Tolnai Népújság, 1999. július (10. évfolyam, 151-177. szám)

1999-07-01 / 151. szám

2. oldal Világtükör 1999. július 1., csütörtök „Takarékoskodunk” a PHARE-segélyekkel A tagjelöltek közül hazánk él legkevésbé a PHARE-pályáza- tok nyújtotta lehetőségekkel - tudta meg lapunk Brüsszelben. Az értesülést megerősítette Juhász Endre, a magyar uniós küldöttség vezetője, aki ezzel együtt a közösségbe készülő or­szágok közül hazánk helyzetét tartja a legjobbnak.- Az elmúlt kilenc esztendő-, ben évente átlagosan 100 mil­lió eurónyi támogatásban ré­szesült Magyarország. Ez az összeg jövőre megkétszerező­dik - mondta Stephane Né- chati, a PHARE-program brüsszeli, Magyarországért fe­lelős koordinátora. Hazánk 1996-ban és ’97-ben összesen 145 millió ECU-től esett el, ez a mai árakon több mint 32 milliárd forint. A pénz felhasználását lehetővé tevő szerződéseket ugyanis nem si­került időben megkötnünk. Juhász Endre nehéz tárgya­lásokra számít az áruk szabad mozgásával és a piacvéde­lemmel kapcsolatban. A legér­zékenyebb területek: a mező- gazdaság, a vízumpolitika, va­lamint a strukturális és kohé­ziós alapból való részesedés. A megtárgyalásra váró har­minc fejezetből eddig 22-nek az átvilágítása fejeződött be, épp ma adják át a közlekedés­sel, a szolgáltatásokkal és az adózással kapcsolatos doku­mentumokat. A tárgyalásokat vezető ma­gyar diplomata szerint jövő szeptemberben gyorsulnak fel Brüsszel több pénzt adna fotó: feb/reuters hazánk csatlakozási tárgyalá­sai. Uniós és magyar diploma­ták többnyire egy 2002. január 1 -jén történő csatlakozásról beszélnek, ám a misszióvezető nem bocsátkozott találgatá­sokba az időpontot illetően. (hangyái) Magyarország 2002-ben szeretne csatlakozni Megalakult az Európai Integrációs Tanács A kormány vállalja, hogy az elkövetkező időszakban az európai uniós csatlakozási tárgyalásokon megpróbálja érvé­nyesíteni azokat a szempontokat, amelyekről a szociális part­nerekkel megegyezik - mondta Orbán Viktor miniszterelnök szerdán az Európai Integrációs Tanács alakuló ülésén. A társadalmi párbeszéd része­ként létrehozott új intézmény­ben, amely évente legalább négyszer ülésezik majd, a kormány konzultációt folytat a munkaadói, a munkavállalói érdekképviseletekkel és a gaz­dasági kamarákkal az uniós csatlakozással összefüggő kérdésekről. A miniszterelnök az alakuló ülésen kijelentette: az állan­dóan változó számháborúban egyetlen fix pont létezik, a magyar kormány álláspontja, amely szerint Magyarország 2002-re tagja kíván lenni az Európai Uniónak és képes is erre. Magyarország gazdasági értéke akkor nő leginkább, ha két-három térségbeli országgal együtt csatlakozik az Európai Unióhoz - tette hozzá. Orbán Viktor megjegyezte: Magyarország teljes jogú visz- szailleszkedése az európai ér­tékrendbe a NATO-n keresz­tül, Amerika tevékeny közre­működésével történt. Az euró­pai államok 1990 és 1999 kö­zött nem voltak képesek arra, hogy teljes jogú integrációval ismerjék el a közép-európai országok elmúlt években mu­tatott teljesítményét. Mint mondta, a környezet megóvásával összefüggő fel­adatok jelentős terheket rónak a magyar gazdaságra, és ha nem sikerül ésszerű átmeneti