Tolnai Népújság, 1999. október (10. évfolyam, 229-253. szám)

1999-10-01 / 229. szám

2. oldal Világtükör - Hazai Tükör 1999. október 1., péntek Csaknem feladta az utolsó ke­netét is egy római katolikus pap Augusto Pinochetnek, amikor a tábornok wentworthi kijelölt ott­honában két nappal az ügyében megindult kiadatási tárgyalás előtt rosszul lett és összeesett. Günther Grass német írónak ítélte oda az idei irodalmi No- bel-dijat Stockholmban a Svéd Akadémia csütörtökön. Grass a hír hallatán „büszkeségét és meghatottságát” hangoztatta. Részben rehabilitálta halála után az orosz legfelsőbb bíróság katonai kollégiuma Vaszilij Sztá­lint, felére mérsékelve az egykori szovjet diktátor fiára 44 évvel ez­előtt kiszabott nyolcévi börtönt, s ezzel az akkori amnesztiaren­delet szerint el is engedte a bün­tetést. Vaszilij Sztálin altáborna­gyot apja halála után, 1955 szep­temberében ítélték nyolcévi bör­tönbüntetésre szovjetellenes pro­pagandáért és hivatali hatalom­mal való visszaélésért. A Hortobágyi Nemzeti Park igazgatójával, Aradi Csabával szembeni eljárás dokumentu­mait a Környezetvédelmi Mi­nisztérium saját döntése értel­mében eltitkolhatja, de ez a lé­pés a bíróságon megtámadható - közölte Trócsányi Sára, az adatvédelmi biztos hivatalának osztályvezetője csütörtökön. A tárca ugyanis úgy döntött, hogy az Aradi-ügy anyagai 30 éven belül nem lehetnek nyilvánosak. A gyógyszerkassza túllépése miatt várhatóan nem csökken tíz százalékkal a háziorvosok kártyapénze, és nem jut öt szá­zalékkal kevesebb a járóbeteg-el­látás finanszírozására sem októ­ber elsejétől - közölte az Orszá­gos Egészségbiztosítási Pénztár (OEP) főosztályvezetője csütör­tökön. Donkáné Verebes Éva el­ismerte, hogy a két kasszából összesen 1,1 milliárd forintot zá­roló, egy hónapja hozott kor­mányhatározat megváltozott, de az új szabályozás még nem je­lent meg. A lelkiismereti és vallássza­badságról, valamint az egyhá­zakról szóló törvény módosítá­sát kezdeményezi a következő hetekben - jelentette ki Molnár Róbert kisgazda politikus csü­törtöki sajtótájékoztatóján. A módositással szeretné elérni, hogy a törvény akadályozza meg a rasszista gondolatok ter­jesztését, az egyházak ne szol­gálhassanak pártpolitikai célo­kat, gazdálkodásuk váljék átte­kinthetővé. Fiatal Baloldal néven új szer­vezetet hoz létre a Baloldali If­júsági Társulás a hét végén - je­lentette be Tóbiás József BIT- elnök. Elmondása szerint a cél egy olyan egységes baloldali gyermek- és ifjúsági mozgalom létrehozása. „Egy rendszer végének kezdete” A szerb rendőrség megtámadta a Milosevics ellen tüntetőket A rendőrség gumilövedékekkel is támadott fotó.- feb/reuters Belgrádban szerda éjjel vége szakadt a másfél hete tartó el­lenzéki tüntetések békés jellegé­nek: a nagy erőkkel felvonuló rendőrség helyszíni beszámolók szerint durván szétverte a leg­alább húszezer fős tüntetést, és tucatnyi ellenzéki aktivistát őri­zetbe vett. Az ellenzéki pártok képviselői úgy tudják, hogy a kevesebb mint egy óráig tartó összecsa­pásban legalább kéttucat sze­mély, köztük 5 újságíró és 3 rendőr sebesült meg. Az Index független belgrádi rádióadó ar­ról számolt be, hogy több mint 60-an sebesültek meg, közülük négy embert kórházba kellett szállítani. A könnyebb sérülést szenvedett újságírók között volt a CNN amerikai és a Sky News brit tévé egy-egy operatő­re, két fotóriporter és a Beta belgrádi hírügynökség egyik új­ságírónője. A rendőrök össze­törték a két tévés kameráit. A tüntetők a Szövetség a vál­tozásokért (SZP) ellenzéki tő mörülés és a Demokratikus Pár­tok Szövetségének felhívására a főváros szívében álló Köztársa­ság térről a Szlobodan Milosevics jugoszláv elnöknek is otthont adó déli Dedinje negyedbe kí­vántak felvonulni. A rendőrkor­don útját állta a tömegnek. A