Tolnai Népújság, 2001. február (12. évfolyam, 27-50. szám)

2001-02-01 / 27. szám

2. oldal - Tolnai Népújság M EGYE! TÜKÖR 2001. Február 1., Csütörtök Hírek HARC. Eddig ötmillió forintot fordított az új községi óvoda építésére a harci önkormány­zat. A 22 millió forintos beru­házás, melyet a szekszárdi Szigma Kft. tavaly november­ben kezdett el, várhatóan 2002. augusztusára fejeződik be. A KOCSOLAI polgármesteri hivatal nagytermében tartja következő ülését a dombóvári térség idegenforgalommal és vendéglátással foglalkozó vál­lalkozásait tömörítő Kék Csil­lag Turisztikai Egyesület. A megbeszélés résztvevői előbb megtekintik a falu önkormány­zatának most épülő panzióját, majd a tavasszal Budapesten megrendezésre kerülő Utazás 2001 kiállításról kapnak tájé­koztatást. BOGYISZLÓ. Az elmúlt év­ben a község nem vett részt az oktatás támogatásával kapcso­latos központi pályázatokon, aminek az volt az oka, hogy az önkormányzatnak nem volt kellő ideje felkészülni. A kép­viselőtestület azonban a jövő­ben kiírandó, oktatással kap­csolatos pályázatokon már fel­tétlenül részt szeretne venni. Ennek jegyében ebben az év­ben sor kerül a helyi támogatá­si feltételrendszer kidolgozásá­ra. A GYULAJI képviselőtestület novemberben nevezte ki a ko­rábban Ózdon dolgozó dr. Beczásy Györgyöt a falu orvo­sává, aki január végén elkö­szönt eddigi munkáltatójától és a község önkormányzata ál­tal számára térítésmentesen biztosított rendelőben február 5-től fogadja a betegeket. SZEKSZÁRDON küldöttgyű­lést tartott tegnap a Tolna Me­gyei Kereskedelmi és Iparka­mara ipari tagozata. Az ülésen Dömény Zoltán alelnök, tago­zati elnök tájékoztatta a meg­jelenteket a tisztújító küldött- gyűlés óta eltelt időszak ese­ményeiről, az új tagdíj sza­bályzatról, a takarékossági in­tézkedésekről és a létrehozott nyolc munkabizottságról. Szó volt többek között a kamara vi­déki irodáinak a hathatósabb működés és a költségek csök­kentése érdekében történő vál­lalkozásba adásáról és arról, hogyan profitálhatnak az eddi­gieknél hathatósabban a TMKIK-nél működő EU Info Center tevékenységéből a ka­marai tagok. A DÖBRÖKÖZI sportcsarnok­ban péntek este hat órakor a helyi zeneiskola növendékei koncertet adnak diáktársaik­nak, pedagógusaiknak, roko­naiknak és ismerőseiknek. Már megint a szekszárdi tévéről „A pénztártól való távozás után reklamációt nem fogadunk el” Már nem naponta, hanem óráról órára változik a hely­zet a szekszárdi tévével kap­csolatban. Előkerült a tulaj­donos, de kérdés, hogy ő-e a végleges. Kocsis Imre Antal polgármester tegnap sajtótá­jékoztatót tartott a tévé kö­rül kialakult helyzetről. Szekszárd Tegnapi szóltunk róla, a tévé 65 százaléknyi üzletrészét úgy adta el a minősített többség hozzájárulá­sával az önkormányzat gazdasági bizottsága, a polgármester minden tiltakozása ellenére, hogy abból nem egészen 2 millió forint bevéte­le származott a városnak. E mellett 20 milliós tőkeemelés is szerepel a szerződésben, s hogy a stúdió el­helyezéséről is gondoskodnak. Ki­derült, hogy a dr. Szepesi Zsuzsa ügyvéd ellenjegyezte társasági szerződésben nem szerepelnek a önkormányzati tulajdont védő passzusok. Például az sem, hogy taggyűlésen kell dönteni a tulajdo­ni változásokról. A’ tulajdonosok az apportálásról írásban szavaz­tak, illetve dr. Fenyőházi Elemér alpolgármester nyilvánosságra hozta, hogy a Pal-Com Kft.