Tolnai Népújság, 1999. március (10. évfolyam, 50-75. szám)

1999-03-01 / 50. szám

(R V? M KI FIZET KEVESEBBET MELEGERT? (5. oldal.) TOLNAI 1999. MÁRCIUS 1. HÉTFŐ NÉPÚJSÁG MEGYEI NAPILAP ÁRA: 45 FORINT X. ÉVFOLYAM, 50. SZÁM BHBMBMHDB TELI VASÁR A SULÁK SZŐNYEGÁRUHÁZBAN! Csak a szekszárdi üzletben vásárolt termékekre 50-60% engedményt adunk februárban, illetve amíg a készlet tart! m padlószőnvep nettó 344 ft/m* áron kapható! Szobai 2x3-as szőnyeg nettó 7.990 Ft-tól! Csak a Sutáknál, vásárlása esetén gyorsított helyi ügyintézéssel áruhitel akció! Várjuk szekszárdi üzletünkben 50-60%-os téli vásárunkon! S Ne feledje. a Sutákkal jól jár! Szekszárd, Garay tér 16. Nyitva: m hétfőtől péntekig 9-17-ig, SUI3K szombaton 9-12-ig Telefon: 74/316-262. Telt ház a kultúrházban Lőrinc elbúcsúztatta a telet Ha hiszik, ha nem, a vasár­napi ragyogó napsütés Sár- szentlőrincnek köszönhető. Szombaton este ugyanis ők búcsúztatták el a telet. Az általános iskola diákönkor­mányzatának és szülői munka- közösségének hagyományos rendezvénye kitörő sikert ara­tott. Telt ház - mintegy három­száz néző - nézte végig a kul­túrházban a gyermekek műso­rát. Téli esték régen címmel idézték fel a diákok az elmúlt idők falusi hangulatát, Sebes­tyén Jánosné összeállításában, rendezésében népdalokkal fű­szerezve. A díszleteket, a „lát­ványtervet” Oláh Erika tűZzo- máncművész készítette. A nagy sikerre való tekintettel máris ki­jelölték az ismétlés időpontját, Sárszentlőrincen, Petőfi egy­kori itt tartózkodása okán oly fontos március 15-i ünnepségen újra láthatják az érdeklődők a műsort. A rendezvény a farsang je­gyében zajlott, a telet búcsúz­tatva, a tavaszt idézve, mint ta­pasztaltuk nem hiába. A vasár­napi napsütésen kívül a bevé­telnek is örvendhetnek a szer­vezők, hatvanezer forint jött össze, ami Lőrincen nagy szó. Ezt a tavaszi iskolai kirándulá­sokra költik majd. A mulatsá­gon farsangi herceget és her­cegnőt is választottak, a koro­nák Varga Gábor és Császár Tünde fejére kerültek, -rákosi­Tanácskozik az egyesület A jó gyermekkönyvekért Bizonyára senkinek sem kell bizonygatni, milyen fontos szerepe van a gyerekek életé­ben a nekik, szóló könyvek­nek, mégpedig a jó könyvek­nek. Ezért jött létre a Gyermek­könyvek Nemzetközi Tanácsá­nak Magyarországi Egyesülete, melynek Elekes Eduárdné, az Illyés Gyula Megyei Könyvtár vezetője is tagja. Mint megtud­tuk, összeül az egyesület köz­gyűlése, ahol az idei tervek és feladatok megbeszélése lesz az egyik fő napirendi pont. Szó lesz többek között a Nemzetközi Gyermekkönyv Napjáról, amit április 2-án tar­tanak. Érdekesség, hogy a világnap nemzetközi plakátját Magyar- ország készíti majd el, két év múlva, 2001-ben. Emellett tárgyalnak az idei nemzetközi gyermekkönyv vá­sárokról, a gyermekirodalom helyéről és szerepéről a Könyvhéten, valamint sort kerí­tenek az az Év Gyermekkönyve díj előkészítésére, a zsűri véle­ményezése alapján. venter Hívja a zöld vonalat: 06-80-200-398 A telefonnál: a megyei fogyasztóvédelem Ingyenesen hívható zöld szá­munkon a mai napon a Tolna Megyei Fogyasztóvédelmi Fel­ügyelőség szakembereinek te­hetik fel az önöket érdeklő kér­déseket olvasóink. Megtudhat­ják, milyen jogok illetik meg a fogyasztókat, mik a szolgálta­tók és kereskedők jogai és köte­lességei, hogyan kell szabályo­san lefolytatni a reklamációs el­járást, illetve mik a legújabb szabályok ezen a területen. Természetesen konkrét ügyek­kel kapcsolatos kérdéseikre is válaszolnak a zöld vonal ven­dégei: dr. Varga Tibor, a fel­ügyelőség vezetője és munka­társai. Tehát hívjanak minket a zöld vonalon ma 9 órától 12 óráig. Jelentkezzenek a zöld számon: 06-80-200-398. Felújították a nagydorogi római katolikus templomot. Vasárnap délelőtt dr. Mayer Mihály pé.csi megyéspüspök áldotta meg a megújult templomot, majd szentmisét celebrált. fotó: gottvald károly Zsidóság és kereszténység Vallási és emberi kapcsolatok „A zsidó és keresztény vallás közötti kapcsolatok” volt a té­mája annak a rendezvénynek, amit a Szekszárdi Magyar-Iz­raeli Baráti Társaság, a Zsidó-Keresztény Társaság és a Mű­vészetek Háza közös szervezésében tartottak vasárnap dél­után a megyeszékhelyen. A rendezvényen részt vett Ya- rom Mayer, az izraeli nagykö­vetség titkára és Joszi Croi- toru követségi osztályvezető. A Művészetek Házában ösz- szegyűlt közönséget Kocsis Imre Antal, a megyeszékhely polgármestere és Mayer Re­zső, a szekszárdi zsidó hitköz­ség elnöke köszöntötte. Ezt követően került sor dr. Schön­berger András