Tolnai Népújság, 2000. október (11. évfolyam, 231-255. szám)

2000-10-02 / 231. szám

y_ boAA Kirándulj on a mi táskánkkal! Most szervezzen új előfizetőt a Tolnai Népújságra, mert XÄSKÄT NYERHET! A részleteket megtudhatják lapunk 6. oldalán, vagy hívja a 74/511-503-as telefonszámot! fami MEGYEI TÜKÖR A fehérváriak taroltak Bonyhádon 3. oldal MAGAZIN Szülőfalujáért dobog a szíve 4. oldal SPORT Éremgyár a Penrith- tavon 7. oldal A DOMBÓVÁRI Támasz Otthon lakóit hétfő délután két órakor, a Platán Otthon gondozottjait pe­dig kedden ugyanebben az idő­pontban dr. Tóth Mária, a városi önkormányzat egészségügyi, szociális és foglalkoztatási bizott­ságának elnöke, valamint óvodá­sok és iskolások köszöntik az Idősek Világnapja alkalmából. ZOMBA. Vegyiáru akciót rendez nyugdíjasainak hétfőn tíz órától a helyi kultúrházban a Zombai Nyugdíjas Érdekszövetség. DOMBÓVÁR. Fehérvári Tamás országgyűlési képviselőnek a Dombóvár, Szabadság utca 14. szám alatti ügyfélszolgálati iro­dája kedd este öt és hat óra kö­zött tart nyitva. BONYHÁDON egy helyi lakos teherautójával balra akart kanya­rodni és eközben nem adott el­sőbbséget egy segédmotorosnak, akit elütött. A motor vezetője 8 napon túl gyógyuló válltörést szenvedett. Lottószámok Falunap a „béke szigetén” Az elődök hittek a jövőben A mágocsi német nemzetiségi tánccsoport műsora nagy közönségsikert aratott Több, mint ötszázan vettek részt szombaton a megyeszé­li község önkormányzata ál­tal rendezett szüreti fesztivál­lal egybekötött millenniumi falunapon. VÁRONG Délelőtt a település központjában lévő parkban a Gold együttes, illet­ve a dombóvári zeneiskola fúvósa­inak műsora után Brunner Dezső polgármester köszöntötte a helybe­lieket és vendégeiket, valamint az ünnepi alkalomra hazalátogató el­származottakat. Beszédében arról szólt, hogy a három évtizeddel ez­előtt szinte teljesen elnéptelenedett falu néhány lakója hitt a jövőben. Nekik köszönhetően aztán a köz­ség lassan ismét fejlődésnek indult: sokan találtak otthonra a korábban üresen álló házakban és az önkor­mányzat is egy szép panziót alakí­tott ki a polgármesteri hivatal épü­letének tetőterében. Ma már gyak­ran lehet találkoz­ni pihenni, kikap­csolódni vágyó tu­ristákkal, akik szí­vesen keresik fel a „béke szigetét”. A polgármester üdvözlő szavait kö­vetően a Somogyszil és Várong közötti „örökrangadóra” került sor a focipá­lyán, majd Szabó Loránd, a dombóvá­ri, kistérség terület- fejlesztési menedzsere felavatta a szabadtéri színpadot, amit azonnal ki is ' próbáltak a Mágocsról, Szakosról, Nakról, valamint Kapospulából érkezett tánccsoport­ok. A kézművesek kirakodóvásárában tett séta után mindenki megkóstolta a Falusi Lajos és Antal József által főzött ízletes marhapörköltet. Három órakor a népviseletbe öltözött helyi fiatalok ti­zennégy - szépen feldíszített - fogat­ra szálltak. A szüreti felvonulás részt­vevői Glász Sándor bíró és Nagy Ni­kolett bíróné vezetésével bejárták a települést, sőt még a szomszédos Lápafőn is tiszteletüket tették. Este a község jelenéről és jövőjé­ről rendezett kerekasztal-beszélge- téssel, valamint bállal zárult a sok érdeklődőt vonzó millenniumi fa- lunap. ___________________-gr­L átványos felvonulás a főutcán A Szerencsejáték Rt. tájékozta­tása szerint a 39. heti Ötöslottó és Joker nyerőszámai a követ­kezők: 6, 9, 64, 67, 79 Joker szám: 5 2 9 9 9 3. A 39. játékhéten a hatoslottó számsorsoláson az alábbi nye­rőszámokat