Tolnai Népújság, 1999. március (10. évfolyam, 50-75. szám)

1999-03-01 / 50. szám

2. oldal VILÁGTÜKÖR Hazai tükör 1999. március 1., hétfő Orbán Viktor szerint most nem kell pótköltségvetés A NATO-tagság kibírható teher A magyar gazdaság 1999-ben - és reményeim szerint az utána következő három-négy esztendőben - a polgárok számára egy re több lehetősé­get nyújt majd. Ez az idén is 4-5 százalékos gazdasági nö­vekedést jelent - mondta a kormányfő a rádió Vasárnapi Újság című műsorában. Az esetleges pótköltségvetést illetően - amelyet az ellenzék vetett fel - a miniszterelnök ki­jelentette: az év fordulója pénzügyi-költségvetési szem­pontból mindig zavaros. „Én azt mondom, várjuk meg az első negyedév végét, nézzük meg, hogy a második negyedév első felében milyen számok mutatkoznak, és akkor térjünk vissza erre” - jelentette ki. A kormány a következő évre olyan költségvetést próbál ké­szíteni, amely nem egy eszten­dőre lenne érvényes. Ily módon egy rugalmasabb rendszerben megoldható lenne, hogy a vár­ható béremelések már január- tól-februártól érzékelhetők le­gyenek, mondta a kormányfő arra reagálva, hogy egyes szak- szervezetek sztrájkra készülőd­nek a közalkalmazottak és az egészségügyiek béremeléséért. A NATO-tagsággal azt a kö­telezettséget vállaltuk, hogy minden esztendőben a nemzeti össztermék 0,1 százalékával növeljük a hadi kiadások mér­tékét. Ez vállalható, nem köny- nyű, de kibírható teher - jelen­tette ki a miniszterelnök. Hozzátette: semlegesség ese­tén, ha Magyarországnak saját erőből kellene kiépíteni egy el­fogadható szintű védelmi rend­szert, ennek forrásait a követ­kező 15-20 évben a magyar költségvetés képtelen lett volna előteremteni. Az árvízről szólva a kor­mányfő bejelentette, hogy a gá­tak védelmére szükséges pénz rendelkezésre áll. Az ár levonu­lása után lehet hozzálátni a nagyarányú gátépítéshez, még­hozzá közmunkából, hogy az ott helyben élők munkalehető­séghez jussanak, és segély he­lyett bért, közmunkabért kap­hassanak - mondta a miniszter- elnök. A belvíz megszüntetése pénzügyi szempontból sokkal nehezebb. Ezt a problémát a kormány egyedül nem tudja megoldani, ezért a veszélyezte­tett helyeken élőket arra kérte a kormányfő, hogy tegyenek meg mindent a károk megelőzéséért, enyhítéséért. Orbán Viktor szerint a belvi­zek ellen is megoldást jelentene a nemzeti földalap felállítása. Ennek révén ezek a földek ki­válthatók lennének nem belvi­zes területen lévő földekkel. „Az államnak ilyen értelemben szerepet kell vállalnia a föld- forgalom alakításában, és akkor eleve csökkenteni tudjuk a bel­víz által veszélyeztetett terüle­tek mértékét. A mezőgazdasági miniszter úr dolgozik ezen, és úgy látom, jó kezekben van az ügy, jó ütemben haladunk előre” - mondta. A miniszterelnök szerint nincs az országban kilátástalan- ságot sugalló hangulat. „Amerre én járok az országban, mindenhol azt tapasztalom, az emberekben az a meggyőződés erősödik, hogy érdemes még egy kicsit többet dolgozni, még egyszer végiggondolni család­juk sorsát, újratervezni a jövőre vonatkozó elképzeléseket, mert úgy tűnik, hogy minden téren nagyobbak lesznek a lehetősé­gek - jelentette ki végül Orbán Viktor. Mától: szigorúbbak lesznek a büntetőjogszabályok Súlyos bűnökért - valódi életfogytig szolgáltatja a rendőrségnek az engedély nélkül tartott lőfegy­vert, lőszert, robbantó- és rob­banóanyagot, az ellen nem in­dítható büntetőeljárás, tehát nem vonható felelősségre. A jogszabályváltozások szerint a jövőben önálló bűn- cselekményként szerepel a Btk.