Tolnai Népújság, 2000. szeptember (11. évfolyam, 205-230. szám)

2000-09-01 / 205. szám

2. oldal - Tolnai Népújság KÖR KÉP 2000. Szeptember 1„ Péntek Hírek PEDAGÓGUSBÉREK. A Pénzügyminisztériumot sike­rült meggyőzni, hogy a januári 8,75 százalékos béremelés mel­lett a pedagógusok keresete jö­vő szeptembertől további 20 százalékkal növekedjen - jelen­tette be Pokorni Zoltán egy csü­törtöki budapesti tanácskozá­son. MEGÁLLAPODÁS. Schmitt Pál, a MOB és Hans Savonije, a The Coca-Cola Company Közép-eu­rópai Divíziójának elnöke írta alá tegnap azt a megállapodást, amelynek értelmében a sporthoz kötődő világcég 2005 elejéig je­lentős összeggel támogatja a ma­gyar olimpiai mozgalmat. M EVACO pÁLYÁ^myyj^^ A MEVACO Kft. ismervén a család társadalmon belüli szinte pótolhatatlan fontosságát, a saját szüleik gondoskodása nélkül felnövő gyemekek jövőbeli esélyeinek nehézségét, feladatának tartja e terület problémáinak csökkenését, ezért létrehozta a MEVACO a Gyermekek Családba Kerüléséét Alapítványt. r Az Alapítvány célja: Az Alapítvány a szociálisan hátrányos helyzetben lévő gyerekeket és ifjú felnőtteket kívánja segíteni, s esélyegyenlőségük megteremtéséhez hozzájárulni a nevelésüket felválltó családok támogatása révén. Az Alapítvány célul tűzi ki, hogy a már meglévő nevelőszülőkön kívül újabb családokat vonjon be hátrányos helyzetű gyermekek nevelésének vállalásába. R Az Alapítvány tevékenységi köre:- hártányos helyzetű társadalmi csoportok esélyegyenlőségének elősegítése- gyermek- és ifjúságvédelem- szociális tevékenység, családsegítés R Az Alapítvány által nyújtott támogatások:- Évente meghatározott összegű anyagi támogatás minden a nevelőszülők által gondozott gyermek ellátására.- A gyermekek fejlődését, tanulását elősegítő dologi juttatások.- Rendszeres kapcsolattartás a családdal (nevelőszülőkkel és gyermekekkel egyaránt), segítségnyújtás a szükségeleteknek megfelelő ellátások magas szintű biztosítása érdekében.- Részvételi lehetőség az Alapítvány által szervezett kulturális és képzési programokban. R Támogatási feltételek:- A pályázó család nevelőszülőnként legalább 3 gyermeket nevel.- A nevelőszülők (de legalább egyikük) munkahellyel és munkajövedelemmel rendelkeznek.- A család Szekszárdon él.- A nevelőszülők kifejezik együttműködési szándékukat az Alapítvánnyal az általuk gondozott gyermekek nevelése érdekében.- A nevelőszülők megfelelnek a rájuk vonatkozó törvényi előírásoknak. A MEVACO a Gyermekek Családba Kerülésért Alapítvány 2000. szeptember 30-ig várja azon családok jelentkezését, akik megfelelnek a pályázati felhívásban közölt feltételeknek! Jelentkezni pályázati adatlap kitöltésével lehet. A jelentkezéshez a kuratórium pályázati adatalapot biztosít. Az Alapítvány pályázatán elnyert támogatás tartós, 5 éves időszakra vonatkozik. A pályázatok elbírálásának határideje: 2000. november 30. A kuratórium döntéséről minden pályázót írásban tájékoztat, s biztosítja a pályázókat az általuk szolgáltatott adatok bizalmas kezeléséről. Amennyiben pályázati adatlapot kívánnak igényelni, vagy további információra van szükségük, hívják munkanapokon 8-10 óra között a következő telefonszámot: 74/529-600 MEVACO a Gyermekek Családba Kerüléséért Alapítvány ______ Kuratóriuma .15496. Az I. Béla Gimnázium és Informatikai Középiskola ÁLLÁST HIRDET pedagógus munkakörbe informatika - számítástechnika oktatására főállásba, vagy részfoglalkozásba. A pályázat feltétele: felsőfokú szakirányú végzettség. Bérezés a Kjt. szerint. Jelentkezni az iskola igazgatójánál lehet: Szekszárd, Kadarka u. 25-27. 