Tolnai Népújság, 1999. szeptember (10. évfolyam, 203-228. szám)

1999-09-01 / 203. szám

ft b o/lA VÁRALJÁN TALÁLKOZNAK AZ IFJÚ NÉMETEK (3. oldal.) ff f _____ _ MEGYEI NAPILAP ______ ___________ _______ 1 999. SZEPTEMBER 1. SZERDA _____________ÁRA: 45 FORINT X. ÉVFOLYAM, 203. SZÁM M egyenap 9-10-11. oldal Szedres-Medina szennyvíz-beruházás Kilenc cég tett ajánlatot Kilenc pályázó jelezte aján­lattételi igényét a szedres- medinái közös szennyvízcsa­torna beruházás kivitelezé­sére. A beruházó két önkor­mányzat vezetői Medinán tá­jékozódtak az ajánlatokról. A továbbiakban a közbeszer­zési eljárás lebonyolításával a beruházók által megbízott tár­saság 10 napon belül ad szakvé­leményt arról, hogy mely cége­ket kérjék fel az önkormányza­tok a konkrét generálkivitelezői ajánlatok megtételére. Erre a felkért társaságoknak mintegy másfél hónap áll majd rendel­kezésükre. Az ajánlatok be­nyújtása után az érintett képvi­selőtestületek egy hónapon be­lül döntenek arról, melyik céget bízzák meg a beruházás megva­lósításával. A két település önkormány­zatát jelenleg nem szorítja az idő, mivel egy jogszabály-mó­dosításnak köszönhetően a be­ruházásra elnyert céltámogatási összeget jövő év szeptember 30-ig lehet igénybe venni. Miután Szedres és Medina korábban eredménytelenül pá­lyázott a környezetvédelmi és a vízügyi alaphoz, valamint a megyei területfejlesztési ta­nácshoz, az önkormányzatok ismét pályázni fognak a beru­házás megvalósítása érdeké­ben. -ts­Középpontban az idegenforgalom Indul a „régiók vonata” A hét végén a somogyi megye- székhelyen immáron nyolcadik alkalommal megrendezésre ke­rülő „Az Alpoktól az Adriáig” Nemzetközi Kiállítás és Vásár alkalmából pénteken a MÁV Rt. Személyszállítási Szak- igazgatóságának Területi Osz­tálya Pécsről Dombóvár érinté­sével Kaposváron, Nagykani­zsán és Fonyódon át Balaton­boglárig közlekedteti a „régiók vonatát”. Az utazás közben a meghívott önkormányzati veze­tők, valamint az idegenforgalmi cégek szakemberei megismer­kedhetnek Baranya, Somogy, Tolna és Zala megyék turiszti­kai és kulturális értékein kívül a vasúttársaság legújabb szolgál­tatásaival is.-glaub­Testületi ülést tartottak Felsőnyéken Rendelet a parlagfűről, haladék az ebeknek Akad, aki húsz hektáron termeli a veszélyes gazt Két, lakókörnyezettel kapcso­latos rendeletet tárgyalt teg­napi ülésén a felsőnyéki kép­viselő-testület. A parlagfű irtásáról szóló helyi jogszabály ma lép hatályba. Áz irtási kötelezettséget megsze­gők akár húszezer forintos bír­sággal is sújthatok lesznek. A község polgármestere szerint a rendelet elfogadtatása nem lesz könnyű. Acs István hozzáfűzte: akad, aki húsz hektáron „ter­mel” parlagfüvet Felsőnyéken, és azt felszólításra sem irtotta ki. A másik rendelet 2000. ja­nuár 1 -tői szabályozta volna az állat- ezen belül pedig az ebtar­tást. A tervezet szerint egy ker­tes családi házban legfeljebb három eb tartható, a támadó, vagy kiszámíthatatlan termé­szetű állatot pedig csak meg­kötve, vagy zárt helyen lehet tartani. A szabályok megsértése szintén húszezer forintos bírsá­got vonna maga után. A képvi­selők - megfogadva dr. Mak- láry Béla állatorvos tanácsait - a rendeletet ebben a formájában elutasították. (-h -c) Becsengettek valamennyi iskolában Voltak, akik már hétfőn elkezdték a tanulást, de legkésőbb ma mindenütt az iskolapadba ül­nek a gyerekek. A Bonyhádi Petőfi Sándor Evangélikus Gimnáziumban is tegnap délután tartották a tanévnyitó ünnepséget. fotó: ótós Réka Nem emelték az ügyeleti díjakat Polgármesterek találkoztak Dombóváron A dombóvári és a környékbeli önkormányzatok területfej­lesztési társulása hétfőn ülést tartott a városházán. A házigazda település pol­gármesterének, Tóth