Tolnai Népújság, 2000. április (11. évfolyam, 77-100. szám)

2000-04-01 / 77. szám

Ön tudja már, hogy ez nem áprilisi tréfa? Tartson velünk áprilisban és ne csodálkozzon, ha Ön nyeri meg a mosógépet, a kombinált hűtőszekrényt, a videót, a rádiótelefont, a színes televíziót, a takarítógépet, a fényképezőgépet, a varrógépet... Hogyan? Lapozzon a Tolnai Népújság 12. oldalára! tolnai.nepujsag@axels.hu 2000. április 1., szombat Ára 49 Ft. Előfizetve 31 Ft. XI. évfolyam, 77. szám TOLNAI TÁJAK Kóstolgatni 1 ff kell iijjH-i--iffiiii '‘■Jfp mmmm W a jó bort fffft 4. oldal HÉTVÉGI MAGAZIN Mi változott, a kutyák vagy az emberek 7. oldal HÉTVÉGI MAGAZIN Megvalósult álom a szívcentrum 7. oldal Hírek SZEKSZÁRD. Az I. Béla Gim­názium és Informatikai Középis­kola minigalériájában március 28-tól április 14-ig dr. Say István­ná csuhából készült munkáit és Farkas Lászlóné (Pál Bözsi), decsi népművész hímes tojáso­kat bemutató kiállítását tekint­hetik meg az érdeklődők. A DOMBÓVÁRI művelődési ház Előtér-Tárlatán hétfőtől lát­ható Túri Endrének, a Nemzet­közi Zománcművészeti Alkotó­tábor igazgatójának az „Égabro- szunk csillagképei” című fotók­iállítása. DUNAFÖLDVÁRON a Városi Könyvtárban április 1-21-e kö­zött Soós Margit Magyarországi hímzések című kiállítását tekint­hetik meg az érdeklődők. A GYULAJI községházán hét­főn 17 órakor megalakul a helyi Kertbarát Kör, majd Bodó Imre, a térség növényvédelmi felügye­lője tart előadást a szőlőtermesz­tésről. SZEKSZÁRDON üres kézzel távoztak azok a betörők, akik pénteken, a Béri Balogh utca 95. szám alatti ház egyik első emele­ti lakásába hatoltak be. Az isme­retlen elkövetők nem vittek ma­gukkal semmit. A BÁTASZÉKRŐL Báta felé ve­zető úton közlekedési baleset történt tegnap délelőtt. A baleset során a bátai tojótelepnél egy tar­tálykocsi az árokba csúszott. Az út mellett lévő szőlőültetvény­ben rongálási kár keletkezett. A Sárköz-mente várja a vendégeket Egy szép kiadvány arról, amit nyolc településen megtapasztalni érdemes A Sárköz-menti Települések Társulása nyolc községe - Gerjen, Bogyiszló Őcsény, Decs, Sárpilis, Várdomb, Szálka, Sióagárd - ízléses kiadványt jelentetett meg a közsé­gek - főként turisztikai szempontból érde­kes - látnivalóiról. A színes brosúra a „Sárközmenti barangolások” címet viseli. A kiadvány létrehozásával a Sárköz-menti önkormányzat­oknak az volt a szándéka, hogy „turisztikai termékeiket” közösen mutassák be. A szí­nes brosúrát kézbe vevő ér­deklődőt elsőként Háry János, sióagárdi polgármester kö­szöntő sorai buzdítják arra, hogy a füzet átlapozása után élőben is győződ­jön meg a térség szépségeiről, ízlelje meg külön­leges ételeit, kiváló borait, vegyen részt a válto­zatos élményt nyújtó rendezvényeken és tapasz­talja meg az ott élők őszinte vendégszeretetét. A képekkel gazdagon illusztrált füzetben olvasha­tó rövid áttekintés a térség múltjáról, páratlan szépségű népművészetéről, a nyugodt, termé­szet-közeli kikapcsolódási lehetőségekről, az építészeti jellegű látnivalókról. A kiadvány be­mutatja a kiváló turisztikai, horgászati, vadásza­ti lehetőségeket is, ezen felül kulturális és egyéb szabadidős programokat is ajánl. A brosúra szerkesztői nem feledkeztek meg a gasztronómi­ai élvezetek szerelmeseinek nyújtandó útmuta­tásról sem. A Sárközmenti barangolások magyar, német és angol nyel­ven is megje­lent. Számos címet, nevet