Tolnai Népújság, 1999. december (10. évfolyam, 280-305. szám)

1999-12-01 / 280. szám

JÖVŐRE EMELKEDNEK A HELYI ADÓK (4. OLDAL.) ff f MEGYEI NAPILAP 1999. DECEMBER 1 ■ SZERDA ÁRA: 45 FORINT X. ÉVFOLYAM, 280. SZÁM Sárpilis: marad vagy megy a felső tagozat? Sárpilisen tegnap képviselőtestü­leti ülésen tárgyalták a Bogár Ist­ván Általános Iskola és óvoda 2000. évi működését. Pénzügyi és gazdasági okok miatt a testü­let kezdeményezte, hogy az isko­la felső tagozatosai a következő tanévben Decsre járjanak iskolá­ba. Az ülésen elhangzott: ha ma­rad helyben a felső tagozat, ak­kor a már meglévő 1,5 millió hi­tel mellé még 2,5 millió működé­si hitelt kell az önkormányzatnak felvennie. Az önkormányzatnak már nincs vagyona, amit eladhat­na, a költségvetés is mínuszban van, a decsiekkel történő társu­lást pedig az állam támogatja. Ha az óvoda és az alsó tagozat marad, és csak a felső tagozat lesz a szomszéd településen, ak­kor pénzügyi szempontból a sár­pilisi iskola működtetése biztosít­ható. A testületi ülés a tájékoztatót követően lakossági fórummá ala­kult át, a szülők részéről zápo­roztak a kérdések. Sokan ügy ér­zik, ha megszűnik a felső tago­zat a faluban, megszakad az a fejlődési folyamat, amely évek­kel ezelőtt megkezdődött Sárpi­lisen. Volt, aki nem értette, mi­ért most vetődött fel az iskola felső tagozatának a megszünte­tése, amikor évekig probléma mentesen működött az intéz­mény. Félnek az emberek a tár­sulástól, attól, hogy ezzel a dön­téssel halálra ítélik az egyébként is hátrányos helyzetű falut. A gyakran személyeskedésbe átme­nő vitát végül is lezárták a képvi­selők azzal, hogy megfogalmaz­ták a szándéknyilatkozatot. E szerint 2000. szeptemberétől a felső tagozatot társulás formájá­ban kívánja működtetni az ön- kormányzat. Ezután kezdődnek meg a tárgyalások a fogadó isko­lával, és döntés akkor születik, ha ehhez a megfelelő keretek is megvannak. Az ülésen bejelen­tették, hogy december 10-én közmeghallgatást tartanak. Röviden A Szekszárdi Nyugdíjas Érdek- szövetség által december 1-re hirdetett szabadkai kirándulás a rossz időjárás miatt elmaradt. Helyette 1999. december 9-én csütörtökön utazhatnak el a nyugdíjasok, változatlan feltéte­lekkel. Katolikus iskolások „turné­ja”. A tolnai Szent Mór katoli­kus iskola negyedik osztályosai a vasárnap lezajlott iskola-kiál­lítás alkalmából előadott ad­venti műsorukat a napokban több helyen is bemutatják. Hol­nap, azaz csütörtökön a helyi idősek napközijében, szomba­ton az Adventi esték keretében a helyi művelődési házban, jö­vő héttől kezdődően p?dig va­lamennyi tolnai óvodában fel­lépnek. A Tolnai Német Nemzetiségi Baráti Kör ma, azaz szerdán 18 órától a helyi művelődési ház­ban tartja soron következő ösz- szejövetelét, amelyen helyi isko­lások adnak műsort a klubtagok­nak. Hagyományőrző est és cigánybál Hőgyészen Kiállítással, ételkóstolóval egybe­kötött műsoros estet rendeznek Hőgyészen, a művelődési házban december 4-én 17 órai kezdettel. A hőgyészi kismesterek, kézmű­vesek mutatkoznak be. Az estet dr. Bősz Endréné dr. Wéber Aranka, a megyei közigazgatási hivatal vezetője nyitja meg. Az al­kalomra vendégeket is hívtak a szervezők. A műsorban fellép a lánycsóki Liederkranz Magyar- Német Kulturális Egyesület kóru­sa, a zombai hagyományőrző együttes, a váraljai Zöld Levelek Roma Hagyományőrző Együttes. A helybeli együttesek közül a ci- terazenekar és az asszonykórus, a német nemzetiségi kórus, a szé­kely kör hagyományőrző tánccso­portja, a nótakedvelők együttese, a német nemzetiségi egyesület tánccsoportja és a Reménység Csillagai Roma Hagyományőrző