Attilának az üdvözlő szavai után a társu­lás elnöke, Tóth Imre mondott köszönetét Szabolcs Imrének, a Pasha Kft. és Gyöngyösi Ti­bornak, a Kipszer-Tüva Kft. ügyvezetőjének, akik cégük iparűzési adójának egy részé­vel segítették a térségi szerve­zetet. Ezt követően a kisrégió ökológiai programjának ki­dolgozásával megbízott szek­szárdi Hozam Kft. első em­bere, Hőnyi Pál, valamint a budapesti ÓKO-ECO Környe­zetvédelmi Bt. vezetője, Baka György és a Gödöllői Agrár- tudományi Egyetem Környe­zet- és Tájgazdálkodási Inté­zetének igazgatóhelyettese, dr. Podmaniczky László tartott előadást, majd a polgármeste­rek egyhangúan elfogadták a tanulmánytervet. A közigaz­gatásban bevezetendő ISO 9001-es minőségbiztosítási rendszerről a Controll Rt. képviselője, Cseh Ilona el­mondta, hogy az önkormány­zatoknál 15-30%-os költség- csökkenés, a polgármesteri hi­vatalok munkatársainál szem­léletváltozás és jelentős Euró­pai Uniós-támogatás is vár­ható annak alkalmazásától. A képviselőtestületek veze­tőinek legnagyobb meglepeté­sére a dombóvári, valamint a városkörnyéki települések fel­nőtt- és gyermekorvosi ügye­letét ellátó orvosok kollegiális vezetői közül senki sem jött el arra a megbeszélésre, mely az általuk kért 9%-os díjemelés­ről volt hivatott dönteni. A tár­sulás két lehetőség közül vá­laszthatott: vagy megemeli az önkormányzatok hozzájárulá­sát és teljesíti az éjszakai-, va­lamint a hétvégi ügyeletet végző huszonkét doktor kéré­sét, vagy marad minden a ré­giben. Forráshiányra hivat­kozva az utóbbit szavazták meg a polgármesterek. Döntés született arról is, hogy a kisrégió társulása csat­lakozik a Kapos-Koppány- Hegyhát Területfejlesztési Társuláshoz, az Önkormány­zatok Európai Uniós Klubjá­hoz és a Szövetség Dombóvár Térségéért szervezethez.-glaub­/ /UOUD u z. z. Röviden Sapar d-táj ékoztató Gyula- jon. Ma délelőtt kilenc órától a dombóvári és városkörnyéki önkormányzatok társulása a gyulaji községházán a térség polgármestereit, cégvezetőit és vállalkozóit tájékoztatja az Eu­rópai Unió előcsatlakozási alapjából támogatott vidékfej­lesztési, valamint agrárstruk- túra-váltási programról. A fácánkerti roma kisebb­ségi önkormányzat holnap 14 órától ülést tart. A napirenden az elnök beszámolója mellett szerepel a költségvetés első fél­évi teljesítésének állásáról szóló tájékoztató is. Vadászpilóták Kaposszek- csőn. Bakó Márton meghívá­sára szombat délután Kapos- szekcsőre látogat a világ leg­jobb vadászpilótájává nemrégi­ben másodszor is megválasztott Vári Gyula őrnagy, valamint a kecskeméti és a pápai repülőez­red jó néhány tagja. Valiim Szekszárd Kft.: vá­sárdíj Sopronban. A Valuin' Szekszárd Kft. az augusz^. végén Sopronban tartott Ligno- Novum Asztalos- és Faipari Szakkiállításon első díjat szer­zett bútorszerelvény-bútorvasa- lás kategóriában. A szép siker­ről részletesebben a 8. oldalon számolunk be. Testületi ülés Kocsolán. Ma délután három órától t/rtja kö­vetkező ülését a kocsolai kép­viselőtestület, melyen többek között szó lesz a község ön­kormányzatának első félé vi gazdálkodásáról, környezetvé­delmi rendeletének módosításá­ról és a település egészségter­vének elkészítéséhez benyúj­tandó pályázatról. Szakcson a község valameny- nyi általános iskolás diákjának a tankönyveit a szakcsi önkor­mányzat vásárolta meg és a gyerekek menzadíjának felét is magára vállalta a testület. Az agrárium problémáit csak közösen lehet megoldani Asztalhoz ültek a „mezőgazdák” Szakértői tárgyalásokat folytattak kedden a Magyar Gazda­körök és Gazdaszövetkezetek Országos Szövetsége (MA- GOSZ) és a Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Miniszté­rium vezetői - jelentette be közös közleményében a két fél. A megbeszélésen, amely a