Tolnai Népújság, 2000. július (11. évfolyam, 152-177. szám)

2000-07-01 / 152. szám

ZcidZéna díjemmag m sássá mmmtSmmmmmmmrnmmmmsiámmmmit mmvmrnievxmmiBimmmmm Plüss telefontartó ajándékba! Kedvező percdíjakhoz kedvezd árú készülékek ,emensJC25/SL**l |Motoroia|MS888/sr W 4 \ / minden előfizetőnknek !7000*Ft AlcatellOTE/Sf' * A westel hálózatán belül kivéve hangposta ** A készülék csak westel előfizetői kártyával hasznáható *** Csak új westel előfizetéssel, kétéves szerződéssel, amíg a készlet tart. Az összeg a kezdő részlet, amelynek befizetése után a készülék elvihető. Az árakhoz 24 havi törlesztőrészlet és 24x1375 Ft havi forgalmidíj kedvezmény tartozik. További feltételek és Információ: 1230 (a Westel hálózatából díjmentesen hívható), 265-9210, Illetve az üzletekben, www.westel.hu lileslel a Kapcsolat WESTEL MOBIL TÁVKÖZLÉSI RT. 7100 Szekszárd, Arany J. U. 4.Telefon: 74/415-900, 30/900-9025 *10576* 2000. július L, szombat Ára 49 Ft. Előfizetve 31 Ft. XI. évfolyam, 152, szám TOLNAI TÁJAK „Unalmas” tolnai bizonyítványok 4. oldal SPORT Tour de France: féltucat esélyes 7. oldal KULTÚRA Adományok a legjobb helyekre 9. oldal Hírek FELSŐNÁNA. Idén is kapnak beiskolázási segélyt a felsőnánai diákok. A képviselőtestület leg­utóbbi ülésén úgy döntött, hogy az általános iskolai tanulók át­lagban három, a középiskolások négyezer, a felsőfokú oktatási in­tézménybe járók ötezer forint tankönyvtámogatást kapnak. SZÉKESFEHÉRVÁRON hétfő tői péntekig rendezik meg a XXVIII. Honismereti Akadémiát, melyen a Magyarországról, Szlo­véniából, Erdélyből, Burgen- landból, Kárpátaljáról, Horvátor­szágból és Szlovákiából érkező 300 vendég között ott lesz Bodó Imre, dombóvári helytörténész is. ZALAEGERSZEGEN rendez­ték az atléták II. korcsoportos di­ákolimpiái döntőjét, ahol Zircher Kitti, a dombóvári Illyés Gyula Gimnázium tanulója a ná­la egy évvel idősebbek között versenyezve egyéni csúccsal he­tedik lett négypróbában. A DOMBÓVÁRI rendőrkapi tányság vezetője, dr. Szíjártó Ist­ván alezredes havi fogadóóráját hétfő délután fél háromtól tartja. KALAZNÓ. Képviselő-testületi ülést tartott a kalaznói önkor­mányzat. A képviselők kiegészí­tették a gyermekvédelmi helyi rendeletet és döntöttek a beisko­lázási segélyről. A kalaznói óvo­dások 2 ezer, az általános iskolá­sok 5 ezer, a középiskolások pe­dig 7 ezer forintot kapnak a dön­tés értelmében. ■ Csökkent a balesetek száma Kevesebben haltak meg a megye közútjain Jelentősen csökkent a közlekedési balesetek száma a megye közútjain az előző év hasonló időszakához képest, tudtuk meg Illés László alezredestől, a Tolna Megyei Rendőr-főkapitányság közlekedésrendészeti osztá­lyvezetőjétől. Tolna megye Tavaly, az első félévben 224 köz­lekedési baleset történt Tolna me­gye közútjain, idén ezzel szem­ben „mindössze” 181 esetet re­gisztráltak, ami 19%-os javulást jelent az előző félév hasonló ada­taihoz viszonyítva. A halálos ki­menetelű balesetek száma 23%- kal, a súlyos baleseteké 27%-kal, míg a könnyű sérülést okozó bal­eseteké 13%-kal csökkent. A leg­több személyi sérüléssel járó bal­eset a sebesség helytelen megvá­lasztása miatt következett be (50), de magas a kanyarodási sza­bályok megsértéséből és be nem tartásából bekövetkező balesetek száma (40) is. Az elsőbbség adás