Tolnai Népújság, 2000. október (11. évfolyam, 231-255. szám)

2000-10-02 / 231. szám

2. oldal - Tolnai Népújság KÖR KÉP 2000. Október 2., Hétfő H Önkormányzat kontra állam? Máu}l: védenünk kell a demokratikus alapintézmények értékeit Mádl Ferenc (középen) köztársasági elnök szerint az értékek megőrzése a legfontosabb cél FOTÓ: EUROPRESS/DIÓSI IMRE Büszkék lehetünk rá, hogy tíz évvel ezelőtt példaértékű gyorsasággal ala­kítottuk ki a ma is működő önkor­mányzati rendszert - mondta Mádl Ferenc a magyarországi önkormány­zatiság tizedik évfordulója alkalmá­ból szombaton rendezett budapesti tanácskozáson. Budapest Az önkormányzati szövetségek szak­mai emléknapját megnyitó beszédében a köztársasági elnök hangsúlyozta: fia­tal demokráciánk egyik alapintézmé­nyéről van szó, ezért természetes, hogy az önkormányzati rendszer nem hiba nélküli. Megítélése szerint ma lényege­sen nagyobb súlyt fektetünk a demok­rácia megnyilvánulásaira, mint a felté­telek felelős meghatározására és előte­remtésére; nem csökkent, sőt eseten­ként erősödött például az „önkormány­zat kontra állam” értelmezés elterjedt­sége - állapította meg az államfő. A köztársasági elnök az önkormányzati­ság által megteremtett értékek védel­mét jelölte meg célként. * Épp tíz éve, hogy az országban működő 1600 tanácsot 3200 önállóan gazdálkodó önkormányzat váltotta fel. Honnan hová jutottak el azóta a helyhatóságok? - kér­deztük Gémesi Györgyöt (MDF), az egyik „legrégebbi” polgármestert, és Wekler Fe­rencet (SZDSZ), a parlament önkor­mányzati bizottságának első elnökét. Gémesi György: - Az 1990 és 1994 kö­zötti éveket, részben az önkormányzati törvény megalkotásával együtt járó el­szántság és lendület hatására, a gyors ütemű fejlesztés, illetve a hatékony for­rásfelhasználás jellemezte. Elég, ha a közműberuházásokra, vagy a tornate­rem- és uszodaépítési akcióra gondo­lunk. A Horn-kormány idején alábbha­gyott ez a lendület. Az állam egyre job­ban kivonult ebből a szférából, mond­hatni, magára hagyta a helyhatóságokat. Úgy gyarapította a településekre háruló feladatok számát, hogy nem adott pénzt azok megvalósítására. Nem csoda, hogy egyre hosszabb lett az „önhibájukon kí­vül” hátrányos helyzetbe jutott önkor­mányzatok listája. A mélyrepülés 1998- tól lassult, majd megállt. A 2001. évi költségvetés szerint - a 6 százalékos infláció mellett - már 12 százalékos nö­vekményre számíthat a szféra. Pluszfor­rásnak számít a gázközmű kompenzá­cióból járó összesen 62 milliárd forint, amelynek egy részét már az idén átutal­ják az érintett településeknek. Wekler Ferenc: - Tény, hogy az ön- kormányzás adta lehetőségeket és a ren­delkezésre álló anyagi keretet az ország szinte minden pontján igyekeztek ki­használni, amíg lehetett. Valóban látvá­nyosan bővült például az ivóvíz-, a tele­fon-, vagy a csatornahálózat, a falusi földutakat aszfalttal borították, a rogya­dozó óvodák, iskolák egy részét felújí­tották, ám 1992-ben végétért az „álom”. Az egymást váltó pénzügyminiszterek mind jobban megnyirbálták a helyható­ságok mozgásterét, miközben iszonyú mennyiségű terhet raktak a képviselőtes­tületek nyakába, s még a helyben termelt adóból is egyre nagyobb hányadot von­tak el. Egy két-három éve végzett BM- összesítés szerint a jegyzői hivataloknak például 2600 féle (!) teendőjük van. Az apró települések nagy része elöregedett, ami azt jelenti, hogy az úgynevezett nor­matív támogatás miatt az óvodák, iskolák működtetése ezeken a helyeken előbb- utóbb lehetetlenné válik. A kormánynak e téren alapvető fordulatra kellene el­szánnia magát, mert a helyzet nem javul, hanem romlik. takács