Tolnai Népújság, 1999. április (10. évfolyam, 76-100. szám)

1999-04-01 / 76. szám

2. oldal Világtükör 1999. április 1., csütörtök A NATO gépei immár jugoszláv kormányhivatalokat is támadnak Belgrádban Növekvő menekültáradat Koszovóban Oroszország folytatja erőfeszítéseit a NATO-agresszió be­szüntetése érdekében - jelentette ki Moszkvában Jevgenyij Primakov orosz kormányfő, miután visszatért Belgrádban és Bonnban folytatott konzultációiról. Az orosz miniszterelnök ugyanakkor cáfolta, hogy népirtás folyna Koszovóban. Javier Solana szerdán nyilat­kozott. hogy Jevgenyij Prima­kov közvetítési kísérlete sem tudott megoldást hozni a szé­lesedő jugoszláviai konflik­tusra. A NATO főtitkára „ha­talmas kudarcnak” minősítette az orosz közvetítési kísérletet, hangsúlyozva, hogy a jelenlegi jugoszláviai helyzet teljesség­gel lehetetlenné teszi a politi­kai tárgyalások megkezdését. Aggódó világ Szlobodan Milosevics jugo­szláv elnök tudatta: csak a NATO jugoszláviai célpontok ellen folytatott légicsapásainak leállítása esetén fogja beszün­tetni a szerb belbiztonsági erők koszovói hadműveleteit, vagy egyezik bele a koszovói béke­tárgyalásokba. Ez viszont jó­val kevesebb annál - mutatott rá szerdán Martonyi János magyar külügyminiszter -, mint amit korábban Belgrád már kötelezettségként vállalt, csak éppen azóta sem tart meg. Wolfgang Petritsch, az Eu­rópai Unió koszovói közvetí­tője borúlátóan ítéli meg a ko­szovói helyzetet. Petritsch, aki egyben Ausztria belgrádi nagykövete, problematikusnak tartja a NATO-akciót. Megíté­lése szerint ugyanis Boszniá­val ellentétben - ahol az ilyen katonai akciónak valóban volt hatása - Koszovó nagyobb ér­téket jelent a szerbek számára. Az ENSZ főtitkárát mélyen felháborítja, hogy szerb kato­nai és félkatonai erők etnikai tisztogatást folytatnak Koszo­vóban. Kofi Annan felszólí­totta a nemzetek közösségét, hogy nyújtson azonnal segít­séget a menekülteknek és az őket befogadó országoknak. Kamal Harazi iráni külügymi­niszter a Lamberto Dini olasz külügyminiszterrel kedden folytatott telefonbeszélgetésé­ben országa és az arab világ nevében szintén mély nyugta­lanságának adott hangot a Ko­szovóban dúló etnikai tisztoga­tás miatt. Nő a menekültek száma A NATO-nagykövetek és a va­tikáni adminisztráció vezetői­nek kedd esti találkozójáról kiadott nyilatkozat nem egy­oldalú szentszéki, hanem a nagykövetekkel egyeztetett közös állásfoglalás volt - kö­zölte Tar Pál nagykövet. A nyilatkozat sürgeti az ENSZ és az EBESZ bevonását a békefo­lyamatba, valamint a katonai műveletek beszüntetését, „hogy ne az erőszaké legyen az utolsó szó”. Albánia szerdán azzal vá­dolta meg a szerb belbizton­sági erőket, hogy tüzet nyitot­tak két, koszovói menekülteket befogadó albániai falura. Artur Kuko albán NATO-nagykövet brüsszeli sajtóértekezletén nem tudott felvilágosítást adni arról, hogy a jugoszláv táma­dásoknak voltak-e áldozatai. Andrea Agneli, az EBESZ tiranai irodájának szóvivője közölte, hogy szerdán már megközelítette a százezret a szerbiai tartományból Albá­niába érkezett menekültek száma. A menekültek hátbor­zongató történeteket mesélnek arról, hogy szerb félkatonai alakulatok - vagy a szerb rendőrség - miként kényszerí­tik őket lakóhelyük elhagyá­sára, hogyan terelik össze, és miként indítják őket útnak le­zárt vasúti kocsikban az albán határ felé. Albánia mellett a menekül­tek másik célállomása a tarto­mánnyal szintén határos Ma­cedónia. A német kormányfő Bonnban további segítséget helyezett kilátásba, hogy Szkopje megbirkózhasson a menekültek ellátásának nehéz feladatával. Ljupco Georgi- jevski arról tájékoztatta Ger­hard Schrödert, hogy az elhe­lyezésük és az ellátás megha­ladja a kicsiny köztársaság ere­jét, amely amúgy is gazdasági nehézségekkel küzd. Viszonylagos nyugalom Ibrahim Rugóvá, a koszovói albánok vezetője „valahol Eu­rópában” tartózkodik - közölte Ton Marko. A Horvátországi Albánok Szövetségének veze­tője elmondta: a koszovói al­bánok elnöke még azelőtt tá­vozott szülőföldjéről, hogy a szerbek