Tolnai Népújság, 2000. március (11. évfolyam, 51-76. szám)

2000-03-01 / 51. szám

Azok a csodálatos asszonyok! Ugye nem felejtette el ki édesíti meg az életét? A közelgő NŐNAPON köszöntse őt lapunk hasábjain. Hogyan? Lapozzon a 9. oldalra! tolnai.nepujsag@axels.hu A Dombóvár és Környéke Víz* és Csatornamű Kft. ezúton tájékoztatja Tisztelt Fogyasztóit, hogy hibabejelentéseiket az ingyenesen hívható 06-80-200-983-as telefonszámon tehetik meg. ? 2000. március 1., szerda Ára 49 Ft. Előfizetve 31 Ft. XI. évfolyam, 51. szám KÖRKÉP Szociálpolitikai támogatás, új lakáshitel 3. oldal TOLNAI TÁJAK Egyre többen nyúlnak a droghoz 4. oldal ERRÖL-ARRÓL Ebeket ellenőriznek Angliában 12. oldal Hírek A DOMBÓVÁRI Illyés Gyula Gimnázium nyolcadik évfolya­mosok számára rendezett né­met nyelvi versenyének első és második helyén hőgyészi diá­kok - Bohnert Orsolya és Szabó Fruzsina - végeztek. Harmadik Szender Orsolya, a helyi Szent Orsolya Rendi Gárdonyi Géza Általános Iskola tanulója lett. PAKSON új járatpár közlekedik mától a Szent István tér és a Gesztenyés út között a város ön- kormányzata és a Gemenc Vo­lán megállapodása értelmében. Az új menetrend szerint a helyi­járatú autóbuszok a Szent Ist­ván térről déli 12 óra 10 perctől, a Gesztenyés útról 12 óra 30 perckor indulnak. A KURDI Kertbarátok Köre csü­törtökön tizenötödik alkalom­mal rendez borversenyt a helyi, a döbröközi, a lengyeli, a gyula- ji, a csibráki, a dúzsi és a hőgyészi szőlősgazdáknak. IREGSZEMCSE. Tegnapra vir­radó éjjel betörtek Iregszemcsei csárdalapi presszóba és a kis­vendéglőbe, összesen mintegy hatvanezer forint értékű árut loptak el. Hétfőre virradó éjsza­ka a nagyszokolyi Áfész-üzletbe hatoltak be, innen többszázezer forint értékben vittek el árut. ALSÓNÁNA határában fenyves erdő aljnövényzete kapott láng­ra tegnap. Űzd és Borjád között három hektáron égett a tarló, a tűz átterjedt a szomszédos erdő aljnövényzetére. Merre kúszik a diklórbenzol? Az ÁNTSZ szerint a vízbázis figyelőkút]aiban a szennyeződés A hidasi szennyezés mintegy ezerötszáz mé­terre közelítette meg Bonyhád déli vízbázi­sát. Az ÁNTSZ adatai szerint pedig már a vízbázis figyelőkútjában van a szennyező­dés. Bonyhád A szennyeződés Baranyában keletkezik, an­nak hatásai jórészt Tolnában jelentkeznek. Nemcsak a me­gye, hanem a régióhatárokon is átmegy a diklórbenzol. Ti­zennégy - ha nem is dühös, de néha indulatos - ember ült tegnap a bonyhádi polgármes­teri hivatal tárgyalójában. A Dél-Dunántúli Vízügyi Igaz­gatóság osztályvezetője, mint a hidasi szennyezés kármentesítési beruházá­sainak engedélyezője hívta össze az érintett hatóságokat és a vegyiművek képviselőjét. A Egy lépés előre tanácskozáson egyebek mellett az is elhang­zott, hogy az ügy azért is húzódik ilyen soká­ig, mert a hatóságok jogköre nem kellőképp tisztázott. A hatóságok közül a Dél-dunántúli és a Közép-Dunántúli Vízügyi Igazgatóság, valamint a tolnai, illetve a baranyai ÁNTSZ képviselői hiányosnak tartották a Budapesti Vegyiművek Rt. megrendelésére a Waterplan Kft. által elkészített tanulmányt. A hidasi lo­kalizációs rendszer hatékonyságát értékelő munkára egyébként a hatóságok