Tolnai Népújság, 2000. szeptember (11. évfolyam, 205-230. szám)

2000-09-01 / 205. szám

f 5oM • • Legyen Óné a nap mosolya! Küldje be fényképét és kétszemélyes utat nyerhet! A játékról részleteket a 8. oldalon olvashat. TOLNAI TÁJAK Tűzre, vízre vigyáznak 4. oldal MAGAZIN Juhászból lett fafaragó 5. oldal SPORT Jubilált a magyar borok útja 7. oldal Erősíteni az összetartozás érzését Koltai Tamás, Tolna Megye Közgyűlésének elnöke a megyenapról Két csendes nap A szenvedély betegségek ellen Hírek A DOMBÓVÁRI Evangélikus Egyházközség Bezerédj utcai új gyülekezeti házát Krähling Dá­niel esperes szenteli fel a vasár­nap délután három órakor kez­dődő ünnepi istentiszteleten. ATTALÁBÓL péntektől már nem kell Dombóvárra utazni a háziorvos által felírt gyógyszere­kért, ugyanis megnyílt a község patikája. TEVEL. Hatmillió forintot nyert a község önkormányzata a Bel­ügyminisztérium partfalve- szély-elhárítási programjában. A Petőfi utcában meredező falat az év végéig helyreállítják. DALMAND. Csütörtökön dél­után fél háromkor a 61-es úton, a dalmandi elágazónál egy tüze­lőanyagot szállító tartálykocsi durrdefektet kapott, az árokba szaladt és egy fának ütközött. A baleset során a tartályból a tüze­lőanyag egy része kifolyt. A helyszínt a tűzoltók biztosítot­ták. FADD. Faddon a szeméttelep melletti erdőben 100 négyzet- méter aljnövényzet kapott láng­ra tegnap este hat órakor. A tüzet a tolnai önkéntes lánglo­vagok oltották el. Tavaly volt a 300. esztendeje annak, hogy I. Lipót császár pecsétet és pecsét használati jogot adományozott Tolna megyének. A jelentős ese­mény alkalmából tartott me­gyenap - többek között - a hagyományteremtés szándé­kával várta a látogatókat. A mai napon immár második alkalommal vehetnek részt az érdeklődők az ünnepségen. A rendezvény jelentőségéről, üzenetéről Koltai Tamás, Tol­na Megye Közgyűlésének el­nöke nyilatkozott lapunknak.- A pecsét, illetve a pecsét hasz­nálati jog, valamint a közigazga­tás kiépítése jó tíz évvel a török kiűzetését kö­vetően a megye megerősítését, ebből követke­zően a jövőbe vetett hitét és megoldandó feladatait fejez­te ki - hangsú­lyozta Koltai Tamás. - Hasonló üzeneteket kívántunk megfogal­mazni a tavalyi megyenapi ün­nepség keretében is. Emellett a hagyomány, a tradíció megterem­tésével erősíteni szerettük volna az itt élők összetartozási érzését, önazonosság tudatát. Azaz, hogy mindenki legyen arra büszke, hogy itt él, Tolna megyében. Hi­szen nemcsak történelmi, kultu­rális, hanem szűkebb értelemben véve egyfajta természetes életkö­zösséget is alkotnak az itteni em­berek, akik számára ebből a szempontból is fontos az identi­tás tudat.- Ez volt tehát a konkrét üzenete 1999. szeptember elsejének...- Természetesen mindaz, amit el­mondtam, 2000. szeptember el­sején is időszerű. Most viszont szeretnénk felhívni a figyelmet - egyrészt az ország kormánya, ve­zetői, illetve a külföld számára is- Tolna megye adottságaira és le­hetőségeire. Annak érdekében, hogy mindaz mielőbb megvaló­suljon, amire az itteni emberek­nek szükségük van. (FOLYTATÁS A 3. OLDALON.) Csendesnapokat rendez a Tolna Megyei Kékkereszt Egyesület szeptember máso­dikén és harmadikén Pak­son az evangélikus temp­lomban. Paks A szenvedélybetegségek, ezen