elmulasztása „csak” a harmadik a sorban, ám számuk (25) még így is közelít az 1999-es első félév harmincegy esetéhez. Idén kis mértékben csökkent a halálos bal­esetek száma, ezidáig tíz esethez kellett kivonulniuk a rendőrök­KOZLEKEDESI BALESETEK A MEGYE KÖZÚTJAIN nek, szemben az 1999-es év azo­nos időszakának tizenhárom ese­tével. Külön említést érdemelnek az ittas vezetők okozta balesetek - ezek száma a tavalyi negyvenöt­ről az idei félévre harmincra csök­kent. Az egyik legnagyobb problé­mát még mindig a gyalogosbal- esetek okozzák. Itt a leggyakorib­bak a súlyos és a halálos kimene­telű balesetek is. Idén - főként a me­gyeszékhelyen és a nagyobb városok­ban - eddig 12 al­kalommal ütöttek el gyalogost, s köz­tük négy esetben gyermekek voltak a baleset áldozatai. A nyári szünetben je­lentősen lankad a gyermekek figyel­me, ám szülői és nagyszülői felügye­lettel ezek a balese­tek is könnyen megelőzhetők let­tek volna. Mind­össze egyetlen vo­nalon történt növe­kedés a tavalyi év adataihoz képest. Idén segédmotorkerékpárral 13- an okoztak balesetet, míg tavaly az első félévben hét esetet regiszt­ráltak. (RÓNAI) Mise az idős emberekért Zenekar, sütemény és mulatság Javul a holtág vízminősége Az alapvető higiénés szabályokat be kellene tartani Megfelelő minősítést ka­pott valamennyi fadd-dom- bori strand vize az ÁNTSZ e hét hétfői mintavétele alapján. A tisztiorvos sze­rint a strandhigiénia alap­vető szabályainak betartá­sával meg lehetne őrizni ezt az állapotot. Fadd-Dombori Két héttel ezelőtt - mint azt megírtuk - a holtág valamennyi strandjának vize nem megfele­lő minősítést kapott a mért ada­tok alapján. Az a kórokozó, amely az akkori helyzetet elő­idézte, emberi ürülékből szár­mazott. Az eheti mérések szerint azonban javult a helyzet Fadd- Domboriban, immár valameny- nyi strand vize megfelelő minő­ségű. Dr. Halász Nóra, az ÁNTSZ szakembere szerint eb­ben valószínűleg a hűvösebb időjárás játszotta a főszerepet, egyrészt azzal, hogy a némileg hidegebb vízben a baktériumok kevésbé tudnak szaporodni, másrészt, mert a mérsékelt me­leg kevesebb fürdőzőt vonz. A tisztiorvos úgy véli, hogy a június 14-étől „megnyitott” pak­si hűtővíz hatása a mostani eredményeket még nem befo­lyásolta, később azonban min­denképpen pozitív hatást gya­korol majd a vízminőségre. Dr. Halász Nóra nyomatéko­san felhívta minden fürdőző fi- gyelmét az alapvető strandhigi­éniai szabályok betartására (magyarán fogalmazva: senki, a gyerekek se használják WC- nek a strandot). Amennyiben ugyanis valamennyi fürdőző odafigyelne ezen - elvileg ma­gától értetődő - előírások be­tartására, és az időjárás sem lenne szélsőségesen meleg, a tisztiorvos szerint megőrizhető lenne a mostani kedvező víz­minőség. Az ÁNTSZ folyamatosan vizsgálja a fadd-dombori holt­ágat (is). A legközelebbi minta­vétel hétfőn lesz, amelyre - a hí­rek szerint - a szakembereket elkíséri a Domboriért Egyesület küldöttsége is. ____________-s­A cél a gyermekvédelem A szakmai egyesület munkáját elismerik Éves közgyűlését tartotta tegnap Dombóváron, a Gyermekjóléti és Gyermek- védelmi Szakmai Egyesü­let. Dombóvár Borbás László elnök kérdésünkre elmondta, hogy két éve, a gyer­mekvédelmi törvény életbe lépé­sét követően alakult meg az egyesület. Öt megye