Tolnai Népújság, 2000. július (11. évfolyam, 152-177. szám)

2000-07-01 / 152. szám

2. oldal - Tolnai Népújság KÖR KÉP 2000. Július 1., szombat 4,5 milliárdos PHARE-segély Budapest Az Európai Bizottság ma­gyarországi képviselete megerősítette: az Európai Unió a PHARE-program ke­retében 4,5 milliárd forint értékű szerződést kötött a regionális fejlesztések elő­mozdítására. Az Északkelet-Magyarország és a Dél-Dunántúl feljövő vidékeinek megsegélyezésével foglalkozó terveiket nyílt pályázat keretében a regionális fejlesztési tanácsok nyújtották be. A győztesek által elnyert támogatás összesen 123 konkrét elképzelés gyakorlati megvalósítását teszi lehetővé. a rendelkezésre bocsátandó pénzt az ipari szerkezetváltoztatásra, ezen belül az infrastruktúra fej­lesztésére, beruházások megvaló­sítására, technológiai központok létrehozására fordíthatják. A programban szerepel a mun­kaerőpiac és az emberi erőforrá­sok korszerűsítése, azaz a maga­sabb színvonalú képzés, a távok­tatás és a veszélyeztetett csopor­tok részére kialakítandó különle­ges programok megszervezése. A vállalkozók elsősorban a mező- gazdasági termékek piacra jutta­tásában, az idegenforgalom, a ter­melés és az értékesítés összehan­golásában számíthatnak az euró- pai segítségre.______________■ Magyar ET-vizsgáló Strasbourg létrehozásáról, a politikai ügyek--------------------------------------- bizottsága arról is határozott, Magyar tagja is lesz az Európa hogy kik legyenek a bizottság Tanács különbizottságának, tagjai. amely a csecsenföldi konfliktus Surján Lászlónak, a magyar megoldására, az emberi jogok küldöttség vezetőjének fontos sérelmeinek kivizsgálása alakult, szerepe lehet a testület felelős- A szervezet parlamenti köz- ségteljes munkájában, gyűlése döntött a 15 tagú testület _______________________in T arthatatlan a bérhelyzet Országszerte tiltakoztak az egészségügyi dolgozók Budapest Már nem egyszerűen bér­harcról van szó, hanem a szociális és egészségügyi ágazat működőképessége került veszélybe - hangsú­lyozta dr. Cser Ágnes, az Egészségügyben Dolgozók Demokra­tikus Szakszervezet­ének (EDDSZ) elnö­ke a pénteki orszá­gos demonstrációt megelőzően. Az esti órákra az ország ötven városában szer­veztek megmozdulásokat az EDDSZ helyi szervezetei. Az ösz- szejöveteleken mindenütt felol­vasták a szakszervezet társada­lomhoz írt nyílt levelét. Cser Ág­nes szerint a rendszerváltás óta először fordul elő, hogy ilyen nagyarányú támogatást kap egy érdekvédelmi felhívás. A nyílt levélben az EDDSZ sé­relmezi, hogy 1999-ben az idei költségvetést szakszervezeti egyeztetés nélkül fogadta el az Országgyűlés, pedig már akkor nyilvánvaló volt, hogy a szűkös pénzügyi feltételek tragikus hely-' zetet teremtenek az egészség­ügyben, miközben továbbra sem lesz változás a még rosszabb helyzetben lévő szociális szférán belül. A szakszervezet elnöke sze­rint a Közponü Statisztikai Hiva­tal adatai egyértelműen bizonyít­ják az ágazat dolgozóinak évek óta tartó reálkereset-csökkené­sét. 1999-ben beindult a tömeges pályaelhagyás, amelynek ered­ményeként a fizikai dolgozók 7 százaléka másutt keresett megél­hetést. Az egészségügyi szakdol­gozók hiánya az intéz­ményekben mára már 30-40 százalékos. A kórházakban több műszakban, túlórában, ügyeletben, nehéz munkakörülmények között helytálló fizikai dolgozók nettó átlagke­resete mindössze havi 34 918 forint, míg az orvosoké is csak 50151 forint. A szociális in­tézményekben még rosszabb a helyzet: a fizikai munkát végzők havi átlagos nettó fizetése 28593, míg a szellemi foglalko­zásúaké 38 291 forint. Az EDDSZ tagjainak többsége azt sérelmezi, hogy még túlmunkával sem ké­pes megteremteni családja szá­mára a tisztességes megélhetés feltételeit. Cser Ágnes megenged­hetetlennek tartja azt is, hogy egy szociális gondozó keveseb­bet keressen, mint az általa gon­dozott nyugdíja. Az EDDSZ tagjainak persze nemcsak aktív éveiben jut keve­sebb anyagi megbecsülés. Idős korukra, nyugdíjasként még 30- 40 évnyi szolgálati idővel is a lét­minimum szintjére szorulnak. NÉMETH ZSUZSA Nő az önkormányzatok terhelése A helyhatóságok lesznek a közhasznú munkások