Tolnai Népújság, 1999. december (10. évfolyam, 280-305. szám)

1999-12-01 / 280. szám

2. oldal Világtükör 1999. december 1., szerda Napirenden az internetes kereskedelem Fidel Castro nem mert elutazni a seattle-i csúcsértekezletre Bili Clinton amerikai elnök helyi idő szerint hétfő este, a Kereskedelmi Világszervezet miniszteri értekezlete előtt egy nappal azt szorgalmaz­ta, hogy a köz érdekében korszerűsítsék az internetes üzletkötések jo­gi szabályozását, megkönnyítve az ilyen jellegű kereskedelmi tevékeny­ség fejlődését, ugyanakkor jobban védjék a fogyasztók érdekeit is. Az elnök felszólította az ameri­kai kereskedelmi minisztériu­mot, hogy álljon egy olyan mun­kacsoport élére, amely áttekinti az internetes üzleti tevékenység elé korlátokat állitó jogszabályo­kat, és kezdeményezi azok felül­vizsgálatát. Clinton szerint külö­nösen a fogyasztóvédelmi előírá­sok szorulnak megerősítésre. Az elnök egyébként - közölte a Fehér Ház - közvetlenül nem A WTO-ról dióhéjban • Minek a rövidítése a WTO? A genfi székhelyű World Trade Organization, a Világkereskedel­mi Szervezet neve. 135 tagország együttműködése abból a célból, hogy minél szabadabbá váljék a nemzetközi kereskedelem. • Mikor jött létre? Elődje a hetvenes években hazánkban is sokat emlegetett GÁTI' (Általános Vámkereskedelmi Egyezmény) volt, amelyet 1947-ben az ENSZ égisze alatt alapított meg 23 ország a hábo­rú utáni kereskedelem liberalizálására. Ez alakult át 1994-ben WTO-vá. • Hogyan oldódnak meg a kereskedelmi viták? Ha valamelyik tagország - egy másik tagország számára sérel­mes kereskedelmi gyakorlata miatt - a WTO-hoz fordul, a szer­vezet igyekszik közös asztalhoz ültetni a feleket. Ha ez nem si­kerül, a WTO felállít egy döntöbiróságot, amelynek ítélete nem kőtelező érvényű ugyan, de az az ország, amelyik csökö­nyösen megsérti a WTO alapelveit, számíthat arra, hogy a töb­bi ország kereskedelmi szankciókat léptet életbe ellene. • Mit jelentenek a „fordulók”? A GATT történetéből eredeztethető: időről időre nagyobb sza­bású, átfogó tárgyalásokat tartottak a világkereskedelem fej­lesztéséről. Ezek olykor több évig is eltartottak, de nagyban . hozzájárultak a világkereskedelem liberalizálásához. Eddig nyolc forduló volt, a seattle-i a kilencedik, amely előre látható­an legalább 3 évig fog tartani. • A korábbiakat „tokiói”, illetve „uruguayi” fordulónak ne­vezték el. Várhatóan hogyan hívják majd a mostanit? Ez érzékeny pont: Amerika „seattle-i fordulónak” keresztelné el, az európaiak viszont inkább „millenniumi fordulónak” ne­veznék. Hiába, egy ilyen döntés sem könnyű a világkereskede­lemben. Több tízezren tiltakoztak Seattle-ben a WTO ellen fotó: feb/reuters vesz ugyan részt a WTO minisz­teri értekezletének munkájában, de szerdán egy ebéddel egybekö­tött találkozón beszédben fejti ki a küldötteknek a világkereskede­lem liberalizálásával kapcsolatos amerikai álláspontot. Helyi idő szerint ugyancsak szerda reggel- európai idő szerint szerda este- az elnök Seattle-ben találkozni kiván a WTO tevékenysége ellen tiltakozó farmerek képviselőivel. Fidel Castro kubai elnök elosz­latta azokat a találgatásokat, amelyek szerint esetleg az Egye­sült Államokba utazik a WTO csúcstalálkozójára. Castro hét­főn közölte: nem megy el, mivel csapdát állíthatnak neki és letar­tóztathatják. „Nyilvánvaló, hogy az amerikai kormány nem tartja kívánatosnak jelenlétemet Seattle-ben - írta levelében a ku­bai elnök Jim McDermott demok­rata képviselőnek, aki meghívta Castrót a WTO-csúcstalálko- zóra. Castro szerint az amerikai hatóságok nem adnának neki be­utazási vízumot, és ezért nem is folyamodik érte, el akarja kerülni az elutasítással járó megalázta­tást. Washingtonban viszont kö­zölték: ha Castro vízumot kért volna, az Egyesült Államok az esemény házigazdájaként köte­les lett volna neki azt megadni. A második világháború utáni legvéresebb évtized zárul Kisebbségi konfliktusok Európában Csak úgy kerülhető el újabb etnikai válságok kirobbanása Európá­ban, ha a nemzetközi közösség a konfliktusok korai szakaszában