Tolnai Népújság, 1999. július (10. évfolyam, 151-177. szám)

1999-07-01 / 151. szám

FELHŐTLEN SZÓRAKOZÁST ÍGÉRŐ ESTEK (4. oldal.) rr r _________ ___________MEGYEI NAPILAP 1 999. JÚLIUS 1. CSÜTÖRTÖK ÁRA: 45 FORINT X. ÉVFOLYAM, 151. SZÁM '■■v <&&'<*, pb?''-,,; CSUK EGY TELEFONJÁBA KERÜL! TOLNAI ^NÉPÚJSÁG MUNKAIDŐBEN (8-16 h-ig): ELŐFIZETÉS: 74/416-211. Erdélyi testvérkapcsolat Tolna: nem sietik el a dolgot A tolnai képviselők támogat­ják egy erdélyi települési test­vérkapcsolat kialakítását, de nem akarják „elsietni” azt. Tolna eddig a németországi Stutensee-vel és a hollandiai Bodegravennel alakított ki te­lepülések közötti partnerkap­csolatot. Ugyanakkor az ön- kormányzat ciklusprogramjá­ban szerepel a testvérvárosi kapcsolatok bővítése, és több civil szervezet is kívánatosnak tartaná az erdélyi kontaktusépí­tést. A téma tárgyalása során az egyik képviselő emlékeztetett arra, hogy a város évekkel ko­rábban a kárpátaljai Salánk te­lepüléssel kezdeményezte a kapcsolatfelvételt, sőt, már a bemutatkozó látogatást is meg­tette az akkori vezetés, az ügyet azonban később - elsősorban anyagi megfontolások miatt - elaltatták. Felhívta a figyelmet arra, hogy egy újabb testvérvá­rosi kapcsolat igen sokba ke­rülne a városnak, és javasolta, hogy várják meg, amíg az ön- kormányzat kedvezőbb pénz­ügyi helyzetbe kerül. A polgármester is azt java­solta, hogy csak megfelelő elő­készítés (minimum egy év) után szabad a konkrét lépéseket megtenni. Ezen véleményekkel össz­hangban a testület elviekben támogatta a kapcsolatfelvételt egy erdélyi településsel, és megbízta a külkapcsolatokkal foglalkozó bizottságot, hogy tegyen javaslatot a majdani testvértelepülésre. -es­A legjobb hazai csapat egyike a Neutron Túlélés holtversenyben Nemzetközi kommandós ver­senyen vett részt a múlt héten Kecskeméten a Tolna Megyei Rendőr-főkapitányság paksi Neutron Beavatkozó Osztá­lya. Sándor Attila százados legénysége a korábbi évekhez hasonlóan ismét remekelt. Huszonhét csapat, köztük ki­lenc meghívott versengett az első helyért. Külön kategóriá­ban indult a „profinak” számító paksi és még néhány hazai csa­paton kívül az osztrák, a német, szlovák és belga nagy-kom­mandó. Az első napon a lövészet nem hozott nagy sikert a paksi­aknak, néhány vitatható bírói döntést követően előbb kizár­ták, majd óvás után több rivá­lissal együtt értékelték őket. Ez nem szegte a fiúk kedvét és másnap kiváló idővel elsőként értek célba a nehéz kihívások­kal teletűzdelt akadálypályán, így született az újabb nagy paksi siker: az osztrák és német csapat mögött a kecskeméti Hí­rős Beavatkozó Alosztállyal holtversenyben a harmadik he­lyen végzett a Farsang János, Korom László, Házi Géza fő­törzsőrmesterek és Csorna Vik­tor zászlós összeállítású csapat. Jövőre ők lesznek a házigaz­dák, ezt a versenyt Pakson ren­dezik. A Neutron azonban még nem erre készül, hanem a jövő heti újabb, tapolcai túlélő ver­senyre. —vt— Szent Iván éji buli Tolnán Tolnán idén is megrendezik a Szent Iván éji bulit, igaz - technikai okok miatt -, a ne­vezetes éjszakához képest ez­úttal egy héttel később. A rendezvényt a tolnai zenész­klub szervezi, a helyi művelő­dési ház udvarán, holnap, azaz pénteken 19 órától. Fellép a paksi Friends és a Big Balls, a tolnai SZMK, a Full Feeling Company, az Electric Soul és egy új formáció, a Tri-Co. 23 órától a Yellow Fever szóra­koztatja a közönséget. Éjfélkor tűzugrás, majd al­masütés lesz. Ezeken kívül több, a Szent Iván éjhez kap­csolódó hagyományt is felele­venítenek.-ts­Faluliázat alakítottak ki a Kurdi Római Katolikus Egyházközség tulajdonában lévő, ám több évtizede üresen álló egykori káplánlakásból. Az önkormányzat és a helyi szövetke­zet támogatásával felújított épületet Horváth Béla plébános avatta fel. A régi parasztházban helytörténeti kiállítás kapott helyet. A berendezési tárgyakat és használati eszközöket tar­talmazó gyűjtemény teljes anyagát a község lakói adták össze. fotó: gottvald károly Javul a dombóvári önkormányzat szociális ellátó rendszere Kész a családok átmeneti otthona A város képviselőtestülete már két éve szerette volna szociá­lis célokra hasznosítani azt az Erdősor utcai családi házat, melyet hagyatékként kapott néhány esztendővel ezelőtt. A polgármesteri hivatal humán irodavezetőjének, dr. Góczán Veronikának az irányításával elkészített önkormányzati pá­lyázat nemrégiben támogatásra talált a Szociális és Családü­gyi Minisztériumnál. Az épületnek a krízishelyzetbe került családok átmeneti ott­honává történő átalakítása március elején közhasznú munkások foglalkoztatásával megkezdődött és az elmúlt héten be is fejeződött.