munkáltatói A nyár nemcsak a hosszú szabadságo­lások, hanem az építkezések és a felújí­tási munkák szezonja is. Az önkor­mányzatok is ilyenkor végeztetik el a nagyobb közmunkákat, amelyre a munkanélküli-ellátásból kiesett állás­talanok jelentkezhetnek. Budapest Nincs azonban jó kedve a települési ve­zetőknek, mert a kormány tervei alapján a segélyen élő, dolog nélküli emberek foglakoztatásának összes költsége az ön- kormányzatokat terheli majd. Az önkor­mányzatok hevesen tiltakoznak az ellen, hogy nekik kelljen kifizetni a munkába állás előtti kötelező vizsgálatok költsége­it. A munkanélküliek egészségügyi és szakmai alkalmassági vizsgálatait ugyanis eredetileg a központi költségve­tésből, az Országos Egészségügyi Pénz­tártól, illetve az állástalanok ellátásából származó pénzekből finanszírozták. A szükséges vizsgálatok nem olcsók: a szakmai alkalmassági 2500 forintba, a foglalkoztathatóságot vizsgáló szakvéle­mény pedig 3000-be kerül. Ráadásul vár­hatóan az eddigieknél jóval több ember fog jelentkezni közmunkára, mert a fog­lalkoztatási törvény tavaszi módosítása következtében a munkanélküli-segély mindössze 270 napig jár, utána pedig csak azok kaphatnak jövedelempótló tá­mogatást, akik legalább 30 nap közmun­kát vállalnak. Tavasszal 165 ezren kap­tak jövedelempótló támogatást, akik kö­zül előzetes becslések alapján az idén 100-110 ezren jelentkeznek majd ismét közcélú munkára. A már elfogadott kormányrendelet módosításával a helyhatóságok szerződ­nek a közcélú munkásokkal. így mun­káltatóként rájuk hárul majd az alkal­massági vizsgálatok elvégeztetésének fe­lelőssége és teljes költsége. Az önkor­mányzatok panaszkodnak, hogy nincs pénzük a feltételek biztosítására, ráadá­sul egy miniszteri rendelet letiltotta azoknak a munkáknak az elvégeztetését, amelyek tényleges megtakarítást hozhat­nának a településeknek. Ez azt jelenti, hogy tiloslistára kerültek az önkormány­zati tulajdonban lévő intézmények - kór­házak, iskolák - körüli kisegítő munkák, a más gazdasági társulással szerződés alapján elvégzett felújítások, karban­tartások. Az önkormányzatok kötelezettségei tovább növekednek azoknak a tolvajok­nak, örömlányoknak a foglakoztatásával, akik a fogházban letöltendő büntetésü­ket átváltják közérdekű munkára. A helyzetet tovább súlyosbítja, hogy az ön- kormányzatoknak kevés pénzük van a munkához elengedhetetlen szerszámok, munkaruha, és egyéb feltételek biztosítá­sára iS. WILK Református Világtalálkozó A világtalálkozó résztvevőit a miniszterelnök is üdvözölte fotó: europress/körmendi Budapest Negyven országból majdnem tíz­ezren vesznek részt a Magyar Re­formátusok IV. Világtalálkozó­ján, amelynek több mint kéthe­tes programsorozata tegnap kez­dődött meg Budapesten. A meg­nyitó előtt a Kálvin téren felavat­ták a reformátor egész alakos bronzszobrát. A rendezvény fő­védnöke, Orbán Viktor minisz­terelnök üzenetét Várhegyi Atti­la, a kulturális tárca politikai ál­lamtitkára tolmácsolta. Levelé­ben a kormányfő a belső hit fon­tosságát emelte ki, míg Bölcskey Gusztáv, a Magyarországi Refor­mátus Egyház lelkészi elnöke az újrakezdés és a folyamatosság együttes szerepét hangsúlyozta. A világtalálkozó keretében július 5-én rendezik meg a Magyar Re­formátusok Világszövetségének, valamint a Magyar Református Egyházak Tanácskozó Zsinatá­nak együttes ünnepi ülését. HÍREK RÖVIDEN Továbbra is súlyos állapotban Az innsbrucki egyetemi klinikán közölték: Rudolf Schuster állapota még mindig igen súlyos, de tüdejének, veséjének és májának műkö­dését már stabilizálták. Ernst Bodner, az államfő kezelőorvosa sze­rint a legnagyobb gondot a hasüregben és a műtéti sebekben kelet­kezett fertőzések okozzák. Tibor Sagát szlovák egészségügyi minisz­ter Innsbruckba készül, hogy tájékozódjon az elnök egészsége felől. Új kormányrendelet A lakáscélú támogatásokról szóló új, július 1-jétől hatályba lépő kor­mányrendelet szerint rugalmasabbá válnak a hitelfeltételek, az árvíz- károsultak is igénybe vehetik a támogatást, és bevezetik az Állami Tá­mogatású Bérlakás Programot - nyilatkozta Hegedűs Éva, a Gazdasá­gi Minisztérium helyettes államtitkára pénteken