-ban az újszülött meg­ölése, az emberkereskedelem, a kábítószer készítésének elő­segítése, a bódult állapotban történő járművezetés, a nem­zetközi szerződés által tiltott fegyver alkalmazása vagy az azzal való visszaélés, a ma­gántitok jogosulatlan megis­merése, a jogosulatlan titkos információgyűjtés, valamint a visszaélés teljesítményfokozó szerrel, vagy módszerrel. Lehetővé válik a valóban életfogytig tartó szabadság- vesztés kiszabása minden olyan bűncselekmény eseté­ben, amely ezzel a büntetéssel torolható meg. A kiszabható pénzbüntetés maximuma 3,6 millióról 10,8 millió forintra, míg a pénzmellékbüntetés maximuma 2 millióról 10 mil­lióra emelkedik. A jogalkotó kiterjesztette azoknak az eseteknek a körét, amelyekben a pénzmosás tényállása alkalmazható, to­vábbá kibővül a bankkártyával való visszaélés bűncselekmé­nye, ezután az is büntethető, aki elfogadja a hamis bankkár­tyával történő fizetést. Módosul a bűnszervezet törvényi meghatározása, és a vagyonelkobzás szabályozása. Kizárt lesz bűnszervezet tagja­inak feltételes szabadlábra he­lyezése, és büntetésük végre­hajtásának felfüggesztése. • A parlament törvénybe fog­lalta a büntetés végrehajtásá­nak elhalasztására vonatkozó részletes rendelkezéseket is. A múlt év végén elfogadott új büntető törvénykönyv (Btk.) mai hatályba lépésével jelentősen szigorodnak például a ká­bítószerrel, a robbanóanyaggal és robbantószerrel, a lőfegy­verrel és lőszerrel való visszaélés, továbbá a fegyvercsempé­szet és az embercsempészés büntetési tételei. Aki április 29-én 24 óráig be­Előtérben a készségfejlesztő és a természettudományos tantárgyak Új kerettantervek készülnek Az Oktatási Minisztériumban elkészült a közoktatási tör­vény módosításának tervezete. Az erről szóló munkaanyagot pénteken fogadta el a miniszteri értekezlet - közölte szomba­ton Környei László, a tárca helyettes államtitkára. A tervezet az oktatás tartalmát kívánja korszerűsíteni és gaz­dagítani, s ennek alapján isko­latípusonként új kerettanter- veket bevezetni. E terveket ez év december 31-éig adják ki az iskoláknak. Az egyes in­tézményeknek pedig legké­sőbb 2001 szeptemberéig kell a kerettanterveket és a saját pedagógiai programjukat ösz- szeegyeztetni. A módosításokban központi szerepet kap az oktatás minő­ségének javítása és az ellenőr­zés kiépítése. Ezzel kapcsolat­ban még ebben az évben fel akarják állítani az Országos Értékelési és Vizsgaközpon­tot, amely várhatóan 7-9 vi­déki fiókkal működik majd. A központ felülvizsgálná többek között a pedagógusok képesítését, az osztályok átla­gos létszámát, és gondozná a szakértői rendszert is. Távlati tervként pedig megkezdené a független érettségi vizsgabi­zottságok felállításával kap­csolatos munkákat. A közoktatásban évente mintegy 500 milliárd forintot költenek el, s ennek nagy ré­szét mindenféle központi el­lenőrzés nélkül, mondta a he­lyettes államtitkár, és hozzá­tette: a módosításokban sze­replő javaslatok e „csaknem két bős-nagymarosnyi” pénz felhasználásának központi el­lenőrzését is célozzák. A törvényjavaslat az egyes tantárgyak között mutatkozó súlyponteltolódásokat is kor­rigálná. A szakértők ugyanis azt tapasztalták, hogy az ide­gen nyelvek, valamint a ma­tematika oktatása sok iskolá­ban még a meghatározott ma­ximális óraszámot is túllépi, míg a