Tolnai Népújság, 1999. április (10. évfolyam, 76-100. szám)

1999-04-01 / 76. szám

HITÜKBEN KAPTAK MEGERŐSÍTÉST (4. oldal.) ff f __________MEGYEI NAPILAP__________ _________________________ 1 999. ÁPRILIS 1. CSÜTÖRTÖK ÁRA: 45 FORINT X. ÉVFOLYAM, 76. SZÁM szeretettel várja továbbra is vevőit Szekszárd, Széchenyi u. 18-20-ban. SZENZÁCIÓS AKCIÓ! Kötözött sonka Paraszt sonka Paraszt lapocka Darabolt comb Füstölt tarja Füstölt csülök Füstölt oldalas 699 Ft/kg 699 Ft/kg 649 Ft/kg 715 Ft/kg 672 Ft/kg 599 Ft/kg 650 Ft/kg Kötözött sonka vákumfóliában 699 Ft/kg. Füstölt tarja vákumfóliában __726 Ft/kg:__ K apcsolatok: gazdaságosan Az általában rutinból meg­szavazott megyei önkor­mányzati nemzetközi terv tegnap számos hozzászólást váltott ki a megyei közgyűlés Települési Koordinációs Bi­zottságának ülésén. A megjelenteket Bognár Jenő elnök köszöntötte, majd dr. Say István tanácsnok fűzött néhány kiegészítést az előzetesen írás­ban előterjesztett nemzetközi tervhez. Dr. Pálinkás József bi­zottsági tag kritikaként fogal­mazta meg, hogy a dokumen­tum nem tartalmaz célokat. Dr. Tollár Tibor, a megyei közgyű­lés alelnöke elsősorban a gaz­dasági szempontból látott - fő­ként a korábbi gyakorlatra vo­natkoztatott - hiányosságokat. Ezt erősítette meg Bognár Jenő, aki szerint a külkapcsolatok kérdéskörét úgy kell megköze­líteni, hogy abból idővel szű- kebb pátriánk is profitáljon. A tervet a résztvevők hosszas eszmecsere után fogadták el, azzal, hogy az előterjesztésben az említett szempontok hangsú­lyosabban jelenjenek meg. Az ezredfordulóra tervezett, magyar falvakat bemutató aka­démiai könyvsorozatban négy Tolna megyei település szere­pelhet - adott tájékoztatást a következő napirendi pontra át­térve dr. Say István. A szakem­berekből álló bizottság már meg is hozta döntését, melynek értelmében az eddig monográ­fiával nem rendelkező, ugyan­akkor néprajzi, történelmi, nemzetiségi szempontból jelen­tős szereppel bíró Györköny, Kölesd, Ozora és Sióagárd ke­rül a kiválasztottak közé. -szá­Tamási a turizmus piacán Az Utazás ’99 országos ide­genforgalmi kiállításra jelent meg a tamási régió első önálló turisztikai prospektusa. A múlt héten rendezett börzén a térséget a tamási Tourin- form-iroda képviselte. Szépen fogyott a térség idegen- forgalmi lehetőségeit bemutató háromnyelvű kiadvány mondta a tamási stand házigaz­dája, Örményi János, a Tourin- form-iroda vezetője. A pros­pektus német, angol és ma­gyar nyelven tízezer példány­ban látott napvilágot. Az l ,2 millió forintos költség hetven százalékát a Magyar Turizmus Rt., harminc százalékát pedig önkormányzatok, vállalkozá­sok állták. Tamási a Dél-Nyu­gat Magyarországi Regionális Idegenforgalmi Bizottság kö­zös standján kapott helyet, ahol önállóan is bemutatkozott. Tolna megye vidéki régióit képviselte a dunaföldvári, a paksi Tourinform-iroda, de megismerkedhetett a közönség a Tolnai Borvidékkel is, amelyhez Tamási, Simontomya is tartozik. - A látogatókat inkább az érdekli, ha egy régió­val ismerkedhetnek meg, a ki­advánnyal talán sikerült felkel­Frémdenvcrteks'spubHaiíonAer TAMÁSI und Umgebung teni az érdeklődést a térség iránt - mondta a tapasztalatok­ról Örményi János. Az Utazás ’99 döntően a bel­földi turizmus érdeklődésére tartott számot, az április 15-én kezdődő Welcome to Hungary nemzetközi kiállításon a tamási és a dombóvári Tourinform- iroda közös standon lesz jelen. (tf) Dunakömlődi, tengelici, szekszárdi siker Gyermekszínjátszók napja Pakson A paksi Vak Bottyán Gimnázium színjátszói A jövő színészei léptek a vi­lágot jelentő deszkákra ked­den Pakson, a művelődési központban, a Weöres Sán­dor Gyermekszínjátszó Ta­lálkozó Tolna megyei bemu­tatóján. A tét nem kevesebb volt, mint az április 27-én Nagyatádon rendezendő regionális döntőbe jutás, ahol négy dél-dunántúli megye (Baranya, Tolna, So­mogy és