megkezdték volna megtorló akcióikat az albán lakosság ellen. A rohamosan romló közbiztonság miatt a térségben beszüntette humani­tárius tevékenységét a Nem­zetközi Vöröskereszt. Genfben hangsúlyozták: bármikor ké­szek a visszatérésre. Pristinában szerda délelőtt viszonylagos nyugalom ural­kodott, s a koszovói tartomá­nyi székvárosból az előző na­pinál kevesebb polgár mene­kült. Az alapvető élelmiszerek továbbra is kaphatók, az áram­szolgáltatás folyamatos. A pristinai félhivatalos szerb sajtóközpont szerint a szerbiai tartományi székváros közelé­ben az éjszaka újabb NATO- rakéták csapódtak be, de Donja Ratusa település mellett a jugoszláv légvédelem lelőtte az atlanti szövetség két cirkáló rakétáját. A sajtóközpont határozottan cáfolta, hogy Pristinában fel­gyújtották volna Ibrahim Ru­góvá mérsékelt koszovói albán vezető házát. Egy szerkesztő hangsúlyozta: előző nap maga küldött a helyszínre egy spa­nyol operatőrt, s az felvételt készített az épületről. A NATO fokozza Jugoszlá­via elleni csapásainak erejét - közölte szerdán Sir Charles Guthrie brit vezérkari főnök. Ugyancsak Londonban Geor­ge Robertson brit védelmi mi­niszter hangsúlyozta, hogy Mi­losevics erői „sehol sem érez­hetik biztonságban magukat” Jugoszlávia területén. A NATO főtitkára felhatal­mazta az európai szövetséges erők főparancsnokát, hogy ter­jessze ki a jugoszláviai célpon­tok övezetét, és fokozza a légi csapások ütemét. A Pentagon megerősítette, hogy az ameri­kai gépek mostantól jugoszláv kormányépületeket is lőni fognak. A szövetség szóvivője ezzel együtt cáfolta, hogy a NATO már megkezdte volna a csapások harmadik fázisát, a Koszovótól északra eső terüle­teken lévő, nem légvédelmi célpontok bombázását. Jamie Shea hangsúlyozta: egyetlen olyan létesítmény sem lehet menedék a jugoszláv erők számára, ahol a koszovói el­nyomás akcióit tervezik, irá­nyítják vagy kivitelezik. Orosz flottafelvonulás Az Egyesült Államok szerdán lefoglalta az országban levő jugoszláv diplomáciai képvise­leti épületeket és javakat. A lépésre annak nyomán került sor, hogy Belgrád a légitáma­dásokra hivatkozva megszakí­totta a diplomáciai kapcsola­tokat Washingtonnal. Alekszandr Lebegy nyugal­mazott orosz tábornok, krasz- nojarszki kormányzó szerdán Moszkvában követelte, hogy Oroszország nyújtson katonai­műszaki segítséget Jugoszlá­viának a békés lakosság támo­gatása céljából, és elítélte a NATO légicsapásait. Lebegy égetően fontosnak tartja, hogy Oroszország a NATO akcióját minősítse agressziónak, s nyil­vánítsa ki, hogy az „ENSZ az észak-atlanti tömb katonai függvényévé” vált. Az orosz fekete-tengeri flotta hét hajóból álló rajt irá­nyít a Földközi-tengerre, a NATO hadmozdulatainak megfigyelésére és más felde­rítő tevékenység céljából. Moszkvai értesülések szerint az orosz hajóraj pénteken futna ki, s a török hatóságokat már értesítették a hadihajók áthaladásáról a Boszporuszon és a Dardanellákon. Ugyanak­kor a hajóraj kifutásának elő­készítése azt jelenti, hogy Moszkva nem számít immár a NATO légicsapásainak gyors beszüntetésére. Mind több hadgyakorlat Az orosz hírügynökség meg­erősítette az északi flotta ma­nővereit, amelyek április 5-ig tartanak. A gyakorlatokon Vlagyimir Kurujedov admirá­lis, az orosz haditengerészet főparancsnoka személyes irá­nyítása alatt 15 felszíni hadi­hajó, továbbá tucatnyi tenger­alattjáró, számos kisegítő hajó, illetve a haditengerészet teljes légiereje vesz részt. A meg­szaporodott orosz hadgyakor­latok közé tartoznak az orosz Távol-Keleten most megkez­dődött katonai manőverek is. Százezrek menekülnek Koszovóbái fotó: feb/reuters Illegális munkavállalók Magyar feketemunkások Ausztriában A bécsi önkormányzat olyan értesüléseket kapott, amelyek alátámasztják, hogy magyar feketemunkások részt vettek a bécsi metró építésében. A Die Presse című osztrák lap beszámolója szerint egy - a bé­csi ügyészség számára azóta már ismertté vált személy - el­ment az osztrák gazdasági tá­mogatások intézetébe, s egy magyar építőipari cég „konzu­lensének” adva