Tolnai Népújság, 2000. augusztus (11. évfolyam, 178-204. szám)

2000-08-01 / 178. szám

H S 0 N Jókívánságait házhoz visszük! Családi ünnepekre: eljegyzésre, esküvőre, ezüst- és aranylakodalomra, születésnapra, névnapra, r 1 ,, r -i r 1 .. “ VASÁRNAPI "“■IB sikeres telvetelire szóló köszöntőit a Tolnai Népújságai Íj -ben házhoz kézbesítjük. Felkeltettük érdeklődését? Lapozzon a 10. oldalra! Tolnai Népújság 2000. augusztus 1., kedd Ára 49 Ft. Előfizetve 31 Ft. XI. évfolyam, 178. szám MEGYEI TÜKÖR Megkezdődik a hídépítés a Dunán 3. oldal TOLNAI TÁJAK Régiók, művészetek tíz napja 4. oldal ERRÖL^ARRŐL Esküvő a föld alatt 10. oldal Fadd-Dombori Az augusztus 4-ig tartó program teg­nap vette kezdetét, a Tolna Megyei Gyermek- és Ifjúsági Közalapítvány tá­borába a megye 11 középiskolájából 2- 2 diák kapott meghívást azzal a céllal, hogy minél szélesebb körű informáci­ókkal gazdagabban tudjanak részt venni az oktatási intézményükben fo­lyó drogellenes megelőző tevékenység­ben. Ők lehetnek majd azok a diáktár­sak, akikhez bátran fordulhat a kábító­szerrel találkozott személy, aki problé­máira a táborban kapott ismeretek alapján vá- i laszt és segítséget kaphat. A szervezők remé­nyei szerint ezáltal a lehető legközvetlenebb se­gítő rendszer alakul ki, amely az érintettek szá­mára minden formaság nélkül elérhető. A drogellenes tábort Bátorfi György rendőr-ez­redes, megyei főkapitány nyitotta meg tegnap Kellemes ízek, látványos programok Elnökváltás után vadászünnep Földváron Felkészítés kortársoktatóknak fotós bakó jenö Hírek A VÁRONGI képviselőtestület szerda este fél hétkor kezdődő ülésén a falu önkormányzatá­nak első félévi gazdálkodásáról lesz szó. TAMÁSI. A Pannónia Klezmer Band koncertjével folytatódik a Tamási Nyár 2000 sorozat. A hangverseny és táncház augusz­tus 5-én, szombaton, 20 órakor kezdődik a Kossuth téren. Szekszárd-Görögszóban egy sze­mélygépkocsi égett ki tegnap kora délután. A keletkezett tüzet a szekszárdi tűzoltók fékezték meg. SIMONTORNYÁN a Malom ut cában feltehetően elektromos hiba miatt égett le egy családi ház tegnap délelőtt. A tűzhöz a sárbogárdi hivatásos- és a simontomyai önkéntes tűzoltók vonultak. BÁTASZÉK-LEPERDPUSZTÁN tegnap a déli órákban egy hek­tárnyi avar kapott lángra a déli órákban, a tűz erdőt veszélyez­tetett. A lángokat a szekszárdi hivatásos- és a bátaszéki önkén­tes tűzoltók fékezték meg. GYÖNKÖN tűz ütött ki a sze­méttelepen tegnap délután, a mintegy 400 négyzetméternyi égő avar erdőt veszélyeztetett. A lángokat a gyönki önkéntesek oltották el. TÉVESEN írtuk július 31-i, hét­fői számunkban megjelent tu­dósításunkban Tóth Márton Újireg polgármesterének nevét. A tévedésért elnézést kérünk. A nyár a vadásztársadalom számára is egyfajta uborka- szezonnak számít, de a Dunaföldvári Vadásztársa­ság mégis mozgalmas hete­ket tudhat maga mögött. Dunaföldvár Tisztújító közgyűlést tartott a har- mincegynéhány fős társaság, noha a négyéves ciklus még nem járt le. Bíró József elnök ugyanis lemon­dott tisztségéről, csatlakozott hozzá lemondásával Ráthgéber László, ed­digi gazdasági vezető. A tagság Sü­veges Józsefet választotta elnökül, a gazdasági vezetői tisztet pedig dr. Túri Árpád tölti be ezek után. Már a megújult vezetés szerve­zésében rendezték meg a hagyo­mányos vadászünnepet a Duna parti „Macskalyuknál”. A progra­mok közül a főzőverseny volt ta­lán a legnépszerűbb. A hét ver­senyző körül nagy volt a sürgés­forgás. A szakértő zsűri végül Nagy Gábor remekművét minősí­tette