szabályozásról megegyezni, akkor elmaradhatnak beruhá­zások. Az Európai Integrációs Ta­nács megalakulásával megvál­tozik az uniós csatlakozásról folytatott társadalmi párbeszéd rendszere - jelentette ki tegnap Martonyi János külügyminisz­ter a szervezet első ülése után. Rámutatott, hogy az uniós tár­gyalások döntő szakasza kö­vetkezik, így a kormányzat az eddigieknél is jobban számít a munkaadói és munkavállalói szervezetek részvételére az egyeztető megbeszélések so­rozatában. Novemberre elkészül az in­tegrációs nemzeti program. A miniszter elképzelhetőnek tartja, hogy egy év múlva vég­leges formát ölthet az úgyne­vezett tárgyalási csomag. Búcsúztató Taszáron Csütörtökön kezdődik meg a hat hete Taszárra vezényelt amerikai katonák és a 24 darab F- 18-as vadászbombázó haza­telepítése a dél-karolinai Beaufort-i légitámaszpontra. A 750 tengerészgyalogost szerdán a magyar honvédelmi miniszter jelenlétében az Egyesült Államok budapesti nagykövete búcsúztatta a bázi­son. Peter Tufa köszönetét mondott a katonáknak és tol­mácsolta Bili Clinton amerikai elnök elismerését a tengerész- gyalogosoknak. A taszári bázison megtartott búcsúztatón Szabó János hon­védelmi miniszter arról be­szélt, hogy Magyarország soha nem volt olyan biztonságban, mint most a NATO tagjaként. Peter Tufa nagykövet NATO-trikót kapott emlékbe fotó: feb/lang Róbert Hírháttér Finn félév az EU-ban A „három B”: belső'reformok, Balkán, bővítés. E címszavakkal le­hetne talán a legrövidebben és legszemléletesebben összefoglalni az Európai Unió ma kezdődő, soros finn elnökségének fő felada­tait. A Helsinkire váró teendőknek nemcsak a tartalma, hanem a sorrendje is jelzi, hogy a csatlakozási tárgyalások menetrend sze­rinti folytatása ellenére az új tagjelöltek ügye óhatatlanul kissé hátrébb szorulhat. Amíg az integrációs szervezet nem hozza meg a saját belső re­formjait, addig a keleti kibővítésre sem igen kerülhet sor. S ez nem is csoda, hiszen az EU voltaképp ma, 15 taggal is olyan keretek közt ténykedik, amilyeneket az alakuláskor hat résztvevőre szabtak. Könnyen lehet, hogy decemberben, a finn elnökséget záró hel­sinki csúcson a csatlakozási tárgyalásokat folytató mostani hat ál­lam - köztük hazánk - mellé újabb országokat sorolnak át az „első körbe”. Erre Málta és talán Szlovákia a legesélyesebb. Hosszabb távon tehát olyan szabályrendszert kell kialakítani, amely akár egy 20-25-ös létszám mellett is megőrzi a szervezet működőképességét és hatékonyságát. Az uniónak meg kell birkóznia a balkáni válságból ráháruló te­endőkkel is. A koszovói helyreállítás nem csupán pénzügyi kérdés az EU számára, hiszen a délkelet-európai stabilitási övezet létre­hozása politikailag is jókora kihívást jelent. Talán erre gondolt a finn miniszterelnök, amikor az EU-félév kezdete előtt tartott prog­rambeszédében úgy fogalmazott: Helsinki „inkább orvos, mint bíró” szeretne lenni a következő hat hónapban. Szondy Gábor Az ítélet halálos: Öcalanra és Törökországra Tüntetések, tiltakozások Világszerte nagy visszhangot keltett, hogy a török bíróság halálra ítélte Öcalan kurd ve­zért. Egyes hírek szerint ez meggátolhatja Törökország felvételét az Európai Unióba. Horváth