MAGOSZ kezdeményezésére jött létre, a tárgyaló felek egyetértettek abban, hogy az agrárágazat jelenlegi problé­máit csak valamennyi érintett részvételével, tárgyalásos úton lehet és kell rendezni. Több konkrét kérdést is megvitattak, a MAGOSZ ismételten kez­deményezte a mezőgazdasági katasztrófaalap létrehozását, amelyet az FVM is indokolt­nak tart és támogat. Megálla­podtak arról is, hogy a minisz­térium a helyreállítási és újjá­építési tárcaközi bizottságban szorgalmazza a kárt szenve­dett gazdáknak járó kártéríté­sek sürgős kifizetését. A gazdakörök képviselői kezdeményezték, hogy a rak­tárral nem rendelkező kukori­catermelők a betakarítás kez­detétől közraktárakba szállít­hassák a terményt. A beszállí­tás feltételeinek változtatása, ahogyan a gázolajnorma 50%- os emelése is, további gyors egyeztetéseket igényel. A felek között egyetértés alakult ki „a hazai piac jelen­tőségének és védelmének ügyében, külön kiemelve az élelmiszeripari termékimport szabályozott és szigorú ellen­őrzésének szükségességét”. A földművelésügyi tárca elfo­gadta a garantált árak valós önköltség alapján való számí­tását, és kezdeményezi, hogy a támogatási keretösszeget az érdekképviseletek és szakmai szövetségek szempontjai alap­ján osszák fel. Egyetértettek abban, hogy a szövetkezet alapításához, a fiatal gazdák­nak nyújtott támogatások kifi­zetését biztosítani kell, s az el­bírálásba be kell vonni az ér­dekképviseleteket is. Egyetér­tettek abban is, hogy az Ag­rárpiaci Rendtartási Törvény módosítása során tekintettel kell lenni a termékpályák sze­replőinek eltérő érdekeire. Német oktatás a bátaszéki óvodákban Bátaszék város képviselőtestülete tegnap délután tartotta ülé­sét. A testület nevében Bognár Jenő polgármester gratulált Bodony Lajosné főmunkatársnak a Magyar Köztársaság Er- demkereszt Bronz fokozatához, amelyet a Belügyminisztéri­umban vett át. Megköszönte a hivatalnál eltöltött 35 munkásé­vet és nyugdíjba vonulása alkalmából jó pihenést kívánt. Elsőként az önkormányzat ez évi költségvetésének első félévi végrehajtásáról szóló tájékozta­tót fogadta el a testület, majd a város oktatási-nevelési intéz­ményeinek beszámolóját tár­gyalta. Megállapította a testü­let: az intézményvezetők visz- szafogottan szóltak az eredmé­nyekről, emellett kitértek a problémákra, a kötelezettsé­gekre is. Az óvodai nevelési program tárgyalásakor a német kisebb­ségi önkormányzat képviselője elfogadta a programot és tol­mácsolta a szülők kérését. A Flórián utcai óvodai csoportok­ban is igénylik a német nyelv- oktatást. Jelenleg négy csoport­ban két német végzettségű óvodapedagógus dolgozik. A törvény előírja, hogy 2002-től minden csoportban két német nyelvű óvodapedagógus tanít­son, ezért javasolta az óvónők iskoláztatását, illetve Bátaszé- ken ketten is vannak munka- nélküliek, akik rendelkeznek a megfelelő képesítéssel. Abban maradt a testület, amennyiben csökken az óvónői létszám, ak­kor az óvodavezető a törvény előírásainak eleget téve alkal­maz újabb pedagógusokat. Zárt ülésen tárgyalták a Budai úti zárt csapadékvíz-csatorna kivi­telezési munkáit. A beruházás folytatódik a Bezerédj utcáig. A város vezetőit felhatalmazták, hogy két kivitelezővel tárgyal­janak, valamint a 2000-es költ­ségvetésnél a kövesdpusztai út megépítése elsőséget élvezzen. A testület az önkormányzat jelenlegi anyagi helyzetére hi­vatkozva kérte a tűzoltók tü­relmét, mert az idei évben nem tudja megoldani az egyesület átköltöztetését a vízmű tele­pére. A tűzoltók által a második félévre kért 900 ezer forintos támogatás ellenében 730 ezer forintot szavazott meg a testü­let. (A testületi ülés lapzártakor még tartott.) (péteri) 977086590202399203

Next

/
Thumbnails
Contents