részvételé­vel - de a tagság kilencven száza­léka Tolna megyei - állítják össze szakmai programjukat. Az egye­sület tagsága, 50 fő, mind szak­ember, vagyis a fiatalkorúak ügyésze csak úgy képviselve van itt, mint a köztisztviselők, a me­gyei gyámhivatal, vagy a hivatá­sos pártfogók. Szakmai állásfog­lalásokat, (például, ki számít ve­szélyeztetett gyermeknek, a gyer­mek-szülő kapcsolattartást vita­tott helyzetben hogyan kell értel­mezni, stb.) valamint pályázatok elkészítését, azok kiírását, to­vábbképzéseket szerveznek és egy állandó lap, a Gyermekvédel­mi Híradó is az egyesület munká­ját dicséri. Elismerésként könyvelhetik el azt is, hogy az Ifjúsági és Sportminisztérium felkérte az egyesületet arra, hogy a gyer­mekvédelem területén kiírt or­szágos pályázatok elbírálást vé­gezzék el. MAUTHNER Elkészült Őcsény új zászlaja Közel két hónapig zakatolt az Adler-varrógép Hammerné Görög Éva májusban kapott megbízást az őcsényi Polgármesteri Hi­vataltól a község zászlajá­nak elkészítésére. A lobogót hétfőn, a millenniumi ün­nepségen adják át. Évike közel két hónapig, egy több mint száz éves Adler típusú német hímzőgéppel dolgozott a remek­művön. A masina, amivel a múlt­ban többek között egyházi hímzé­seket is készítettek, 1993-ban egy idős asszony révén jutott a birtoká­ba.- Semmi pénzért nem válnék meg tőle, hisz amióta hozzám ke­rült, nagyon a szívemhez nőtt - mondja Hammerné Görög Éva. - Felbecsülhetetlen értékű egyedi darab, amit a mai varrógépek sem tudnak pótolni. Mű­ködése teljesen. eltér egy modem varrógé­pétől. Nem könnyű vele dolgozni, de aki megtanulja, annak nagy élmény a mun­ka.- Kitől tanulta a mesterfogásokat?- Révayné Kováts Éva néni volt a taní­tóm. Iparművész mesteremnek 1992- ben gépi hímzésekből nyílt egy kiállítása Szekszá rdon, akkor tetszett meg ez a munka, s akkor kezdtem komolyabban érdeklődni iránta. A kiállítást követően felke­reste m Budapesten, éveken ke­resztül jártam hozzá, hogy kitanul­jam a mesterséget. A zászlókészítés tech­nikáját, a tűfestést tő­le sajátítottam el.- Hogy készüt a község zászlaja? Elsőként Skultéty Erzsébet képzőművész tervei alapján - a zászló legfontosabb részét, a címert csináltam meg, majd a kész cí­mert varrtam fel az anyagra, melyet a Polgármesteri Hiva­tal vezetőivel közö­sen választottunk ki. Remélem, hogy a lobogó elnyeri a község la­kóinak tetszését, és sokáig meg­marad Őcsény díszének. _____________________________________(RÓNAII Ő csény község címere a lo­bogón * > * * Dombóvár Immár hatodik éve, a dombóvári Jézus Szíve temp­lom búcsú napján (június végén) az Aranysziget Idősek Otthonának lakói, Fehér Jánosné intézmény- vezető segítségével, kis ünnepséget rendeznek. A száz férőhelyes otthon lakóin kívül hivatalosak vol­tak az ünnepségre a helyi klub, az átmeneti szálló tagjai és a hozzátartozók is. Az ünnepség, mint min­den evben, aeiutan z órakor a misével kezdődött. Farkasdi András apát az idős emberekért mondott misét. Ezt követően kezdődött a mulatság, hiszen az otthonban egy zenekar húzta a talpalávalót, a lampionokkal feldíszített udvaron a hozzátartozók süteményekkel, és más finomságokkal kedvesked­tek az idős embereknek. Az otthon legidősebb lakó­ja, a 94 éves Teri néni is jól érezte magát. MAUTHNER

Next

/
Thumbnails
Contents