Tolnai Népújság, 1999. október (10. évfolyam, 229-253. szám)

1999-10-01 / 229. szám

A LEGDRÁGÁBB KINCS A SZABADSÁG (4. OLDAL) TOLNAI NÉPÚJSÁG MEGYEI NAPILAP 1999. OKTOBER 1., PENTEK ARA: 45 FORINT X. ÉVFOLYAM, 229. SZÁM W CSEMPE, PADLÓLAP FÜRDŐSZOBAFELSZERELÉS IAGASZTÓ AKCIÓ! [padlólapokhoz a ragasztót ajándékba adjuk! akció részletei az üzletekb Szeüzórd, Palánki u. 1. - Tel.: 74/ 416-713 Bonyhád, Piac tér - Tel.: 74/ 456-968 Paks, Dózsa Gy. u. 40. - Tel.: 75/ 421-488 Baja-Tel.: 79/427-129. BMP III. Országos Ifjúsági Népi Kézműves Pályázat A szőttesek szine-java Az országos ifjúsági népi iparművész. Ő maga nagy kézműves pályázattal á meghirdetők lehetőséget te­remtenek a hazánkban és a határokon túl élő, a hagyo­mányos kézműves tevé­kenységgel foglalkozó ma­gyar fiataloknak a bemutat­kozásra. A kilenc szekció egyiké­nek házigazdája a bonyhádi művelődési központ, illetve az ott működő kézműves szakiskola, ahol ma délután nyitják meg a III. Országos Ifjúsági Pályázat textiles kiál­lítását. Az ország vezető szakem­bereinek véleménye szerint kiemelkedően működik a bonyhádi kézműves iskola szövőműhelye. Vezetője Lőrincz Etel textiltervező örömmel készítette elő a zsű­ri által díjazott anyagokat a mai megnyitóra. Úgy gondolja, a diákokkal vissza kellene térni az egy­szerűbb formákhoz, olyan darabok készítését kellene megtanítani nekik, amilyene­ket aztán a mestereik nélkül, önállóan is meg tudnak csi­nálni. A pályázatra egyébként többségében erdélyi motívu­mokat felvonultató anyag ér­kezett. Ezen kívül csupán né­hány torontáli és egy úgyne­vezett bogozásos munkát küldtek be a pályázók. Lőrincz Etel örömmel nyugtázza, hogy egyre maga­sabb színvonalon készülnek a pályamunkák. (Folytatás a 4. oldalon.) Gyógylámpa, nyugdíjasoknak Közel félmillió forint értékű gyógylámpa vásárlását hatá­rozták el a tolnai döntéshozók. A készüléket a helyi nyug­díjas érdekszövetség kérése alapján, az idősek világéve al­kalmából állítják üzembe. A lámpa gyógyító hatása a fényterápián alapul. Hatására erő­södik az immunrendszer, javul a keringés, gyulladáscsökken­tő, fájdalomcsillapító, sebgyógyulást serkentő hatása is'van. Az eredeti elképzelés szerint egy nagyobb teljesítményű, fix rög­zítésű gyógylámpát a tolnai fizikoterápián állítanának fel. En­nek ára kb. 450 ezer forint. Ezen eszköz megvásárlása esetén egy kisebb teljesítményű, mobil lámpát ajándékba ad a forgal­mazó. Ez utóbbi készüléket a nyugdíjas érdekszövetség tagjai használhatnák. A képviselők véleménye megoszlott abban, hogy szükséges- e megvenni csaknem félmillióért a nagy készüléket, nem len- ne-e elég a hordozható lámpa, mintegy 90 ezerért. Végül a tes­tület gavallérnak bizonyult, egyhangúlag hozzájárultak a nagy teljesítményű gyógyeszköz beszerzéséhez. Az eszközöket zömmel a helybéli idősebbek használják majd. Elfogták a szökött rabokat. Szökésük után mintegy hét órával az őcsényi repülőtéren némi tűzharc után elfogták azokat a rabokat és az őket korábban kiszabadító terror­istákat, akik egy biztonsági őrt megöltek, egyet pedig megsebesítettek szökésük során. A Tolna Megyei Rendőr­főkapitányság és a megyei Büntetés-végrehajtási intézet közös akciója sikerrel zárult. A legjobb hír, hogy az akció nem volt valódi, a rendőrök és a BV alkalmazottak előre megtervezett gyakorlatot hajtottak végre. Fotó: Ótós Réka Pannon GSM: ünnepélyes megnyitó. Már a szüreti fesztivál idején megnyitotta kapuját Szekszárdon a Pannon GSM első Tolna megyei képviselete. Ám az ékszerdoboznak is beil­lő