ki magát, je­lentkezési lapokat kért az inté­zet tanfolyamaira. Ezeket Ma­gyarországon kitöltette, majd a budapesti osztrák nagykövetsé­gen vízumot kért a „kurzuso­kon részt vevő” magyar szak­munkások számára. Ezután a férfi lemondta a magyarok részvételét a tanfo­lyamokon, s ehelyett kiközvetí­tette őket 132 schillinges órabé­rért a bécsi metró építkezésére. A cég eddig hevesen cáfolta a vádakat, de az osztrák lap tu­domása szerint az önkormány­zat birtokába kerültek a jelent­kezési lapok másolatai, vala­mint a vízumköltségek számlái és más elszámolások is. Ugyancsak a Die Presse teg­napi száma közölt ismertetést egy közvélemény-kutatásról, amelynek keretében 23 ország­ról kérdezték meg hét kelet-eu­rópai ország lakóinak a véle­ményét. Kiderült: a nyugati or­szágok közül Ausztria a legke­vésbé vonzó, nála már csak Tö­rökország kapott rosszabb pon­tokat. A megkérdezettek köré­ben még a magyarok vannak a legjobb véleménnyel az osztrá­kokról. Az elemzés szerint eb­ben szerepe lehet az Oszt­rák-Magyar Monarchia iránti még meglevő nosztalgiának is. Hírek röviden Tervek a japán parti védelemre A japán katonai vezetés azt fontolgatja, hogy hálót vonnak a jövő­ben az ország területi vizeire behatoló hajók köré, esetleg megcsák- lyázzák azokat; így kívánják elejét venni a múlt heti konfliktus megismétlődésének. Akkor két észak-koreai kémhajó jutott el a ja­pán partokig, és nem sikerült feltartóztatni őket, a hajók pedig visszatértek az egyik észak-koreai katonai kikötőbe. Bársony András az Öcalan-per megfigyelője Az Európa Tanács Parlamenti Közgyűlése kijelölte a Törökor­szágban bebörtönzött kurd lázadóvezér, Abdullah Öcalan perét fi­gyelemmel kísérő nemzetközi megfigyelőket. A küldöttségben többek közt helyet kapott Lord Russel-Johnston brit konzervatív politikus, a közgyűlés elnöke, Bársony András magyar szocialista párti politikus és Walter Schwimmer, az Osztrák Néppárt tagja. Bár a török kormány a nemzetközi megfigyelők jelenléte ellen fog­lalt állást, egyidejűleg hangsúlyozta, hogy az Ocalan-per „hozzá­férhető lesz a nyilvánosság számára”. Korszerűsítik India harci technikáját India T-90-es típusú új orosz harckocsikkal szereli fel páncélos ez­redéit 1999 végéig, és Újdelhi licencet is kaphat a harckocsi össze­szerelésére. A T-90-es a legfejlettebb orosz harckocsi, amelyet 125 milliméteres ágyúval és kiváló védőpáncéllal láttak el. Elhunyt Gosztonyi Péter történész-író Bemben kedden elhunyt Gosztonyi Péter. A magyar történész hamvasztás előtti búcsúztatására április 6-án a berni Bremgarten temető krematóriumában kerül sor. A nemzetközi hírű Kelet- Európa- és Oroszország-szakértő, hadtörténész és közíró 1956-tól élt Svájcban, csaknem harminc könyve jelent meg. Enyhítenék a Bagdad elleni embargót Az Irak elleni gazdasági szankciók enyhítését javasolta jelentésé­ben az a szakértői bizottság, amely emberiességi szempontból vizsgálta meg az iraki helyzetet. A négytagú testület, amely kedden nyújtotta be jelentését az ENSZ Biztonsági Tanácsának, az iraki lakosság érdekében javasolta az enyhítéseket. Oroszország adósságainak enyhítését kéri Oroszország az egykori Szovjetuniótól örökölt adósság három­negyedének elengedésére akarja rábírni külföldi hitelezőit - kö­zölte szerdán Jurij Maszljukov első miniszterelnök-helyettes. KÉTSZÁZEZER FORINTNYI NYEREMÉNY! Április 2-án már kapható az Ügyes 7. száma! HARMINC SKANDINÁV ÉS SZÖVEGES REJTVÉNYT, VALAMINT 101 VICCET KÍNÁL AZ ÜGYES NŐI REJTVÉNY- ÉS VICCMAGAZIN. Az Ügyes továbbra is az igényes olvasók kedvence. Elő is fizethet! Hívja a 488-5656-os telefonszámot! Megjelent a Kiskegyed Konyhája áprilisi száma! • Válasszon fogyókúrát! • Pudingozó • Spagettiparti • Jönnek a locsolók • Egy tálból csemegézünk • A póré is hagyma • Házi likőrgyár 9 Mexikói konyha • Tanácsok, érdekességek a konyhából és a konyhába • - és játék - 200 ezer forint nyereménnyel Keresse a Kiskegyed Konyháját az újságárusoknál! Elő is fizethet! Hívja a 488-5656-os telefon számot!

Next

/
Thumbnails
Contents