sorsolták ki: 3, 5, 22, 28, 34, 40 a pótszám: 20. ___________■ 9 N agyszerű programok, jó idő, szép számú érdeklődő - röviden így lehetne jelle­mezni a hétvégén Őcsény- ben első alkalommal meg­rendezett falunapokat. ŐCSÉNY A pénteki nyitányon ugyan még nem voltak látványos programok, ám a közösségi házban délután négy órakor kezdődő pedagógus fórum és a hatkor kezdődő idő­sek találkozója egyaránt sok érde­kességgel szolgált. Szombaton a szekszárdi tűzoltózenekar éb­resztette a falut, kilenckor az álta­lános iskolások „Ki tud többet Őcsényről” címmel vetélkedtek, majd tíztől a polgármesteri hiva­talban vállalkozói fórumot tartot­tak. A Perczel utcai iskolában az Őcsényről elszármazottak talál­koztak, ide közel százötvenen érkeztek. A falunapok leglátvá­nyosabb része a szüreti felvonu­lás több száz embert csalogatott ki az utcára. A látványos folklór­műsorban a házigazdák mellett az Érsekcsanádi Hagyományőrző Együttes és a Mórágyi Hagyo­mányőrző Tánccsoport lépett fel. A nap bállal fejeződött be, itt a Taktus együttes húzta a talpalá- valót. A vasárnapi programok a sport jegyében zajlottak: mint­egy hatvanan jöttek össze az őcsényi sportélet egykori és mai (fő)szereplői, s elevenítették fel régi élményeiket. Délben felavat­ták a focisták új öltözőjét, a sport­nap az Őcsény-Tevel megyebaj­noki találkozóval zárult. RÓNAI Az Intercity elé hajtott a Suzuki Baleset a vasúti átjáróban Pincehely - Szekszárd Halálos közlekedési baleset tör­tént szombaton délután a pince­helyi vasúti átjárónál: személy­autó ütközött vonattal. A fényso­rompó piros jelzése ellenére a vasúti sínekre hajtott Suzuki au­tójával kora délután egy férfi és összeütközött a Budapestről Pécsre tartó Sopiane Intercity vo­nattal. A baleset következtében a Su­zuki vezetője súlyos, életveszé­lyes sérüléseket szenvedett. A sé­rültet a Szekszárdi kórházba szál­lították, ahol azonnal megműtöt­ték. Érdeklődésünkre vasárnap délután az egészségügyi intéz­mény baleseti osztályának ügye­letes orvosa, dr. Rákász József el­mondta, hogy a gépkocsi vezető­jét, aki koponya és nyílt mellkasi sérülést, valamint két oldali soro­zatos bordatörést szenvedett, megműtötték, állapotát sikerült stabilizálni. Vita a három százalékról Tagdíjhátralék: kizárás? Hét önkormányzatot kizár­hat a tamási területfejlesz­tési társulás, ha rövidesen nem fizeti be tagdíjhátralé­kát. Tamási és környéke A társulás 2000 áprilisban fogad­ta el, hogy az elnyert területfej­lesztési támogatások összegének három százalékát az önkormány­zatok befizetik a társulás költség- vetésébe. A taggyűlés legutóbbi ülésén hosszas vita után többsé­get kapott az a javaslat, hogy a si­kerdíjként emlegetett összeget be nem fizetők november 30-ig kap­nak haladékot. Simontornya a rendes évi tagdíjjal is el van ma­radva, az önkormányzatnak ok­tóber 15-ig kell megfizetnie a 250 ezer forintot. A határozat hivat­kozik az szervezeti szabályzatra, e szerint a tagdíjfizetés elmaradá­sa automatikus kizárást von ma­ga után. Több polgármester csat­lakozott a Tamásit képviselő dr. Schutzbach Ferenc jegyzőhöz, aki azt nehezményezte, hogy azon támogatás után is meg kel­lene fizetni a három százalékot, amelyhez csak 2001-ben és 2002- ben jut hozzá az önkormányzat. Eseti bizottságot állítottak fel to­vábbá, amelynek feladata, hogy javaslatot tegyen a társulás pénz­ügyeinek intézésére. A tamási önkormányzat szabálytalansá­gokra hivatkozva egy hónapja mondta fel az