Knez Milosa sugárúton felállí­tott első akadályon a tüntetők még áttörtek, ám a NATO-csa- pások nyomát máig magán vise­lő jugoszláv vezérkar épületénél már megerősített rendőrkordon, vízágyúkkal felszerelt járművek várták a menetet. A tömeg egy ideig farkassze­met nézett a karhatalommal, többen kövekkel dobálták a rendőröket. Ez utóbbiak végül fél tízkor beavatkoztak: a hely­színen tartózkodó újságírók szerint durván gumibotozva, a vízágyúkat bevetve több cso­portra verték szét, majd a kör­nyező utcákban tovább ütle­gelték a tüntetőket. Az inci­denst követően a rendőrség az SZP tizennégy aktivistáját őri­zetbe vette, köztük a Vük Obradovics vezette Szociálde­mokrácia egyik alelnökét és több tisztségviselőjét. A tömö­rülés több tagpártjának szék­háza előtt is rendőrségi terep­járók álltak. Az összecsapás után tünte­tők ezrei ismét összegyűltek a Köztársaság téren, ahol Zoran Djindjics, a Demokrata Párt el­nöke beszédében a megtorlá­sok kezdeteként értékelte a történteket, de hibának mond­ta, ha a tüntetők összecsapnak a rendőrökkel. Vladan Batics, az SZP koordinátora „egy rendszer végének kezdetét” vélte felfedezni az összetűzés­ben, amely bumerángként üt­het vissza a belgrádi vezetésre. Az SZP múlt kedd óta szer­vezi a Milosevics elnök távozá­sát, átmeneti kormányt és „tisztességes” választásokat követelő megmozdulásait Belgrádban és több szerbiai városban, ám most először történt jelentős összecsapás a tömegek és a rendőrség kö­zött. Az incidens ellenére a fő­városban újabb felvonulásokat szerveznek. Átmeneti vízhiány Dombóváron Szerda déltől nagyon sok dombóvári háztartásban, in­tézményben és cégnél több órás vízhiány, illetve nyomás­csökkenés volt tapasztalható. A szolgáltatásban keletkezett problémáról a Dombóvár és környéke Víz- és Csatornamű Kft. ügyvezető igazgatóját kérdeztük.-Kedd délután áramszünet miatt leállt a város ivóvíz­szükségletének 75-90%-át biztosító nyolc kút, melyek közül a hiba elhárítása után csupán egy indult újra - kezd­te tájékoztatóját Szűcs Ist­ván. Ügyeletes villanyszere­lőinknek később még három kutat sikerült üzembe helyez­niük, azonban a többiről ki­derült, hogy azokban tönkre­mentek az elektromos beren­dezések. Szakembereink eközben a szolgáltatási területünk­höz tartozó más települé­sekre - Döbröközre, Gyulajra és Szakcsra -, va­lamint az újdombóvári szennyvíztisztító-telepre is kivonultak áz ott fellépő zavarok elhárítására. A javítás közben a zavar­talan ellátás érdekéken mun­katársaim bekapcsolták azo­kat a tartalékkútjainkat is, melyek egyébként csak idő­szakosan üzemelnek. Ennek ellenére a gunarasi út men­tén lévő ipartelepünk vala­mennyi tárolómedencéje szerda délben kiürült és fo­gyasztóink a város magasab­ban fekvő részein vízhiányt, másutt pedig nyomáscsökke­nést érzékeltek. Délután és este szakaszosan - óránként mintegy 10-15 percig - tud­tunk ivóvizet juttatni a veze­tékhálózatba. Három szi­vattyú cseréje után éjszaka 11 órakor helyreállt a rend és azóta folyamatos a szolgálta­tás. Csütörtökön még két szi­vattyút cseréltek ki munka­társaim és megkezdődött a tárolómedencék feltöltése is, mely várhatóan péntek reg­gel fejeződik be. A rajtunk kívül álló okok miatt keletkezett problémáért természetesen elnézést ké­rünk fogyasztóinktól és egy­ben felhívjuk figyelmüket ar­ra, hogy csapjaikból még a következő napokban is foly­hat olyan zavaros víz, mely ülepítés után fogyasztható - zárta mondandóját az ügyve­zető igazgató.