épületbelső hivatalos, ünnepélyes átadásának tegnap délután lehettek tanúi az érdek­lődők. A Széchenyi u. 48. szám alatti, 128 négyzetméternyi terület helyiségeiben ez alka­lommal nemcsak a már ott dolgozó munkatársak várták a vendégeket, hanem a Pannon GSM Rt. vezetői is, akik a jeles nap alkalmából érkeztek a megyeszékhelyre. A résztvevőket - köztük Kocsis Imre Antalt, Szekszárd polgármesterét és Öystein Mikkelsent, az rt. vezérigazgató-helyettesét - Suba János, a Pannon GSM sajtó és információs igazgatója köszöntötte. További részleteket a 3. oldalon olvashatnak. FOTÓ: GOTTVALD KÁROLY Ülést tartott Szekszárd Megyei Jogú Város Közgyűlése Tapstilalom várható, bírsággal Igencsak átpolitizálódott a szekszárdi közgyűlés tegnapi ülése. Érdekes módon, ennek ellenére az időhöz kötött érdemi döntéseket jelentős többséggel hozták meg. A költségvetés módosítása lényegében technikai jellegű volt, mégis alkalmat adott a politikai szócsatára. A szabad- demokraták az eladósodástól féltették a város. A szocialisták végül kompromisszumot aján­lottak. Megszavazzák a tech­nikai módosítást, ha a költ­ségvetés érdemi áttekintésére már a következő ülésen sor kerül. Mivel a polgári frakció akkor még nem volt jelen a minősített többséghez szük­séges teljes létszámban, elfo­gadták az ajánlatot. A későbbiekben Kocsis Imre Antal polgármester több­ször figyelmeztette a képviselőket, hogy a politikai küzdelmet ne ügyrendi javaslatnak álcázva vívják meg. Idővel egy-egy jól irány­zott poént a képviselők mind­két oldalon hangos nevetéssel, majd az ellenoldalon ironikus tapssal „jutalmaztak”. Végül a polgármester felkérte a jegyző asszonyt,- akinek többször a nyílt színen kellett állást foglalnia a szervezeti és működési szabályzat alka­lmazásáról -, hogy a következő ülésre terjessze elő az SZMSZ módosítását, misz­erint rendbírság terhe mellett tilos a közgyűlésen a hangos tetszésnyilvánítás. A legéle­sebb „ügyrendi” vita egy majdnem szóbeli előterjesztés körül bontakozott ki. Több évtizedes téma a betelt szeméttelep helyett új létesítése. Most úgy tűnik, megint esély nyílik a regionális megoldásra. A Héliosz Kft. megbízott ügyvezetője a polgári frakció támogatásával indokolás nélküli határozati javaslattal állt elő.'E szerint a közgyűlés támogatja a regionális szemét­telep létesítését, s a kft.-t bízza meg az előkészítő, egyeztető tárgyalások lefolytatásával. A javaslat szerint az önkor­mányzat képviseletét a jegyző látja el, ami ellentétes az önko­rmányzati törvénnyel, amely erre csak a polgármestert hatalmazza fel. A pol­gármester persze megbízhat mást, így a jegyzőt is. A kijaví­tott javaslatot végül elfo­gadták. A közgyűlési viták rés­zleteiről és a döntésekről a hétfőn megjelenő Szekszárd és környéke oldalunkon szá­molunk be. Ihárosi 99229 RÖVIDEN Völgységi Szüret. A Völgységi Szüret holnap kezdődik Bony- hádon, a művelődési központ­ban. Szombaton délelőtt tíztől este hétig tart a kavalkád a bor­udvarban, ahol zenekarok, énekkarok és táncegyüttesek szórakoztatják a közönséget. Este nyolctól szüreti bál kez­dődik a Ticket együttes közre­működésével. Hej-hó boszor­kány - ez a címe a Holló együt­tes gyermekműsorának, amely vasárnap délelőtt 10 órakor kezdődik. A szüreti felvonulás délután háromkor indul a vá­rosi könyvtártól, a Szőlőtaposó című műsor pedig fél négykor kezdődik a művelődési köz­pont szabadtéri színpadán. Bátán szüreti felvonulás lesz október 2-án, szombaton dél­után három órától. Ezen részt vesznek az óvodások, az