Tolnai Népújság, 2000. július (11. évfolyam, 152-177. szám)

2000-07-01 / 152. szám

I 2000. Július 1„ szombat MEGYEI TÜKÖR Tolnai Népújság - 3. oldal Elismerés a mentőtisztnek Ünnepség és csendes demonstráció Felemás nap volt a tegnapi a város egészségügyében. Kora délután egy elismerés­re méltó, negyven éves pá­lyafutást ünnepeltek, né­hány órával később de­monstrációt tartottak a je­len áldatlan állapotai miatt. Paks Hosszú idő után újra együtt ün­nepel a város egészségügye - mondta dr. Pásztor Hil­da, a rendelőintézet igazgató-főorvosa be­szédében, miután az önkormányzat egész­ségügyi és szociális bi­zottságának elnöke, dr. Rujder Mária bejelen­tette a már közismert tényt, hogy a képvise­lő-testület legutóbbi ülésén döntést hozott az egész­ségügy fejlesztéséről. Szép számmal jelentek meg az orvo­sok és szakápolók a Városházán tegnap kora délután, a Semmel­weis Ignác születésnapja alkal­mából tartott ünnepségen, ame­lyen Pásztor Hilda „az anyák megmentőjére” emlékezett, majd néhány szót szólt a mai magyar egészségügy gondjai­ról, az erkölcsi és anyagi meg­becsülés hiányáról. Éppen ezért jelkép ez a kitüntetés, amelyet másodszor ad át a város önkor­mányzata, amely bár személyre szóló, mégis azt jelzi, a képvise­lő-testület elismeri az egészség­ügyben dolgozó emberek mun­káját. Méltó helyre kerül a Pon- grácz Sándor díj - fejezte be, majd Bagdy László alpolgár­mester átadta Lénárt József nyugalmazott mentő­tisztnek a kitüntetést. Lénárt József tavaly decemberben vonult nyugdíjba, 1959-ben került mentőápoló­ként Paksra, később szakápolói képesítést szerzett, ő volt az első Tolna megyei mentő­tiszt, aki főiskolai vég­zettséggel rendelkezett, évtize­dekig vezette a város mentőál­lomását. Késő délután az orvosok és asszisztenciájuk csendes de­monstrációt tartottak a rendelő- intézetnél, hasonlóan az ország sok településéhez, tiltakozva az egészségügy mai állapota ellen. Totév: fél évszázad után Találkozó az egykori felvonulási épületben Ismét együtt az egykori kollégák FOTÓ: BAKÓ JENŐ Fénykorában dolgozók százait foglalkoztatta, mint cég, épített nemcsak a megyében, hanem az or­szág számos pontján. An­nak idején neve volt, ma már jóformán csak azok tudják, mit takar a rövidí­tés, akik egykoron ott dol­goztak. Szekszárd Tolna Megyei Tanácsi Építőipari Vállalat: ám mindenki csak Totévként emlegette a szekszár­di székhelyű, Keselyűsi úton ta­lálható céget. Ma is általában ez a megnevezés járja, jóllehet a Totév a rendszerváltozás idején - annyi más, hasonló vállalattal együtt - megszűnt. Volt dolgo­zói azonban nem felejtik egyko­ri munkahelyüket: tegnap Szek- szárdon, a Halászcsárdában öt­ven egykori Totéves adott egy­másnak találkozót. A résztvevők a fehér asztal és vacsora mellett emlékeztek a régi időkre, ami­kor még a Halászcsárda is Totéves felvonulási épület volt.