mariann Diákhitel: havi 21000 forint Budapest A Fidesz választmánya szom­bati ülésén egyebek között fog­lalkozott a diákhitel kérdésével is. A testület támogatta az Ok­tatási Minisztérium diákhitel- tervezetét, amelyet Pokorni Zoltán oktatási miniszter is­mertetett. Lényege: jövő év szeptember elejétől minden fő­iskolás és egyetemista tanéven­ként tíz hónapon keresztül ha­vi 21 ezer forint hitelt kaphat alanyi jogon. A kölcsönt a dip­loma megszerzése után fokoza­tosan kell majd visszafizetni. A havi törlesztőrészlet a jövede­lem 6 százaléka. Ez azt jelenti, hogy egy közalkalmazottnak, például egy tanárnak, 30-35 éve lesz arra, hogy hitelét visz- szafizesse. A pénzt a most fel­állítandó Diákhitel-intézet az adóhivatal segítségével fogja beszedni. Pokorni szerint ez garancia arra, hogy senki sem marad adós. A választmány állást foglalt az Európai Néppártba történő felvételi kérelem ügyében is. Kérte az országos elnökséget, hogy kezdeményezze a Fidesz felvételét ebbe a nemzetközi tömörülésbe. A párt úgyneve­zett társult tagságot szeretne kapni. _____________________■ N ehezedik a nyomás Milosevicsre Kostunica (balra) Jíri Dienstblerrel fotó: europress/epa Vojislav Kostunica arra kérte a parla­mentet, fogadja el, hogy a szavazatokat egy szerb politikusokból és a nemzetkö­zi közösség képviselőiből álló bizottság újraszámlálja. Az ellenzék polgári en­gedetlenségre szólította fel a lakosságot. Jugoszláviában az ellenzék az intézmé­nyek blokádjára szólította fel a lakosságot. Holnaptól a blokád mellett általános polgá­ri engedetlenségi mozgalom indul, hogy rá­bírják Szlobodan Milosevicset választási vereségének elismerésére. Eközben Milosevics elutasította, hogy Oroszország közvetítsen a választási ered­mények körül kirobbant vitában. Bili Clin­ton amerikai elnök viszont arra ösztönözte Vlagyimir Putyint, hogy Moszkva minden­képpen próbálja segíteni a politikai válság megoldását. A jugoszláviai feszültség békés feloldá­sát sürgette a német kancellár és az orosz elnök. Schröder és Putyin egyetértett ab­ban, hogy Kostunica választási győzelmé­vel a szerb nép bebizonyította, demokrati­kus változásokat akar. A legújabb hírek szerint az orosz elnök az amerikai elnökkel, a német kancellárral és az olasz kormányfővel telefonon ismét tárgyalt a jugoszláviai helyzetről. Putyin megerősítette álláspontját: „az összes vita­tott kérdést a Jugoszláviában érvényes tör­vények alapján kell megoldani”. Jíri Dienstbier az ENSZ jugoszláviai em­berjogi különmegbízottja a montenegrói fő­városból, Podgoricából Belgrádba érkezett, ahol találkozott Vojislav Kostunicával, a Szerbiai Demokratikus Ellenzék elnök­jelöltjével. A jugoszláviai helyzettel kapcsolatos kö­zös állásfoglalás kidolgozását javasolta Constantinescu román elnök a Jugoszláviá­val határos országok államfőinek. A Buka­restben kiadott közlemény szerint a bolgár, a horvát, a macedón és a magyar államfő nagy érdeklődéssel fogadta a kezdeménye­zést. A közös állásfoglalásban üdvözölnék a jugoszláviai demokratikus erők választási győzelmét, kifejeznék a szomszédos or­szágok szolidaritását a szerb néppel az együttműködés új korszakában. _________■ _____________________Hírek röviden____________________ A z EU nyomában Amennyiben Magyarország hosszú távon képes tartani a GDP, vagyis a nemzeti össztermék jelenlegi 5-6 százalékos növekedési ütemét, akkor lehetősége nyílik arra, hogy gazdasági szempontból utolérje az Európai Uniót. Ezt az utolérési esélyt azonban el is lehet veszíteni; ezt kell megelőzni világos jövőképpel, egészséges önbiza­lommal és önmagunkba vetett hittel - jelentette id