isko­lások, a bátai Sárköz Hagyo­mányőrző Egyesület, és az utánpótlás Békalencse Gyer- mektánccsoport tagjai. A fel­vonulók a művelődési háztól indulnak és a falu utcáin dal­lal, tánccal szórakoztatják a közönséget. Horgászverseny. Hagyomá­nyos őszi egyesületi versenyét rendezi a Hőgyészi Sport Hor­gász Egyesület október 2-án, szombaton. A verseny előtti gyülekezés és sorsolás az eddig megszokott időben 7 órától az egyes tónál. A verseny 8 órakor kezdődik, majd a mérlegelés, il­letve az eredményhirdetés 11.30-ra várható. Lángok a laborban. Akár­csak szerdán, tegnap is Fá­cánkertről érkezett riasztás a tolnai és a szekszárdi tűzol­tókhoz. Reggel 10 órakor a növény-egészségügyi állomás 4x5 méteres laborjában az ott tárolt kénlapok és méhkap- tárak lobbantak lángra. Mire a tűzoltók kiértek, addigra a helybeli dolgozók már megfé­kezték a lángokat, így csak az elektromos vezetékek káro­sodtak. A tulajdonos elzárta a csapokat Ivóvíz Biritón, rendőri segédlettel Rendőri és polgármesteri kísérettel indították újra tegnap délelőtt a vízszolgáltatást a Pakshoz tartozó, a várostól három kilométerre fekvő Biritón, miután a hálózat tulaj­donosa elzárta a csapokat. Elismerések medinaiaknak Ülést tartott a medinai képviselőtestület. A megtár­gyalt témák közt szerepelt, hogy a jövő hétvégén kezdődő szüreti napok alka­lmával helyi kitüntetéseket adnak át. A képviselők jónak ítélték a község időarányos pénzügyi helyzetét, és az arról szóló beszámolót elfo­gadták. A napirenden szere­pelt a község foglalkoztatási koncepciója. (Az önkor­mányzat 22 főt alkalmaz.) Szó volt a munkanélkülisé­gről, a közhasznú foglalkoz­tatásról (jelenleg io fő lát el ilyen feladatot), a munkaügyi központtal történő együttműködésről és arról, hogy a közterület gondozó próbaideje lejárt, és immár végleges az állása. -ht­Az egykori Paksi Állami Gazdaság központjának he­lyet adó Biritón ma mintegy százötven ember él, mező- gazdasági, építőipari társasá­gok telephelyei vannak és itt található a 661. számú Szak­munkásképző Iskola is. Az ivóvíz-hálózat tulajdo­nosa a Paksi Agrárfejlesztő Részvénytársaság, a szolgál­tatást a közelmúltig az egyik itt telephellyel rendelkező kft. végezte. A PAG Rt. nem újította meg velük az üze­meltetési szerződést és köz­ben felajánlotta a kutakat, a vezetékrendszert megvételre a paksi önkormányzatnak, tízmillió forintért. A város képviselő testületének gaz­dasági bizottsága az ajánlatot nem fogadta el, miután szak­értői vélemények szerint a hálózat elavult, a felújítás csaknem annyiba kerülne mint új hálózat építése. Dön­töttek arról is: jövő év június 30-ig kiépítik a paksi vízellá­tó rendszerre csatlakozó új vezetéket, amelyet termé­szetszerűleg a Paksi Vízmű Kft. üzemeltet majd. Mindez a Biritón lakók számára nem jelent majd semmiféle anyagi terhet. A PAG Rt. tegnap reg­gel elzárta a vizet - jelentet­ték biritói lakosok és a Szak­munkásképző Iskola a pol­gármesteri hivatalnak. A ha­tósági osztály azonnal intéz­kedett, határozatot hoztak a vízszolgáltatás délelőtt tíz óráig történő beindítására, amelyet telefaxon megküld­ték a PAG Rt.-nek. Miután a határidőig nem tett semmit a tulajdonos, rendőrök és Bor Imre polgármester, a hivatal más tisztviselői jelenlétében a Paksi Vízmű Kft. szakem­berei a lakatot levágva felnyi­tották a kút körüli kerítés ka­puját és a műtárgyakat és új­ra indították a szivattyúkat. Az önkormányzat egy őrző­védő társaságot bízott meg a vízhálózat folyamatos védel­mével. -rákosi-

Next

/
Thumbnails
Contents