74/316-213,74/316-713. *11340* Kistermelők, gazdálkodók figyelem! Őcsényi telepünkön megkezdtük a 2000. évi termésű nedves kukorica felvásárlását 19.000,- Ft/t + 12 % ÁFA telephelyi áron, max. 22 % nedvességtartalomig. A szerződéskötés részleteivel kapcsolatban hivja a Goldkem Kft. Őcsényi Telepét a 74/496-223-as telefonszámon. *11362* A szekszárdi FEDETT USZODA 2000. szeptember 2-án (szombaton) 6.00 órakor nyit. Változatlan nyitva tartással vátjuk kedves vendégeinket. Tájékoztatásul közöljük, hogy az 50 méteres strandmedence 2000. szeptember 4-től nem üzemel. Szekszárdi Vízmű Kft. •11460* Ünnepelt a leépülő bányászat Az elmúlt tíz esztendőben a bányaiparban 100 ezren vesztették el munkahelyüket A köztársasági elnök is Oroszlányba látogatott tegnap az 50. bányásznap központi ünnepségére, ahol a külső­ségek az ágazat legszebb napjait idézték. A magyar bá­nyászat illetve a bányásztár­sadalom teljesítménye rend­kívül fontos az ország szem­pontjából - hangsúlyozta Mádl Ferenc. A köztársasági elnök - aki, mint megjegyez­te, fiatal korában egy ideig maga is viselte a bányász­egyenruhát - kijelentette: tudja, hogy az elmúlt évtized­ben jelentősen visszafejlődött ez az iparág. Dolgozói nem okozói, hanem elszenvedői a szakma nemzetközi méretű és elhúzódó válságának. A bányászat jövőjének megha­tározása elsősorban a kor­mány feladata. Ugyanakkor a döntés előtt ki kell kérni min­den érintett véleményét, s csak valamennyi összetevő mérlegelése után adni választ a „hogyan tovább” kérdésére - hangsúlyozta Mádl Ferenc. Oroszlány - Budapest A központi ünnepségre érkezett bányászok tegnap is díszegyenru­hát öltöttek, de az ünnepi beszé­dekben benne volt az elmúlt évti­zed leépítései miatt érzett levert­ség és a jövő miatti aggodalom is. Mint 1950 óta minden eszten­dőben, most is szeptember első hétvégéjén - illetve az ezt megelő­ző valamelyik napon - állnak meg a bányászok egy rövid időre, hogy 1919-ben meggyilkolt társaikra emlékezzenek. 81 évvel ezelőtt szeptember 6-án ugyanis az élet­körülményeik romlásáért és a 12 órás munkaidő visszaállítása ellen tüntető bányászok közé lőttek a csendőrök Tatabányán. Heten éle­tüket vesztették és huszonhatan sebesültek meg súlyosan. Az ünneplés gondolata akkor született meg, amikor az ország­nak kiemelkedően sok fűtő­anyagra volt szüksége és ennek java részét még a bányászat állí­totta elő. 1964-ben hozták fel­színre Magyarországon a legtöbb szenet, azóta minden évben egy­re kevesebbet termelnek ki a bá­nyákból, tíz évvel ezelőtt pedig nagyszabású bányabezárási program indult, mert a hazai bá­nyák jelentős részében gazdaság­talan lett a kitermelés. Mindezek nemcsak a tegnapi oroszlányi ünnepségen kerültek szóba, hanem azokban az inter­júkban is, amelyeket munkatár­saink az ünnep apropóján készí­tettek a szakmai szakszervezet elnökével és az ágazatot felügye­lő helyettes államtitkárral. Hajdan nyolc szénbánya meden­cében folyt a termelés: Tatabányán, Oroszlányban, Veszprémben, Vár­palotán, Nógrád, Borsod és Pécs térségében, valamint a Mátraalján. Jelenleg már csak Ajkán, Balinkán, Márkushegyen, Mányon, Pécsett, Putnokon, valamint Gyöngyöstől Miskolcig, az észak-magyarországi lignit mező térségében. Schalkhammer Antal szerint a mostani bányásznapon sem fe­ledkezhetünk meg arról, hogy pontosan tíz évvel ezelőtt kezdő­dött el az a folyamat, amelynek következtében a bányaiparban csaknem 100 ezer ember vesztet­te el munkahelyét. Közülük a leg­többen, 55 ezren a szénbányá­szat területén dolgoztak. Rajtuk kívül többek között 8 ezer urán­bányász, 6 ezer érc- és ásványbá­nyász, valamint 4 