Fejér) legjobbjai mé­rettetnek meg. A nyolcadik al­kalommal meghirdetett orszá­gos vetélkedő Tolna megyei vetélkedőjére tíz produkcióval érkeztek a csoportok, a megye minden szegletéből, Hőgyész- től, Madocsáig. A Tolna me­gyei Közművelődési és Ide­genforgalmi Központ, a Ma­gyar Drámapedagógiai Társa­ság és a Paksi Városi Művelő­dési Központ rendezte az eseményt. Nem volt könnyű dolga a zsűrinek, amelynek elnöke Szakáll Judit a Magyar Drámapedagógiai Társaság elnöke, tagjai Kozári Ferenc színész-rendező és Hefner FOTÓrGOTTVALD KÁROLY Erika rendező-drámapedagó- gus voltak. Végül három csoport jutott tovább, a Tengelici Általános Iskola színjátszói Charles Per- rault Csizmás kandúr című da­rabjával (rendező: Horváth Józsefné), a dunakömlődi Ispi- láng Színpad Muharay Elemér mesejátékával, Az igazmondó juhásszal (rendezte Gutái Ist­ván) és a szekszárdi Garay Já­nos Általános Iskola csoportja a Vadóc Eszter rendezte Ten- gerecki hazaszáll című játék­kal. -rákosi­Merész iparfejlesztési tervek Új felállásban, több partnerrel, összesen huszonöt hektárt meghaladó területtel pályázik a tamási önkormányzat az ipari park címre. Balassa Zoltán al­polgármester elmondta: elkép­zelhető, hogy a pályázati kiírás legkevesebb huszonöt hektár­ban szabja meg az ipari park legkisebb területét, a pályázat­hoz a tamási önkormányzat, a Hinke Kft., a Petrol Globe Kft., a Baranya Téglaipari Rt. és földtulajdonosok hoznának létre konzorciumot. Az ipari park része lenne a volt szovjet laktanya területe is. Az ott lévő ingatlanok ipari célú hasznosí­tását ugyanakkor Phare-támo- gatással is szeretné megvalósí­tani a város - mondta az alpol­gármester. A tervek szerint a laktanya egyik épületét inno­vációs központtá alakítják, a lé­tesítmény egésze pedig a térség kis- és közepes vállalkozásai­nak adna helyet. Ehhez szükség van infrastrukturális fejlesz­tésre, amely a Phare támogatá­sával lenne megoldható. Az ipari övezet részletes rendezési tervének elkészítésére a me­gyei területfejlesztési tanács­hoz pályázik a város. Balassa Zoltán hozzátette: az önkor­mányzati ciklus végéig szóló átfogó iparfejlesztési koncep­ció készül, amely a közeljövő­ben kerül a képviselők elé. (tf) Röviden A Tavaszi Pedagógiai Tanács­kozások első foglalkozását áp­rilis 6-án 14 órától Szekszár- don, a Garay János Általános Iskolában tartják. A Tolna Me­gyei Pedagógiai Intézet szerve­zésében zajló rendezvény té­mája „A lelki egészség és a zene” lesz. Az előadó Tóth Fe­renc Liszt-díjas karnagy. A Szekszárdi Nyugdíjasok Területi Érdekszövetsége a húsvéti ünnepek alkalmával egyedül élő tagjai közül vendé­gül látott ötven idős embert, s szerény ajándékot is átadtak nekik. A tolnai bélyeggyűjtők hús­vét vasárnapjára tervezett ösz- szejövetele elmarad. A filatelis- ták egy héttel később, április 11-én találkoznak legközelebb. Bősze György tolnanémedi festő képeit mutatja be a tamási Városi Művelődési Központ következő kiállításán, amely április 2-től 25-ig várja az ér­deklődőket. A tolnai zeneiskola alatti pince sorsa is téma lesz a tolnai zenészklub ma, azaz csütörtö­kön, 18 órától, a helyi Kávé­házban rendezendő gyűlésén. A dombóvári Molnár György Iskolában vasárnap este nyolc órakor locsoló bál kezdődik, melyen a muzsikát a Philips Szalonzenekar szolgáltatja. Jubileumi jutalmakat adtak át a hőgyészi önkormányzatnál a héten. A több évtizede a pol­gármesteri hivatalnál dolgo­zóknak Gyetvai László pol­gármester köszönte meg mun­kájukat és nyújtotta át a pénzju­talmat kis ünnepség keretében. Jubileumi jutalmat hárman kap­tak, 40 éves munkájáért Fekete László gépkocsivezető, 30 éves munkáért Gábor József gépko­csivezető, 25 éves jubileumi ju­talmat pedig Rielné Csapó Etelka könyvtárvezető vett át. Phare program, nyolc millió ECU-val Tavaly a Tolna megyét is magában foglaló dél-dunántúli ré­gióból hetvenkét pályázat