Együttese mutatkozik be. Már hagyomány, hogy az est keretében ételkóstolót is rendez­nek. Régi, hagyományos ételek­ből kóstolhatnak, a székely galus­kát, a sült kolbászt és hurkát má­iéval, a juhtúrós máiét, a sváb éte­lek közül a Gefühltes Kraut és a Saurest, a roma ételek közül pe­dig a kakaspörköltet ízlelhetik meg. Az év utolsó cigánybálját is ezen a hétvégén, december 4-én, 20 órai kezdettel tartják a Pizzéria étteremben a hőgyészi Cigány Kisebbségi Önkormány­zat elnöke, Kovács János szerve­zésében. A bálon kedveskednek a vendégeknek egy üveg borral és ásványvízzel. A bálban Lakatos Géza és Karászi András zenél. Bosznia, Horvátország A kömyezetpusztító háború A boszniai föderáció legszennye­zettebb kantonja a tuzlai: a meg­állapítás nem tőlünk, hanem a kérdés kétségkívül legavatottabb szakértőjétől, Suada Mandzié környezetvédelmi minisztertől származik. A vendég - a horvát­országi küldöttekkel együtt - a Duna-Dráva-Száva Euroregio- nális Együttműködés környezet- védelmi munkabizottságának ala­kuló ülésén járt Szekszárdon.- Abban a szomorú helyzet­ben vagyunk, hogy nálunk nem­csak a víz, hanem föld és a leve­gő is szennyezett - mondta a mi­niszter. - Ennek oka egyrészt az itt folytatott bányászat, az ide te­lepített vegyipar, illetve a hábo­rú.- Ez utóbbi szerencsére már vé­get ért ezen a vidéken.-Ez igaz, de a rombolások kö­vetkeztében is súlyos károkat szenvedett a környezet. Jelenleg a területünkön található telepü­lések közül csak egy rendelkezik működő víztisztító berendezés­sel. De nemcsak ez a gondunk, hanem az is, hogy iható vízzel sem rendelkezünk megfelelő mennyiségben. Tuzlában több százezer ember él, jelenleg hihe­tetlenül nagy feladat valamilyen módon megoldani ivóvízzel való ellátásukat. Aknák a földeken A Horvátországból érkezett Sonja Cupec, az eszék-baranyai zsupánság képviselőtestületének tagja. Szakterülete a környezet­védelem és a területfejlesztés. Az Eszéket és környékét sem kímélő háború miatt sajátos feladatokra kell megoldásokat találnia.- A harcok következtében je­lentős károk keletkeztek nálunk, a pusztítás nyomait még ma is bárki észlelheti a környéken. A mezőgazdasági területek, a szán­tóföldek még most is rengeteg aknát rejtenek magukban. Eze­ket a földdarabokat az életve­szély miatt nem is lehet megmű­velni. Az aknamentesítés költsé­geit állami pénzekből fedezzük, mindent megteszünk , amit csak lehetséges. Jelenleg a szétlőtt te­lepülések újjáépítésén fárado­zunk, s küszködünk a romba döntött ipar helyreállításával is.-szá­Reichertshofen, Paks német testvértelepülésének kilenc fős küldöttsége érkezett tegnap a városba, ahol sor kerül a kap­csolat tízéves évfordulójának megünneplésére és a további tervek egyeztetésére. Mai prog­ramjuk során fogadja őket Bor Imre polgármester, majd talál­koznak a német kisebbségi ön- kormányzat vezetőivel és a Pre- látusban ünnepi megemléke­zésre kerül sor. Bagdy László, Paks alpolgár­mestere ma délután 14 és 17 óra között fogadóórákat tart a Vá­rosházán. December 5-én, vasárnap délután két órakor kezdődik Szakadáton a község temploma építésének századik évfordulója alkalmából rendezendő ünnep­ség. November 30-i számunk­ban tévesen jelent meg az ün­nepség időpontja. Vita a jutalmak körül Némi villongás után a bony­hádi képviselő-testület tegnap este elfogadta a város idei költ­ségvetése első háromnegyed évi teljesítéséről szóló beszá­molót és a jövő évi költségveté­si koncepciót. Nagy vitát vál­tott ki a gazdasági ellátó szer­vezet munkatársainak jutalma­zása, miközben elismerték hogy az új intézményben ren­geteg plusz munkát kellett