tartalmaz, töb­bek között a tájházak, a mú­zeumok, kiállí­tások, hagyo­mányőrző egyesületek, közlekedési le­hetőségek, ven­dégfogadók, ét­termek, boros­pincék „vonat­kozásában”. Idill a Duna-parton A kiadvány már szerepelt az Utazás 2000. című budapesti kiállításon is. Az érdeklődők utazási irodákban és az önkormányzatoknál, a polgármesteri hiva- talokban juthatnak hozzá. ________________rs­H átrányos helyzetű a megyeszékhely? Milleniami bizottság: aki nem képviselő, az tanácsadó • Nagy Benedek szobrászmű­vész térplasztikája kapott többséget a szekszárdi köz­gyűlésen csütörtökön lap­zárta után. Szekszárd Lapzárta után folytatta, de nem fe­jezte be munkáját a szekszárdi közgyűlés. A folytatás időpontjá­ról még született megállapodás. A szavazás eredményeképpen Nagy Benedek szobrászművész kapott megbízást térplasztikájá­nak megvalósítására. Hosszas vita után lényegében az előterjesztés­nek megfelelően fogadták el az új szervezeti és működési szabályza­tot. A millenniumi operatív bizott­ság olyan módon alakult meg, hogy a képviselőkből álló bizott­ság jogosult a döntésre, a nem képviselők pedig tanácsadóként vesznek részt a munkában. Hoz­zájárult a közgyűlés egy óvodai alapítvány létrehozásához, a Bez- erédj szakközépiskola osztályfej­lesztési kérelméhez. Benyújtja a város a pályázatot céltámogatásra szennyvízcsatorna építéséhez. Ki­nyilvánította a testület, hogy pá­lyázni akar az önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő helyi önkormányzatok támogatási alap­jára. A pályázatot akkor nyújtják be, ha a mutatók alapján esély mutatkozik a támogatás megszer­zésére. Zárt ülésen döntöttek az Év fendőre cím és a Szekszárd vá­rosért a művészet erejével plaket- tek díjazottjairól. _____ ihárosi A jándékműsor a Babitsban Az előadásokra lehet tiszteletjegyet kérni Harminc évvel ezelőtt ápri­lis 4-én nyitotta meg kapuit a ma Babits Mihály Művelő­dési Ház és Gyermekek Há­za nevet viselő intézmény, vagy ahogy mindenki emle­geti, a „Babits”. A megnyitáskor is balett volt mű­soron. Az évforduló napján, ked­den este 19 órakor a ház jubileu­mi ajándékműsorakérit mutatja be a Pécsi balett Orff: Carmina Burana című előadását. Tisztelet­jegyeket az információnál lehet igényelni. Az ünnepi program azonban már hátfőn elkezdődik, 16 órakor dr. Vadas Ferenc, a művelődési ház alapító igazgatója nyitja meg a kistársalgóban a 35 éves szek­szárdi díszítőművész szakkör ju­bileumi kiállítását. Április 14-én pénteken 19 órakor pedig ünnepi gálaműsort mutatnak be a „Ba­bits” művészeti csoportjai. Tisz­teletjegyek április 10-ig igényel- hetőek az információnál. ■ Grábócról a könyvtárban Négyszáz éves a szerb ortodox templom A 400 éves grábóci szerb or­todox templomról lesz szó Hőgyészen a Tea a könyv­tárban című rendezvény-so­rozat következő előadásán. Högyész A grábóci szerb ortodox temp­lom és kolostor 400 éves történe­téről tart videovetítéssel egybe­kötött előadást a Hőgyészen dr. Szilágyi Mihály helytörténész áp­rilis 3-án, hétfőn 16 óra 30-kor a művelődési ház kistermében. A neves helytörténész több éves kutatás után írta meg Grábócról szóló művét. A monográfia sike­re nyomán kapott megbízást az országos szerb önkormányzattól a valaha Magyarországon élt szerbek történetének megírására. A könyvtár és művelődési ház által szervezett előadásra várnak minden érdeklődőt. FKÉ Pályázatokról szavaztak Folytatódik