Tolnai Népújság, 2000. április (11. évfolyam, 77-100. szám)

2000-04-01 / 77. szám

2. oldal - Tolnai Népújság KÖR KÉP 2000. Április 1., szombat Pártok a haderőreformról Budapest Az ellenzék csak a jövő hé­ten ismerheti'meg a haderő- reform részleteit, amelyek­ről a Nemzetbiztonsági Ka­binet két héttel ezelőtt dön­tött. Az MSZP és az SZDSZ kifogásolja a késleltetett tájékoztatást. Az ellenzéki pártok várakozásai­val szemben elsősorban csak ügy­rendi kérdésekről esett szó a had­erőreformról tartott politikai egyeztetésen a Honvédelmi Mi­nisztériumban. A hatpárti találko­zót megelőzően Mécs Imre sza­baddemokrata politikus azt nyi­latkozta, hogy semmiféle tárgya­lási anyagot nem kaptak az egyez­tetés előtt. Véleménye szerint kap­kodás és fejetlenség jellemzi most a minisztériumi vezetést, s ez a létszámcsökkentés előtt bizonyta­lanná teszi a személyi állományt. A szabaddemokrata politikus azt is furcsállta, hogy a Nemzetbiz­tonsági Kabinet előbb döntött a haderőreform részleteiről, mint­sem, hogy azt a pártok megvitat­hatták volna. Juhász Ferenc, a honvédelmi bizottság MSZP-s alelnöke úgy fogalmazott, hogy több miniszté­riumi vezetővel beszélt már, azonban eddig nem derült ki szá­mára, hogy valójában milyen konkrét döntések születtek a Nemzetbiztonsági Kabinet már­cius 16-ai ülésén. Juhász szerint ez azt jelzi, hogy a viták már nem csak a minisztérium és a vezér­kar, hanem a tárca és a Miniszter- elnöki Hivatal között is dúlnak. A találkozón Homoki János is­mertette a kormányzat szándéka­it. A politikai államtitkár elmond­ta: a minisztérium néhány napon belül átadja a politikai pártoknak a haderőreformról, illetve a Ma­gyar Honvédség és a minisztéri­um integrációjáról szóló írásos dokumentumokat, majd a követ­kező hét péntekén foglalkoznak mindezekkel. ■ Vita a kisebbségi képviseletről Nincs politikai döntés a teljes jogú mandátumról A nemzeti és etnikai kisebbségek évek óta megoldatlan parlamenti képviseletére tett javaslatot a minap három szocialista kép­viselő. Elképzelésük szerint az országos ki­sebbségi önkormányzatok által összeállított listára bárki leadhatná voksát. Budapest- Míg a korábbi verziók döntés elé állították a választópolgárt, addig mostani indítványunk le­hetővé tenné, hogy az országgyűlési választások alkalmával az egyéni jelölt mellett mindenki le­adhassa szavazatát egyidejűleg egy párt-, és egy kisebbségi listára is - nyilatkozta lapunknak Tabajdi Csaba szocialista politikus. Mandátum­hoz juthatna minden olyan kisebbség, amely­nek listája legalább 7500 szavazatot kapott. A képviselő szerint előfordulhatna, hogy a sok szavazattal rendelkező kisebbségi listáról akár több azonos kisebbséghez tartozó is mandátu­mot kapna. Sem Kaltenbach Jenő kisebbségi ombuds­man, sem pedig Hargitai János, a kisebbségi törvény módosítására, valamint a kisebbségek parlamenti képviseletének kidolgozására alakult ad hoc bizottság fideszes elnöke nem ért egyet a szocialista képviselők frissen előterjesztett ja­vaslatával. Hargitai János alkotmányellenessége mellett demagógnak is tartja a szocialista képviselők el­képzelését. Mint elmondta, Kilényi Géza volt al­kotmánybíró közreműködésével már elkészült egy hatpárti egyeztetésre kész javaslat, amely teljes jogú képviselettel ruházná fel azokat a ki- ' sebbségeket, amelyek listája legalább 7500 sza­vazatot kapott; amelyek ennél rosszabb ered­ményt értek el, azok képviselői csak tanácsko­zási joggal lehetnének az országgyűlés tagjai. Ugyanakkor Hargitai véleménye szerint min­denkinek el kellene döntenie a szavazás alkal­mával, hogy pártra, vagy kisebbségi listára adja-e voksát. A kisebbségi biztos elhibázott, alkotmány- ellenes javaslatnak tartja a