készségfejlesztő és a természettudományi tárgyak háttérbe szorultak. A kisboltoknak bealkonyul? Csaknem 1100 milliárd forint értékben vásárolt tavaly élelmiszert és vegyiárut a la­kosság, de a kosarakat java­részt nem a hagyományos kisboltokban töltötték meg. A városi és a vidéki emberek egyaránt mindinkább a hi­permarketeket és a diszkon­tokat részesítik előnyben. Ezt Kozák Ákos, a GfK Hungá­ria Piackutató Intézet igazga­tója hangsúlyozta a napi fo­gyasztási cikkek forgalmának alakulását elemezve. Lapunk érdeklődésére el­mondotta: hetedik esztendeje folyamatosan vizsgálják a 3,8 millió magyar háztartást repre­zentáló családok fogyasztását. A felmérésben résztvevők na­ponta feljegyzik és hetente jel­zik a piackutatónak, hogy hol, mikor, milyen márkájú, típusú és kiszerelésű árut, milyen mennyiségben és mennyiért vá­sárolnak. Ezek az úgynevezett háztar­táspanelek részletesen jelzik a fogyasztói szokások alakulását. A tavalyi tapasztalatok alapján például egyértelműen megálla­pítható, hogy a kisboltokban hagyott pénz egyre kevesebb. Miként világszerte, nálunk is növekvő vonzerőt jelent az egy helyütt megtalálható hatalmas választék. A kistelepülések la­kossága ugyancsak előszeretet­tel keresi fel a vonzáskörzet legközelebbi hipermarketjét, diszkontáruházát. Tavaly már ezekben költöttük el a napi fo­gyasztási cikkekre szánt pén­zünk felét. (cs. b. j.) Egyre nehezebb lesz kivinni a lopott autókat az országból Figyelő kamerák a határokon Március 15-étől az egyik keleti határátkelőnkön a magyar határőrök is használják majd az EU-országokban már jól ismert, automatikus okmányolvasó és rendszámfelismerő berendezést. A körözött személyek és autók kiszűrésére al­kalmas műszerről Bratincsák Györgyöt, a Magyar Autóklub 1. számú műszaki állomásának vezetőjét kérdeztük. A közelmúltban bevezetett új gépjárműokmányok nehe­zebbé teszik a lopott autók ha­zai értékesítését. Félő, hogy emiatt egyre többen próbálják majd külföldre menekíteni a „sáros” gépkocsikat. A rend­számfelismerő berendezés ezeket a járműveket gyorsan kiszűri. A családi gyufásdoboz mé­retű műszer lencséje vállon hordható kamerán át, vagy a határőrök fülkéjében rögzítve pásztázza az áthaladó jármű­vek rendszámát, s számítógé­pes összeköttetése révén azonnal jelzi, ha gyanúsat ta­lál. A leolvasó akár hangjel­zést is adhat, vagy „emberi” szóval tudathatja a figyelő személyzettel: hamis a rend­szám. A műszert a körözött autók adatait tartalmazó számítógé­pes bázisra telepítik, és a kü­lönböző határállomásokon működtetett leolvasókat egy­mással is összekötik. A szak­ember szerint számos külföldi parkolóban, sőt a magyar Or­szágház előtti beléptető so­rompónál is alkalmazzák ezt a rendszert annak érdekében, hogy ellenőrizzék a behajtási jogosultságot. Mint megtudtuk, az ok­mányolvasó olyan berendezés, amely, ha belehelyezik az út­levelet vagy a forgalmi enge­délyt, megállapítja azok való­diságát, de jelzi azt is, ha az okmány tulajdonosa körözött személy. Az osztrák-német határon már ezeket a műsze­reket alkalmazzák a nagy ér­tékű autók forgalmi engedé­lyének tüzetes vizsgálatára. Takács Mariann Avar égett Pincehely külterü­letén, a tamási Kobakhegyen és a tolnaszigeti baromfinevelő mellett a hétvégén. A tüzeket a tamási és a tolnai önkéntes-, va­lamint a sárbogárdi hivatásos tűzoltók fékezték meg. A szekszárdi tűzoltóknak a megyehatáron kívül, Hidason akadt dolguk, itt szintén az avar