Tolnai Népújság, 1997. június (8. évfolyam, 126-150. szám)

1997-06-02 / 126. szám

1997. június 2., hétfő Megyei Körkép 3. oldal Vajnai Attila vitára hívja dr. Jánosi Györgyöt Sajtótájékoztató löncshússal A szekszárdi Illyés Gyula Pe­dagógiai Főiskola kollégiu­mában tartott aktívaértekez­letet szombaton a Munkás­párt Tolna Megyei Szerve­zete. Vajnai Attila országos alelnök asztalán mindeköz­ben egy doboz löncshús volt látható, ami komoly szerep­hez jutott a szünetben tartott saj tótáj ékoztatón. A Munkáspárt képes baloldali alternatívát nyújtani a választók számára - hangsúlyozta Vajnai Attila, aki azt is elmondta, hogy a párt június közepére mind­egyik választókerületben ren­delkezni fog jelöltekkel. A nagypolitikai kérdések után a helyi ügyekről, konkrétan a Szekszárdi Húsipari Rt.-ról esett szó. Joggal kapott nagy nyilvánosságot egy fővárosi ét­terem egymillió forintos szám­lája, de talán a Húsipari Rt. bi­zonytalan sorsú munkavállalói is érdemelnek akkora figyel­met, mint a kárvallott dán tu­rista - hangzott Vajnai Attila összehasonlítása. Az SZHV Rt.- a Munkáspárt alelnöke szerint- azt jelképezi, hogy mi lesz akkor, ha a külföldi tőke megfe­lelő garanciák és ellenőrzés nélkül vásárol magának tulaj­dont. Éppen ezért a Munkáspárt kormányzati beavatkozást sür­get, megvizsgálandó a min­denki előtt ismeretlen privati­zációs szerződést. Ugyanakkor Vajnai Attila bejelentette: nyil­vános vitára hívja ki a körzet országgyűlési képviselőjét, dr. Jánosi Györgyöt, tisztázandó azt, hogy a honatya eddig mit tett és mit tehet a kérdés meg­oldása érdekében. A vita idő­pontjának a Munkáspárt június 13-át, pénteket javasolja, de ha dr. Jánosi Györgynek ekkor ép­pen elfoglaltsága van, más idő­pont is szóba jöhet. A szekszárdi löncshúst pedig a Munkáspárt az ÁNTSZ és az Állategészségügyi Állomás il­letékeseivel kívánja megvizs­gáltatni. -szjá­Vadvirágok könnyei Kurdon Bognár Papp Irén a Baranya megyei Nagyhajmáson szüle­tett és gyermekeskedett, ám most már kurdinak vallja magát. Nem véletlen, hiszen évek óta otthonának tudhatja a települést. Nem meglepő hát, hogy Bognár Papp Irén Sírnak a vadvirágok című verses kötetének bemutató­jára Kurdon került sor szombaton. Az ünnepélyes könyvbemu­tatón a szerző családja, barátai, vers szerető kurdiak voltak je­len, s igazán ünnepivé az tette a könyvbemutatót, hogy a jelen lévők tiszta szívvel együtt örül­tek az elsőkötetes költővel. Az ünnepeltnek átnyújtott ajándékok voltak a Vadvirág kórus asszonyainak dalai, az ál­taluk előadott versek, mint ahogy ajándékként fogadhatta a kurdi iskolások dalcsokrát, Bognár Papp Franciska és Eöri Szabó Dóra szavalatait is. Az őt köszöntő Törő Ilona és a kötet lektora, Csontos Sándor - a szerző gimnáziumi tanára - egyaránt azt hangsúlyozták kö­szöntőjükben, hogy emberi, érthető versek gyűjteménye a kötet. A könyvpremieren Bog­nár Papp Irént saját verssel is köszöntő Csontos Sándor a kö­tet recenziójában a következő­ket írja: Amikor Önök olvassák e verseket, érezzék a kirándulá­sok csendjét, a források tiszta vizét, a tisztások színeit és illa­tát, amikor súlytalanabbá vál­nak a gondok, a bánatok. A versek, elbeszélések való­ban ezt sugallják, hiszen a vad­virágok sírása nem a gyászé, hanem az élet szeretetéből fa­kadó tiszta könnyek forrása, ni A nyarat köszöntötték Színes program Nagydorogon Sokan voltak kíváncsiak a Nagydorogon rendezett „Nyár­köszöntő” programjaira. Az is­kola mögötti terület volt a szín­tere a népünnepélynek, melyre kicsik és nagyok egyaránt ellá­togattak. A délelőtti programban családi vetélkedők és tejtermék­bemutatók zajlottak. A színpa­don folyamatosan ment a műsor, a gyerekek és a felnőttek egy­aránt találhattak maguknak tet­sző programot. Csak ízelítőként: Kovács Ferenc festőművész ké­peinek kiállításán vehettek részt az érdeklődők, a Fabula Báb­színház, Görbe Nóra, valamint a GJU ifjúsági tánccsoportjának előadását élvezhették. Délután Peremartoni Krisztina műsora, divatbemutatók, a Paksi Fúvó­sok koncertje hívogatta szín- padközelbe a tisztelt nagyérde­műt. Sokan vártak az est fény­pontjára, „Kató néni” - azaz Ihos József műsorára, majd a ki­lenckor kezdődő Kovács Kati koncertre. Az