szocialistákét. A pár­tok számára fájdalommentes ugyan, hiszen nem veszítenének voksokat, ám a kisebbségek érdekeit nem képviseli az elképzelés - véli Kaltenbach Jenő, aki úgy látja, hogy a politika továbbra is idegenkedik a kisebbségi képviselet rendezésétől, holott Magyarországot emiatt egy­re több kritika éri. Horváth Magdolna Magyar oktatási fórum Ki építi az M3-as autópályát? Hétfőn megkezdődik a terület előkészítése Hétfőn megjelennek a szakemberek a továbbépülő M3-as várható munkaterületén, ám egyesek szerint túl sok a kér­dőjel a program körül. Informátorunk úgy látja: ha a hoz­záértők által háromévesre tervezett építkezéssel két év alatt, a választásokig végeznek, egy újabb MO-ás „halálút” lehet az eredmény. Budapest Budapest Esélyteremtés és a verseny- képesség - ennek a két kö­vetelménynek kéll megfelel­nie a jövőben a hazai okta­tási rendszernek - hangzott el azon a fórumon, ahol a Kárpát-medence országai­nak magyar oktatási rend­szereit mutatták be a részt­vevőknek. Az elmúlt másfél év eredménye, hogy Magyarországon az Oktatá­si Minisztériumon belül a hatá­ron túli magyarok titkárságát új­raszervezték, megalakították a határon túli magyarok oktatását szolgáló Apáczai Közalapítványt. Elkezdhette működését a Magyar Állandó Értekezlet oktatási szak­mai bizottsága. Létrejött a szom­szédos országokban élő magyar fiatalok felsőfokú oktatását segí­tő ösztöndíjrendszer, és elindult a szakkollégiumi képzés is. A visszatekintés után Pokomi Zol­tán oktatási miniszter arról be­szélt, hogy szerinte két kulcsfo­galom van a magyar oktatási rendszerben, az esélyteremtés és a versenyképesség. Az elmúlt tíz év gazdasági átalakulása nagy különbségeket hozott létre a tár­sadalom rétegei között. Ezt legin­kább az oktatás egyenlítheti ki hosszabb távon, elsősorban a tá­mogatási rendszer átalakításával, így például a központi költségve­tésből nagyobb részt kell, hogy kapjanak a kistelepülések óvo­dái, alsó tagozatai, a bentlakásos kollégiumok. _____________imrj E lvileg nincs semmi akadálya, hogy elkezdődjenek a munkála­tok az M3-as autópálya Füzes­abonytól Polgárig vezető - 60 ki­lométeres - szakaszán. A Közle­kedési Főfelügyelet igazgatója, Leveleki László szerint teherautó­nyi dokumentáció várt felhaszná­lásra, így rég kijelölték äz új nyomvonalat is. A kormány szán­dékát figyelembe véve két év múlva (tehát közvetlenül a parla­menti választások előtt) elkészü­lő pályaszakasz legfőbb csomó­pontjai Füzesabonyt elhagyva Mezőkövesd, Mezőkeresztes, Hejőpapi és Tiszatarján térségé­ben helyezkednek majd el. Az autósok három pár pihenőhelyet vehetnek igénybe, de a sztrádáról Miskolc, Debrecen és Nyíregyhá­za felé folytatódó autóút átadásá­nak pontos időpontja eddig nem ismert. Még kevésbé tudni, hogy mi­lyen cégeket vonnak be az építke­zésbe. A közbeszerzési pályáza­tot elvetették - elvesztve ezzel mintegy 90 milliárdnyi uniós tá­mogatást -, helyette meghívásos pályázatra készül a finanszíro­zást végző Magyar Fejlesztési Bank. Ellenzéki körökben sűrűn emlegetik, hogy a hatalmas pén­zeken osztozó kivitelezők szemé­lyének „lebegtetése”, illetve maga a meghívásos módszer, valamint a pályaépítés körüli általános tit­kolózás korrupciógyanús. Kovács Kálmán (SZDSZ), a KHVM egy­kori politikai államtitkára mind­ehhez hozzátette: a kormány át­gondolatlanul és kapkodva vette újra elő a két évre félretett autó­pálya-építési programot, mert a választások tájékán mindenképp sztrádát akarnak avatni. Annak ellenére, hogy egy ’98 tavaszán készült szakvélemény leszögezi: a precíz kivitelezéshez több mint három évre volna szükség. Félő, hogy a gyorsaságnak és a kap­kodásnak egy MO-áshoz hasonló „halálút” lesz a következménye - figyelmeztetett