belül is különösen az alkoholiz­mus ellen próbálja felvenni a har­cot sok más szervezet mellett a Kékkereszt Egyesület. Tagjai ter­mészetesen nemcsak azok, akik leszokni, gyógyulni szeretnének, hanem olyan emberek, akik má­Elutasították a város képvi­selői Tolna megye középtávú fejlesztési koncepciójának megtárgyalását tegnapi ülé­sükön. Az indok: a 227 olda­las dolgozat nem foglalkozik kellő súllyal a térséggel. Tamási A koncepcióról Hajdics József polgármester véleményét a távol­létében az ülést vezető Balassa Zoltán alpolgármester és dr. Schutzbach Ferenc jegyző ismer­tette. A polgármester azt javasol­ta: a testület minősítse tárgyalás­ra alkalmatlannak a tanulmányt, miután Tamási térségével érdem­telenül keveset foglalkozik. Miu­tán a képviselőietek nem volt módjuk megismerni a dolgozat szövegét, az ülés végén tíz perces szünetet követően döntöttek úgy, hogy támogatják a javaslatot. Dr. soknak akarnak segíteni, vagy éppen saját példájukon keresztül megmutatni, hogy van kiút. Egyebek között erre is lehetősé­get ad az évente megrendezésre kerülő találkozó, melynek immár harmadszor ad otthont a paksi evangélikus templom. A csendesnapok során gyógyult szenvedélybetegek bizonyságté­tele mellett orvosok, pszicholó­gusok mesélnek eseteikről, szak­értő a család és a gyermekneve­lés szerepéről. A programot va­sárnap délelőtt fél tizenegykor is­tentisztelet zárja. Schutzbach Ferenc közölte azt is: Dombóváron hasonló vélemény alakult ki a középtávú koncepci­óról. Határozatban köszöni meg a képviselő-testület Koppánné dr. Kertész Margit országgyűlési képviselő segítségét, amelyet két állami támogatás elnyerésében nyújtott. Tamási az önhibáján kí­vül hátrányos helyzetű önkor­mányzatok pályázatán közel 13 millió, a működésképtelen ön- kormányzatok támogatása címén 21,8 millió forinthoz jutott a Bel­ügyminisztériumtól, amely nem oldja meg, de enyhít a város pénzügyi gondjain. A határozat szövegéhez Györke Dániel, kis­gazdapárti képviselő módosító javaslatot tett, szerinte ugyanis szükséges megemlíteni, hogy a képviselő az FKGP országgyűlési képviselője. Két óra alatt lett milliomos Tíz év múlva talán eljut a fjordokhoz Minden idők legmagasabb nyereményét szerezte meg a tv2 műveltségi vetélkedőjén Ficsoi tamás, a Bonyhádi Petőfi Sándor Evangélikus Gimnázium tanára. A 13,8 mil­lió forintból 8,3 millió marad tisztán. Akár bruttóban, akár nettóban számoljuk' - mondta a történelem-földrajz szakos tanár - ez mindenképp tizenegy évi fizetésemnek megfelelő összeg.- Egy darabig azon gondolkodtam, hogy szé­gyelljem-e magam amiatt, hogy két óra alatt - amíg a játék felvétele tartott - tizenegy évi fizeté­semnek megfelelő összeget kerestem...- Miért, kellene? Hisz ez játék... . - Bizonyos szempontból úgy gondoltam, hogy szégyenletes az, hogy két óra alatt megnyertem ezt a sok pénzt. Aztán úgy döntöttem, hogy szé­gyelljék magukat azok, akik ennyit fizetnek a pe­dagógusoknak! Végül is teljes lelki nyugalommal nyertem meg a pénzt.- Ez látszott is. Nagyon lazának tűntél.- Teljesen úgy éreztem magam, mint utoljára az érett­ségin: tudtam, hogy szellemileg bármire képes vagyok. Ritkán vagyok ilyen állapot­ban. Ez most nekem bejött.- Szerencsés alkat lehetsz...