Tolnai Népújság, 1999. július (10. évfolyam, 151-177. szám)

1999-07-01 / 151. szám

1999. július 1., csütörtök 3. oldal Megyei Körkép SZOMBATI SZÁMUNKBAN LESZ EGY JÓ TANÁCS-unk Színes, ingyenes egészség- és életmódmagazinunkban ön a többi között olvashat arról, hogy- mire figyeljünk a nyári pihenés napjaiban, hogyan óvjuk tes­tünket, lelkünket a káros hatásoktól,- mit tegyen, aki szeretne megszabadulni a télen magára szedett felesleges kilóktól,- miként lazítsák fáradt izmaikat a hölgyek és az urak,- miért ajánlják az orvosok a nőknek is a sörözgetést. Megtudhatja, hogyan élvezheti gyermeke maradéktalanul a nyári vakáció napjait. Keresse szombati számunkban a JÓ TANACS-ot! Agrárfórum Attalában A megyeszéli község, Attala gazdaköre pénteken agrárfó­rumot rendez a térség mező- gazdasággal foglalkozó cég­vezetői és az egyéni gazdál­kodók számára. Az érdeklődők délután három órától egy magángazdaságot tekintenek meg, majd határ­szemlét tartanak a község kör­nyékén, végül Szentivánban, a helyi földtulajdonosok össze­fogásával létesített gabonaszá­rítót keresik fel. Este hatkor az attalai kultúrházban agrárfórum kezdődik, melyen dr. Tamás Károly, a Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium közigazgatási államtitkára, Koppánné dr. Kertész Margit, az Országgyűlés Mezőgazda- sági Bizottságának tagja, Bea József, az FVM megyei hivata­lának vezetője, Kővári László, a Tolna Megyei Agrárkamara és Fehérvári Tamás, a dombóvári térség országgyűlési képvise­lője válaszol az érdeklődők kérdéseire. -glaub­Lakat alatt a rablók Éjjel raboltak, másnap dél­ben már a fogdában ültek, azóta előzetes letartóztatás­ban vannak a szekszárdi rab­lók. Még péntek éjszaka történt, ke­véssel éjfél előtt, hogy két férfi Szekszárdon a Találka téren megtámadott egy férfit. Meg­verték, majd elvették a derekán lévő övtáskát. A támadással alaposan gyanúsítható két szek­szárdi férfit már másnap reg­gelre sikerült azonosítani, majd délelőtt el is fogták őket. Az áldozatot a támadók egy vendéglátó helyen nézték ki maguknak, s onnan mentek utána. A személyleírás, illetve egy becenév alapján találták meg őket. Az egyik közülük nemrégiben szabadult hosszabb börtön-büntetésből, de már az­óta folyt ellene rendőrségi eljá­rás. A bíróság mindkét gyanúsí­tottat előzetes letartóztatásba helyezte. Csirke és méz, nyugdíjasoknak Újabb akcióra készül a Szekszárdi Nyugdíjasok Területi Érdek- szövetsége: élelmiszer vásárt tartanak július 6-án, kedden. A Hu­nyadi u. 4. szám alatt, a székházukban kakast, tyúkot, csirkét, apró­lékot, mézet, száraztésztát, ételízesítőt, étolajat lehet venni - a szo­kásosnál sokkal olcsóbban. Kérik a tagjaikat, hogy a nyugdíjas igazolványukat hozzák magukkal. Bogyiszlón üresen áll az épület Plébániából múzeum lesz? Helytörténeti értékek lennének benne Üresen áll a bogyiszlói római katolikus plébánia épülete, kevés a remény arra, hogy be­látható időn belül lakója lesz. A bogyiszlói képviselőtestület szeretné kihasználni a létesít­ményt, ezért úgy döntöttek, hogy a polgármester vegye fel a kapcsolatot az egyházzal, kérve- ha lehetséges - az épület át­adását a községnek, helytörté­neti múzeum céljaira. Ha sike­rülne megegyezni az épület sorsáról, akkor a plébánián egy már meglevő gyűjteményt he­lyeznének el, és a lakosság tu­lajdonában levő régi helytörté­neti értékekkel is gazdagítani szeretnék a múzeumot. -ts­Az év jegyzője: dr. Schutzbach Ferenc Tolna megyei köztisztviselők napja Másodszor rendezte meg tegnap Szekszárdon a Tolna Me­gyei Közigazgatási Hivatal, a Tolna Megyei Önkormányzat, Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata, a Tolna Me­gyei Közigazgatási Kar, a Jegyzők Országos Szövetsége Tolna Megyei Gyűlése, a Magyar Köztisztviselők és