- A szaktárcán kívül a te­lepülés képviselőtestülete, va­lamint jó néhány cég és vál­lalkozás is hathatósan támo­gatta az ingatlan teljes rendbe tételét - mondta az átadáson Tóth Attila polgármester. Örömmel tölt el az, hogy kis lépésekkel ugyan, de folyama­tosan tudjuk javítani a telepü­lés önkormányzatának szociá­lis ellátó rendszerét. A családok átmeneti ottho­nát működtető „Kapaszkodó” Humán Szolgáltató Központ vezetője, Ruzsits Éva köszön­tőjében kiemelte, hogy három szoba, közös szociális helyi­ségek, konyha és társalgó áll a fedél nélkül maradt családok rendelkezésére. Az épület egyszerre tizenkét személy ré­szére nyújt majd néhány hó­napos elhelyezést. Az ingat­lanban egy irodát is kialakítot­tak az építők, amiben az ott­hon lakóival együttműködő és őket segítő családgondozó kap helyet. A közel 120 négyzetméte­res otthon használati és műkö­dési szabályait néhány napon belül közösen dolgozzák ki az üzemeltető intézmény vezetői és a városi önkormányzat szo­ciális bizottságának tagjai. Az épület akkor fogad majd rászorulókat, ha azt rákötik a város szennyvíz-csatornaháló­zatára. -glaub­9 / / UOUJ ^UZ. U"! ! A Köztisztviselők Napja al­kalmából a dombóvári polgár- mesteri hivatal nyugdíjba vo­nult tagjait találkozóra várja csütörtökön délelőtt tíz órára a városháza dísztermébe Tóth At­tila polgármester és Frellemé dr. Kovács Anna jegyző. Kézműves kamarák talál­koznak Pakson július 2-án, pén­teken. Az Alsóbajorországi Kézműves Kamara küldöttsége a Tolna Megyei Kézműves Kamara meghívására tartózko­dik megyénkben, a tíz éves kapcsolat megünneplése okán. A paksi látogatás során Bor Imre polgármester, Hajdú Já­nos, az önkormányzat gazda­sági bizottságának elnöke és Bende Tibor, a Paksi Ipari Park Kft. ügyvezetője fogadja a ven­dégeket, akik megtekintik az ipari parkot is. Tóth Attila, Dombóvár pol­gármestere havi fogadóóráját hétfőn délután két órától tartja, melyre várja a város lakóit. Simontomyán is lesz főépítész Kilenc javaslat érkezett a si- montornyai képviselő-testü­lethez a Simontornyáért Díj várományosaira. A díjat évente ketten kaphatják meg. A képviselők legutóbbi, június 28-i ülésükön választot­ták ki a két díjazottat, akiknek augusztus 20-án nyújtják át az elismerést. Elfogadták továbbá, hogy az önkormányzat tízmillió forint kártalanítást kér az államtól az Iskola út 9. szám alatti óvodaé­pületért, amelyet 1990-ben adott át a katolikus egyháznak. Jónak értékelte a testület a pol­gármesteri hivatal munkáját. A polgármesteri hivatal egy főépítészt is foglalkoztat a jö­vőben. ti Gabonabemutató Szekszárdon Tegnap délelőtt Szekszár­don, a Minerág Kft. kísérleti telepén kalászos gabona-be­mutatót tartottak. Az ország minden részéből ér­kezett mintegy százötven szakembernek a Szegedi Ga­bonatermesztési Kutató Inté­zet, a Martonvásári Kutatóin­tézet és a Karintia Kft. 42 őszi , búzáját, 3 tritikálé, 4 árpa és egy rozs parcelláját mutatták be. Hallhattak az érdeklődők . még a BASF Hungária Kft. Hungicid kísérleteinek ered- 1 ményeiről. A Cerbona Rt. és a j Dél-Dunántúli Gabona Rt. képviselői pedig a gabonapiac jelenlegi helyzetéről tájékoz­tatták a résztvevőket. FOTÓ: GOTTVALD KÁROLY Ébredeznek az alvószámlák Várhatóan a jövő év tava­szán kezdődhetnek a kifize­tések a Holocaust-áldozatok alvószámlái után a svájci bankok által elkülönített kárpótlási keretből - kö­zölte Stephen Whinston, a rendezésre felkért ügyvédi csoport tagja. A budapesti sajtóértekezlettel egyidejűleg Berlinben, Pá­rizsban, New Yorkban, Moszkvában és Tel-Avivban is bejelentették, hogy a svájci bankok 1,25 milliárd USA- dolláros keretet hoztak létre mindazok és örököseik kár­pótlására, akiket a náci rend­szer üldözött (zsidójk, romák, Jehova tanúi, homoszexuáli­sok, testi vagy szellemi fogya­tékosok) és akik 1945. május 9-e előtt svájci bankszámlával rendelkeztek, sikertelenül ke­restek menedéket Svájcban, vagy olyan jogi személyeknél végeztek kényszermunkát, amelyek bevételüket Svájc­ban helyezték el. Az igénylési eljárás csak azután kezdődhet meg, hogy az illetékes New York-i bíróság november 29- én dönt a rendezés végleges jóváhagyásáról. Sebes Gábor, a Magyaror­szági Zsidó Örökség Közala­pítvány irodavezetője bejelen­tette, felvilágosítással is segí­tik a hozzájuk fordulókat a budapesti VI. kerület, Lend- vay utca 17-19. szám alatt, il­letve a 374r3074-es telefon­számon. Az igényléshez szükséges kérdőívet október 28-ig kell visszaküldeniük az érintet­teknek.

Next

/
Thumbnails
Contents