segítőleg beavatkozik - véli Max van der Stoel, az Európai Bizton­sági és Együttműködési Szervezet (EBESZ) kisebbségi jogi biztosa. A posztjáról hamarosan távozó Max van der Stoel leszögezte, hogy le kell vonni a boszniai és koszovói háborúk keserű tanul­ságait. „Európa a második világ­háború óta legvéresebb évtize­dének végéhez közeledik. Szük­ség van arra, hogy a nemzetkö­zi szervezetek és a nagyhatal­mak összehangolják tevékeny­ségüket az etnikai összetűzések megelőzésére vagy lecsillapítá­sára. Több európai országban ma is szinte mindennaposak a konfliktusok a kisebbségek és a többség között - vélte az egyko­ri holland külügyminiszter. A nemzetközi közösség mindazonáltal már tanult az el­múlt időkben elkövetett hibák­ból. Szlovákiával szemben pél­dául az Európai Unió szigorú feltételeket támasztott a kisebb­séggel szembeni bánásmód és a demokrácia megszilárdításának területén ahhoz, hogy közelebb kerüljön a csatlakozáshoz. Jósé Maria Aznar spanyol kormányfő konzultációt kezdett a parlamenti pártokkal, hogy közös stratégiát alakítsanak ki válaszul az ETA baszk szakadár terrorszervezet bejelentésére, miszerint felfüggeszti az általa 14 hónapja bejelentett egyolda­lú fegyverszünetet. A társadal­mi szervezetek és az intézmé­nyek is megpróbálnak hatással lenni az ETA-ra, és koordinálni az állampolgári reakciókat. Még csütörtökig írásos doku­mentumot szeretnének nyilvá­nosságra hozni, amelyben meg­próbálják rábírni az ETA-t a fegyverszünet pénteki felfüg­gesztésének elhalasztására. Az északír nemzetgyűlés szá­mos képviselője vonult ki a bel­fasti Stormont-palota nagyter­méből, amikor a Sinn Fein párt bejelentette, hogy Martin McGuinniss-t javasolja a belfasti koaliciós kormány egyik minisz­terévé, és maga a politikus az angol nyelvű igen előtt előbb Ír­ország nemzeti nyelvén, gaelül közölte, hogy elfogadja a jelö­lést. Bár már napok óta a leve­gőben lógott, hogy a Sinn Fein azt a személyiséget fogja mi­niszteri tárcával jutalmazni, aki fő tárgyalója volt az északír bé­ke előkészítésekor, a brit koro­nához hű parlamenti képvise­lők mégis felhördüléssel fogad­ták a bejelentést, hogy a politi­kus a jövőben az északír tarto­mány oktatási ügyeiért, a jövő nemzedékének neveléséért lesz felelős. Kémkedő amerikai diplomatát lepleztek le Moszkvában Elfogták, majd elengedték Moszkvában kémkedő amerikai hölgyet vettek őrizetbe, majd át­adták az amerikai konzulnak a diplomáciai mentességet élvező asszonyt. Alekszandr Zdanovics, a Szövetsé­gi Biztonsági Szolgálat (FSZB) szóvivője kedden számolt be ar­ról, hogy hétfő este kémkedés közben tetten érték Cheri Leberknight amerikai diplomatát. A 33 éves másodtitkárnál talált tárgyak listáját, a diplomata stá­tussal össze nem egyeztethető te­vékenységről beszerzett bizonyí­tékokat jegyzőkönyvben rögzítet­ték, majd az orosz külügyminisz­térium képviselőinek jelenlété­ben átadták a diplomatát az ame­rikai konzulnak. Az FSZB szerint az amerikai nagykövetség katonapolitikai osztályának másodtitkára hivatá­sos hírszerző, a CIA munkatársa. Leberknight „egy orosz állampol­gáron keresztül államtitoknak mi­nősülő katonai-hadászati infor­mációkat igyekezett megszerez­ni” - közölte az FSZB szóvivője. Az amerikai konzulnál határo­zott tiltakozást jelentettek be az orosz hatóságok, de kiutasításról egyelőre nem esett szó. A moszkvai amerikai nagykö­vetség minden kommentártól el­zárkózott. Az NTV nevű tévétár­saság kommentárjában úgy véle­kedett: az FSZB akciója válasz arra, hogy a közelmúltban az Egyesült Államokban őrizetbe vették a haditengerészet egyik tisztjét, Daniel Kinget, aki a wa­shingtoni állítások szerint Orosz­országnak dolgozott. Igor Ivanov orosz külügymi­niszter kedden reményét fejezte ki, hogy a kémügy nem lesz ked­vezőtlen hatással az orosz-ameri­kai kapcsolatokra. Hírek röviden A Külügyminisztérium tiltakozása A Külügyminisztérium vezetése kedden bekérette Balsa Spadijert, Jugoszlávia budapesti nagykövetét, és kifejezte tiltakozását amiatt, hogy Dezső Jánost, a Magyar Rádió belgrádi tudósítóját kiutasítot­ták