vé­gezni. A képviselőtestület ellenzéki tagjai kérdőre vonták a polgár- mestert: miért nem nyújtott be előterjesztést a bonyhádi ter­málvíz hasznosításáról. Mind­ezt annak kapcsán, hogy a tes­tület tagjai, parlamenti képvise­lők és helyi vállalkozók októ­ber elején találkoztak, s ott egyetértés született abban, hogy a testület egy újonnan ala­kuló részvénytársaságban részt venne. Az ott történtekre ki-ki másként emlékezett. Bányai Béla képviselő szerint akkor van értelme a dologról tárgyal­ni, ha egy befektetőcsoport konkrét írásos ajánlattal keresi meg az önkormányzatot. Ezzel többen nem értettek egyet, vé­gül úgy döntöttek: a következő testületi ülésre készüljön beszá­moló a termálvízzel eddig tör­téntekről. A testület meghatározta a helyi buszjáratok viteldíját: az egy buszra szóló menetjegy 64- ről 67 forintra emelkedik. Az egyvonalas bérlet ára 1335, az összvonalasé 1600, a tanuló- és nyugdíjas bérlet 519 forintba kerül január elsejétől. Az eme­lés mértéke 6 százalék. A ta­nácskozáson elhangzott: a Vo­lán továbbra sem tervezi félha­vi bérlet bevezetését. Ami a pénzügyeket illeti, a városnak eddig húszmillió fo­rint hitelt kellett felvenni. A pénzügyi osztályvezető, Kere­kes László szerint ez a hitelál­lomány „remélhetőleg nem nő jelentősen az év végéig”. A kép­viselők pótelőirányzatokról is döntöttek: a fogyatékosok ott­hona üstvásárlásra, az óvoda végkielégítés kifizetésére, a ket­tes iskola a sportcsarnok felújí­tására, a Vörösmarty iskola vil­lanyüst javításra, a kórház önálló áramforrás és műszer beszerzésére, a fogorvosok kor­szerűsítésre kaptak plusz pénzt. A művelődési központ nem kapta meg a dologi kiadá­sokra kért 1,7 millió forintot. Nagy vitát váltott ki a GESZ pótelőirányzata. Az új számító­gép és egy személyi változás miatti bérnövekedés szükséges­ségét senki nem vitatta. A gaz­dasági ellátó szervezet munka­társainak kifizetendő egy havi jutalmat azonban már az ér­dekegyeztető tanács munkavál­lalói oldala is kifogásolta. Vé­gül az eredeti javaslatot, misze­rint kapjanak egy havi bérnek megfelelő jutalmat a GESZ- dolgozók, tizenegyen szavazták meg. - háj ­Változik a vízdíj Decsen A Decsen megtartott közmeg­hallgatáson Biczó Ernő polgár- mester kiemelte az intézmények működőképességének biztosítá­sát. Beszámolójában nagy hang­súlyt fektetett a szociális- és a közhasznú kiadásokra. Szólt a szennyvízcsatorna beruházás­ról, a község vízellátási- és áram- ellátási gondjairól. Lényeges feladatként említette, hogy az egész településre kiterjedően kell megoldani a belvíz miatti problémákat. Vázolta a jövő évi elképzeléseket, hogy milyen pri­oritásokat kell érvényesíteni a költségvetés elkészítésekor. So­rolta a fontosabb feladatokat: el­sősorban biztosítani kell az in­tézmények működőképességét, és ezt a működés célú bevételek felhasználásával kell elérni. A fejlesztések között a szennyvíz- beruházást említette. A lakosság által feltett kérdé­sek főként a szennyvízberuhá­zással, az ezzel kapcsolatos utó­munkálatokkal foglalkoztak. So­kan elégedetlenek a kábelteleví­zió minőségével. A közmeghallgatás után meg­tartott testületi ülésen a képvi­selők koncepció szintjén enge­délyezték, hogy az önkormány­zat korlátozott mértékben fel­halmozási hitelt vegyen igény­be. Megtárgyalták a költségve­tés háromnegyed éves végrehaj­tásáról szóló beszámolót, vala­mint a jövő évi vízdíjrendelet módosítását. Január l-jétől a vízdíj két részből áll, az alapdíj­ból, ami a lakosságnak 120 Ft/hó+áfa, és a fogyasztott mennyiség árából. Ez 100 forint+áfába kerül köbméteren­ként a lakosságnak.

Next

/
Thumbnails
Contents