. A megye főútjai nedvesek, vizesek, a mellékutak szintén vizesek, la­tyakosak, s helyenként síkosak is. Éjszakára a meteorológiai jelentés mínuszokat jelzett, ezért mindenképpen indokolt ma is az óvatos vezetés, még akkor is, ha Tolna megye köz­útjain tegnap lapzártáig szerencsére nem történt baleset. FOTÓ: BAKÓ-GOTTVALD A DOMBÓVÁRI Molnár György Általános Iskola aulájában szombat este nyolc órától az Or­szágos Gyermekvédő Liga helyi csoportja bált rendez, melyen a zenét a The Connenctor együt­tes szolgáltatja. PAKS. A Paksi Atomerőmű Mű­szaki Szakközépiskolájában feb­ruár 2-án, pénteken 17 órakor ren­dezik a szalagtűző ünnepséget a művelődési központban, amelyet este fél kilenctől bál követ a szak- középiskola sportcsarnokában. Kimutatták az A-vírust Nagyon sok tanuló hiányzik az iskolákból Mitől más? Az A és B típusú influenza-tünetei között nincs jelentős különb­ség. Az A vírus általában nagyobb járványokat okoz, a B típus főként kisebb közösségekben idéz elő megbetegedéseket, a kór terjedése egy-egy adott helyre lokalizálható. A B vírus okozta megbetegedés az A típusú influenzánál valamivel eny­hébb és gyorsabb lefolyású, a szövődmények kialakulásának veszélye is lényegesen kisebb, mint az A esetében. képeknek, a tipikusan influenzás esetek mellett ugyanis egyértel­műen nem influenzaként azono­sítható megbetegedések is nagy számban fordulnak elő. A megye- székhelyen két általános iskolá­ban, a Dienes Valériában és az V. számúban a mai és a holnapi na­pon nem lesz tanítás, a hiányzó tanulók nagy létszáma miatt. Az influenza-jelentő szolgálat fárad­hatatlanul gyűjti az adatokat a be­tegség alakulásáról, a megyei helyzetről a jövő hét elejére vár­hatóak friss adatok. VEM Szavazhat az olvasó Kell-e félniük a nemzetiségieknek a népszámlálástól? Olvasóink bizonyára megis­merkedtek azokkal a véle­ményekkel, miszerint a ha­zánkban élő nemzetiségiek­nek van okuk arra, hogy ne merjék megváltani hovatar­tozásukat. Mások szerint ezek az aggodalmak felesle­gesek, eltúlzottak. A kérdés megyénkben leginkább a nagy számban itt élő né­metséget érinti. Hogy gon­dolja Ön, kedves olvasó? Véleményüket ismét interneten il­letve telefonon juttathatják el hoz­zánk. Kérjük, válasszanak a követ­kező válaszok közül: 1. Ma már nem kell félni, mert nem éri hát­rány a nemzetiségieket. 2. Igenis, van ok az aggodalomra. 3. A civi­lek nem félnek, csak a nemzetisé­gi vezetők - hogy nem lesz állásuk - ha kevesebben vallják magukat nemzetiséginek. 4. Nem érdekel­nek a nemzetiségi problémák. Álláspontjukat mától közölhe­tik lapunk internetes honlapján: www.tolnainepujsag.hu , illetve az 511-531-es és 511-536-os tele­fonszámon ma 9 és 16, holnap 9 és 14 óra között. A szavazás ered­ményét lapunk szombati számá­ban közöljük. A témával kapcsolatban bő­vebben is elmondhatják vélemé­nyüket a Tolnai Népújság Online Fórum rovatában. ■ Nívódíj - első ízben Paks Bor Imre polgármester ötlete alapján az önkormányzat város­építő bizottsága, a környezetvé­delmi és gazdasági bizottságok elnökeinek bevonásával döntött arról a díjról, amelyet a tavalyi év legszínvonalasabb kivitelezéséért ítéltek oda, most először. A bírá­lat során a tízmillió forint feletti önkormányzati megrendelésű munkákat vették számba, meg­hallgatva a műszaki szakemberek és a használók, a munka környe­zetében élők véleményét is. A ní­vódíjat - amelyet egy szép grafika jelképez - tegnap délelőtt vette át a polgármestertől Etessy Gábor a Partner Kft. ügyvezetője a Kápol­na utcai bölcsőde felújításáért. A városépítő bizottság „különdíját Szinger Ferenc elnök adta át a Ba- Tu Kft-nek, a Szent István tér díszburkolatának elkészítéséért. RG Idén is: Népművészet napja Sárköziek találkoznak a nyáron A faluház munkatervének, és a település idei kulturá­lis programjainak megbe­szélése is szerepelt többek között a decsi képviselőtes­tület keddi ülésén. Decs A testület mind a faluház, mind a település 2001. évre szóló kulturá­lis program-tervezetét elfogadta. A községben idén augusztusban is megrendezik » Népművészet napját, a faluház pedig júliusban egy nagyszabású Sárköziek a Sár­közben találkozó összehozását tervezi. A képviselők döntöttek arról is, hogy a község alapító tag­ként belép a Szekszárd Térségi Önkormányzatok Település-tisz­tasági- és Környezetvédelmi Tár­sulásába, s megvitatták az általá­nos iskola igazgatói állására meg­alkotott pályázat feltételeit. Zárt ülésen tárgyaltak a Decs Közsé­gért Emlékplakett átadásáról. A testület határozata értelmében