egész napos prog­ram tűzijátékkal és bállal zárult. ge­Hatodik X-típusú találkozások Gyémántballagók Jobb későn, mint soha. Az 1937-ben végzett faddi elemi iskolások szombaton elbal- lagásuk óta első alkalommal adtak egymásnak randevút, a helyi emeletes iskola épüle­tében. A 60 év előtti mintegy 40 vég­zős lány és 22 fiú közül - egy mai kisdiák szemével nézve - tizenhat néni és hét bácsi tu­dott eljönni a találkozóra. So­kan közülük az elemi befeje­zése óta nem találkoztak egy­kori társaikkal, így a mostani összejövetelen nem volt ritka a meghatóan kedves találga­tás: na, kitalálod, ki vagyok? Az egykori tanítók közül már senkit nem tudtak köszön­teni a „gyémántballagók”, akiket viszont a mostani faddi tantestület nevében Molnár Józsefné igazgatóhelyettes üdvözölt. Az iskolától való búcsú óta eltelt „hat X” kit jobban, kit kevésbé, de valamennyire mindenkit megviselt, még a 60 évvel ezelőtt vadonatújnak számító épületet is. Az akkori élmények azonban nem múl­tak el nyomtalanul: az alma matert ennyi idő távlatából is mindenki felismerte. -s­Bemutatkozott a táncművészeti tagozat Pakson Sok kicsiny balettcipő Sokan gyűltek össze tegnap délelőtt a Paksi Zeneiskolában. Szülők, nagyszülők és hozzá­tartozók. Nyílt balettvizsgát tartottak a zeneiskola keretein belül működő táncművészeti tagozat növendékeinek részéte­lével, melyet a hozzátartozók is megtekinthettek. A hét-, nyolc- és kilencéves balerinák az év végi vizsgán bemutatták, mit is tanultak az elmúlt esztendő alatt. A balett három éve indult Pakson, Wünsch László kore­ográfus és Tomcsányi Éva ba­lettmester foglalkozik a gyere­kekkel. Mindketten úgy tartják: a balett elősegíti az egészséges, arányos fizikai fejlődést, a harmonikus, szép mozgás kia­lakulását. A táncot tanuló gye­rekek figyelme más művésze­tek felé is megnyílik. Vallják, hogy minden mozgásoktatás legjobb alapja a balett. Ebből építkezik minden mozgásmű­vészeti ág. Bár a tagozatra fel­vett gyerekek nem táncmű­vész-pályára készülnek, a kiüt­köző tehetségek számára így nyitottabb az út a közép- vagy felsőfokú táncművészeti isko­lák felé. A balettos kicsinyek klasszikus balettot, gimnaszti­kát, művészi mozgást, néptán­cot tanulnak. A tegnapi bemu­tatón bizonyára sok szülő, nagyszülő szíve szorult el az örömtől, amikor láthatta forgo­lódni az apróságokat a kicsiny balett cipőkben. -ge­FOTÓ: BAKÓ JENŐ ________Hírek________ Ö nkéntes véradás Dombóváron A Vöröskereszt szervezésében holnap reggel nyolc órától dél­után kettőig önkéntes véradást tartanak a dombóvári kórház véradó állomásán, ahová szere­tettel várják az önkéntes vér­adókat. Polgármesteri fogadóóra Tóth Attila, Dombóvár város polgármestere fogadóóráit ma délután 14-16 óráig tartja a Vá­rosházán, ahová tisztelettel várja a dombóvári polgárokat. Súlyosan sérült a motoros A dombóvári rendőrkapitány­ság ügyeletesének tájékoztatása szerint május 31-én, vagyis szombaton délután 14.10-kor Dombóvár belterületén egy Seat Toledo típusú személy- gépkocsi és egy segédmotorke­rékpár összeütközött. A moto­ros nyolc napon túl gyógyuló, súlyos sérülést szenvedett. Az anyagi kár 80 ezer forintra te­hető. Országos tűzoltó konferencia Az Országos Tűzoltó Szövet­ség a hétvégén Hajdúszobosz­lón rendezett konferenciát. A rendezvényen részt vett a tolnai önkéntes tűzoltó egyesület kül­döttsége is. A szimpóziumon megalakították az önkéntes tűzoltó tagozatot, amelynek al- elnökévé Újvári Józsefet, a tol­nai lánglovagok parancsnokát választották. Májusi szabadulás Tévesen írtuk május 31-i szá­munkban, hogy a Tamási Vá­rosi Bíróság a tamási G. T.-t jú­nius 30-val szabadlábra he­lyezi. A szabadlábra-helyezés má­jus 30-án megtörtént. Helyi képviselők pálfai találkozója Paks, Dunaföldvár és a környék 11 kistelepülésének önkor­mányzati képviselői és hivatali dolgozói találkoztak Pálfán, a hagyományos szakmai, kulturá­lis és sportnapon. A szakmai program előadói között volt Móré László, a Belügyminisz­térium osztályvezető-helyet­tese, aki az állami támogatások pályázati feltételeiről tartott tá­jékoztatót, valamint Sződi Imre a körzet országgyűlési képvise­lője, aki a térség konkrét lehe­tőségeiről szólt.

Next

/
Thumbnails
Contents