nyertesnek. A gyerekek számára rendezett légpuska lövészversenyt is nagy érdeklődés kísérte. A fiúknál Bazsik Balázs, a lányoknál a bölcskei Varga Dóra vehetett át győztesként értékes jutalmakat. A felnőtt kategóriát a férfiaknál Katona Csaba, a nőknél Jákliné Pivárszki Szilvia nyerte. A legifjabb korosztálynak a pónilovaglás és a gumivár adta az élményt. A nap szakmai prog­ramját a vadászok részére a ko­ronglövészet jelentette. A csapat- versenyben, ahol a szomszédos Bölcske és Solt mesterlövészei is indultak, végül a házigazda Föld­vár bizonyult a legjobbnak. ________ SZABADOS SÁMUEL J átsszon velünk! Augusztus 4-én, pénteken kezdődik Simontornyán a Ré­giók Összművészeti Fesztiválja. A Tolnai Népújság és a feszti­váliroda közös játé­kán tíz heti bérletet sorsolunk ki olvasó­ink közt a hetven programot felvonultató tíz napos kulturá­lis fesztiválra. Ehhez nem kell mást tennie, mint válaszolni három kérdésre, s augusztus 4- ig beküldenie címünkre: Tolnai Népújság, Szekszárd, Liszt Fe­Évezredes motívumok a bukó- meg dr. Forrai Ibolya néprajzku- vinai székelyek díszítőművé- tató, a Néprajzi Múzeum adat- szetében. Ez a címe Bukovinai tárának vezetője. A vándorkiál- Székely Millenniumi Világtalál- lítás október 31-ig Bonyhádon kozóhoz kapcsolódó fotókiállí- tekinthető meg, majd Tévéién, tásnak, amelyet ma délután Somberekén, Garán és Érden négy órakor Bonyhádon, a láthatja a közönség. Völgységi Múzeumban nyit ______________ ■__________S 1 %iók őssrmvívészetí fesztiválja « 1AAA / ímontomya augusztus.4-13, Kik azok a jeltolmácsok? Bemutatkozik az országos szolgálat Szekszárd A jelnyelvi tolmács szerepével, a jelnyelvi tolmács-szolgálat minő­ségi követelményeivel ismerked­hetnek meg az érdeklődők au­gusztus 5-én, szombaton, Szek- szárdon, a Vállalkozók Háza II. emeleti nagytermében. A Siketek és Nagyothallók Országos Szö­vetsége Tolna megyei szervezete által rendezett program 15 óra 30 perckor kezdődik, a találkozón Peter Llewellyn-Jones, Anglia ve­zető jelnyelvi tolmácsa, Selly Holmes, angol siket jelnyelvi ok­tató, Kovács Zsuzsanna, a Jel­nyelvi Tolmácsok Országos Szö­vetségének képviselője és Hanák Petra angol-magyar tolmács, jel­nyelvi tolmács tájékoztatja az ér­deklődőket, illetve válaszol a fel­tett kérdésekre. Bogyiszló ebszépségei Napfényvárosi-Csahos Madzag és társai A Társasági Kutyák Orszá­gos Klubja által Bogyiszlón rendezett vasárnapi orszá­gos CAC kutyakiállítás so­rán nyolc fajta csoportban hirdettek győzteseket, az első négy helyezettet díjaz­ták. Bogyiszló Az I. fajta csoport legszebbje egy jellegzetesen magyar kutya, egy puli, Napfényvárosi- Csahos Madzag lett. A II.-ban egy berni pásztor, a III.-ban egy west highland white terrier, az V.-ben egy szamojéd, a VI.-ban egy rhodesian ridgeback, a VIII. fajta csoportban egy labrador retriever, a IX.-ben egy fehér közép uszkár, a X. fajta csoportban egy afgán agár, a junioroknál egy boxer nyert. A legszebbek versenyében (best in show) Napfényvárosi- Csahos Madzag lett az első (tu­lajdonos: Körmöndi Imre), a west highland white terrier a második, a rhodesian ridgeback a harmadik, a fehér közép usz­kár a negyedik. A Bogyiszló Szépe díjat az af­gán agár, Faricka Zsabijje Zsan- the nyerte (tulajdonos: Léka Tünde), míg a bogyiszlói önkor­mányzat különdíjait a Difali Estrella-Pandilla nevű Bichon Havanais (tulajdonos: Takács Áron), valamint a fent említett afgán agár, bizonyos Faricka Zsabbije Zsanthe kapta. A díjakat dr. Sümegi Zoltán, megyei