-ből a 65% tulajdonrészt a Pal-Com+ Plusz Kft-be apportáló okiraton ép­pen a Pal-Com Kft. aláírása és a dá­tum nem szerepel. Az apportálás folytán állt elő az a helyzet, hogy 65 százaléknyi tulajdonrész to­vábbgörgethető a nélkül, hogy ab­ba a 25 százalékban tulajdonos ön- kormányzat beleszólhatna. Kocsis Imre Antal polgármester elmondta, hogy a történtek világo­san és pontosan bemutatják hogyan lehet ma tulajdonhoz jutni Magyar- országon, jó áron. Egy alaki hibás szerződésnek nem kell túlzottan nagy jelentőséget tulajdonítani, de akkor már igen, ha valahol a sor vé­gén megjelenik egy Színvonal 2002 nevű kft., amelynek túlnyomórészt tulajdonosa ugyanaz az ügyvéd, dr. Szepesi Zsuzsa, aki az önkormány­zat megbízásából eljárt. Az ügyvéd­nő akár magának szerezte meg a te­levízió 65 százalékos tulajdonjogát, akár a megbízóinak, a polgármester úgy ítélte meg, hogy bejelentést tesz az a Magyar Ügyvédi Kamará­nál. A polgármester írásban feltett kérdéseire az ügyvédnő ezidáig nem válaszolt, s nem is tudtak kap­csolatot teremteni vele. A szerződést Szentiványi And­rás, a tévé legújabb tulajdonosa mutatta meg futólag a polgármes­ternek. Szentiványi András teg­nap délelőtt járt a polgármester­nél, az 5-5 százalékban tulajdono­sokkal együtt, s bejelentették, hogy közszolgálati televíziót sze­retnének Szekszárdon csinálni.- Ezt támogatom, de polgármes­terként az a feladatom, hogy a helyzetet tisztázzam. A tárgyalá­soktól kezdve a bírósági útig min­den lehetőséget megragadok an­nak érdekében, hogy az üzletrész visszakerüljön az önkormányzat­hoz. Ha ez nem lehetséges, s egy hosszú bírósági procedúra során kiderül, hogy a jogi bástyákat ma­gasra építették, akkor a városi tu­lajdonrésznek a tévéműsor önkor­mányzatiságban kell megjelennie. Azt is mondta, ha igazolható gyanú fogalmazódik meg, az ügyészségi feljelentésig is elmegy. Abbéli reményét is kifejezte a pol­gármester, hogy ez a döntés volt az utolsó, amelynek az előkészítésé­ből hiányzott a konszenzusra való törekvés, s amelynek folyamán a megosztottság és az érdekek mun­káltak a közgyűlésben. Dr. Fenyőházi Elemér a sajtótá­jékoztatót követően elmondta: an­nak ideje alatt átment Cégbíróság­ra, hogy mégegyszer ellenőrizze, amit előző nap tapasztalt. Az előzmények közé tartozik, hogy az alpolgármester a múlt pén­teken készített másolatot az apportálási okiratról, amin nem sze­repelt a Pal-Com Kft. aláírása és a dátum. Hétfőn Budapesten az ügy­vezető megerősítette, hogy üyen, vagy ehhez hasonló okiratot nem írt alá. Kedden járt ismét a Cégbírósá­gon, amikor a Pal-Com+Plusz Kft. iratait megtekmtette, s akkor azt lát­ta, hogy az említett okiraton tintával odaírva szerepel egy dátum: 10.30. A sajtótájékoztatót követően nyilatkozott lapunknak Szent­iványi András, aki cégvásárlás útján jutott a tévé 65 százalékos tulajdonrészéhez és a két 5-5 százalékban tulajdonos Tarr Já­nos és