-SZÁ­Tiltakoztak az egészségügyiek Megyénkben egy időben három helyszínen tartottak demonstrációt Tegnap este 6 és 7 óra között, az ország öt­ven városában vonultak az utcára az egész­ségügyben dolgozó orvosok, ápolók, asz- szisztensek, fizikai és szakdolgozók. Min­den helyszínen hangsúlyozták, hogy nem sztrájkolnak, mert felelősséget éreznek a betegekért, de a társadalom figyelmét sze­retnék felhívni arra, hogy a betegellátás ve­szélybe került. hogy a kisebb városokban még nincsenek olyan nagy bevásárlóközpontok, melyek „elcsábíta­nák” jobb fizetésért a fiatalabb ápolónőket és az orvosok is nyilván a nagyobb kórházakban pró­bálnak meg elhelyezkedni.- Ne haragudjon, hogy szóvá teszem, de a bete­geknek és nem betegeknek is elég nagy gondot okoz eldönteni, hogy mikor, milyen műtéthez, vizsgálathoz mennyi hálapénzt fizessenek. Va­Dombóvár-Szekszárd-Paks Tegnap kék szalag díszítette a mentőket és a fehér köpenye­ket, valamint kék színű lufikat tartottak a kezükben azok, akik tiltakoztak az egészség­ügy jelenlegi helyzete ellen. Tolna megyében három város­ban, Dombóváron, Pakson és Szekszárdon került sor az egészségügyi dolgozók de- ■ monstrációjára. Szekszárdon, a Korzó áruház előtt, Dombó­váron a művelődési ház előtt, Pakson pedig a rendelőintézet előtt olvasták fel az Egészség- ügyi Dolgozók Demokratikus Szakszervezetének (EDDSZ) a nyílt levelét. Dr. Kerekes László aneszteziológus főorvost, az EDDSZ dombóvári szervezetének vezetőjét a demonstráció okairól kérdeztük:- Összeírtuk a dombóvári kórház dolgozóinak nettó áüagkeresetét, hogy a város lakói is tisztán lássák, mennyi a fizetésünk. Az orvosok átlag­ban 75.252 forintot, a szakdolgozók 35.550 fo­rintot, a fizikai dolgozók pedig 25.686 forintot keresnek, egy hónapban. Ezek az összegek a megye többi kórházaiban is hasonlóan alakul­nak. Általában jellemző, hogy a kisebb városok­ban orvos hiány, míg a megyei és egyetemi kór­házakban nővér hiány van. Ennek egyik oka, Szekszárdon együtt demonstráltak a helybeli és a bonyhádi egészségügyi dolgozók. FOTÓ: BAKÓ JENŐ gyis az orvosok egy rétege elég jelentős plusz pénzhez jut így, míg a nővérnek, vagy az altató­orvosnak nem szokás hálapénzt fizetni.- A rendszerváltás óta elég nagy a feszültség az orvosok között is. Van egy réteg, amely jelentős összegű hálapénzt kap és nyilván nekik nem is érdekük a jelenlegi rendszeren változtatni. A be­teggel való törődés azonban csapatmunka, hi­szen egy sikeres műtétnél például az altatóor­vos munkája is meghatározó. Szeretnénk elérni, hogy a tárca végre szánjon több pénzt az egész­ségügyben dolgozók munkabérére. A szakszer­vezet számításai szerint ez, éves szinten, orszá- gosan, 50 milliárd forintot igényelne, mauthner Iskolaügy: egy történet vége A megye átadta az FVM-nek a két mezőgazdasági intézményt Több éves hiátust pótolt teg­nap Tolna Megye Közgyűlé­se, miután a testület elfo­gadta a megyei környezetvé­delmi programot. Az ezt megelőző időszakban a kel­lő forrás hiánya magyarázta ezt a némi túlzással élve ex­lex állapotot. Szekszárd A képviselők a nyári szünet előtti utolsó ülésen érzékelhetően a gyors és hatékony munkára töre­kedtek: ez alkalommal elmarad­tak az időnként megjelenő politi­kai jellegű viták is. A résztvevők egyhangúlag elfogadták az Öko- Eco Bt. átfogó szakmai összefog­lalóját, melynek lényege: kedve­zőbb környezeti klímát teremteni a megye lakosságának és vállal­kozásainak. Egy folyamat, egy történet vé­ge: ez volt a lényege