Tolnai Népújság, 1997. május (8. évfolyam, 101-125. szám)

1997-05-02 / 101. szám

OROKBEFOGADAS: MA IS NEHEZ (3. oldal.) BÁTASZÉK, BONYHÁD, DOMBÓVÁR, DUNAFÖLDVÁR, PAKS, SIMONTORNYA, SZEKSZÁRD, TAMÁSI, TOLNA ÉS KÖRZETÜK NAPILAPJA 1997. MÁJUS 2. PENTEK ARA: 32 FORINT VIII. ÉVFOLYAM, 101. SZÁM ■■■■■■■■■ SUZUKI Kft. Palánk! u. 1. Telefon: 74/315-611. Röviden Keresztes Antalné cikói szé­kely népművész szőtteseiből nyílik kiállítás Pakson, a műve­lődési központ könyvtárgalériá­ján május 5-én, hétfőn 16 óra­kor. A tárlatot Fábián Gergely a bonyhádi Székely Szövetség elnöke nyitja meg. Hobbibörze. Pakson a műve­lődési központban május 3-án 14 és 17 óra között ismét meg­rendezik a bélyeg, szalvéta, érem, telefonkártya gyűjtők szokásos hó eleji csere napját. Ugyancsak szombaton, 15 órá­tól a gyermekek ajándékokat készíthetnek anyák napjára bőrből, a Magam készítem so­rozat keretében. Kimnowak-SUló: Ég és Föld című rockmusicaljét adja elő a Veszprémi Petőfi Színház tár­sulata május 6-án este 7 órától Bonyhádon, a művelődési köz­pontban. Az előadást Silló Sán­dor rendezte, a koreográfus Novák Péter, közreműködik a Kimnowak együttes. A Méhek és Méhészek Nap­jának május 3-án, szombaton ad otthont az úzdi kulcsosház. A volt Fördős-kúriában 10 óra­kor avatják fel a méhek kopja­fáját és a méhészek védőszent­jének, Szent Ambrusnak a szobrát. Az alkotásokat dr. Nagy József és Beréti István, a fafaragás mesterei készítették. A méz- és mézsütemény kós­toló után 12 órától a néprajzi te­remben mézzel és a méhekkel kapcsolatos előadásokat hall­gathatnak meg az érdeklődők. A rossz idő ellenére megyeszerte megtartották a május elsejére meghirdetett prog­ramokat. Lapunk 4. oldalán olvashatnak rövid összeállítást a különböző településeken lezaj­lott eseményekről. Itt látható felvételünk a szekszárdi városi sportcsarnok mellett megtar­tott majálison készült. fotó: gottvald károly A felek egymást vádolják a megegyezés elmaradása miatt Hétfőn folytatódik a sztrájk Kedden este még úgy látszott, hogy a hónapok óta tartó bi­zonytalanság és az ebből adódó feszültség után végre megszü­letik a bérmegállapodás a Szekszárdi Húsipari Rt. dolgozói és a munkáltató, a Metraco Rt. között. A csaknem éjszakába nyúló tárgyalások azonban eredménytelenül értek véget. Szerdán reggel hat órakor kel­lett volna munkába állnia a dél­előtti műszaknak, a dolgozók azonban nem a gépsorok mel­lett, hanem a húsipari vállalat előtérében várakoztak. Nem lehetett tudni ugyanis, hogy szerdán folytatódnak-e a tár­gyalások (és ha igen, akkor mi­kor) a szakszervezeti, illetve a munkáltatói képviselők között. Megkérdeztük az érintetteket, hogyan látják a pillanatnyi helyzetüket és mire számítanak az elkövetkező napokban. Dr. Gulyás Kálmánt, a munkaügyi közvetítő és döntőbírósági szolgálat igazgatóját a Munka­ügyi Minisztérium bízta meg azzal, hogy közvetítsen a két fél között és segítsen a tárgya­lásokban. — Ön hogyan látja, mint kívülálló a szekszárdi helyze­tet, vagyis kinek van igaza? — Á tárgyalások tartalmá­ról nem mondhatok részleteket, A sztrájkolok egy csoportja mert erre titoktartás kötelez. Én úgy tapasztaltam, hogy a szán­dék mindkét félben megvan arra, hogy végre rendeződjék ez a helyzet. Mindkét fél elfo­gadta a 18 százalékos béreme­lést és ez lényeges előrelépést jelentett, ennek ellenére mégis elmaradt a megállapodás. (Folytatás a 3. oldalon.) FOTÓ: GK Szerződést kötöttek a falvak az atomerőművel Aláírták a „TETT-esek” Együttműködési megállapo­dást írt alá hat település és a Paksi Atomerőmű Részvény- társaság a kis- és közepes ak­tivitású radioaktív hulladék- tároló továbbkutatási munká­ival kapcsolatos tájékoztatási tevékenységről. Bátaapáti, Bátaszék, Cikó, Fé­ked, Mórágy és Mőcsény pol­gármesterei szerdán délután a bátaapáti polgármesteri hivatal­ban írták alá az együttműködés­ről szóló okmányokat. Egy megbízási szerződést is aláírtak, melynek értelmében a hatok ál­tal megalakított Társadalmi El­lenőrző és Tájékoztató Társulás (TETT) ebben az évben 2,7 mil­lió forintot kap az erőműtől. A szerződések tartalmazzák az egyes településeknek jutta­tandó összegeket is. így az Idén Bátaapáti 10, Bátaszék 4,8, Mó­rágy 3, Cikó, Mőcsény és Feked pedig másfél-másfél millió fo­rintot kap. Amennyiben a kuta­tások eredményeként Üvegh­után épül meg a tároló, úgy a