ezer kő- és ka­vicsbányász került az utcára. Hogy közülük mégis kevesen szorultak a munkanélküliség ke­nyerére, azt a szakszervezeti ve­zető a kormánnyal folytatott si­keres érdekegyeztetésnek tudja be. Olyan törvények és rendele­tek láttak napvilágot, amelyek le­hetővé tették, hogy a leépítések áldozatai korábbi nehéz munká­jukhoz méltó ellátásban része­süljenek. Lehetőséget teremtet­tek arra, hogy 25 évi földalatti munka után teljes nyugdíjat kap­hassanak az elbocsátott bányá­szok. Azok, akiknek 10 évnyi föld alatti munka után 50 száza­lékot meghaladta az egészségká­rosodása, ugyancsak teljes nyug­díjra váltak jogosulttá. A 36 szá­zalékot meghaladó egészségkáro­sultak baleseti járulékban, reha- büitációban részesültek. Emellett a keresetkiegészítések és a szoci­ális ellátások széles palettáját si­került a szakszervezetnek kivív­nia. Az érdekképviselet persze jobban örült volna annak, ha az utólagos ellátás helyett a munka­helyek maradtak volna meg. Schalkhammer Antal kiemelte, hogy az elmúlt években az energe­tikai ipar privatizációs árbevételei­nek 5 százalékából sikerült olyan alapot létrehozni, amelyből bányá­szati önsegélyező pénztárt működ­tet a szakszervezet. A 8,6 milliárd forintos alapból a munkahelyüket elvesztőknek átképzési, újrakezdé­si támogatást biztosítanak. A szek­torban megmaradt, mintegy 20 ezer szakszervezeti tag abban re­ménykedik, hogy a piaci váltások ellenére sikerül megőrizni a jelen­leg még működő bányaüzemeket, illetve az ottani munkahelyeket. A szakszervezet elnöke bízik abban, hogy a bányászok társadalmi meg­becsülése, önbecsülése is megkö­zelíti egyszer még azt a szintet, ami évtizedekkel ezelőtt az ágaza­tot jellemezte. Hónig Péter gazdasági mi­nisztériumi helyettes államtit­kárhoz tartoznak az energia­ügyek, így a bányászat is.- Hány bányát kell bezárni az idén? - kérdeztük a helyettes ál­lamtitkártól.- A Dunántúlon ez év végéig az Oroszlányi XX aknát, a Zobák és a Jókai-bányát, Észak-Magyar- országon a Rudolf-, a Fekete- völgy- és a Putnok-bányát kell be­zárnunk, mert termelésük gazda­ságilag nem indokolt. Például Put- nok, Feketevölgy és Lencsehegy 1995-99 júniusa között több mint 8 és fél milliárd forint támogatást kapott, miközben az ország szén­termelésének alig több mint 6 százalékát teljesítette. Úgy gon­doltuk, hogy helyesebb, ha az ed­dig támogatásra kiadott összeget inkább új munkahelyek megte­remtésére fordítjuk.- Hány bányász vált munka­nélkülivé?- Az eddig bezárt bányákban 6200 és a még működőkben, létszámleépítés következtében további 2100 ember. Legtöbben újrakezdési támogatást kaptak. Tavaly a második fél év óta Put- nok-bánya több mint két és fél milliárd forintot és Feketevölgy is egymilliárdnál többet kapott újrakezdési és működési támo­gatásokra. A dolgozók a bányá­ban töltött évek arányában akár többmilliós támogatást is kap­hattak ebből a keretből.- Miből fedezték mindezt?- Például ezért kellett 2000- ben megemelni a vülamos ener­gia árát fél százalékkal. Emellett a költségvetés erre a célra össze­sen 3,4 milliárd forintot biztosí­tott. Legfontosabb feladatunknak ugyanakkor új munkahelyek megteremtését tartottuk, elsősor­ban a magas munkanélküliséggel küszködő Borsod-Abaúj-Zemp- lén megyére koncentráltunk. A munkaerő-piaci alapból és a Gaz­dasági Minisztérium aktív foglal­koztatási keretéből több milliár- dot fordítottunk erre a célra. Ugyanakkor azt is el kell mon­dani, hogy a borsodi fejlesztési pályázatokra tavaly egyetlen pá­lyázat sem érkezett. A pályázati feltételek könnyítése után tudott csak két bányaterület bekapcso­lódni a programba.