Tolnai Népújság, 1997. június (8. évfolyam, 126-150. szám)

1997-06-02 / 126. szám

2. oldal Világtükör Hazai Tükör 1997. június 2., hétfő Atlanti krónika Nem lesz másodosztályú tagság Katonapolitikailag is siker a megállapodás Oroszországgal Ahogy Kovács László külügyminiszter méltatta a NATO- orosz megállapodást, az katonapolitikailag is helytálló - ér­tékelte lapunk számára a dokumentumot Gyarmati István, a Honvédelmi Minisztérium helyettes államtitkára. Nem légvárat építettek Gyermeknap Majoson Frankhoni választás Megtartották a parlamenti vá­lasztások második, döntő fordu­lóját Franciaországban: 38,5 millió választópolgár járulha­tott az urnákhoz. Szakértők az elmúlt harminc év legbizonyta­lanabb kimenetelű választásá­nak tartják a voksolást. Az első fordulóban az ellen­zék megelőzte a kormánypár­tokat. Az azóta készült, titkos közvélemény-kutatások is a baloldal végső győzelmét jelez­ték előre. A végeredmény attól függ, hogy a jobboldalnak sike- rült-e mozgósítania a választók azon egyharmadát, akik az első fordulóban távollétükkel tüntet­tek (közöttük valószínűleg többségben jobboldali szava­zók), és hogy a szélsőjobboldal hívei a kormánypártokra ad- ták-e. szavazatukat. A választások hivatalos vég­eredménye hétfőn várható. Békétlen Izrael Többezres tömeg tüntetett szombat este Jeruzsálemben a Békét Most! pacifista mozga­lom felhívására Jeruzsálemben, hogy így tiltakozzék Benjamin Netanjahu izraeli kormányfő politikája ellen. „Bibi, lerombo­lod a békét” - kiabálták a jeru- zsálemi utcákon és Netanjahu otthona előtt. A Jordán folyó nyugati part­ján fekvő Rámalláh közelében szombaton holtan találtak egy palesztin férfit, akiről tudott volt, hogy földet adott el izrae­lieknek. A Kelet-Jeruzsálem körzetéből származó palesztin férfi már a harmadik „földke­reskedő”, akit a Jordán folyó nyugati partjának térségében ta­láltak holtan. A palesztinok szerint a Jordán folyó nyugati partján és Kelet-Jeruzsálem tér­ségében az izraeliek felvásárol­ják a földeket. A politikus kifejtette: a Pá­rizsban aláírt okmány szá­munkra mindenekelőtt azt je­lenti, hogy semmilyen formá­ban nem korlátozza, még csak nem is befolyásolja az atlanti szervezet bővítését, vagyis úgy értelmezhetjük, hogy nem lesz a NATO-n belül másod- osztályú tagság.- Nem mond ellent ennek a nukleáris fegyverekkel kapcso­latos moratórium?-Tekintettel arra, hogy a NATO és Moszkva között megkötött megállapodás gya­korlatilag a korlátozásra, il­letve önkorlátozásra vonat­kozó decemberi álláspontot ismétli meg, amelyet a magyar fél már elfogadott, nem érzek semmiféle ellentmondást - hangsúlyozta Gyarmati István. - Azok a korábbi orosz köve­telések pedig, amelyek a csat­lakozó országok területén a csapatok állomásoztatását, az infrastruktúra fejlesztését kí­vánták mérsékelni és a haderőt csökkenteni, már be sem ke­rültek a mostani okmányba.- Tehát a NATO is, a tagje­löltek is szabad kezet kaptak?- Várható, hogy hasonló igényekkel a hagyományos fegyverzetekkel foglalkozó bécsi haderő-csökkentési tár­gyalásokon ismét előáll az orosz fél. Mi nem változtatunk az álláspontunkon, és a NATO is ellent tudott állni az orosz nyomásnak, így megvan a re­mény a megegyezésre Bécs- ben is. Talán sikerül a júliusi madridi csúcsig elkészíteni az erre vonatkozó keretmegálla­podást. Gyulay Zoltán Igaz, nem volt trikóra vetkőz- tető meleg, mégis nagy siker­rel rendezték meg Majoson a gyermeknapot. A szombat délutáni programokra több százan látogattak ki a sport­pályára, gyermekek és felnőt­tek egyaránt. Mint azt az egyik főszervező­től, Bolbach Jánostól