te­lepülések összesen mintegy félmilliárd forinthoz jutnak az elkövetkező öt esztendőben. Az aláíró polgármesterek ugyanak­kor hangsúlyozták: a szerződés megkötésével nem adták el a te­lepülésüket. Kiemelték, hogy a megálla­podásban hangot adtak kételye­iknek, egyben fenntartották ma­guknak a jogot arra, hogy amennyiben nem kapnak meg­nyugtató választ az (Folytatás az 5. oldalon) Nemzetiségi nap, svábbál Tamásiban Bemutatkozott a Grundschule A német nemzetiségi oktatást is végző tamási 2. számú Általá­nos Iskola_ (Grundschule) mint­egy százhúsz, a nemzetiségi ok­tatásban résztvevő tanulója tar­tott kulturális bemutatót április 30-án, szerdán a tamási műve­lődési házban. A rendezvény­nek három éves hagyománya van a városban: a tanulmányaik során a német nyelv mellett nemzetiségi hagyományokkal is ismerkedő tanulók előbb a Karácsonyhoz, majd a Húsvét- hoz, ezúttal pedig a tavaszkö­szöntéshez kapcsolódva adtak kulturális műsort, melynek ke­retében rövid drámajátékokat, nemzetiségi népdalokat, nép­táncot vittek színpadra a gyer­mekelőadók. Az iskola tavaly szeptemberben újjáalakult nemzetiségi tánccsoportja a Ba­ranyai hangulatok című kore­ográfiával örvendeztette meg a szintén túlnyomórészt iskolás közönséget. (A szülőknek má­jus végére terveznek egy újabb bemutatkozást.) A nemzetiségi nap - ha nem is a pári németség hagyományait elevenítette fel -, programjában pári szokások is megjelentek: az iskola terüle­tén felállított májusfa a pári sváb tradíciókat idézte fel. (tf) Tanulmányi verseny Szekszárdon Szekszárdon, a Gyermekek Háza tanulmányi versenyt hir­detett magyar, környezetisme­ret, matematika, német tantár­gyakból a város és városkör­nyék általános iskoláinak 4. osztályosai számára. A május 6-7-én sorra kerülő versenyre több mint húsz iskola jelentke­zett. A mostani megméretést egy iskolai forduló előzte meg, a szekszárdi versenyre már az előzetes megméretést követően kerülnek a gyerekek. A magyar és környezetisme­ret tanulmányi versenyre május 6- án, kedden, míg a matema­tika és német versenyre május 7- én, szerdán, mindkét napon reggel 8 órától kerül sor. Háromnapos Bukovina Fesztivál kezdődött tegnap Bonyhádon. A rendezők ked­vét nem szegte, hogy a rossz idő miatt elmaradt az utcai menettánc, a művelődési központban megtartott Perdül a szoknya című bemutató kárpótolta a megjelenteket. Gottvald Károly felvé­telén az ukrajnai csemovici területről érkezett Cseremsina együttes. (Folytatás az 5. oldalon) Testületi ülés Dombóváron A gáz rendben, a konyha nem Dombóvár önkormányzati képviselő-testülete e héten kétna­pos ülésszakán két tucatnyi napirendi pont kapcsán hozott döntést. A városatyák egyebek mellett az önkormányzati in­tézmények vezetékes gázfűtésre történő átalakításáról is tár­gyaltak. Ezt a témát egyébként már az elmúlt hónapban tartott képvi­selő-testületi ülésen is tárgyal­ták a képviselők, s akkor szüle­tett döntés arról, hogy mely in­tézmények fűtését alakítja át első lépcsőben - tehát még eb­ben az évben - az önkormány­zat. A kivitelezésre meghívásos pályázatot hirdettek, s erre két ajánlat érkezett. Az ajánlatte­vők közül - mondta Vida János a bíráló bizottság tagja - a bi­zottság a Prometheus Rt-t, s annak is 2/a jelű ajánlatát java­solta a versenytárgyalás győz­tesének. Mint elhangzott, az ajánlat - amely tartalmazza a hálózatfej­lesztési hozzájárulást is - sze­rint a bemházást követő tíz év­ben - 15%-os évi inflációval számolva - a város közel 180 millió forintot takaríthat meg a fűtéskorszerűsítéssel. A témában sem kérdés, sem hozzászólás nem hangzott el, majd a bizottság javaslata sze­rint a testület tagjai elfogadták a versenytárgyalás győztesének a Prometheus Rt-t. Nem jutottak azonban dűlőre a Molnár György Általános Is­kola melegítő konyhájának és éttermének kivitelezési munká­ira kiírt pályázat elbírálásával. Ennek oka egyszerűen a pénzhiány volt, hiszen a mű­szaki tartalom szempontjából szinte azonos értékű négy pá­lyázatban meghatározott kivite­lezési költségek meghaladták az önkormányzat erre a célra szánt forrásának nagyságát. A testület tehát érvénytelenné nyilvánította a pályázatot. Minden bizonnyal - a feladat sürgőssége miatt - a testület a Molnár György Általános Is­kola melegítő konyhájának té­májára májusi ülésén is vissza­tér.- nagy -

Next

/
Thumbnails
Contents