annak a na­pirendi pontnak, mely két mező- gazdasági szakiskola - a lengyeli és a palánki - átadásának javasla­tát tartalmazta. Az említett intéz­ményeket a közgyűlés teljes egyetértésben adta át a Földmű­velésügyi és Vidékfejlesztési Mi­nisztériumnak, rögzítve egyúttal néhány fontos feltételt. Az immár állami tulajdonba kerülő két isko­la munkatársait teljes létszámban veszik át, jogfolytonos munka- és bérviszonnyal. A megye ezzel megszűnt fenntartónak lenni, ugyanakkor Lengyel és Palánk to­vábbra is szereplője lesz a megye oktatási koncepciójának. A testület több személyi kérdés­ben is döntött. A megyei aljegyzői tisztségre dr. Bartos Georgina, a megyei önkormányzat eddigi jogi osztályvezetője, mint egyetlen pá­lyázó kapott megbízatást. A dom­bóvári Móra Ferenc Általános Is­kola igazgatója Krauss Péter, a pa­radicsompusztai Berkes János Ál­talános Iskola igazgatója Kovács Jánosné, az iregszemcsei GölleszViktor Gyógypedagógiai Intézmény igazgatója Balogh Jó­zsef lett. A szekszárdi Gyermek- otthonok Igazgatóságának megbí­zott vezetői tisztét - fél évre - Mol­nár Mónika, a pálfai Fogyatékosok Otthona vezetői tisztségét pedig Pál Mária nyerte el. A szekszárdi Speciális Óvoda vezetője Pongrácz Zsófia, az ugyancsak szekszárdi Kórházi Óvoda és Bölcsőde veze­tője Orbán Istvánná lett. A közgyűlés módosította a szekszárdi műtőblokkra vonatko­zó fővállalkozói szerződést. Erre a tételes orvostechnológiai lista specikifációja, az ebből származó időbeli csúszás miatt volt szük­ség: a fővállalkozó ugyanis némi késéssel kapta kézhez azt a doku­mentumot, mely tartalmazza, hogy milyen jellemzői legyenek az általa szállítandó műszerek­nek. A résztvevők utolsó napiren­di pontként zárt ülésen döntöttek arról, hogy ki részesüljön a me­gye kitüntető címeiben, így a Be­szédes József, a Sipos Márton, a Tolna Megye Kiváló Köztisztvise­lője, a Tolna Megye Kiváló Közal­kalmazottja és a Tolna Megyéért díjakban.-SZÁ­Ajándékátadás a szerkesztőségben Nemrégiben értesülhetett sze­rencséjéről két Tolna megyei olvasónk. A Tolnai Népújság -Vasárnap Reggel nyeremény­játékán a tolnai Merkl Antalné egy 130 ezer forint értékű szí­nes televíziót, míg a dunaszentgyörgyi Berényi Fe­renc 60 ezer forintos fényképe­zőgépet nyert. Merkl Antalné tegnap dél­előtt vette át nyereményét, a Phillips gyártmányú színes te­levíziót dr. Murzsa Andrástól, az AS-M Tolna Megyei Irodájá­nak igazgatójától. A duna­szentgyörgyi nyertesnek a na­pokban személyesen juttatjuk el az igen értékes fényképező­gépet. Hírek TÜZEK A HATÁRBAN. Teg nap délután, fél háromkor ri­asztották a tűzoltókat, mert Újireg határában kigyulladt a szeméttelep. A helyszínre a paksi és a siófoki tűzoltók siet­tek, akik még este hét órakor is megfeszített munkával próbál­ták megfékezni a tüzet. Ozoráról két órával később ér­kezett a bejelentés, miszerint leégett a határban egy körbálá­zó és a tűz átterjedt a környező 3 hektáros fenyőerdőre is. A helyszínre a sárbogárdi, a pak­si és a siófoki tűzoltók siettek. DOMBÓVÁR polgármester­ének, Tóth Attilának hétfőn szabadság miatt elmarad a havi fogadóórája. IDÉN IS KAPNAK beiskolázá si segélyt a felsőnánai diákok. A