a volt államtitkár. __________________________________TAKÁCS M. V alutatolvajok Vége a zugtévézésnek Becslések szerint hazánkban akár több százezren lehetnek olyanok, akik soktucatnyi tévécsatornát fognak otthonuk­ban ingyen, a mozicsatorna vételéhez pedig barkács- dekódert használnak. Budapest Budapest A négyből három tettes már beis­merte, hogy részt vett a 218 mil­lió forintot érő valutaszállítmány februári ellopásában. Negyedik társukat és a pénz nála lévő egy­negyed részét még keresi a rend­őrség. Egressy Pál alezredes, a Repülőtéri Biztonsági szolgálat bűnügyi vezetője elmondta, hogy a repülőtéren mindenütt megfigyelő kamerák működnek, a dolgozók szolgálati kártyája pe­dig jelzi, mikor, melyik helyiség­be léptek be vagy ki. Ezeknek az adatoknak az aprólékos értékelé­se során kerültek éppen a tolva­jok a nyomozók látókörébe. Há­rom Malév-dolgozó, köztük két rendész, valamint a Légiforgalmi és Repülőtéri Igazgatóság egyik alkalmazottja egyszerű sportsza­tyorba pakolta át a valutát, majd kisétált az épületből. A lopást azonban csak Frankfurtban fe­dezték fel, ezért elterjedt, hogy a tetteseket nem elsősorban Ma­gyarországon keresik. Ez a félre­vezetés is segített végül a tettesek kézre kerítésében'. Az ABN Amro Bank valutaszállítmányából 70 millió forintnyit megtaláltak, és több értékes műszaki cikket, va­lamint egy nagy értékű Audi A6- os gépkocsit is lefoglaltak a gya­núsítottaknál. A rendőrök egyéb­ként a házkutatás során korábbi bűncselekményekből származó értéktárgyakat is találtak. k. t. Érdeklődésünkre ár. Ölbei Gyula, a Fogyasztóvédelmi Főfelügyelő­ség szakértője segít az eligazo­dásban. Elöljáróban emlékeztet: a mostanra kialakult konfliktus oka az, hogy miközben a laká­sokban üzemeltetett készülékek kötelező üzemben tartási díját pénzügyminiszteri rendelet írja elő, a műholdas vételt nyújtó szolgáltatók szolgáltatási díja többnyire behajthatatlan. A lakosság körében köztudott: zugtévézésre addig van lehető­ség, amíg a műsorszóró társasá­gok nem térnek át a világszerte elterjedt, úgynevezett csillagpon­tos műsortovábbításra. A magyar lakótelepeken elterjedt hagyomá­nyos kábelrendszereken ugyanis vagy mindenki egyidejűleg veszi az adásokat, vagy senki nem jut hozzá. A csillagpontos rendszer­ben a vételhez szükséges techni­kai feltételeket lakásonként kó­dolt módon alakítják ki. így min­denki annyi szolgáltatáshoz jut, amennyit megfizet. A csillagpon­tos rendszerhez csatlakozás ré­vén folyó műsortovábbítás kizá­rólag a lakásonként megkötött szerződés után indul el. A szol­gáltatók többnyire három díjcso­magot kínálnak, amelyek között egy csak a három közszolgálati csatornát nyújtja. _______ics. b. j.i K AMPÁNYCSEND. Nincs egy­értelmű szabályozás arra, hogy az időközi választások idején a kampánycsendet országosan miként kell értelmezni - állítják az Országos Választási Bizott­ság tagjai. Az adott választóke­rületekben kampánycsend lé­pett életbe szombaton nulla órától. EGYHÁZI TIZED. A jövőre néz­ve járható út lehet az a modell, amely szerint a felnőtt hívők ha­vi nettó jövedelmük rájuk eső részének tizedét az egyháznak, vagy más nemes célra ajánlanák fel - nyilatkozta Kálmán Attila, a Magyarországi Református Egy­ház zsinatának világi elnöke. A Kárpát-medencében jelenleg 2400 magyar református lelki- pásztor szolgál, a hat reformá­tus teológián pedig több mint 600 hallgató tanul. Kálmán Atti­la szerint már egy kisebb közös­ség is el tudná tartani lelkipász­torát, ha bevezetnék az egyházi tizedet. UTAZÁSI IRODÁK. A Magyar Utazásszervezők és Utazásköz­vetítők Szövetsége elhatárolja magát a Club Espana, a Jorgos, a Tan-Túra és a HTC irodák tevé­kenységétől, mert az említett cé­gek nem tagjai