egy személy vehet át emlékpla­kettet. ■ Perelnek a lánglovagok Áprilisra okafogyottá válhat a követelés Hallják, ahogy reped a házfal Közös megoldást kell keresni Bírósághoz fordult negy­venkét paksi tűzoltó, an­nak érdekében, hogy a ne­kik járó műszakpótlékok kifizetését a törvény erejé­vel kényszerítsék ki. Paks Több éve nem kapják meg az éjszakai, délutáni kiegészítést, az ünnepnapokon járó készen­léti díjat kollégáikhoz hasonló­an a paksi tűzoltók sem. Miu­tán egy fővárosi tűzoltó pert nyert munkáltatója ellen, a paksiak is síkraszálltak jogaik érvényesítéséért. Sátor Géza tűzoltóparancsnok elismerte igényük jogosságát, de forrás­hiányra hivatkozva fizetni nem tudott. Bor Imre polgármester, szintén a fővárosi esetet példa­ként véve ígéretet tett arra, hogy a város fizet, annak elle­nére, hogy nem fenntartója a tűzoltóságnak, s majd vissza­pereli a pénzt a Belügyminisz­tériumtól. Pénzt azonban eddig nem láttak az állomány tagjai, ezért annak ellenére, hogy a 2001-es költségvetésbe beter­vezték ezt a tételt, nem álltak el a pertől. Nem sikerült meg­győznie őket parancsnokuknak sem, aki úgy véli, a tárgyalást el kellett volna kerülni egyrészt a magas perköltség miatt, más­részt azért, mert szép gesztus az önkormányzattól, hogy szándékában áll megelőlegezni az elmaradt pótlékokat ugyan­úgy, mint az ideieket, azok ugyanis most sem szerepelnek az intézmény költségvetés­ében. A szekszárdi Munkaügyi Bíróság tegnap tárgyalta az ügyet, a bíró javaslatot tett a fe­leknek a megegyezésre, ame­lyet a parancsnok elfogadott, ám a tűzoltók elutasítottak. A bíróság ezek után áprilisra ha­lasztotta a tárgyalás folytatását. Addigra azonban a város ön- kormányzatának már elfoga­dott költségvetése lesz, minden bizonnyal tartalmazva a kifize­téshez szükséges összeget, sőt várhatóan a kifizetés is megtör­ténik. így a per okafogyottá vál­hat, indulhat viszont egy má­sik, amelyben a város önkor­mányzata követeli majd a több mint harmincmillió forintot a Belügyminisztériumtól. ___________ VIDA TÜNDE Lakossági fórumot hívott össze Paks önkormányzatá­nak városépítő bizottsága Dunakömlődön. Itt ismertet­ték a partfalveszély elhárítá­sára tervezett programot. Dunakömlőd Mintegy ötven család, a Csárda és a Sánchegy lakói érintettek a partfal­védelmi programban, melynek első szakaszaként elkészült koncepcióit mutatta be a tervező. A veszélyes­ségi fok alapján ütemezett munká­latokat 2002-ben kezdhetik el, felté­ve, ha sikerül pályázaton támoga­tást szerezni. Az önkormányzat vállalja az önrészt, de a háromszáz- millió forintos beruházás így is csak több év alatt valósulhat meg. A lakosság a Csárda utca eseté­ben - egyetértésben az önkormány­zattal - egy körömfalas megoldás mellett tette le a voksát. Az így megépülő három-négy méter ma­gas támfal nemcsak házaikat védi meg, hanem felhasználható mellék- épület oldalfalaként is. A Sánchegy utcában nem sikerült ilyen kedvező megoldást találni, itt ugyanis ha el is készül a temető mellett a vasbe­ton szögtámfal, az nem védi meg a házakat. Az önkormányzatnak ugyanis a pályázati feltételek miatt csak olyan beruházáshoz van lehe­tősége támogatást kérni, mely so­rán a saját tulajdonát - főként köz­műveket - kíván védeni. Míg a Csárda utcában ez egyben a házak megóvását is jelenti, a Sánchegy ut­cában az a lakosságra vár. Nekik kell olyan építészeti megoldást ta­lálni, mely megállítja a házak csú­szását. Korábban itt építési tilalom volt, majd miután feloldották több új ház épült, ezek közül van olyan, amely alig több, mint tíz éves és a benne lakók éjszakánkét hallják, ahogy reped a fal, a rések hétről- hétre szélesednek. A talaj, amire építkeztek nem elég tömött, amire senki nem hívta fel figyelmüket, így a tervezések során nem is vették fi­gyelembe. A tulajdonosok az ön- kormányzattól várják a segítséget, mivel annak idején a városi tanács­tól kapták az építési engedélyt. Ezt elismerve Bor Imre polgármester hangsúlyozta: megérti, hogy a la­kosság mindezt önerejéből nem tudja megoldani, de az ott élőknek is meg kell értenie, hogy erre egye­dül az önkormányzat sem képes, így közös megoldást kell keresni. VT * A V * ♦ Tolna megyében a járvány-hely­zet a tegnapihoz képest jelentős változást nem mutat. Megérke­zett a laboratóriumi vizsgálat eredménye: az elmúlt héten vett torokváladék-mintákból az influ­enza A-vírust tenyészették ki, emellett más kórokozók is jelen vannak. Ez a kettősség megfelel a háziorvosok által megfigyelt kór-

Next

/
Thumbnails
Contents