a Budai utca rekonstrukciója A bátaszéki képviselőtestü­let megújult környezetben, a városháza tanácstermé­ben tartotta- legutóbb az ülését. Bátaszék A testület többek között három céltámogatási pályázat benyújtá­sáról is szavazott. Mórágy gesz­torságával Bátaapáti, Alsónána, Mőcsény és Bátaszék közösen pá­lyázik az 1 milliárd 398 millió 764 ezer összköltségű szennyvíz- beruházásra,'míg Bátaszék a vá­ros keleti részére önállóan nyújt be pályázati anyagot 670 millió 690 forint összköltséggel. Ehhez kapcsolódóan a szennyvíztelep rekonstrukciójára 573 millió 141 ezer forintos költséggel pályázik a város. Módosította a helyi adó rende­letét a testület, s határozott arról is, hogy pályázatot nyújt be a Nemzeti Kulturális Örökség Mi­nisztériumához a cikádori apát­ság romjainakfeltárására 8 millió forintért. Ebből 30 százalék saját forrást a 2000. és a 2001. évi költ­ségvetésében vállal az önkor­mányzat. Kezdeményezte a tes­tület a Budai út további rekonst­rukciójával kapcsolatban, hogy a Kápolna-közi buszmegálló szűn­jön meg és egy leállósávot alakít­sanak ki, illetve gyalogátkelőhely épüljön ezen a szakaszon. ____________________________________(PÉTERI) Gazdászok az EU haimonizádóról Jelentősen bővül a támogatások köre Mezőgazdász találkozót tar­tottak tegnap délután Hőgyészen a millennium je­gyében dr. Kosa Ferenc, az FVM helyettes államtitkárá­nak részvételével. Hőgyész A Tolna Megyei Mezőgazdászok Millenniumi Találkozójának résztvevői a mezőgazdaság aktu­ális kérdéseiről kaptak tájékozta­tást. A fórumon megjelent or­szággyűlési képviselő, dr. Kop- pánné Kertész Margit (FKGP) el­sőként a nemzeti földalap megte­remtésének szükségességéről, a kérdéskör kezeléséről, rendezé­séről és az adatszolgáltatás fon­tosságról szólt. A képviselőnő szólt a birtok rendezésekről, a felaprózódott földterületek egye­sítéséről. A Földművelési és Vidékfejlesz­tési Minisztérium helyettes állam­titkára, dr. Kása Ferenc részletesen ismertette a tárca kibontakozási programját, a jelenlegi támogatá­sokat és változásokat. Az államtitkár-helyettes három­féle mezőgazdasági támogatást emelt ki. A kibontakozási program a közép- és hosszú lejáratú hitelek kiváltásához nyújthat segítséget. A tavaszi akciós vásárlásokhoz - műtrágya, vetőmag - is igénybe vehetnek a gazdák támogatást. A gazdahitel pedig 10 éves futam­időre a 300 hektár alatti földterü­lettel rendelkező gazdáknak nyújt maximum 50 millió forintot. A há­romféle támogatás közül egy sze­mély csak egyet vehet igénybe. A kibontakozási programról Kosa Ferenc részletesen beszélt megemlítve, hogy bár a normatív földalapú támogatás csökkent, de új növényfajták - szőlő, zöldség, intenzíven használt gyep és a so­kat vitatott napraforgó - is beke­rültek a körbe, az állattenyésztési támogatásba pedig bevonták a dám- és gímszarvast. A géptámo­gatások címén pedig a sávos rend­szert katalógus szerinti ár váltja fel. Az államtitkár-helyettes az EU- harmonizáció és pozíciós szám meghatározása, az ettől remélt eredmény kapcsán elmondta, hogy a legnagyobb gondot az je­lenti a felkészülésnél, hogy nem tudjuk a csatlakozás konkrét idő­pontját. F. KOVÁTS 2000. április 2., vásárnál Legyen az On gyermeke a legszebb! A HovaTovább neTOVABBjai? Mediterrán varázslat Emberek, kultúrák, ételek Villanófényben: Korrupció Magyarországon 977086590306800077

Next

/
Thumbnails
Contents