az országból - közölte Németh Zsolt, a külügyi tárca politikai államtitkára. A magyar fél elvárja, hogy a jugoszláv hatóságok te­gyék lehetővé az indokolatlanul kiutasított, magyar-jugoszláv ál­lampolgárságú tudósító mielőbbi visszatérését Belgrádba. Francia-német csúcstalálkozó A csecsenföldi helyzetről és az Európai Unió leendő közös védelmi erejéről tanácskozott Párizsban Gerhard Schröder német kancellár és Jacques Chirac francia köztársasági elnök. A két politikus felszó­lította Oroszországot, hogy tartsa be ígéreteit, és tegye lehetővé, hogy az EBESZ küldöttsége látogatást tegyen Csecsenföldön. Figyelmeztetés Szerbiának Az Európai Unió azt követelte a belgrádi hatóságoktól, hogy azon­nal engedjék be az országba a Nis és Pirot városának szánt fűtőolaj­szállítmányt, amely november 24'. óta vesztegel a jugoszláv-mace- dón határnál. Eközben az ellenzéki kézben lévő dél-szerbiai Pirot város vezetése éhségsztrájkot helyezett kilátásba arra az esetre, ha nem kapják meg a fűtőolajat. Kohl a titkos számlákról A volt német kancellár elismerte, hogy titkos számlákat használt a CDU-nak szánt adományok kezelésére, de azt tagadta, hogy őt va­laha is megvesztegették volna. Kohl szerint a titkos számlákról a he­lyi pártszervezetek kaptak pénzt. Arafat Moszkvában Az orosz fővárosban tartózkodó palesztin vezető telefonon folyta­tott megbeszélése során megállapodott Borisz Jelcinnel, hogy az ál­lamfő Palesztinába látogat Krisztus születésének 2000. évfordulója alkalmából. A palesztin politikus szerint az orosz elnök látogatása hozzájárulhat a közel-keleti békefolyamat élénkítéséhez. Beiktatták Leonyid Kucsmát Letette a hivatali esküt Ukrajna újraválasztott elnöke. A beiktatási ün­nepségen mondott beszédében az államfő állást foglalt a gazdasági re­formok folytatása, az ország európai uniós orientációja, az Oroszor­szággal való partneri viszony, a szomszédos országokkal, és a nemzet­közi szervezetekkel való együttműködés mellett. Pályázat a Regionális Ifjúsági Irodák irodavezetői munkakörére Az Ifjúsági és Sportminisztérium és a Mobilitás Ifjúsági Szolgálat pályázatot hirdet a Regionális Ifjúsági Irodák irodavezetői állásainak betöltésére az alábbi helyre: Dél-dunántúli Regionális Ifjúsági Iroda, Szekszárd A Regionális Ifjúsági Irodák a Mobilitás Ifjúsági Szolgálat szakmai önállósággal működő részjogkörű költségvetési egységei, feladatukat a Gyermek és Ifjúsági Alapprogram és a Regionális Ifjúsági Irodák működéséről szóló 2/1999 (IX. 24) ISM-rendelet szabályozza. Az álláshelyek betöltésének feltételei: Felsőfokú végzettség; legalább 3 éves, az ifjúság körében szerzett, vagy ifjúsággal kapcsolatos (szakmai/közoktatási/közművelődési/szociális/informatikai) gyakorlat; társalgási szintű nyelvismeret angol, német vagy francia nyelvből; számítógép-felhasználói ismeretek; a régió ismerete és ott bejelentett állandó lakcím. Előnyt jelent a projektmenedzsment területén szerzett tapasztalat, középfokú nyelvvizsga angol, német vagy francia nyelvből és a jogosítvány. A pályázat benyújtásához szükséges: Részletes szakmai önéletrajz fényképpel; egy, a pályázó közreműködésével korábban megvalósult ifjúsági projekt részletes dokumentációja; az iroda vezetésére vonatkozó program; iskolai végzettséget, szakkép­zettséget, nyelvtudást igazoló oklevelek másolata; 3 hónapnál nem régibb erkölcsi bizonyítvány. A kinevezés alapjául a jelentkező szakmai felkészültsége, iskolai végzettsége, valamint a vezetés­pszichológiái kiválasztás során nyújtott teljesítménye szolgál. A 2000. február 1. időponttal történő kinevezés és az illetménymegállapítás a közalkalmazottak jogállásáról szóló törvény alapján történik. A pályázatokat a Mobilitás Ifjúsági Szolgálatához kell benyújtani 2 példányban. További információ: Földi László, Bakonyi Katalin. Tel.: (1) 251-3337, 220-5633 Cím: 1145 Budapest, Amerikai út 96. Beküldési határidő: 1999. december 23. Ez nem vicc! Ez a Jó vicc! csak 89 Ft 93000 forint értékű nyeremény 39 skandi plusz poén betű=szám rejtvény

Next

/
Thumbnails
Contents