kötelezték a gyárat. A résztvevők hiányolták az úgyneve­zett anyagmérleget, amely azt mutatná meg, hogy eddig mennyi mérgező anyagot távolí­tottak el a helyszínről, s mennyit kell még on­nan elvinni. A tanulmány szerint a mintegy nyolcezer négyzetméter területű szennyezett területről több mint 250 méterre távolodott el a szennye­ződés, de hogy hol a „frontvonal” azt senki nem tudja pontosan. A hidasi szennyezésnek két fontos vetülete van: miként veszélyezteti Bonyhád vízbázisát, másrészt: hogyan törté­nik a kártalanítás. Az utóbbi kérdéssel kap­csolatban a vegyiművek képviseletében dr. Szőts László főmunkatárs emlékeztetett, hogy az elmúlt években a cég nyolcszázmillió fo­rintot költött a károk semlegesítésére. Az el­készült tanulmány is állítja: a termelő kutak közelében jelentősen lecsökkent a méreg kon­centrációja. Ami a bonyhádi vízbázis veszélyeztetettségét illeti, itt már megoszlanak a vélemények. A társhatóságok például kétségbe vonják az ÁNTSZ adatát, miszerint a vízbázis alap szélén lévő figyelőkútban megjelent a diklórbenzol. Ez nem az ivóku- takat, hanem a vízbázis szélén lé­vő figyelő kutat jelenti. A mért adatok szerint 1/10 mikrogramm/ liter a szennyezés mértéke. Egy­előre nincs hivatalos egészségügyi értékhatár, de az ÁNTSZ-t infor­mális úton úgy tájékoztatták, hogy az 3/10 mikrogramm/liter lesz. Több hatóság képviselője mintavé­teli problémákra hivatkozva vonta kétségbe az ÁNTSZ által közölt eredményeket. Vannak olyan feltételezések, miszerint azért mutathattak ki szennyeződést a vízbázis figyelőkútjaiból, mert ott ugyanazo­kat a szivattyúkat használták, mint a szennye­zett területeken található kutaknál. Dr. Bezerédy Márta ezt megdöbbentőnek nevezte. Az eddigi adatok alapján a jelenlévők abban egyetértettek, hogy egy biztos: a bizonytalan­ság. Ma még senki nem tudja kimondani: meg­menthető-e Bonyhád déli vízbázisa, vagy a vá­ros más pontján kell a vízellátásról gondoskod­ni. HANGYÁL JÁNOS A Dél-Dunántúli Vízügyi Igazgatóság képviselője, Schubert József abban látja a találkozó jelentőségét, hogy az összes érintett hatóság írásban véleményezi majd a most megvita­tott tanulmányt, s ennek függvényében a kármentesítésre kötelezettnek újabb tervvel kell előállnia. Dr. Bezerédy Márta, az ÁNTSZ osztályvezetője fontosnak tartja azt is, hogy meghatározzák a további mintavételek módját, gyako­riságát, ez elejét veheti a további vitáknak. Reális esély a bőrgyártásra Költségvetés, tartalék nélkül Ötvenkétmillió forintot ter­vez a költségvetési rendelet szerint beruházásra, fej­lesztésre 2000-ben az ön­kormányzat. A Simontornyai Bőrgyár Rt. felszámolója a gyár több üzemét értékesíti, így esély van a bőrgyártás újraindu­lására. SlMONTORNYA Két tartózkodás mellett elfogadta hétfői ülésén a város idei költség- vetését a simontornyai képviselő- testület. A rendelkezésre álló 480 millió forintból 52 milliót fordíta­nak beruházásra, fejlesztésre. Ez magában foglal útépítéseket, a vá­rosközpont kialakításának egy szakaszát, intézmények fűtéskor­szerűsítését csakúgy, mint a bel­vízvédelmet, a ferences kolostor felújítását, és a strand fejlesztését. Szociális ellátásra 85 millió