Budapesten. Polgármesterek nyilatkozata Az önkormányzás az önkormányzatiság fejlődésének új szakaszá­hoz érkezett - szögezi le az a zárónyilatkozat, amelyet a Magyar Pol­gármesterek III. Világtalálkozója résztvevői pénteken, a rendezvény befejező napján közösen megfogalmaztak. A nyilatkozat hangsú­lyozza: szemléletté érett az a felismerés, hogy az önállóság, az auto­nómia nem az elszigetelődés, hanem a közös érdekek mentén ki­bontakozó szélesebb körű összefogás ösztönzője kell legyen. Jubileumi evangelizáció A nemzeti családpolitikai koncepcióban megfogalmazott célokról tar­tott előadást Harrach Péter szociális és családügyi miniszter pénteken Budapesten, a katolikus családok négynapos csülebérci jubileumi evangelizációján. Harrach Péter kifejtette: a családok anyagi támoga­tása mellett a koncepció legfontosabb eleme a társadalmi tudat, a köz- gondolkodás formálása annak érdekében, hogy az emberekben tuda­tosítsák a család intézményének fontosságát és jelentőségét. MSZP: kongresszus előtt A szocialista párt országos választmánya mai budapesti zárt ülésén megtárgyalja a párt készülő programjának irányelveit, és dönt az MSZP novemberre tervezett VII., tisztújító kongresszusának össze- hívásáról - közölte tegnap Földes György, a testület elnöke. _____■ M ásodik szakaszban a Sapard Igen szűkös idő áll rendelkezésére Egy hét Váralján, a táborban Ének, tánc, játék, kézimunka, olvasás, németül Július közepén zárul le a Sapard - az EU előcsatla­kozási programjának - második szakasza. E sza­kasz végére készül el az a helyzetfeltáró tanulmány, melyben vázolják térsé­günk lehetséges fejleszté­sének fő irányvonalait. A Sapard időszerű és sürge­tő kérdéseiről a dunaföld- vári fórumon Hőnyi Pál, a Hozam 2001 Vidékfejlesz­tő és Gazdasági Szolgálta­tó Kft. ügyvezetője tájé­koztatott. Dunaföldvár A program évente 38,5 rhillió eurós (mintegy 10 milliárd fo­rintos) forrást jelent az ország­nak, s a pénz már az idén is ren­delkezésre áll, ha októberben sikerül aláírni Brüsszelben a megállapodást. A forrás gazdája ezután a Földművelési és Vidék- fejlesztési Minisztérium lesz, amely pályázatokon keresztül osztja szét a keretösszeget. A nyertes pályázatoknak két év áll a rendelkezésükre, hogy megva­lósítsák a pályázatukban foglal­takat. Az októberre halasztott aláírás miatt az év végére toló­dik a pályázati kiírás, ami azt je­lenti, hogy igen szűkös idő áll mind a pályázni kívánók, mind a pályázatokat elbírálók rendel­kezésére. A SAPARD keretében megva­lósítható fejlesztési programok rendkívül széleskörűek. Általá­nos jellemzőjük, hogy a fejlesz­tések hangsúlyát országunk ha­gyományos agrárszerkezetéről az EU normáihoz igazodó tren­dekre igyekeznek helyezni. A SAPARD szellemének értelmé­ben az ökológiai és gazdasági célokat egyaránt szem előtt tar­tó falufejlesztés, a vidék tárgyi és szellemi örökségének megvé­dése főszerepet fog játszani a jövőben. Támogatandó célt je­lent a vidéki infrastruktúra fej­lesztése, a szakképzések, a falu­si turizmus előmozdítása, a kör­nyezetvédelmet és táj fenntar­tást szolgáló termelési módsze­rek elterjesztése, a termékek mind magasabb színvonalú fel­dolgozásának valamint marke­tingjének kiépítése. A támogatá­sok az önkormányzatok, a vál­lalkozások s a legkülönfélébb szervezetek számára egyaránt pályázhatók lesznek. ANDRÁS FERENC VÁRALJA Nem csak Tolna, de Bács-Kis- kun megyéből, sőt még Kárpát- aljáról is érkeztek tegnap gyere­kek Váraljára. Összesen 85 felső tagozatos kisgyermek kezdte meg a nyaralását úgy, hogy egy­ben alkalmuk nyílik a német nyelv gyakorlására is. A német nemzetiségi olvasótáborba azok az általános iskolások jelentkez­tek, akik két tannyelvű osztá­lyokba járnak. Minden kisgyer­mek maga választhatta ki, hogy a táborban melyik csoportba - riporter, irodalombarát, ének­tánc vagy kézimunka - szeretne tartozni, tájékoztatta lapunkat Folkmann Mónika, a tábor veze­tője. Az egy hét alatt azonban ki­rándulásra is jut majd idő, a ter­FOTÓ: BAKÓ JENŐ Pécsre látogatnak el a gyerekek. MAUTHNER Ők az ének-tánc csoportot választották vek szerint Hímesházára (Bara­nya megye) a tájházba, majd

Next

/
Thumbnails
Contents