Tolnai Népújság, 2000. március (11. évfolyam, 51-76. szám)

2000-03-01 / 51. szám

2. oldal - Tolnai Népújság VILÁG TÜKÖR 2000. Március 1., szerda I EGYENLŐ PARTNERKÉNT fogja az EU kezelni Magyaror­szágot a közös európai kül- és biztonságpolitika kialakításá­ban, s figyelembe veszi Magyar- ország véleményét a folyamat­ban - jelentette ki kedden Brüsz- szelben Javier Solana, az EU kül- és biztonságpolitikai képviselő­je, a NYEU főtitkára. Javier Solana elmondta: Brüsszel és a NATO-tag, de nem EU-tag orszá­gok között, így Magyarországgal is folyamatos a politikai párbe­széd, informális és formális szin­ten egyaránt. Az unió közös kül- és biztonságpolitikai képviselője szerint Magyarország álláspont­ját már ma figyelembe veszik, s így tennének egy esetleges vál­sághelyzetben is. ÚTNAK INDÍTOTTA kedden az ENSZ Menekültügyi Főbiztossá­ga (UNHCR) első közvetlen se­gélyszállítmányát Csecsenföld- re. A tíz teherautóból álló kon­voj 45 tonna élelmiszert - lisz­tet, cukrot, gabonát, hántolt ár­pát és borsót valamint építő­anyagot, szappant, matracokat és takarókat szállít. KÁRPÁTALJÁN a szakszolgá latok készülnek a folyók tavaszi áradására, ám a hatóságok nem tartják valószínűnek veszélyes árhullám kialakulását a térség­ben. A Kárpátok hegyoldalain még elég vastag a hótakaró, ezért a folyókon megerősített fi­gyelőszolgálatot létesítettek, s az esetleg fellépő veszélyhelyze­tet teljes készültségben várják a mentőalakulatok. Ezeket megfe­lelő mennyiségben ellátták a szükséges anyagokkal: homok­kal, zsákokkal, cementtel, s minden óvintézkedés megtör­tént arra, hogy lakott területek ne kerülhessenek víz alá. A NATO FELHÍVTA tagországa it, hogy állítsák helyre a koszo­vói békefenntartó erők eredeti létszámát, ami tavaly nyáron 42 ezer fő volt. Ebből a NATO-n kí­vüli országok hozzájárulása ke­reken hétezer. Az elmúlt hóna­pokban a KFOR létszáma le­apadt 37500-ra, mert a NATO ta­gok csendben hazarendeltek ki- sebb-nagyobb egységeket. JAVASLATOKAT DOLGOZ ki a héten a magas olajárak ügyében a három legbefolyásosabb ter­melő - közölte a venezuelai olaj­ipari miniszter. Ali Rodriguez Londonban azt mondta: szaúdi kollégájával, valamint az OPEC- en kívüli Mexikó szakminiszte­rével csütörtökön ül tárgyalóasz­talhoz a brit fővárosban. KÉT MAGYAR bolti tolvajt értek tetten még hétfőn a magyar ha­tár közelében lévő Frauen­kirchen osztrák település Billa élelmiszer-áruházában. A 26 és 28 éves fiatalemberekről feltéte­lezik, hogy sorozatban lopták meg Felső-Ausztria boltjait. ■ Haider már nem pártelnök A nemzetközi szankciók maradnak az osztrák kormánnyal szemben Jörg Haider, aki 1986 óta állt az Osztrák Szabadságpárt (FPÖ) élén, váratlanul hétfő este Bécsben, a párt vezetőségi ülésén le­mondott pártelnöki tisztségéről. Helyét a 39 éves Susanne Ries-Passer alkancellár foglal­ja el, aki 1996 óta a párt ügyvezető elnöke. Becs Wolfgang Schüssel osztrák kancellár „reméli, hogy Jörg Haider lemondásával bizonyos fe­szültségek elsimulnak, és lehetővé válik, hogy a külföld a kormány munkáját nyugodtabban és objektívabban vegye szemügyre”. Ezt a kancel­lár maga mondta a minisztertanács kora reggeli ülése után. Hozzátette: „tárgyilagosan tájékoz­tatni fogja” az EU-partnereket. Schüssel Haider lemondásában „igen ésszerű jelzést, valamint utat lát a feszültségek csökkenéséhez”. Kijelen­A „Királykobra” Susanne Ries-Passer tántoríthatatlanul lo­jális hive Haidernak. Az FPÖ-szimpatizáns családból származó végzett jogász 1987- ben kezdett a párt sajtóosztályán, majd ha­marosan Haider sajtótitkára lett; 1991-ben a szövetségi parlament, négy évvel ké­sőbb az Európai Parlament tagja. Haider 1996-ban Ries-Passert - aki ekkor