Közal­kalmazottak Szakszervezete Tolna Megyei Szövetsége a Tolna megyei köztisztviselők napját. Az állami szerveknél és az önkormányzatoknál dolgozó köztisztviselők ünnepségét, il­letve a délelőtti sport-progra­mot dr. Fenyőházi Elemér a megyeszékhely alpolgármes­tere nyitotta meg. Ezt köve­tően női és férfi foci, kosár- és kézilabda mérkőzéseken, játé­kos sportprogramokon mérték össze ügyességüket a résztve­vők. Délután a Babits Mihály Művelődési Ház színházter­mében az ünnepségen dr. Bősz Endréné dr. Wéber Aranka, a megyei közigazgatási hivatal vezetője köszöntötte a köz- tisztviselőket, a vendégeket. Ünnepi köszöntőt mondott Zsinka András, a Belügymi­nisztérium személyzeti főosz­tályvezetője. Dr. Virág Ru­dolf a Miniszterelnöki Hivatal kormány-főtanácsadója az EU-komform közigazgatásról tartott előadást. Dr. Galambos Károly, a Miniszterelnöki Hi­vatal kormány-főtanácsadója válaszolt a köztisztviselők kérdéseire. Az ünnepséget megelőző sajtótájékoztatón a főtanácsadó az EU-komform közigazgatással, jelesül a sta­tisztikai, területfejlesztési, s majd közigazgatási, illetve önkormányzativá fejlődő ré­giókkal kapcsolatban a kor­mányzati felelősséget, illetve az állami és EU-s pénzek fel- használásának ellenőrzését hangsúlyozta. Dr. Sümegi Zol­tán megyei főjegyző pedig en­nek nem ellentmondva, de az önkormányzatiság jelentősé­gét emelte ki. A köztisztvise­lők napja alkalmából tárgyju­talomban részesültek a leg­jobbak. Az jegyzőszövetség megyei gyűlése az idén az Év jegyzője címet dr. Schutzbach Ferenc­nek, Tamási jegyzőjének adományozta. Az ünnepségen a Tűzvirág együttes adott mű­sort, majd Koltai Tamás, a megyei közgyűlés elnöke fo­gadást. Este hétkor kezdődött a köztisztviselők bálja./őa'raví Vidékfejlesztés, új támogatással Az Európai Unióhoz csatlakozni szándékozó országok jelen­leg három fő pénzügyi támogatási rendszernek lehetnek ré­szesei. A Phare program ismert, az ISPA és a SAPARD vi­szont újdonság. Az utóbbi - melyről tegnap történt regioná­lis egyeztetés Szekszárdon, a megyei önkormányzat épületé­ben - a vidékfejlesztés, mezőgazdaság területén hozhat jelen­tős előrelépést. Ahhoz, hogy legkorábban jö­vőre hazánk is haszonélvezője legyen a SAPARD program­nak - ami éves szinten 60 mil­lió eurót jelenthet -, idén no­vemberi határidővel Brüsszel­ben le kell adni a Magyaror­szágra érvényes, konkrét fej­lesztési tervezetet. Az egy­másra építkezés szempontját érvényesítendő, első körben a kistérségek, majd a megyék, ezt követően pedig a régiók dolgozzák ki programjaikat. Ez utóbbi fokozat előkészítése céljából adtak egymásnak ta­lálkozót tegnap Baranya, So­mogy és Tolna megyék illeté­kes szakemberei, így az FM hivatalok, az agrárkamarák, s általában a mezőgazdasági ágazat vezetői, képviselői. A megjelentek - akiket dr. Tollár Tibor, Tolna Megye Közgyűlésének alelnöke kö­szöntött - áttekintették azt a programot, melyet a Pannon Agrártudományi Egyetem in­tézetei készítettek a megyék segítségével. A szakmai fórum kedvezően értékelte a doku­mentumot, mely egyebek mel­lett a szakképzés javításától a mezőgazdasági termékek fel­dolgozásán, értékesítésén át a vidéki infrastruktúra fejleszté­séig minden területet felölelt. Több Tolna megyei résztvevő hasznos javaslatokkal egészí­tette ki a tervezetet: dr. Tóth György, a lengyeli Mezőgaz­dasági Szakképző Iskola igaz­gatója a humán erőforrások fejlesztésének keretében szor­galmazta a népfőiskolái kép­zést, dr. Vida György, a Tolna Megyei FM hivatal vezetőhe­lyettese a gyógynövény ter­mesztés, a szőlő, zöldség és gyümölcs feldolgozás fejlesz­tésének, a hűtőipar bővítésé­nek fontosságára hívta fel a fi­gyelmet. A fenti kiegészíté­sekkel ellátott dokumentum július 14-én került a regionális tanácsülés elé. -szá­A