Martonyi János külügyminiszter szombaton Budapesten. Bővülő feladatok A Belügyminisztérium korszerűsítési programja értelmében no­vember elsejétől az okmányirodák állítják ki az egyéni vállalkozói igazolványokat is - jelentette be Rytkó Emília, a BM Központi Adat- feldolgozó Nyilvántartó és Választási Hivatalának helyettes vezető­je szombaton Székesfehérvárott egy szakmai értekezleten. El­mondta: a személyi és lakcímkártya után az egyéni vállalkozói iga­zolványokkal, majd január elsejétől a gépjárművezetői engedé­lyekkel és a gépkocsiokmányokkal kapcsolatos ügyintézés is az irodák feladata lesz. Putyin Indiában Hét év után először látogat orosz elnök Indiába. Putyin hétfőn kez­dődő négynapos vizitje során igyekszik megerősíteni az orosz fegy­verexportőrök pozícióit az indiai piacon, és szeretné fellendíteni a jócskán visszaesett árucserét. Fehérorosz tüntetés Több ezer ember részvételével ellenzéki tüntetést tartották vasár­nap Minszkben az október 15-ére kiírt parlamenti választások boj­kottjáért. A felvonulók szabad és demokratikus választások kiírá­sát követelték. Drágul a horvát áram Horvátországban negyedével drágult az áram fogyasztói ára. Ezután a háztartások a havi átlagfizetés valamivel több mint öt százalékát költik majd áramra. A kormány azt is bejelentette, hogy az év végé­ig nem emelik a motorbenzinek fogyasztói árát, és csökkentik azok fogyasztási adóját. Sikeres főpróba a konyhában Átadták a Babits iskola felújított konyháját A pedagógusok és a diákok legnagyobb örömére elké­szült a szekszárdi Babits Mihály Általános Iskola konyhájának rekonstrukci­ója. Szekszárd Az oktatási intézmény 600 ada­gos konyhájának bővítését és tel­jes felújítását az iskola rekonst­rukciós programjának keretén belül július 19-én kezdték el. A 30 millió forintba kerülő beruházás során nemcsak a konyha alapte­rületét növelték meg, hanem tel­jesen új, korszerű konyhatechno­lógiai berendezésekkel, gépekkel is felszerelték. A rekonstrukcióhoz szükséges pénz egy részét - 12 millió forin­tot - a fenntartó, az önkormány­zat pályázat útján, a megyei Terü­letfejlesztési Tanácstól nyerte, a fennmaradó részt önerőből bizto­sította. A kivitelező építőipari cég, a Gordius-Max a felújítási munkák­kal a tervezett határidőre, szep­tember 25-ére elkészült. Beüze­meltetésként próbafőzést tartot­tak az iskola pedagógusainak és az alkalmazottaknak. A sikeres főpróbát követően hétfőn az isko­la megújult konyhájában beindul a nagyüzem, az eddig máshol ét­kező gyerekek újra anyaintézmé­nyükben ebédelhetnek. fké Versek, mesék állatokról Aki tudta, utánozhatta a kutyaugatást Családi hétvégét rendeztek az Állatok Világnapján a Gemenci Szabadidőközpont­ban vasárnap. Gemenc Állatvédelmi programok, vetélke­dők, kutyaiskolái bemutató és a Tücsök Klub előadása szórakoz­tatta azokat, akik ellátogattak va­sárnap a Gemenci Szabadidőköz­pontba, az Állatok Világnapjának rendezvényére. A program 10 órakor állatokról szóló versekkel, mesékkel, asz­faltrajz és agyagozó versennyel, állat-totóval kezdődött. A jóté­konyság órájában aki akart, láto­gatás tehetett a Szekszárdi Állat­menhelyen. Ebéd után állatfelis­merő és utánzóverseny volt, ku­tyafajták bemutatója, amit a ku­FOTÓ: GOTTVALD KÁROLY A kicsik pónin ismerkedhettek a lovaglással tyaiskola fegyelmező gyakorlati és őrző-védő bemutatója követett. Volt még gyerek-diszkó, lovag­lás, kocsikázás, kecske sétáltatás, túrázás a Gemenc tanösvényén, állatsimogatás, valamint madár­bemutató. Sőt, akinek kedve tá­madt, az kirándulást is tehetett a gemenci kisvasúton. __________ FKÉ Á ; i i

Next

/
Thumbnails
Contents