képviselőtestület legutóbbi ülésén úgy döntött, hogy az ál­talános iskolai tanulók átlag­ban három, a középiskolások négyezer, a felsőfokú oktatási intézménybe járók ötezer fo­rint tankönyvtámogatást kap­nak idén. A DOMBÓVÁRI 516-os számú Ipari Szakképző Intézet és Szakközépiskola diákjai szak­oktatóik vezetésével megkezd­ték az egykori Halászcsárda tankonyhává és étteremmé tör­ténő átalakítását. VEZETÉKCSERE. A dombó­vári távhő- és melegvíz-szolgál­tatást biztosító cég, a Prome­theus Rt. az idén is folytatja az elöregedett vezetékhálózat fel­újítását. A napokban a városhá­za előtti téren megkezdődött a földmunka, majd a szakembe­rek mintegy 300 méter hossz­ban az eddigieknél szűkebb ke­resztmetszetűre cserélik a csö­veket, s ettől a biztonságos üzemelés mellett a szállítási veszteség csökkenését is vár­ják. Hídra pályáznak Kalaznó A kalaznói önkormányzat leg­utóbbi ülésén híd építéséről döntött. A híd a Petőfi és a Fő utca kö­zött épülne a kisközségben, so­kat segítve a helybeliek közle­kedési gondjainak megoldásá­ban. A beruházás 10 millió forint­ba kerül. Azért csak ennyibe, mert az építéshez előre elkészí­tett hídelemeket alkalmazná­nak. Ha a hagyományos mód­szerhez folyamodnának, nem győznék pénzzel. A beruházás megvalósításához szükséges anyagiak biztosítása érdekében az önkormányzat pályázatot nyújt be a TEKI-hez (Területki­egyenlítő Tanács). Ha elnyerik a pénzt, akkor elkészülhet a helyi lakosok által régóta várt híd. ______________________ FKÉ H ALÁLOS BALESET SZEKSZÁRDON, A DELTÁNÁL. Tegnap este, háromnegyed hét előtt pár perc­cel, Szekszárd határában, a 6-os főúton, egy Budapest irányából érkező bosnyák rendszámú Mercedes kamion ütközött össze a Pécs felől a főváros felé igyekvő Ford Transittal. Szekszárdról Pest felé egy IFA teherautó is éppen akkor érkezett a kereszteződésbe. A hármas karambolnak több súlyos sérültje volt. Az autók utasait a tűzoltók feszítővágóval szedték ki a roncsok közül (képünkön). A Ford Transit veze- tője a helyszínen életét vesztette._______________________________________________________foto bakó jenó MUNKALEHETOSEGÜ SZEKSZÁRD és SZD-PALÁNKRA kézbesítő munkatársat keresünk A TOLNAI NÉPÚJSÁG KÉZBESÍTÉSÉRE Mit várunk?- a Népújság kézbesítését reggel 7 óráig az előfizetők részére- az előfizetési díjak havi beszedését- az előfizetői kör bővítését, együttműködve a Kiadóval és ügynökséggel Mit nyújtunk?- biztos, teljesítményarányos bérezést Jelentkezni lehet: Marosi Csaba Tel.: 06-30/226-85-17 vagy 74/437-501 AGenerali-Providencia Biztosító Rt. Szekszrdi Kirendeltsége KIRENDELTSÉG-VEZETŐ munkakör betöltésére alkalmas személyt keres. A jelentkezés feltételei:- 35-50 év életkor- felsőfokú iskolai végzettség -vezetői gyakorlat Előny a személybiztosítás érté­kesítésben valamint hálózaté­pítésben szerzett tapasztalat. Beosztással járó juttatások: -alapfizetés- teljesítményarányos jövedelem- prémium-gépkocsi költségtérítés Jelentkezési határidő: július 15. A fényképes kézzel írt önéletrajzokat a Generáli-Providencia Rt. 7624 Pécs, Budai N. Antal u. 1. címére, Lábán Nikoletta értékesítési asszisztens nevére várjuk.

Next

/
Thumbnails
Contents