érkezett az Európai Unió Phare Kísérleti Program Alapjára. Az indulók közel kétharmada nyert is, ami azt jelenti, hogy - a feltételként előírt fele rész saját erőt is ideszámítva - úgy két milliárd forintos fejlesztés hoz pezsgést Baranya, Somogy, Tolna és Zala megyékben. Idén ugyancsak van lehetőség a pályázatra - tudtuk meg Bohli Antaltól, a Tolna Me­gyei Területfejlesztési Tanács munkaszervezetének szakmai vezetőjétől. Azzal a különb­séggel, hogy míg a múlt évben a vidékfejlesztés, a kis- és kö­zépvállalkozások versenyké­pességének javítása, a régió idegenforgalmi lehetőségei­nek kiaknázása került elő­térbe, addig most - a változat­lan vidékfejlesztés mellett - az ipari szerkezetátalakítás, va­lamint a humán erőforrás fej­lesztés szerepel prioritásként. Valamennyi komponens több alkomponensből áll, ami egyúttal a pályázati lehetősé­gek szélesedését is jelenti. A régió rendelkezésére ez alka­lommal 8 millió ECU áll. — Hangsúlyosan szerepel a feltételek között a regionali- tás, a partnerség követelménye - mutatott rá Bohli Antal. — Tehát a bírálók nemcsak azt vizsgálják, hogy egy-egy projekt milyen mértékben já­rul hozzá egy versenyképe­sebb gazdasági szerkezet ki­alakításához, hanem azt is, hogy mennyire segíti elő a program a vállalkozások kö­zötti regionális szintű együtt­működést. A pályázati rend­szer menedzselését - a pénz­ügyminisztérium Phare prog­ramirodájának közreműködé­sével - új szerveződésként a Dél-Dunántúli Regionális Fej­lesztési Ügynökség végzi. Az érdeklődők már az újsá­gok révén is tájékoztatást kap­hattak arról, hogy pályázni áp­rilis 15-ig lehet. Az ehhez szükséges dokumentumok a megyei önkormányzatnál sze­rezhetők be. A Dél-Dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács már júniusban meghozza dön­tését arról, hogy mely pályá­zók részesülhetnek támoga­tásban. -szá­Lenne igény az új típusú iskolára Sok érdeklődőt vonzott - szülőket, pedagógusokat egyaránt - az az előadás, amelyet az alkalmazott oktatástanról, az e mód­szer alapján működő iskolatípusról tartottak Szekszárdon. Az alkalmazott oktatástan lé­nyege a tanulóközpontúság, a megértés, az ismeretek felhasz­nálhatóságának biztosítása. Ezen módszerrel a tanulási akadályokat is lehet kezelni. Az alkalmazott oktatástant több te­rületen is használják, így a nyelvoktatásban, társadalom jobbító programokban, felzár­kóztató programokban, illetve iskolákban. Külföldön több ilyen intéz­mény működik, Magyarorszá­gon is van már ilyen típusú is­kola, a KÉK (képesség és krea­tivitás) Központ, a fővárosban. Az Alkalmazott Oktatástan Alapítvány Szekszárdon is ter­vezi egy ilyen típusú iskola lét­rehozását. Az alapítvány ma­gyarországi vezetője, Henczel Judit nemrégiben a szekszárdi pedagógiai főiskolán tartott előadást a módszerről, illetve az ilyen típusú iskolákban folyó tanításról. A referátum résztvevőinek bemutatott, egy dániai „alkal­mazott oktatástanos” iskoláról szóló videofilmből többek kö­zött kiderült, hogy az intéz­ményben nincs osztályzat, a lé­nyeg, hogy a gyerek tudja a tananyagot. A diákok saját tempó alapján haladnak, az el­sajátítandó anyagot addig gya­korolják, amíg tökéletesen nem tudják. A jobb képességű gye­rekek gyorsabb léptekkel me­hetnek előre. A pedagógusok nem oktatják a diákokat, hanem segítik őket a tanulásban. Házi feladat nincs, mindent az isko­lában tanulnak meg, otthon van idő játszani. Az előadást követő rögtön­zött kérdőíves felmérés alapján kiderült, hogy egy ilyen típusú iskolára Szekszárdon is lenne igény, máris sokan jelezték, hogy beíratnák a gyereküket, il­letve pedagógusok is érdeklőd­tek. Az új típusú iskolával kap­csolatos konkrét kérdésekről április 6-án, 18 órától tart tájé­koztatást Novák Judit, a KEK Központ vezetője, a szekszárdi pedagógiai főiskola előadóter­mében. -es­977086590204799076

Next

/
Thumbnails
Contents