- Mit ígérnek azoknak a bányá­szoknak, akik ezután válnak munkanélkülivé?- A munkahely-teremtési tá­mogatási rendszerek tovább mű­ködnek, sőt a kormány nemrég, augusztus 9-én hozott határoza­tában további kedvezmények ki­dolgozására szólította fel az ille­tékes minisztereket. NÉMETH ZSUZSA-KOÓS TAMÁS HÍREK RÖVIDEN Brüsszeli bírálat Aggasztóan erősíti a központosító politikát a területfejlesztésben a budapesti kormányzat - jelentette ki Hans Beck. A magyarországi ré­giók brüsszeli képviseletének vezetője kifejtette: míg a parlament ál­tal tavaly elfogadott területfejlesztési törvény a decentralizáció felé mutat, a Széchenyi-terv egyértelműen ennek ellenkezőjét tükrözi. Bukaresti figyelmeztetés Ha az RMDSZ erőlteti a kettős állampolgárságot, a bukaresti parla­ment törvénnyel tiltja meg annak lehetőségét - jelentette ki Adrian Nastase. A volt román külügyminiszter Zilahon a második bécsi dön­tés 60. évfordulója alkalmából tartott megemlékezésen mondta el bí­ráló szavait. Sikertelen merénylet Clinton ellen Pokolgépes merényletet hiúsított meg a kolumbiai rendőrség a ka- rib-tengeri Cartagena városában néhány száz méterre attól az épü­lettől, ahol villámlátogatása során Bili Clinton amerikai elnök meg­fordult. A dél-amerikai állam fővárosában, Bogotában munkások és diákok ezrei tüntettek az Egyesült Államok ellen. Választások Koszovóban? Milosevics elnök főtanácsadója bejelentette: a szeptember 24-én ese­dékes szövetségi és elnökválasztásokat Koszovó szerbek lakta részén is megtartják, s mintegy ötszáz szavazókörzetben lehet majd voksol­ni. Bemard Kouchner, a jugoszláviai tartomány ENSZ-igazgatásánák vezetője közölte: bármilyen szavazáson Koszovó egész lakosságá­nak, a Milosevics-ellenes koszovói albánoknak is részt kell venniük. Újvidéken tilos a Duna Tv A jugoszláv hatóságok Újvidék minden kábeltelevíziós hálózatá­nak megtiltották, hogy a montenegrói, a szarajevói, a horvát és a Duna Televízió tájékoztató műsorait közvetítsék. PRETTL J A PRETTL HUNGÁRIA KFT. Gépbeállító munkakörbe katonaviselt munkatársakat keres, akik pneumatikái, gyengeáramú, elektronikai, vezérlés-irányítástechnikai ismeretekkel/gyakorlattal rendelkeznek, illetve gépbeállító munkakörbe. akik szerszámkészítői vagy mechanikai műszerész ismeretekkel/gyakorlattal rendelkeznek karbantartó csapatunkba. Forrasztó munkakörbe. lehetőleg gyakorlattal rendelkező munkatársakat keresünk folyamatos munkarendbe. Kínálunk:- szakmai tudásnak megfelelő fizetés- fejlődési lehetőség. Kérjük, küldje el önéletrajzát telefonszám megjelölésével az alábbi címre: Prettl Hungária Kft., 7100 Szekszárd, Korsó földe u. 2. Határidő: 2000. szeptember 22. Paks Város Polgármesteri Hivatal AKCIÓS Vagyongazdálkodási Osztálya pályázati kiírás SZŐNYEGEK keretén belül ASULÁKNÁU árajánlatokat kér Belga 60xll0-es szőnyeg a következő 990,- Ft egészségügyi Belga 160x230-as szőnyeg berendezésekre: 7.160 Ft-1 db CHIRANA típusú Filc padlószőnyeg fogorvosi szék 359,-Ft/m összes tartozékaival Bakié podlószőnyeg-1 db exhauster 839,- Ft/m -tői- 1 db orvosi szék. Szegett 2x3-as szőnyeg 3.990,- Ft! Árajánlatok beadási határideje: Kárpótlási jegyét s szőnyegeink 2000.09.08. 10.00 óra. teljes árában 100%-on beszámítjuk. Árajánlatokra díj nem számítható fel. A kiírással és beszerzéssel 10000,- Ft feletti vásárlás esetén 1 db S0xl00-as szegett szőnyeget adunk ajándékba. kapcsolatosan információkat Ne hledjt, a Sulikkal mindig jól járt a 75/500-504-es telefonszámon Cím: Szekszárd, Garay tér 16. . lehet kérni. ,Ilm. Fax: 74/316-262 i i « i i

Next

/
Thumbnails
Contents