Dránovits István. Elmondták, hogy együtt szeret­nének működni a város önkor­mányzatával, a polgármesterrel egy közszolgálati jellegű televízió működtetésében. Szeretnék fel­venni a kapcsolatot 25 százalék­ban tulajdonos város képviselőjév­el. Álláspontjuk szerint az önkor­mányzat a 75 százalékos tulajdon- részt eladta, ők azt kifizették, s jogszerűen szerezték meg. Ha mégsem, akkor sem az eladó érdekköre ezt vizsgálni. A médi­atörvény szerint egy önkor­mányzat vagy 100 százalékban lehet tulajdonos televízióban, vagy 25 alatt. A kisebbségben lévő önkormányzat nem érvényesíthet többségi jogokat. Az apportálási bejegyezték. Ők a tulajdonukkal azt tehetnek, amit akarnak, a pénztártól való távozás után reklamációt nem fogadnak el. Hangsúlyozták: a televíziós kht. tulajdonosi szerkezete nem válto­zott, a tulajdonukkal azt tehernek, amit akarnak, aki a részletekre kíváncsi a Cégbíróságokon meg­találja azokat. Etikai problémának például azt tartják, hogy a többségi tulaj­donosnak nem volt lehetősége megszólalni a televízióban. IHÁROSI IBOLYA Személyre szóló, kedves ajándékok Értékes eszközökkel gyarapodott az intézmény Teljesült a kívánsága az iregszemcsei Göllesz Vik­tor Gyógypedagógiai Intéz­mény kétszázötven lakójá­nak, hiszen a gyerekek azt kapták, amit kértek. Au­tót, babát, dezodort, nyak­láncot és még száz más ajándékot, személyenként ezer forint értékben. Kö­szönhetően a német part­nermegye, Main-Tauber nagyvonalú adományának. Tolna megye-Iregszemcse Main-Tauber közgyűlése egy ha­gyatékból 40 ezer márkát utalt át a közelmúltban Tolna megye szá­mára. A pénz a megyei önkor­mányzat intézményeiben lakó, nehéz sorsú gyerekek megsegíté­sére, életminő­ségük javítására szolgál. Hőgyészen és Zombán már megtörtént az ajándékozás, tegnap pedig Iregszemcsén tette ezt meg Koltai Tamás, a megyei közgyű­lés elnöke. A vendéget Balogh József, az intézmény igazgatója köszöntöt­te, majd a gyerekek kedveskedtek alkalomhoz illő műsorral. Ezt kö­vetően Koltai Tamás átadta a sze­mélyre szóló ajándékokat, illetve azt a két, nagyképernyős színes tévét és egy minőségi videokame­rát, mely a parabolarendszerre kötve majdhogynem a házi televí­ziózást is lehetővé teszi az intéz­ményben. Az örömünnep egyéb­ként várhatóan a közeljövőben folytatódik, hiszen a német part­nermegye idén újabb 12 ezer márkát utal át Tolna megye szá­mára, hasonló - a rászorulókat segítő - célok megvalósítása érde­kében. -SZÁ­Fekete Krónika Aktatáska tűnt el a lezáratlan autóból Egy döbröközi férfi ügyeit intézni ment Dombóvárra, ahol egy belvárosi parkolóban állította le személyautóját. A sofőr a jármű ajta­ját azonban elfelejtette bezárni és mire visszaért a gépkocsihoz már csak a „hűlt helyét” találta a fekete színű aktatáskájának, melyben a mobiltelefonját is tartotta. Ismét lakat alatt Ismét előzetes letartóztatásban az a szekszárdi férfi, aki december­ben szabadult ki a börtönből. Ezen idő alatt legalább tíz-tizenhárom betörést követett el. Lopott magának egy autót és éjszakánként azzal portyázott a városban. Betört szoláriumba is, de főleg a kocsmákat látogatta szívesen, igaz záróra után. Benzin