- A vizsga előtti vá­rakozás feszültséget hoz, de a vizsgákon általában lenyug­szom. Másrészt a mű­sorvezető, Jakupcsek Ficsor Tamás, a boldog nyertes Gabriella nagyon nyu­godt hangulatot tud maga körül teremteni. ______________________________________[FOLYTATi« A «. OLDALON| T F. Vándorkiállítás Szekszárdon A kamarai mozgalom 150 éves tember 1-jén 15 órai kezdettel múltra tekint vissza Magyaror- nyitja meg Varga József, a Ma- szágon. Az évforduló kapcsán gyár Kereskedelmi és Iparkamara vándorkiállítás járja végig a me- alelnöke, a Babits Mihály Műve- gyeszékhelyeket. A tárlat most lődési Házban. Szekszárdra érkezett. Ma, szép- __________________________S V T Nem a fejlesztési koncepcióra „A térség kimaradt, tárgyalásra alkalmatlan’’ Gyakori az áramkimaradás Módosították az iskola alapító okiratát Egyebek mellett a község áramellátásának problémái és az általános iskola alapí­tó okiratának módosítása is terítékre került a decsi kép­viselőtestület legutóbbi ülé­sén. Decs Már hosszú ideje gondot okoz a községben a gyakori áramkima­radás, melynek következtében több lakásban rendszeresen ház­tartási gépek, televíziók rongá­lódnak meg. A település vezetése eddig is mindent megtett a prob­léma elhárítása érdekében - lombkoronát ritkított, ágakat vá­gatott le -, ám ezidáig nem sike­rült megnyugtató megoldást ta­lálniuk. Az áramkimaradásokért leginkább a gemenci erdőhöz ve­zető kábel-vezeték okolható, ezért a testület úgy döntött, hogy mielőbb felméri a helyzetet és megpróbál gyors megoldást talál­ni. A testület módosította az álta­lános iskola és óvoda alapító ok­iratát. Mint ismert, a módosításra azért volt szükség, mivel az idei tanévtől a decsi iskola a sárpilisi­vel teljes társulásban működik. A képviselőtestület értékelte a községben a nyár folyamán el­végzett munkákat. Mint Biczó Ernő polgármestertől megtud­tuk: a Dél Tolna Kft. szakemberei a mai napig ötven szakaszoló to­lózárat építettek be a település vízhálózatába, várhatóan az év végéig befejeződnek a munkála­tok. A község a „borútpályáza­ton” nyert egymillió forintos hi­telből felújíttatta a faluház vizes­blokkját és az iskolát, az óvodát és az idősek klubját „csatlakoz­tatta” a szennyvízhálózathoz. Az önkormányzat távlati tervei kö­zött szerepel a faluház és a pol­gármesteri hivatal szennyvízhá­lózatra kötése is. A község a Te­rületfejlesztési Tanácstól nyert pénzen elkészíttette az általános iskola alsó tagozatos tanulóinak otthont adó épület tornaszobájá­nak és tetőszerkezetének, vala­mint a ravatalozó tetőszigetelésé­nek felújítási terveit. A munkála­tokra szeptember végén vagy ok­tóber elején kerülhet sor, a 2,5 millió forintos beruházásból az önkormányzat 1 millió 750 ezer forintot nyert pályázat útján. (RÓNAI) Szőttesek a Vármegyeházán Két kiállítás is nyílt tegnap délután Szekszárdon, a régi Vármegyeházán. Az épület földszint­jén „Tolna megye népművészeti for­makincse az ezred­fordulón” címmel szőtteseket, hímzé­seket, kerámiákat állítottak ki. Az emeletre vezető lépcső falán „Tolna megye műemlékei és természetei kör­nyezete” elnevezés­sel fotókiállítás nyílt többek között a megyei közgyűlés alelnökének, Tímár Lászlónak a képei­ből. Tolna megye népművészeti formakincsei FOTÓ: GOTTVALD KÁROLY ♦ t Á

Next

/
Thumbnails
Contents