Gábor magyar külügyi szóvivő szerdán kijelentette: Magyarország elvi alapon el­utasítja a halálbüntetést, függet­lenül attól, hogy az elítélt mi­lyen bűncselekményeket köve­tett el. A kormány elvi állás­pontja ugyanakkor az is, hogy határozottan elítéli a terroriz­mus bármely formáját. Az osztrák hatóságok rend­kívüli biztonsági intézkedése­ket léptettek életbe a bécsi ame­rikai és török nagykövetség, va­lamint a vidéki török konzulá­tusok környékén. A rendőrség akciótervet dolgozott ki a halá­los ítélet elleni várható ausztriai tüntetések megfékezésére. Wolfgang Schüssel alkancellár- külügyminiszter közölte: ha az ítéletet végrehajtják, akkor Tö­rökország hosszabb időre elte­metheti európai uniós csatlako­zási elképzeléseit. Az ítélet nem volt meglepő - állapította meg a spanyol El País. A kurd vezető bűnei - gyilkosság, terrorizmus, zsaro­lás - azonban csak az érem egyik oldalát jelentik. Az érem másik oldala az, hogy Törökor­szág 1923 óta nem veszi figye­lembe a kurd kisebbség, vagyis 10 millió ember követeléseit, és nem biztosítja legalapvetőbb emberi jogait sem. Vádalku Milosevicsért A Koszovóba hazatérő mene­kültek megsegítéséről és a he­lyi rendfenntartásról tartot­tak tanácskozást New York­ban, az ENSZ székhelyén több mint tíz ország és három nemzetközi szervezet képvise­lői. Kérdéses, hogy ki vezesse a Koszovói lényegében pro­tektorátusként ellenőrző nemzetközi csapatot. Javier Solana levélben mondott köszönetét Orbán Viktor mi­niszterelnöknek és Magyaror­szágnak a Jugoszlávia elleni NATO-csapás során tanúsított együttműködésért. A főtitkár rámutatott arra, hogy az összes szövetséges hozzájárulása és a közöttük lévő egység fenntar­tása tette lehetővé az akció si­kerét. Kiemelte: természetes, hogy a Vajdaságban élő ma­gyar kisebbség sorsa különösen fontos a magyar vezetésnek. Kész együttműködni Ibra­him Rugóvá mérsékelt koszovói vezetővel az új kormány meg­teremtésekor a Koszovói Fel- szabadítási Hadsereg (UCK) „ideiglenes kormánya” - kö­zölte a testület szóvivője. A hágai Nemzetközi Tör­vényszék állítólag felajánlotta Radovan Karadzics volt bosz­niai szerb elnöknek, hogy né­hány vádpontot elejtenek el­lene, ha hajlandó Slobodan Mi­losevics jugoszláv elnök ellen tanúvallomást tenni - adta hírül a Vjesnik című zágrábi napilap. Nemere István: A legnagyobb kockázat 10. Negyedik rész Idegen bőrben Forintos Bertalan magyar ügy­nököt „kölcsönvette” a nemzet­közi rendőrség; igazi kilétét szinte senki sem ismeri. A szu- perügynököt sok földrészen ve­tik be, néha igen nehéz felada­tokat vállal.. . ***- Mennyit tudunk arról az emberről? - kérdezte valaki, valahol. Türelmetlenül.- Tulajdonképpen mindent, amire szükségünk lehet. Tör­vénytelen fegyverkereskede­lemmel foglalkozik, áruját fő­leg Brüsszelben és Latin-Ame- rikában szerzi be. Szerencsére kevesen látják, mert ügyel rá, hogy minél ritkábban találkoz­zon kollégákkal és ügynökök­kel. Helyét is gyakran változ­tatja, egy évben alig pár hóná- pot tölt Európában. Szinte foly­ton úton van.- Ez a mi emberünk. Látom, sok egyéb adat is megegyezik, akkor hát elkezdhetjük az „Ide­gen bőrben”-akciót. Hol van Ő?