már egy éve a helyettese volt - a párt szövet­ségi ügyvezetőjévé léptette elő. A pártban „Királykobra” a gúnyneve: amikor ugyanis Haider Salzburgba küldte, hogy rendbe szedjen egy renitens pártszervezetet, sok fej gyorsan lehullott, és a tagság által nem kívánt tartományi pártelnök máris újra a helyén volt. Ries-Passer férjezett: férje vál­lalkozása csődbe ment, és ezért Passed bírósági eljárás fenyegeti. tette, hogy a döntés az FPÖ-é volt, az Osztrák Néppárt (ÖVP) nem gyakorolt ilyen irányú nyo­mást, bár ö maga elmondta Haidernak a véle­ményét bizonyos megnyilatkozásokról. A kan­cellár, valamint Susanne Ries-Passer úgy véleke­dett, hogy a kormány folyamatos tevékenysége Haider lemondása által nem szenved csorbát. Jörg Haider keddre virradó éjszaka sajtóérte­kezletén azzal indokolta lemondását, hogy fel akarja számolni a gyanút, miszerint árnyék­A jelenlegi és a volt elnök fotó, feb/reuters kancellárként rátelepszik a kormányra, meg akarja könnyíteni a testület munkáját és túlzott is az a megterhelés, amellyel a pártelnökség és a karintiai elöljáróság jár. Mint mondta, meg kí­vánja szüntetni azt a látszatot, hogy az FPÖ miniszterei az ő marionettjei, és nála kell enge­délyt kérniük minden lépéshez. A kormány sza­badságpárti minisztereinek játékterét és a kor­mányon belüli jó együttműködést a koalíciós partnerrel kívánja biztosítani - tette hozzá. To­vábbra sem zárta ki azonban, hogy a következő választásokon kancellárjelöltként induljon. Mire az osztrák hírügynökség a déli órákban jelentette a kancellár (és egyben az ÖVP) első ál­lásfoglalását Haider hétfő késő este történt le­mondásáról, már kiderült, hogy Európa taktikát lát Haider lépésében, és továbbra is élesen bírál­ja a szélsőjobboldalinak tekintett FPÖ jelenlétét a kormányban. „Haider lemondása nem lesz ki­hatással azokra a büntetőintézkedésekre, ame­lyeket az Európai Unió 14 tagállama hozott az osztrák kormány ellen” - közölte kedden Lisz- szabonban az unió soros elnökségét ellátó Portu­gália kormányfője. Antonio Guterres rámutatott, hogy „a kulcskérdés nem Jörg Haider személye, hanem sokkal inkább pártjának természete”. „Izrael sem fog változtatni az osztrák kormány- koalícióval szembeni magatartásán Haider le­mondását követően” - szögezte le Dávid Lévi izraeli külügyminiszter. Szintén bécsi hír, hogy lemondott kedden az osztrák kormány szabadságpárti igazságügy-mi­nisztere, Michael Krüger. A tisztét mindössze 25 napig betöltő politikus távozását egészségügyi okokkal indokolták. ■ Milliomos játék - ellentmondásokkal Tegnap volt a RTL Klub televízión a „Legyen Ön is milli­omos” magyar premierje. A show-t eredetileg Nagy-Britan- niában találták ki, hamarosan az ITV angol tévécsatorna legnépszerűbb műsora lett, majd a játék jogát jó néhány társaság megvásárolta. USA - Nagy-Britannia Az Egyesült Államokban hetente háromszor tűzik műsorra a vetél­kedőt, rendre 30 millió feletti né­zőszámmal. Az Újvilágban most mégis bonyodalom támadt körü­lötte. A The Washington Post sze­rint a műsor producerei a nagy nyereményekre való tekintettel a Lloyd’s biztosítótársasággal kö­töttek szerződést, amely azonban utóbb felmondta a biztosítást, ar­ra hivatkozva, hogy Amerikában túlságosan könnyűek lettek a kér­dések. Érvelésük szerint ezért nyerték már el ketten is a főnye­reményt (1-1 millió dollárt, azaz 260 millió forintot). Angliában viszont még senki nem vitte el az egymillió fontos (nagyjából: 440 millió forintos) fődíjat. Vajon Angliában miért nem kellett biztosítani a műsort, jóllehet a díjak magasabbak is? Nos, az óceánon innen telefonon lehet jelentkezni a játékra, a mű­sor tulajdonosa minden hívás után kap egy bizonyos összeget. Miután