főjegyző adta át. Közös nyelvük: a zene Először énekeltek együtt Hét országból, nyolc part­ner- és testvérvárosból ér­keztek fiatalok a megyeszékhelyre a Millenniumi Ének­lő Hétre. Öten Fa- csádról és öten Lúgosról jöttek, méghozzá vonat­tal. Szekszárd A tizenkilefic éves Ardelean Andrei már tíz éves korában tanult gitározni a facsádi ze­neiskolában. Ma már a zené­vel csak hobbi szinten foglal­kozik, ezért úgy érzi, hogy sokkal nehezebben tud a töb­biek tempójával haladni. Jól megérti magát a többi ország­ból érkezettekkel is, mivel több nyelven is beszél egy ki­csit. Nagyon jól érzi magát, tetszik neki a város és az itteni em­berek. Unc Florin még csak húszéves, s már klarinét tanár Lúgoson. Tavaly vé­gezte el a zenei líce­umot Temesvárott, s nemegyszer volt már külföldön Franciaor­szágban, Ukrajnában a Ion Vidu kórus tagjaként. Legelő­ször hét éve járt Magyaror­szágon, Szentesen léptek fel, de táborozott már Dombodb­an is. Különösen jó kapcsolatot alakítottak ki a belgiumi Waregemből és olaszországi Ravennából érkezett fiatalok­kal. Esténként közös progra­mokat szerveznek, beszélget­nek, együtt zenélnek. A záró- hangverseny dalait a hét folya­mán tanulják meg, s remélik, jól sikerül a közös kon­cert. Mint el­mondták, a karnagy, dr. Szabó Sza­bolcs lenyű­göző tanár, s a-kórus sok­kal jobb, mint képzelték. A próbákon jó a hangulat, mivel mindenki ismeri a közös nyel­vet, a zenét. PRUZSINA-SZÉKELY Tárgyalnak a Pávánál Várhatóan jövő héten előszerző­dést köt a Blacky-Páva Kft. varro­daépületének tulajdonosa és a dombóvári Pasha Kft., amely szeptember elején szeretné elkez­deni az épület átalakítását. Tamási Az érdekeltek múlt hét péntekén foly­tattak megbeszélést Tamásiban, me­lyen jelen volt a Pasha Kft. francia anyavállalatának termelési igazgatója Jean-Paul Brisson is. Az épület tulaj­donosa és a Pasha Kft. várhatóan jövő héten előszerződést köt az épület megvásárlásáról - tudtuk meg Sza­bolcs Imre igazgatótól, aki köszönetét mondott Koppánné dr. Kertész Margit országgyűlési képviselőnek segítségé­ért. Tolna megye FKGP-s képviselője hangsúlyozta, hogy a város gazdaság- fejlesztésének jelentős állomása lehet­ne, ha a kft. szándéka megvalósulna. T.F. « r t t » i előadásokat hallgathatnak a résztvevők, tájéko­zódhatnak a drogfogyasztás honi helyzetéről, valamint a droghoz szorosan kapcsolódó bűn­ügyi helyzetről, megtanulják kezelni a hozzá­juk majdan forduló társaik problémáit és megis­merkednek segítségnyújtás hatékony formáival. ___________________________________________VINTgR renc tér 3. 7100. A borítékra í ják rá „Régiók Fesztiválja”, kérdések, és Könyv István J. nos művészeti vezetővel ki szült interjú lapunk 4. oldalá olvasható. Gospel koncert Tolnán A mai gospel zene legnagyobb csoportja, a Continental Singers nyári koncertkörútjá- nak keretében Tolnán is hang­versenyt ad. A huszonnyolc fi­atalból álló együttes látványos koncertjére augusztus 5-én, e héten szombaton, 18 órától ke rül sor, a tolnai Duna-parton, víziszínpadon, rossz idő ese tén a művelődési házban, i rendezők mindenkit szeretette várnak. i Bukovina népművészetérő Drogellenes tábor Domboriban A középiskolás diákok felkészülnek a segítségnyújtásra Hatodik alkalommal szervezte meg a fadd- dombori drogellenes tábort a Tolna Megyei Bűnmegelőzési Alanítvánv. kora délután, majd a Kortársoktatók Szekszárdi Egyesülete tartott tanfolyamot. A tábor során többek kFözött pszichológiai- és kriminológiai

Next

/
Thumbnails
Contents