és felesé­gétől megtudtuk, az első megle­petést a gyermekek számára egy lovasszekér jelentette, amelyen egyszerre közel húsz apróságot fuvaroztak végig a településen. Az előző két évben bevezettek egy majosi gyermeknapi specia­litást, a papírdobozvár építését és festését. A sikerből levonható a tanulság: nem a legdrágább, túlzottan anyagigényes játékok szerzik a legnagyobb élményt a csöppségeknek. A vállalkozó kedvűek vetél­kedhettek is, többek között ken­A közelgő vakációhoz illő fel­szabadult hangulat jellemezte a tolnai művelődési ház és a helyi nyugdíjas érdekszövet­ség által szervezett vasárnap délutáni kavalkádot, amelyet idén egyszerűen „Gyerek- nap”-ként aposztrofáltak. Az elsősorban az általános is­kolás korosztály részvételével és közreműködésével zajló programba egyebek mellett aszfaltrajzverseny, kisállat szépségverseny, vetélkedő, és a város iskoláinak kulturális be­mutatói is belefértek. Ez alka­lomból került sor a nyugdíjas érdekszövetség által kiírt, „Az ideális nagymama” címet vi­gurulabda-ugrálásban, puding evésben, kerékpározásban, gyorsasági öltözésben. Nem ma­radhatott el a focizás sem, fiúk, hölgyek, gyermekek, apukák mérték össze tudásukat. Az este folyamán a Bonyhádi Ifjúsági Dalszínház énekesei, ezenkívül a Desperado, az Utazók, vala­mint az Abonész együttes szó­rakoztatta a jelenlévőket. Nincs gyermeknap tábortűz nélkül. Ennek talán azért is örültek sokan, mert elég hűvös volt az este. És miközben fel­melegítették elgémberedett ke­züket, arra is figyeltek, hogy nyer-e a tombolajegyük. Az ér­tékes ajándékokat bonyhádi vállalkozók és majosi kereske­dők ajánlották fel. A rendezők, a Majosért Alapítvány tagjai éj­félkor elégedetten, kellemesen elfáradva zárták be a sportpálya kapuját. m.r. selő irodalmi pályázat ered­ményhirdetésére, amelynek so­rán kiderült, hogy a mintegy 400 pályaműből Koncz Éva (Mözs, 4. oszt.) fogalmazása ta­láltatott a legjobbnak. Weisz Eszter (Tolna I., 5. oszt.) kapta a 2., Kovács Viktória (Tolna II., 5. oszt) a 3. díjat. (Rajtuk kívül még számosán vettek át értékes ajándékokat.) A „kavalkádban” feltűnt Darvas Ferenc költő is, aki leg­újabb, gyermekeknek szóló verseskötetét mutatta be a szép­számú közönségnek. A publi­kum végül A fogfájós oroszlán című, az I-es iskola által elő­adott Lázár Ervin mesejátéknak tapsolhatott. Biztatóan alakulnak a kísérletek az AIDS-vakcinával Lesz oltás korunk pestise ellen? Amerikában sokakat foglalkoztat az a kérdés, mennyire kormányzati - tehát áttételesen központi, költségvetési - probléma az AIDS-betegség gyógyítása. Magyarán: kell-e az adófizetők pénzéből finanszírozni a kutatásokat? Az AIDS elleni hatékony megelőző-gyógyító szer be­látható időn belüli előállításá­ért Clinton elnök ígért számot­tevő támogatást a kutatóknak. Az Egyesült Államokban - az igen kiterjedt egészségügyi felvilágosítási és megelőző programok ellenére - egyre több fiatal felnőtt (különösen nő) fertőződik meg a vírussal, rémisztőén gyorsuló számban. Jóllehet az új, három alko­tóelemből álló gyógyszer sike­resnek mutatkozik, a HIV-fer­tőzöttek több mint 35 százalé­kánál ez sem akadályozza meg a betegség kifejlődését. Azt sem szabad számításon kívül hagyni, hogy a világ AIDS-es betegeinek kilencven százaléka fejlődő országokban él, számukra a hármas gyógy­szerterápia 12-15 ezer dolláros évi költsége megfizethetetlen. Viszont amíg a szegény régi­ókban nem fékezik meg a ví­rust, addig a világ - és Ame­rika - nem lehet nyugodt. Ez­zel magyarázta Clinton elnök, hogy nem sajnál semmit a ku­tatások támogatására, a haté­kony AIDS-oltás