égett, amit a lakosság bevoná­sával oltottak el. Hatodik kongresszusát má­jus 15-én és 16-án a székely- földi Csíkszeredán tartja a Ro­mániai Magyar Demokrata Szövetség - döntötték el az RMDSZ belső parlamentjének, a Szövetségi Képviselők Taná­csának ülésén. Idei első ülését Csapon tar­totta a Kárpátaljai Magyar Ön- kormányzati Fórum. A megye magyar településeinek polgár- mesterei és magyar önkor­mányzati képviselők a kárpátal­jai különleges befektetési és gazdasági övezettel kapcsolatos kérdéseket vitatták meg. „Nincs életveszélyben” Bo­risz Jelcin - jelentette ki Moszkvában Szergej Mironov, az orosz államfő kezelőorvosa. A diagnózis lényegében válto­zatlan: az államfő fekélye saj­nálatos módon nem hegedt be teljesen, és az újabb feszültsé­gektől ismét kiújult. Nem hajlandó együttműködni az ENSZ-szel Irak, amíg fel nem oldják az ellene több mint nyolc éve életbe léptetett szankciókat - erősítette meg Tárik Aziz, iraki miniszterel­nök-helyettes az országát tá­mogató arab szakszervezetek Bagdadban tartott ülésén. Izrael lezárta Ciszjordániát és a Gáza-övezetet, nehogy pa­lesztin merényletek zavarják meg a zsidó tavaszünnepet. A purimi teljes készültség szom­battól szerdáig tart. Legutóbb októberben volt ehhez hasonló zárlat. Elismerését fejezte ki 1976- ban Henry Kissinger - aki ak­koriban az Egyesült Államok külügyminisztere volt - Au- gusto Pinochetnek az 1973. szeptember 11-ei katonai puccs véghezviteléért. Ez egy Wa­shingtonban most nyilvános­ságra hozott, eddig titkos do­kumentumból derült ki, ame­lyet a spanyol El País vasárnapi száma ismertetett. Földrengést észleltek Ka­zahsztánban szombat este. Az első jelentések szerint személyi sérülés nem történt. A Richter- skála szerint hetes erősségű földmozgás epicentruma Ka­zahsztán volt fővárosától, Al­mádtól mintegy kétszáztíz ki­lométerre délkeletre volt. A finomságok évről évre több látogatót vonzanak FOTÓ: FEB/DIÓSI IMRE Édes vásár Az idei év azért is jobb lesz a vállalkozók számára, mert a hazai gazdaság élénkülése több vevőt, nagyobb keresletet eredményez - jelentette ki Gu- lácsi Gábor, a Gazdasági Mi­nisztérium közigazgatási állam­titkára a 9. Nemzetközi Cukrá­szati, Sütőipari és Gasztronó­miai Szakkiállítás (UKBA) megnyitóján vasárnap. A kiállítás célja az új termé­kek, eljárások bemutatásán túl a szakmai továbbképzés ösztön­zése, a magyar hagyományok átadása a fiatal iparosoknak - hangsúlyozta az államtitkár. Az UKBA - amely 1991 óta szerepel a Hungexpo Rt. kiállí­tási programjában - az idén a korábbi három helyett négy na­pig tart nyitva. A szakkiállítás meghosszabbítását a nagy ér­deklődés indokolta. FŰTÉSTECHNIKA A CSÚCSON! FÉG, PELGRIM, LAMPART, KORAL konvektorok, FÉG, QADRIGA, IDROPI, és KF gázbojlerek, ÓCEÁN, FERROLI, FÉG, JUNKERS, SUPRIMA és NECTRA fűtőkészülékek,- SANCO rézcsövek, rézfittingek,- MOFÉM gályósosapok, csaptelepek...- DUNAFERR-radiátorok: kedvezményekkel! HÖTERM, TERMO-ÖV Color öntvény- és lemezgázkazánok,- HERZ, COMAP radiátorszelepek- vízszűrők, vízkezelők,- GRUNDFOS, és WILO szivattyúk, egyéb víz- gáz és fűtésszerelési anyagok,- Vülanybijlerek • TELJES KOMFORT 0 BSTONSASOS MŰKÖDÉS ► GAZDASÁGOS ÜZEM Chaffoteaux et Maury Viszonteladóknak ..vrnw^ Bt. KIS- ÉS NAGYKERESKEDÉS Szekszárd, Szluha György u. 23. Telefon: 06-74410-286, 06-60410-789. Nyitva: rm hétfőtől péntekig: H 8-16.30-ig h. A sl szombaton: 8-11-ig Eiiopim

Next

/
Thumbnails
Contents