forint jut, a költségvetés egyébként 27 millió forintos hiánnyal számol. A testület az emelt miniszteri il­letmény 80 százalékában állapí­totta meg a polgármester, 35 ezer forintban az alpolgármester illet­ményét. A képviselői tiszteletdíj a polgármesteri bér 12,6 százaléka. Az alpolgármester és egy képvise­lő ismét lemondott az őket illető összegről a Simontornyáért Ala­pítvány javára. A Simontornyai Bőrgyár Rt. felszámolója a gyár több üzemét értékesítette. Az S. T. Bőrgyár Kft., - amely nem azonos a nem­rég távozott Simontornyai Bőr Kft.-vei -, két ingatlant foglalt le, egy másik cég szintén két ingat­lan iránt érdeklődik - erősítette meg Somogyi Ferenc felszámoló biztos, aki szerint ezzel reális esély van a bőrgyártás újraindu­lására. Somogyi Ferenc hozzátet­te: a környezeti kárelhárítás kés­lekedése miatt pert fontolgat a korábbi tulajdonos ellen, a veszé­lyes hulladék jelenléte ugyanis meghiúsíthatja a további értéke­sítést. TF Készülődés a földeken A gyomok is korábban kibújnak A régióban és megyénkben egyaránt megszaporodtak a mezőgazdasági termeléshez kapcsolódó bemutatók, tájékoztatók. Metszési bemutatókat tartanak Pécsett, s a növényvéde­lemmel foglalkozó cégek is összehívják a szakem­bereket. Szekszárd A tavaszra való készülődés jegyé­ben hívta össze a mezőgazdasági kis- és nagytermelőket az IKR Rt. Bábolna, Szekszárdi Területi Köz­pontja. A rendezvény helyszíne a szekszárdi Mezőgazdasági Rt. ta­nácsterme volt. Az IKR Rt., az idei évre is, a termeléshez szükséges majd minden területen segíti a hoz­zájuk forduló termelőket, így a nö­vényvédelemben, a gépek értékesí­tésében csak úgy, mint a termelte­tési szerződésekkel. Ezek részletei­ről halhattak a megjelentek. A szakmai rendezvény másik előadója a Dow AgroSciences, a világ legnagyobb vállalatának, (mely 100 százalékosan a nö­vényvédelem és növénykutatás szolgálatában áll) területi képvi­selője, dr. Hajdú Frigyes volt. Egy új gabona-gyomirtó szert, a Mustangot mutatta be a megje­lent termelőknek. Az új készít­mény hatóanyaga már 5 fokos hőmérsékleten is kifejti hatását, tökéletes védelmet nyújt a raga­dós galaj és az ebszikfű ellen, még a 20 centis gyom ellen is ha­tásos. Az előrejelzések szerint az idén korábban jön a tavasz, és korábban bújnak elő a gyomok is. A csapadékosra jósolt március és április megnehezítheti a gyomirtást. ___________mauthner B rüsszelbe utazhatnak a diákok Dombóvári siker az EuroPróbán A megyeházán szombaton nagy érdeklődés kísérte a Robert Schumann tanulmányi verseny regionális döntő­jét, melyen Somogy megyei, Tolna megyei és Baranya megyei középiskolások mérték össze tudásukat az Euró­pai Unióról. Szeptembertől sportfakultáció Szükség lenne a tanulói felzárkóztatásra is Kaposvár Az EuroPróba elnevezésű ver­senyt Kovács István, a Külügy­minisztérium főosztályvezetője nyitotta meg, aki köszöntőjében elmondta, hogy Magyarország­nak az EU-csatlakozással járó „fájdalmak” nagy részét az in­tegráció nélkül is el kellett vol­na szenvednie. A dél-dunántúli döntőbe jutott gimnáziumok és szakközépis­kolák csapatai elsőként a váro­sukról szóló videofilmeket mu­tatták be, majd a