előállítására. Nemrégiben négyszázhúsz ön­kéntes alany bevonásával már meg is kezdődött a kísérleti vakcina tesztelése. A kutatók remélik, hogy az oltás minimum tíz, maximum ötven százalékban képes meg­gátolni az AIDS kialakulását. A várható eredmény nem sok okot ad a derűlátásra, de a to­vábbi kutatások nyomán egyre hatékonyabb oltóanyagokat készítenek majd. A fejlődő or­szágok HIV-vel fertőzött tö­megeinek pedig már az ötven­százalékos esély sem kevés. Ferenczy Europress Nyárköszöntő kavalkád j íí ííjviatá MATÁVnetmegrendelésével most két hónap előfizetési díját -és a világot kapja ajándékba Fizessen elő május 28. és június 13. között a MATÁV Internet szolgálta­tására és karácsonyra két havi - a novemberi és decemberi - előfizetés díjával lepjük meg. A MATÁVnet nyerő díjcsomagja az Ön karácsonyfája alatt is igazán jól mutat majd. A világ minden tudása már addig is az Öné. ^ 2000-rel az infosztrádán Az akcióban szereplő 2000 Ft-os MATÁVnet alapdíjcsomag havonta 10 óra szabad Internet elérést biztosít. Az infosztráda további használata óránként már csak 300 Ft-ba kerül.' A MATÁV ügyfélszolgálati irodákban az információk mellett az összes, Internetezéshez nélkülözhetetlen eszközt is meg piálja. Mindezt rendkívül megnyerő áron: a leggyorsabb kapcsolatot biztosító modem ára mindössze 23.650 Ft+áta. Tudjon meg mindent az Internetről, hogy mindent megtudhasson a világról Kérjük hívja az ingyenes infomnációs zöld számot: 0680203203 vagy keresse fel a MATÁV területi ügyfélszolgálati irodáit, illetve forduljon a MATÁV hivatalos viszonteladóihoz. ‘A 10 óra időtartamot meghaladó kapcsolat tarifája az akciótól függetlenül november és december hónapban is érvényes marad. Egymás közt Benefon remekművek a(u)kcíós áron! A Westel 0660-nál most kalapács alatt a Benefon két csúcsminőségű készüléke, a közkedvelt Delta és az észkombájn Sigma. Ha nem késlekedik, május 20. és június 6. között óriási kedvezménnyel vásárolhatja meg őket. A Benefon Delta ugyanis most 95.900 Ft helyett csupán 39.800 Ft, a Benefon Sigma pedig 124.900 Ft helyett mindössze 54.800 Ft-ba kerül, a többi készülékünkhöz hasonlóan 3 év garanciával. Sőt, most 12 havi kamatmentes részletre 50% előleg­gel is elvihetők a készülékek, mindössze 19.900 ill. 27.400 Ft-ért. Ingyenes rendszerbelépés! Mindezen felül a Westel most még a 25.000 Ft-os rendszerbelépési díjat is elengedi. A 0660-as telefonok a legkedvezőbb mobil perc­díjakkal, az ország egész területén használhatók. Bárhol jár, bármennyit telefonál. Jelenlegi előfizetőinknek az alábbi kedvezményt kínáljuk: 15W-os készülékkel rendelkező ügy­feleink, akik legalább 2 éve előfizetőink, külön­leges díjcsomagot választhatnak, mellyel akár 20%-os megtakarítás is elérhető. Érdeklődjön ügyfélszolgálatunknál ! Kamatmentes hitel! oo®e Társ a társalgásban További információért hívja a vezetékes telefonról ingyen hívható 06 80 450-450 es telefonszámot, http://www.westel.hu WESTEL IRODÁK: PÉCS, 7621 RÁKÓCZI U. 19.. TEL : 106 72) 225-111, RÁDIÓTELEFON: (06 601 327-900 • BALAT0NVILÁG0S, M7-ES II ! I ! S I ENYINGI ELÁGAZÁS. TEL : (06 88) 380-644. RÁDIÓTELEFON: (06 60) 327-100. KÉRÉSÉRE ÜZtETKÖTÓNK FELKERESI ÖNT: KUNICS GÁBOR (Hilf W/f í f i ! I TE.: (06 601327-930 • RÉTHY ISTVÁN TEL: (06 80) 327-920 - SZAKÁLOS GYÖRGY, TEL: (06 601427-927 WESTEL FORGALMAZÓK: SZEKSZÁRD, TEIKOMP KFT, 7100 WESSELÉNYI U. 15, TEL: (06 74) 416-564. RÁDIÓTELEFON: 106 60) 327-260 • DOMBÓVÁR, ARIEL 2000 KFT, 7200 DOMBÓ PÁL U. 7, TEL: 106 74) 466-249. RÁDIÓTELEFON: (06 601363-963 ({((minin I mSTEL

Next

/
Thumbnails
Contents