pécsi főrabbi, dr. Szécsi iuz.se/budapesti teo­lógus és Johann Gyula szek­szárdi evangélikus lelkész előadására. A szót zene kö­vette, zsidó liturgiái énekek, operadallamok és musical­részletek hangzottak fel Maria Teresa Uribe, Fűzfa Júlia és Szécsi Máté előadásában. Dr. Szécsi József teológus egyben a Zsidó-Keresztény Társaság országos titkára is. Mint elmondta, az ehhez ha­sonló rendezvények során a résztvevők - keresztények és zsidók - jól érzik magukat együtt, s nem valami ellen, hanem egy pozitív cél érdeké­ben jönnek össze. A Zsidó- Keresztény Társaság elsősor­ban vallási szervezet, de kultu­rális feladatokat is magára vál­lal. A szekszárdihoz hasonló rendezvényekre országszerte nagy az igény, olyannyira, hogy szinte lehetetlen kielégí­teni. Ez azt jelzi, hogy olyas­mit ad az embereknek, amire szükségük van. A társaság nem probléma- megoldó szervezet, nem vallá­sok és felekezetek, hívők és vallási vezetők közötti rend- fenntartó, inkább úgy viselke­dik mint egy család, kezeli a felmerülő, régi-új problémá­kat. Célja: pozitív dolgokat adni és azokat életben tar­tani. vem 9 . , Röviden Szedresen, a művelődési ház­ban tartja soron következő ülé­sét a Szekszárd Megyei jogú Város és a Városkörnyéki Ön- kormányzatok Területfejlesz­tési Társulása. A tanácskozásra holnap, azaz kedden délelőtt 10 órától kerül sor. A paksi atomerőmű Vörös- kereszt Alapszervezete önkén­tes véradást rendez március 2- án, kedden reggel héttől délután három óráig az erőmű 1. számú orvosi rendelőjében. Csuhéfijurákat mutat be az a tárlat, amely ma, azaz hétfőn délelőtt nyílik a tolnai egykori pártház épületében, a Széche­nyi iskola galériájában. Az al­kotó a gerjeni Imreh Ágnes. Mászlonypusztán egy prés­házból a hűtőláda tartalmát vit­ték el a zsákmányra éhes hívat­lan látogatók. Simontomya mellett is egy présház volt az úticél, innen a tolvajok két lát­csövet tulajdonítottak el. Útmutató, sorselemzés Tarot kártyával Herczeg Kata segítségével. 0) 06-90-330 513 pletykálnák a sztárokról és mit mondanak a sztárok önmagukról? Exkluzív interjúk! Minden héten új hírek kedvenceikről! 0)06-90-330516 Címünk: Axel Springer-Budapest Kiadói Kit Audiotex 1539 Bp. Pl 591. Hívás díja: 88 Ft -4fa/perc Erős Lajos megvédte kis világbajnoki címét. Szombat este Szekszárdon Erős Lajos (jobbra), az olasz Bresciadolci nehézsúlyú profi ökölvívója megvédte WBU nemzetközi bajnoki címét. A holland Fred Westgeest elleni tizenkét menetes mérkőzésén Erős egy­hangú pontozással nyert. (Tudósításunk a 8. oldalon.) fotó: gottvald károly • Félévszázad után is piacvezető az OTP Interjú a Dél-Dunántúli Régió ügyvezető igazgatójával A magyar pénzügyi életben fél évszázados aktív jelenlétét ün­nepli 1999-ben az OTP Bank, amely a kétszintű bankrendszer létrejötte óta is stabilan őrzi piacvezető szerepét. A fennállásá­nak 50. évfordulóját ünneplő OTP a jelenlegi több, mit negy­ven szereplős magyarországi bankszektor összes eszközének egynegyedét tudhatja magáénak. Kovács Antal szerint az eredményeket csak stabil gaz­dálkodással, a működés haté­konyságának jelentős javításá­val, körültekintő üzletpolitiká­val és folyamatos fejlesztések­kel lehetett elérni, ami hosszú távon alapja a piaci pozíciók megőrzésének. — Milyen az ország legna­gyobb pénzintézetének helyzete olyan piaci környezetben, ahol éles a verseny az egyre inkább európai színvonalon szolgál­tató számtalan bank között? — Az OTP bank vezetése néhány éve kettős célt fogal­mazott meg. Egyrészt, hogy ra­cionalizálja infrastruktúráját és szervezését, másrészt, hogy termékeit és szolgáltatásait a piac elvárásaihoz igazítja. En­nek értelmében ma már ala­csony költségű, alternatív érté­kesítési hálózatot működtet. A vezetés elkötelezte magát egy nyereséges és rugalmas univer­zális bank létrehozása mellett. Ennek eredménye, hogy a 200 legjelentősebb Magyarorszá­gon működő vállalatból 100 az OTP bank ügyfele. Ugyanakkor változatlan a hegemóniánk az önkormányzatok körében, több, mint 90 százalékuk kötött szer­ződést az OTP Bankkal szám­lája vezetésére. Végül, de nem utolsó sorban az OTP Bank változatlanul az első számú lakossági pénzügyi szolgáltató is. Az egyre élesedő versenyben bankunk kezeli a lakossági megtakarítások közel 50, a lakossági hitelek 53 száza­lékát. — Van-e az OTP Bank szol­gáltatásai között ami egyedi, más bankra nem jellemző? — Igen, napjainkban egyre inkább hangsúlyt kap a biza­lom. (Folytatás a 4. oldalon.) > 977086590261099050

Next

/
Thumbnails
Contents