Phare-pro­gramokról általuk készített köz­vélemény-kutatás eredményét ismertették. Később az Európai Unió egy-egy tagországát jelle­mezték a diákok, végül pedig földrajzi, történelmi, zenei, képzőművészeti, irodalmi és tu­risztikai ismeretekből adtak számot. A műveltségi vetélkedő kettős tolnai sikert hozott: a győzel­met a Szenyéri János által felké­szített dombóvári Illyés Gyula Gimnázium - Kiszler János, Amsztman Róbert, Hegedűs Ba­lázs összeállítású - gárdája sze­rezte meg a paksi Vak Bottyán Gimnázium együttese előtt. Ez utóbbi csapatban Tóth János, Wartig László és C. Szabó Péter szerepelt, tanáruk pedig Mittler József volt. A harmadik helyen a pécsi Nagy Lajos Gimnázium tanulói végeztek. A verseny nyertesei jogot sze­reztek az országos döntőben való indulásra, ám annak ered­ményétől függetlenül már tagjai annak a csoportnak, melynek brüsszeli utazását a Külügymi­nisztérium finanszírozza. Ä győzteseknek értékes jutalmat ajánlott fel a megmérettetést a helyszínen végigizguló dombó­vári polgármester, Tóth Attila és a megyei közgyűlés elnöke, Koltai Tamás is.-GR­Megállapodás született a tolnai önkormányzat és a Thelena SK kézilabda egye­sület között egy leány kézi­labda fakultációs képzés - a következő tanévtől törté­nő - beindításáról. Tolna A képzés a női kézilabda NB I/B- ben sikeresen szereplő sportklub utánpótlását kívánja megterem­teni. A sportfakultáció a tolnai Általános Nevelési Központ (ÁNK) tagintézményében, a Wosinsky iskolában zajlik majd, 5. osztálytól kezdve, felmenő rendszerben, heti öt plusz órá­ban. Elképzelhető, hogy egyes te­hetséges gyerekek a fakultáció érdekében tagintézményt fognak váltani. A képzés bérköltségeit ebben az évben az ÁNK „kigazdálkod- ja”, később a város állja ezeket a terheket, amelyek a fakultáció „teljes üzemében”, azaz négy év múlva összesen mintegy 850 ezer forintot tesznek ki. A Thelena SK biztosítja a fa­kultáció tantervét és tanmenetét, a szükséges sporteszközöket és sportszereket, az egységes sport- öltözéket, a diákok versenyezte­tését, és hozzá kíván járulni a képzésben résztvevő tanulók is­kolai étkeztetéséhez is. A tolnai városatyák csaknem teljesen egységesen támogatták a megállapodást, ugyanakkor töb­ben kifejtették, hogy legalább ilyen fontos lenne például a hát­rányos helyzetű diákok felzár­kóztatására is hasonló programot indítani. -es­Családvédelmi konferencia A Humán Szolgálatok Központja Pedagógiai Irodája szervezésé­ben rendezték meg tegnap Szek- szárdon az I. Megyei Család és Gyermekvédelmi Konferenciát. Zsúfolásig megtelt a Babits Mi­hály Művelődési Ház és Gyerme­kek Háza, az érdeklődés mérté­ke is jelezte, milyen nagy szük­ség van arra, hogy az oktatási in­tézmények gyermekvédelmi fe­lelősei, a gyermekvédelmi szak- szolgálatok tagjai, a gyámügyi szakemberek találkozzanak, in­formálódjanak az aktuális jog­szabályokról, s megbeszéljék il­letve továbbadják tapasztalatai­kat. Az elhangzott előadásokon többek között a nemzeti család- védelmi koncepcióról, a preven­tív gyermekvédelmi munkáról, a gyermekvédelmi törvény alkal­mazásáról hallhattak előadást a résztvevők. ■ 4 977086590203000051

Next

/
Thumbnails
Contents