-glaub­Gyermekbarát családpolitika Harrach Péter szociális és csa­ládügyi miniszter tegnap sajtótá­jékoztatón megerősítette: még az idén a kormány elé kerül a nem­zeti családpolitikai koncepció. A tárca első embere hangsú­lyozta: a felmérések szerint tár­sadalmunk családszerető és gyermekcentrikus. A kormány- programban is taglalt elvek nyo­mán alakuló elképzelések követ­kezetes megvalósítása a csalá­dok életkörülményeit számotte­vően jobbítja majd, a gyermek- nevelés feltételeinek javítása so­kat lendíthet a demográfiai helyzeten. A helyes szemléletet erősíti a támogatási rendszer szélesítése és a családi életre ne­velés kiterjesztése. Harrach Péter elmondta: civil és egyházi szervezetek számára egyaránt pályázatot írnak ki a családgondozói hálózat kiépíté­sére, amelynek munkatársai a fiatalok családalapításra való felkészítésével is foglalkoznak majd. A tervek szerint a hálózat hivatása lesz az is, hogy hozzá­járuljon a családok lelki egész­ségének megőrzéséhez, segítsé­get nyújtson a krízishelyzetek­ben lévőknek. A nemzeti családpolitikai koncepció a támogatási rend­szer további erősítését is tartal­mazza. Javaslatot tesz az előter­jesztés a családi pótlék emelésé­re és életkor szerinti differenciá­lására. A gyermekgondozási díj a kicsik hároméves koráig járna, felső határa a minimálbér há­romszorosa lenne. Az előterjesztés foglalkozik a gyermeket nevelő nők részmun­kaidős foglalkoztatásával, to­vábbá a fiatalok lakáshoz jutá­sának segítésével is. Külön feje­zet taglalja, miként javítható a fogyatékos gyermeket nevelő, il­letve munkanélküli szülők csa­ládi háttere, a roma famíliák helyzete. Újjáalakult a Szociális Tanács Az újjáalakult, rétegtanácsokból álló Szociális Tanács csütörtökön Budapesten tartotta alakuló ülé­sét. A konferencia után Őry Csa­ba, a Szociális és Családügyi Mi­nisztérium politikai államtitkára elmondta: ezzel lezárult a társa­dalmi párbeszéd átalakítása. A Szociális Tanács átalakításá­val a kormányzati érdekegyez­tetés kétszintűvé vált. Az első szinten a rétegtanácsok a saját helyzetüket érintő kérdéseket vitatják meg, míg a Szociális Tanácsban a rétegtanácsok kül­döttjei a társadalom egészét érintő ügyekről tárgyalnak. A 24 tagú testületben 7 rétegta­nács, az önkormányzati szövet­ségek és a kormányzat képvise­lői kaptak helyet. A testület két társelnöke Őry Csaba, vala­mint Huber Béla, a munkanél­külieket képviselő szervezetek delegáltja. A tanácsban képviseltetik magukat a munkavállalók és a munkaadók, valamint a gyer­mek, c,salád- és ifjúságvédelem­mel, a hajléktalanokkal és a munkanélküliekkel foglalkozó szervezetek, továbbá az egyházi és karitatív szerveződések. Egy- egy képviselőt küldött a Szociá­lis Tanácsba az Idősügyi, a Fogyatékosügyi és a Nőképvise­leti Tanács is. A szociális tárca politikai ál­lamtitkára beszámolt arról, hogy a végleges alapszabályt a következő, november 16-ai ülé­sén fogadja el a testület. Az ide­iglenes alapszabály értelmében évente 4 alkalommal kell ülésez­nie a fórumnak, de szükség ese­tén többször is összehívható a testület. A szerdai és a csütörtöki lapszámban tévesen megjelent hirdetésünk helyesen az alábbiak szerint. A Paksi Atomerőmű Részvénytársaság, 7030 Paks, Pf. 71. (további­akban Kiíró), előminősítési felhívást tesz közzé, az alábbiakban részletezett feladat elvégzésére a PA Rt. telephelyén: I. csoport B I 500 adagos Erőmű konyha-étterem üzemeltetése, ■ Energetikai Szakképzési Intézet konyha-étterem üzemeltetése, ■ az erőmű területén található 7 db büfé bérbevétele II. csoport ■I Fadd-Dombori üdülő üzemeltetése, B I. számú Műszaki Szálló üzemeltetése, B: határozott idős bérlemények üzemeltetése III. csoport ■ Duna Szálló bérlete B lakások bérlete Az ajánlati felhívás többi része változatlan! női rejtvény- és viccmagazin 20 .száma A család minden tagjának szól! A televízió - és rádióműsorok részletes, képes ismertetésén kívül gyógyító horoszkópot, heti időjárás­előrejelzést orvosi tanácsot, rejtvényeket és rengeteg olvasnivalót is tartalmaz. Már szombaton kérje az újságárusoktól!

Next

/
Thumbnails
Contents