a műsor rendkívüli nép­szerűségnek örvend, rengeteg a beérkező hívás, és ennek alapján finanszírozható a vetélkedő még a milliós fődíj elnyerése esetén is. A milliók bűvöletében élnek hónapok óta a németek is. Annak ellenére, hogy a szövetségi köz­társaságban tízszer hangzott el a csábító kérdés: Ki lesz milliomos? - a 21 versenyző összesen 1,18 millió márkát (153 millió forintot) vitt haza. Németországban tehát senki sem lett (márka)milliomos. Szerettük volna megtudni a Magyar RTL Klubtól, hogy milyen szempontok alapján állítják össze a kérdéseket, és az amerikai tévé- társasághoz hasonlóan ugyan­csak kötöttek-e biztosítást a fődíj elnyerése esetére. Sajnos azonban telefonon történt többszöri pró­bálkozásunk sem járt eredmény­nyel: kérdéseinkre senki sem vál­lalta, hogy válaszoljon. feb A belga tapasztalatok Brüsszel Fodor Lajos vezérezredes, a Magyar Honvédség parancs­noka, vezérkari főnök Willy Herteleer altengernagy, a belga hadsereg vezérkari főnöke, a király hadsegédje meghívására rövid hivatalos látogatásra Brüsszelbe ér­kezett. A kétoldalú katonai kapcsolatok keretében a két vezérkari főnök kölcsönösen tájékoztatta egy­mást hadseregeik tevékenységé­ről, áttekintették az együttműkö­dés alakulását. Hazánk néhány nap híján egy esztendeje tagja a NATO-nak, miközben a hozzánk hasonló nagyságú Belgium alapí­tó tagja a szervezetnek, így külö­nösen fontosak számunkra a ta­pasztalataik. A magyar vezérkari főnök tájé­koztatta vendéglátóját a tervezett haderőreformról, amelynek vég­rehajtásában számítunk a belga tapasztalatokra és segítségre. Brüsszel néhány esztendeje szüntette meg a sorozott hadse­reget, és ezzel kapcsolatban szá­munkra fontos ismeretekkel szol­gálhatnak. Willy Herteleer el­mondta: a politikai döntés, vala­mint az átállás náluk is hosszú folyamat eredményeként jött lét­re. Egyrészt a sorozott állomány mindig fiatalokból áll, másrészt a szerződéses katonák csak meg­határozott időre vállalják a fel­adatot. így a hadseregnek kell gondoskodnia arról, hogy a szer­ződés lejártával legyenek, akik folytatják a szolgálatot. A sereg­nek gondoskodnia arról is, hogy azok, akik a civil életet választ­ják, megfelelő szakképzettséggel rendelkezve szereljenek le. _____________ _______ GY. Z. C lintoni Washington Magánéletének botrányai miatt Clinton ugyan vitatott elnökként fejezi be pályá­ját, ám kétségtelen: hivatali ideje alatt történetének leg­hosszabb növekedési kor­szakát élte meg az amerikai gazdaság. Kilenc év óta megszakítás nélkül csökkent az infláció, amely tavaly már csupán 1,1 százalékos volt, míg a munkanélküliség 30 éve nem volt ilyen alacsony: 4,1 szá­zalékos. Az USA gazdasága felis­merte és kihasználta az informati­ka, az internet robbanásszerű fej­lődésében rejlő óriási lehetősége­ket. A nagy bevételek egy része segítette más, fejlődőképes ágaza­tok - a gyógyszer- vagy a szóra­koztatóipar - fejlődését, és Ameri­ka a korszerű médiumok terén is örökség nagy előnyre tett szert a világpia­con. A nyugdíjbiztosítás liberali­zálása további óriási összegeket pumpált a gazdaságba. A fejlődés azt is lehetővé tette, hogy évtizedek után kiegyensú­lyozzák az állami költségvetést, így az állam is hozzá tud járulni a beruházásokhoz, a fejlesztések­hez. A helyzetre jellemző: az év­tized elején négymillió milliomo­sa volt az országnak, mostanra már kétszer annyi.Szakértők azonban arra figyelmeztetnek, hogy a bőség korszaka a végéhez közeledhet. Az amerikaiak ugyanis féktelenül költekeznek, eladósodnak, immár alig takaré­koskodnak; sőt: rengeteg rész­vényt vásárolnak hitelre. Ez pe­dig ahhoz vezethet, hogy egy na­gyobb tőzsdei árfolyamzuhanás esetén igen sokan veszíthetik