-Már úton van. Biztosítjuk többen is, és gondoskodunk a „takarításról” is. Bert körülnézett. Tetszett neki a környék. Kö­zépkori és valamivel későbbi házak, némelyik barokkos díszí­téssel. Hát igen, a régiek tudtak élni. No persze ma is akadnak ilyen alakok ... Mint ez is. Az ajtó melletti réztáblára pillantott. Távolabb egy csatornán motoros bárka húzott el. Vannak szemte­len alakok, akik túlságosan is modem dolgokkal kereskednek ilyen szép régi városban - jutott még eszébe, és mosolygott. Igen jól érezte magát. Könnyű nyári kockás ing, farmernadrág és egy diplomatatáska - aligha nézték volna fegyverkereskedőnek. De hát nem mindegy? Ahová igyekszik, mindenféle szakadt vagy annak álcázott alakok is járnak. A legtöbbször emigrán­sok és másfélék. Barna hajával, napbarnított bőrével ugyan nem látszott afrikainak vagy ázsiai­nak, de tudta, nem fogják ki­dobni. Két embere járt itt tíz perccel korábban, és visszaszól­tak rádión: jöhet. így aztán Bert kilépett a mikrobuszból és elin­dult. A járműben ott maradt egy társa a készülékekkel. Minden szót hallani fog, amit Bert majd beszél - hisz a kockás ing leg­felső gombja kicsiny mikrofon, a másik gomb pedig az adóké­szülék. Felment a folyosóra. Tiszta falak, gyönyörű ajtók, a rézki­lincsek csillogása nem juttatta eszébe a gyermekkorát. Sokkal csúnyább környéken nőtt fel. „Talán attól lettem ilyen dör­zsölt, és már semmivel sem lep­hetnek meg az életben”, gon­dolta. Bár, ki tudja . .. Minden még ki nem nyitott ajtó mögött rejtőzhet meglepetés, sőt éppen­séggel maga a halál is. Az újabb réztábla láttán meg­torpant és tisztelettel kopogott. Valahol lent ismét nyílott az ajtó - a társai jöttek utána, hogy biz­tosítsák. Ha Mr. Reggis testőrt tart az irodában, lesz egy kis komplikáció, de megoldható - gondolta még.-Entrée! - mondta odabent valaki franciául. Bert szép lassan tolta maga előtt az ajtót, moso­lya arcára fagyott. Jó álarc ez. A szoba közepén egy modem íróasztal mögött ült Reggis. Is­merte látásból - társai két napja követték a férfit és fotózták is. Göndör, itt-ott őszes haj, zakó és nadrág. Mellette telefon, egy naptár. A berendezés szerfölött spártai volt. Aki ide belépett és értette a dörgést, mindjárt sejt­hette: innen keveset intéznek el valójában. Legfeljebb telefonon vagy faxon, mert az is árválko­dott a telefon mellett.-Jó napot! - biccentett Bert és nagyon megnyerőén mosoly­gott. Legalábbis így remélte. - Mr. Reggishez van szerencsém?- Igen! Bert örült, hogy nincs testőr. Egy volt, de az nyilván kiment, és már aligha tud visszajönni. A fiúk őrködnek. Mr. Reggis arca elvörösödött:- Kicsoda maga és mit akar?-Hát így fogadják itt a leg­fontosabb ügyfelet? - kérdezte Bert szemrehányóan. Nem tudta elrejteni igazi alaptermészetét a gunyoros vidámságot. Nem hagyta sohasem, hogy a szak­mája és az a temérdek vér, amit eddig látott, elrontsa a kedvét. „Mindez az élethez, az életem­hez tartozik, és kész” - mondo­gatta magának hol Afrikában, hol Ázsiában. Hol meg „itthon” a jó öreg Európában. Csak Ma­gyarországon nem járt két éve. Akkor is csak egy hetet töltött otthon. Hiszen már nincs sen­kije, kihez is menne? (Folytatása következik.)

Next

/
Thumbnails
Contents