erről kötött megál­lapodást. A Hajdics József, Dávid Sándor és Várkonyi Henrik alkot­ta bizottság Fekete József gyönki polgármester javaslatára azt is megvizsgálja: történtek-e és ha igen, milyen szabálytalanságok a társulás gazdálkodásában, t. f. Szokolyi szüret Szombaton délután rendezték a bíróné, Kovács Etelka vezetésé- meg Nagyszokolyon a szüreti fel- vei. A szüreti program tevőleges vonulást, a hagyományt néhány részese volt Koppánné dr. Kertész éve élesztették fel. Az ünneplőbe Margit kisgazdapárti országgyűlé- öltözött helybéli fiatalok, gyerekek si képviselő, aki, mielőtt kocsira lovasfogatokon vonultak végig a szállt, bekapcsolódott a községhá- falu utcáin a bíró, Szabó Gábor és za előtt előadott körtáncba is. ■ Együtt, egymással mulattak Szüreti és borfesztivál a millennium jegyében „Itt van a víg szüret,/ S mus­tos kádja körül/ A szürete- lőknek víg tábora örül.” Ti­zennégy év után ismét szü­reti és borfesztivált tartot­tak szombaton Hőgyészen. Hőgyész A rendezvény az országos millen­niumi programokhoz kapcsolódva a nagyközségben élő különböző kultúrájú népcsoportok közös ha­gyományőrző fesztiválja volt helyi és vendég népművészeti csopor­tok részvételével. A szervezéssel járó nem kis munkát a Hőgyészi Citerazenekar és Asszonykórus végezte, Bán István vezetésével. A több funkciós fesztivál szom­baton 13 órakor a művelődési ház­tól induló műsoros felvonulással kezdődött. A lovas kocsis, hintós, jelmezes szüreti felvonuláson részt vett a német testvértelepülés­ről, Eckentalból érkező 50 éves fős delegáció is. Az eckentáliak veze­tője magyar ruhában, a hőgyészi baráti kör vezetője német ruhában ült a spediter kocsin. A korhű ruhákba öltözött gazda- és vincellér pár, a bíró, a jegyző, a jáger és feleségeik, valamint a roma vajda pár 22 feldíszített lovas ko­csin, hintón és két pónival vontatott fogaton vonult végig hat kilométer hosszan a falun. Ókét követték a szüretelő menyecskék, legények, a népdalkörök tagjai, roma maskará­sok, szakályi, regölyi, gyönki tánco­sok és a székelykor táncosai a zene­kar kocsija előtt menettáncot járva. A völgységi hagyományoknak hó­dolva a szüreti menet hét állomás­helyen állt meg, ahol más-más házi­gazda süteményekkel és italokkal fogadta a felvonulókat, amit azok műsorral köszöntek meg. A művelődési házhoz vissza­térve a házigazda Citerazenekar és az Asszonykórus szüreti nép­dalokat adott elő, a Reménység Csillagai Roma Hagyományőrző Együttes pedig fergeteges táncot mutatott be. A szereplők és ven­dégek vacsorát az általános isko­lában kaptak, ezt követte a hajna­lig tartó szüreti bál. Éjjel 11 óra­kor a szüreti sátorban szabad a lopás kezdődött, ahol az ügyetle­nebb tolvajokat a csőszlányok, le­gények lefülelték és a bíróhoz vit­ték, aki büntetést szabott ki rá­juk. Az öt óráig tartó bálon együtt vígadt a falu népe, minden nem­zetisége^ ____________F. KOVÁTS ÉVA N EKÜNK NYOLC! Magyar idő szerint vasárnap kora délután kihunyt a láng a sydneyi Olimpiai Stadionban, s ezzel befejeződött a millenniumi nyári játékok versenysorozata. A mieink - elsősorban a kajak-kenusoknak köszönhetően - az utolsó két napon alaposan belehúztak az „éremgyártásba”, hiszen az eddigi hármat még öt arannyal toldották meg. Képünkön az ugyancsak olimpiai bajnoki címet szerzett vízüabda-csapat. (Részletes sydneyi beszámolónkat a 7. oldalon olvashatják.)______________________■ » V k 1 4 977086560301200231

Next

/
Thumbnails
Contents