a szövetségnek. ELHAGYTA UKRAJNÁT a Ti­szán levonuló legújabb nehéz­fémszennyezés, de a víz ólom- tartalma továbbra is a megenge­dett érték többszöröse a folyó kárpátaljai szakaszán - közölte tegnap a rendkívüli helyzetek minisztériumának kárpátaljai főosztálya. MINDEN VÁRAKOZÁST felül múlnak annak az adományozói konferenciának az eredményei, amelyet szerdán és csütörtökön tartottak Brüsszelben a balkáni térség újjáépítésének és fejlesz­tésének előmozdítása érdeké­ben. Tonino Picula horvát kül­ügyminiszter pénteki értékelé­sében kiemelte, hogy a külföld 189 millió dollár értékű támoga­tást ad Zágrábnak, s teljes mér­tékben fedezik 16000 menekült visszatelepítésének költségeit Horvátországba. AUSZTRIA a németországi megállapodástól eltérően nem csupán a második világháború idején foglalkoztatott kényszer- munkásoknak és úgynevezett rabszolgamunkásoknak - azaz koncentrációs táborokban dol- goztatottaknak -, hanem a me­zőgazdaságban foglalkoztatot- talmak is fizet kárpótlást - kö­zölte pénteken Maria Schau- mayer kormánymegbízott. A koncentrációs táborban tartott rabszolgamunkások többsége magyar zsidó volt, s közülük Schaumayer asszony becslése szerint még talán húszezer em­ber él. Az esőnap hétvégére esik Amerikai kutatók bebizonyították, hogy a hétköznap felhal­mozódott nagy mennyiségű szennyező anyag felduzzasztja az esőfelhőket, s azok éppen ezért a hétvégeken ürülnek ki. Egyesült Államok Miért esik oly gyakran szomba­ton és vasárnap? Miért romlik el általában a hétvégékre az időjá­rás? Amerikai kutatók szerint az ipari üzemek, a gépkocsik, iroda­házak hét közben elképesztő mennyiségű szenny-, kohó-, füst- és kipufogógázt bocsátanak ki a légkörbe. Ezek az égéstermékek „beoltják” az esőfelhőket, ame­lyek tartalma éppen ezért a ke­vésbé terhelt időszakban, a hétvé­géken ürül ki. Az Arizona Egyetem statiszti­kusai az Egyesült Államok keleti partvidékén 1979-95 között hul­lott csapadék eloszlását vizsgál­ták. „Az adatok elemzésekor hét­napos időjárási ciklus bontako­zott ki - mondja a kutatás egyik résztvevője, Randall Cerveny. - Általában szerdától kezdenek el telítődni a csapadékfelhők, és hétvégére érik el a csúcspontot. A rossz időjárás veszélye hétvége­ken 22 százalékkal nagyobb, mint más napokon.” A vizsgálatok szerint a hét leg­szárazabb napja a kedd. „Az ipar és az időjárás ciklusai között né­mi fáziskésés tapasztalható, mi­vel időbe telik, amíg a légköri szennyeződés megnyitja az égi csatornákat” - mondja Cerveny. Főként a családok életét keseríti meg a ciklusosság, hiszen a bősé­ges csapadék gyakorta meghiúsít­ja a szabadba tervezett közös programokat. A statisztikus (rit­kán megvalósítható) jó tanácsa: a hét első felében kiránduljunk, kertészkedjünk. Kutatásaikat az Arizona Egye­tem munkatársai a kevésbé iparo­sított amerikai közép-nyugaton kezdték. Az eredmény gyakorlati­lag megegyezik a keleti partvidé­kivel. „Semmi okunk vitatni te­hát, hogy az esőcsináló-hatás vi­lágméretű jelenség - mondja Cerveny. - A mérési eredmények egyértelműen bizonyítják, hogy az emberiség globális hatást gya­korol a Föld időjárására.” Martin Rowley brit meteoroló­gus is úgy véli, az erőteljesebb fel­hőképződés péntek délutántól vasárnap estig tart. Tom Ellen­rieder léghajós szerint pedig a hétvégékre tervezett repülések harmada meghiúsul a rossz, csa- padékos időjárás miatt, ikulcsári ROBOTPILÓTA - AUTÓBAN. A Volkswagen német autógyár bemutatta legújabb találmányát, a Klaus névre keresztelt robotmásodsofőrt. Elektronikus vezérlésének köszönhetően a szerkezet kritikus hely- zetben átveheti a VW Multivan gépkocsi irányítását. ______________________________fotó, feb/reuters < * < « (

Next

/
Thumbnails
Contents