el a pénzüket, aminek következmé- nye - gazdasági visszaesés, feb Közösen a drogok ellen Brüsszel A francia államfő és a hol­land kormányfő kedden megállapodott abban, hogy közös munkacsoportokat hoznak létre a szintetikus kábítószerek előállítása és terjesztése elleni harcra. Jacques Chirac és Wim Kok közös hágai sajtótájékoztatóján jelen­tették ezt be. Hozzátették, hogy a két ország együttműködése ezen a téren máris pozitív eredménye­ket hozott. Párizs és Hága együtt­működésében régi keletű zavaró tényező a túlzottan liberálisnak tartott holland kábítószer-politi­ka, amelynek eredményeképpen a francia piacon forgó drogok hatvan százaléka holland erede­tű. Franciaország emiatt szigorú ellenőrzéseket tart a határát át­lépni szándékozó hollandok, il­letve bármilyen nemzetiségű, Hollandiából érkező utasok szá­mára. Kok és Chirac ezen túlmenően kedden biztosították egymást, hogy a két ország közötti kap­csolatok kitűnőek. Hollandia messzemenőleg támogatja Fran­ciaországot a második félévben esedékes európai uniós elnöksé­gének előkészítésében, különös tekintettel a bővítés előtti refor­mok kidolgozásra hivatott EU- konferenciára, amelynek befeje- zése Franciaországra vár. ■ O Samsonite A Samsonite Hungária Kft. felvételt hirdet szabászati területre CSOPORTVEZETŐI állás betöltésére. . Feltételek:- minimum középfokú végzettség- min. 3 éves csoportvezetői vagy művezetői gyakorlat- számítógépes ismeretek (Lotus, Excel)- előny: angol nyelvtudás Feladatkör:- felelősségi körbe tartozó csoport irányítása- ezzel kapcsolatos adminisztráció elkészítése ill. fejlesztése Jelentkezés: Önéletrajz beküldésével. ''t Cím: r Samsonite Hungária Bőrönd Kft. 7100 Szekszárd, Pf.: 66. Jelentkezési határidő: Mészáros Istvánná 2000. március 3. A Vending üzletágban piacvezető Alois Dallmayr Automaten-Service Kft. Azonnali belépéssel ADMINISZTRÁTORT keres Jelentkezés feltétele: Számítógépes ismeretek Tárgyalóképes német nyelvtudás Jelentkezés írásban, részletes önéletrajzzal a következő címen: s < Allois Dallmayr Automaten Service Kft. 7130 Tolna, Árpád u. 11. Hungary NEMZETKÖZI SZEMÉLYZETI TANÁCSADÓ CÉG MAGYARORSZÁGI KÉPVISELETE PROFI ÉRTÉKESÍTŐT KERES. KIVÁLÓ KOMMUNIKÁCIÓS KÉSZSÉGŰ, ÉRTÉ­KESÍTÉSBEN JÁRTAS LEENDŐ CSAPAT­TÁRSAKAT VÁRUNK. HA EZEN FELÜL KIÉPÍTETT KAPCSOLAT- RENDSZERREL RENDELKEZIK, AKKOR ÖNT KERESSÜK, HÍVJON MINKET! tel.: 06-30/242-4324 ~—- ..........."t— - = kmhra. FI GYELEM! AKCIÓS BÚTORVÁSÁR! BODIBÚTOR Az 1999. évi expón és az őszi BNV-n nagy sikert aratott termékeinket újabb típusokkal bővítettük. Termékeinket ter­melői áron árusítjuk! Kárpitozott garni­túrák, szekrénysorok. A yásár helye: Szekszárd, Babits M. Műv. K. oldalterme A vásár ideje: február 29., március 1-2 K-SZ-CS Nyitva: 10-17-ig. *5341» Az N-N Biztosító Rt. Tolna Megyei Igazgatósága biztosítási tapasztalattal rendelkező vezetőt keres, működő csoportja, üzleti igazgatói feladatainak ellátására. Vezetői múlt előnyt jelent! Szakmai önéletrajzos jelentkezést kérünk. Cím: Varga Jenő értékesítési igazgató, Szekszárd, Pf. 205. MEGHÍVÓ A Madocsai “Igazság” Mg. Szövetkezet Igazgatósága tisztelettel meghívja üzletrésztulajdonosait 2000.03.17-én 10 órára a madocsai Faluházban tartandó KÖZGYŰLÉSÉRE. Napirendi pontok: .1., Az Igazgatóság beszámolója a szövetkezet 1999. évi gazdálkodásáról 2., Tájékoztatás az 1999. évi mérlegről 3., A Felügyelőbizottság beszámolója az 1999-es évről 4., A szövetkezet vagyoni helyzeté­nek áttekintése (részvénycsere, ingatlanértékesítés) 5., Egyebek Határozatképtelenség esetén alap­szabályunk értelmében a megismé­telt közgyűlésre azonos helyen 2000. 03.17-én 10 óra 30 perckor >. 4

Next

/
Thumbnails
Contents