tűzoltók kérése a faddi tűz ügyében. Még nem lehet tudni egészen biztosan, hogy milyen körülmények között keletkezett az a tűz, amelynek következté­ben nemrégiben leégett a Fadd központjában álló félkész szol­gáltatóház tetőzete. A körülmé­nyek tisztázását nagyban segí­tené, ha megtalálnák azt a haj­léktalan személyt, akinek a fel- tételezések szerint esetleg köze lehetett az esethez -, tudtuk meg a tűzoltóság szakértőjétől. Halálos baleset Bátaszék- nél. Halálos közlekedési bal­eset törtét tegnap Bátaszék és Kövesd puszta között, a sertés­hizlaldánál. Egy motorkerékpá­ros nem adta meg az elsőbbsé­get a Bátaszék felé közlekedő személygépkocsinak. A motor vezetője a baleset következté­ben életét veszítette, az utasa pedig súlyos sérüléseket szen­vedett. Szívatják Trabantokat. Hat Trabant személygépkocsiból szívatták le ismeretlen tettesek tegnap az üzemanyagot Szek­szárdon. A benzinlopás a Kő- rösi-Csoma, a Semmelweis és a Remete utca környékén tör­tént. Akadozó juttatások Viszonylag mérsékelt érdek­lődés közepette ülésezett teg­nap Szekszárdon, a művelő­dési házban a Hadirokkan­tak, Hadiözvegyek és Hadiár­vák Tolna Megyei Szervezete. Horváth Sándor elnök köszön­tése után több sorstárs is szót kért: a felszólalók általában azt nehezményezték, hogy vagy egyáltalán nem, vagy csak na­gyon nehezen jutnak hozzá az őket törvény szerint megillető juttatásokhoz. — A puszta lé­tünk is terhes sokak számára - fogalmazott lemondóan az egyik résztvevő, míg másvalaki így vélekedett: — Az a legna­gyobb bajunk, hogy rossz kor­ban születtünk. A hadirokkantak egyetértet­tek abban, hogy olyan országos szervezetre lenne szükségük, mely megfelelőképpen hallatja hangját az illetékes szerveknél. A megjelentek elfogadtak egy határozatot is, melynek ér­telmében felkérik a szervezet országos vezetőségét, hogy kezdeményezze, illetve kísérje figyelemmel az illetékes ön- kormányzatoknál a hadirokkan­takat kedvezőtlenül érintő dön­tések felülvizsgálatát. Szüksé­ges ez azért is, mert az elmúlt időszakban új törvényi módosí­tások születtek. Emellett sok időskorú mostanra szerezte be azokat az okmányokat, igazolá­sokat, melyek feltétlenül szük­ségesek ahhoz, hogy igénybe vegyék a rokkantság mértéke alapján járó juttatást. -szá­Hívja a zöld számot: 06/80-200-398! Szavazzon Ön is a vasárnapi barométerben! Sok kedves olvasónk vásárolja a Tolnai Népújság Vasárnap íteggelt. Július 4-i, vasárnapi lapszámunktól kezdve rendsze­resen megjelentetjük a VR-Ba- rométert, amely érzékenyen jelzi, hogy sokukat foglalkoz­tató kérdésekről miként gon­dolkodnak olvasóink. Hívja ma 9-13 óráig szerkesztőségünk zöld vonalát, ahol az alább fel­sorolt kérdésekre adott vála­szok közül az Ön véleményével legjobban megegyezőt be­mondva részese lehet a VR-Ba- rométer alakításának. 1. Mit szól a francia focisták doppingbotrányához? AJ Csak így nyerhettek a brazilok ellen. B. / Savanyú a szőlő. C. l Csak a most lebukott Dugarry doppingolt. D. / Nem érdekel, illetve nem válaszol a kérdésre. 2. Mit szól az új adók beveze­téséhez? AJ Nem ezt ígérte a FI­DESZ a választások előtt. B. / Ez természetes, ha a gazdasági helyzet úgy kívánja. C. l Disznóság. 3. Ön szerint az elkövetke­zendő évek hoznak-e végső áttörést a rák elleni harcban? AJ Nem, a háborúk sok pénzt vonnak el a kutatásoktól. B./ A tudomány fejlődése még nem érkezett el arra a fokra. CJ A mostani reményt keltő eredmények alapján biz­tosan. DJ Elképzelhető, de akkor jön egy újabb gyógyíthatatlan kór. 4. Ön haza költözne-e a ko­szovói albánok helyében? AJ Természetesen, ha egyszer az a szülőföldem. B. / Nem azonnal, várnék ágy kicsit, amíg megnyugszik a helyzet. C. /Az már nem az a hely, ahonnan el kellett menekül­nöm.

Next

/
Thumbnails
Contents