Trabantból, Trabantba A lakók figyeltek fel a négy tagú, fiatalokból álló csoportra, akik négy Trabantból szívták le az üzemanyagot. Időben értesítették a rendőrséget, így sikerült a társaságot a helyszín közelében elfogni. Mint kiderült, a 20 év körüli fiatalok Kölesdről érkezetek, Trabanttal. Gyermek volt a besurranó tolvaj A megyeszékhely egyik intézményének a gondnoka, munkáját végezve elhagyta a helyiséget. Ezen idő alatt egy gyermekkorú fiú a gondnok pénztárcájából kilopott hétezer forintot. Kilopta a retikült az autóból Pakson a Kishegyi úti óvoda parkolójában egy személygépkocsit törtek fel, amelyből női táskát vittek el a benne lévő iratokkal együtt. Múzeumi marketingpályázat A megyei múzeumok internetes honlapját fejlesztik Tizenhat múzeum 140 mil­lió forintos támogatásban részesült a Nemzeti Kultu­rális Örökség Minisztériu­ma és a Gazdasági Minisz­térium közös, tavaly nyá­ron meghirdetett meghívá­sos pályázata nyomán. Budapest Juhász István főtanácsos el­mondta: a két tárca 70-70 millió forinttal támogatta a pályázatot. A tizenhat - főként budapesti - in­tézményt még tavaly kérték fel arra, hogy a nyár végéig jutassák el elképzeléseiket: milyen pro­jektekkel, kezdeményezésekkel tudnák népszerűbbé tenni a mú­zeumokat. A legnagyobb össze­get a Győr-Moson-Sopron Me­gyei Múzeumok Igazgatósága nyerte el. Az igazgatóság - saját anyagi forrásait kiegészítendő - 17 millió forintos támogatással fejlesztheti az Aquincumi Múze­um és a dunántúli megyei múze­umok római kori kiállítóhelyei­nek közös internetes honlapját, turisztikai kiadványokat, logokat terveztethet. ■ Faluról, falura SÁRSZENTLŐRINC. A telepü­lés képviselő-testülete keddi ülé­sén tárgyalta első olvasatban az idei költségvetést, amelynek fő­összege 103 millió forint, a terve­zet szerint ebből hatmillió a for­ráshiány, amelyet az önhibáju­kon kívül hátrányos helyzetű te­lepülések számára kiírt pályáza­ton kívánnak pótolni. Szóba ke­rült az ülésen egy estleges intéz­ményi - iskolai, óvodai - társulás is a szomszédos Nagydoroggal. GYÖRKÖNY - PUSZTAHEN- CSE. A két település képviselő­testületei kedden este együttes megbeszélést tartottak, amelyen a körjegyzőség idei költségvetés­ét egyeztették. PÁLFA. A község képviselő-tes­tülete a hét elején tárgyalta első fordulóban a település idei költ­ségvetésének tervezetét, amely szerint a kiadási oldal 112 millió forintos összegéből hétmillió hi­ányzik a várható bevételek szá­mítása alapján. Az elképzelések szerint a hiányt takarékossági in­tézkedésekkel lehet pótolni, va­gyis az alapfeladatokra szánt költségek karcsúsításával, amely természetesen nem jelentheti a kötelező feladatok - elsősorban az oktatás - színvonalának csök­kenését. DUNASZENTGYÖRGY. A Nyugdíjasok Érdekszövetsége szervezésében ötven idős ember utazott az elmúlt vasárnap Pécs­re, ahol a Nemzeti Színházban Kálmán Imre Cirkuszhercegnő című operettjét nézték meg. Gerjen. A Kenessey Albert Általá­nos Iskola felső tagozatosainak farsangi mulatsága nyitotta a báli szezont a településen. A hangu­latossá varázsolt művelődési házban jelmezesek felvonulásá­val kezdődött a mulatság, majd diszkózenére ropták az ifjak, akik közül megválasztották a bál hercegnőjévé Hajdú Ramónát, hercegévé pedig Genye Gábort. Szennyvíz: május végén lesz döntés Ülésezett a bátaszéki önkormányzati testület Huszonkét napirendi pont, késő estig tartó megbeszé­lés, pénzügyi kérdésekben döntés, röviden így foglalha­tó össze a keddi, bátaszéki testületi ülés. Bátaszék Bognár Jenő polgármester előter­jesztését, mely az önkormányzat idei évi költségvetési tervezetéről szólt, elfogadták a képviselők, így meghatározták azokat a pénz­ügyi elveket, melyek alapján az intézmények összeállíthatják idei évre vonatkozó terveiket. Idén is erősíteni kívánja a tes­tület a kistérségi központi szere­pét. Skoda Ferenc aljegyző tájé­koztatta a képviselőket az elmúlt évi szabálysértési ügyekről. Első helyen a tulajdon elleni szabály- sértések szerepeltek (18 esetben tettek feljelentést), ebből 7 végző­dött bírságolással, melynek ösz- szege 46 ezer forint volt, két eset­ben veszélyes kutya miatt, 7 eset­ben pedig tankötelezettség meg­szegése miatt kellett a jegyzőnek intézkednie. A bátaszéki önkor­mányzat legnagyobb vállalkozása a szennyvízberuházás lesz, mely­nek közbeszerzési felhívását Bozsolik Róbert jegyző készítette el. Az anyagot a képviselők jóvá­hagyták, így elvileg a Közbeszer­zési Értesítőben való megjelen­tést követően az érdemi munka is elkezdődhet. Várhatóan május vége felé derül majd ki, hogy ki lesz a beruházás kivitelezője. Döntött a testület arról is, hogy a köztemető fenntartásához 450 ezer forinttal járul hozzá. Bognár Jenő tájékoztatta a képviselőket arról, milyen mértékű beruházást igé­nyelne az önkormányzat, az orvo­sokkal közösen, melynek eredmé­nye lenne az új gyermekorvosi ren­delő és a már meglévő felnőtt orvo­si rendelők modernizálása. A végle­ges döntés a februárban várható. Mától a helyi lap, a Cikádor minden háztartásba eljut majd, hiszen a lap ingyenes lesz. A MÁV azzal kereste meg az önkor­mányzatot, hogy magasperon építését szeretné Bátaszéken is megvalósítani, ez 18 millió forin­tos beruházás lenne. Erről febru­árban döntenek. Végül a testület döntött a helyi önkormányzati képviselők és bizottsági tagok tiszteletdíjának és juttatásaiknak az emeléséről is. mauthner TISZTELT ELŐFIZETŐNK! JcStps’ „ ... .... IP Szeretnénk, ha nemcsak olvasója, /hanem ajánlója is lenne a Tolnai Népújságnak. MEGRENDELOLEVEL a Tolnai Népújság előfizetésére Megrendelő neve:................................................................... /magánszemély, vállalkozás, vagy intézmény/ Az Ön szervezőmunkáját és az új előfizetőt a Lakáskultúra c. lappal ajándékozzuk meg. Kérjük előfizetőinket, hogy az új előfizető megrendelését a mellékelt megrendelőlapon küldjék be címünkre. jl Előfizetési időszak: egy hónap negyedév 1 Előfizetési díj: 895.­2.685.­3 Kedvezmény az árus- j árhoz viszonyítva: 480.­1.440.­| Előfizető neve: .............. j C íme:............................. I Axel Springer Magyarország Kft. 1 Tolna Megyei Irodája Szekszárd, Liszt Ferenc tér 3. Tel.: 74/511-503 Adószám: 10462933-2-11 Cégjegyzékszám: 11 - 09001415 ♦ m

Next

/
Thumbnails
Contents