Tolnai Népújság, 1996. szeptember (7. évfolyam, 204-228. szám)

1996-09-02 / 204. szám

'j\ jvn'\ TŰZOLTÁS REGEN ES MA (4. oldal.) BÁTASZÉK, BONYHÁD, DOMBÓVÁR, DUNAFÖLDVÁR, PAKS, SIMONTORN Y A, SZEKSZÁRD, TAMÁSI, TOLNA ÉS KÖRZETÜK NAPILAPJA 1996. SZEPTEMBER 2. HÉTFŐ ÁRA: 27 FORINT VII. ÉVFOLYAM, 204. SZÁM a Tolnai Népújságba. Hívja a 416-211 telefonszámot! Fél millecentenárium • • Ünnep Medinán, díszvendéggel A zászlóra Keleti György is szalagot kötött Röviden Kézdivásárhelyi gyerme­keket látott vendégül az Út­törőszövetség paksi szerve­zete egy héten keresztül Ba- latonszabadi-Sóstón. Az erdélyi város Turóczi Mó­zes Általános Iskolájának 43 kisdiákja és három peda­gógusa a paksi Móra Ferenc Általános Iskola tíz tanuló­jával együtt nyaralt a ma­gyar tenger partján. Márton Áron gyulafehér­vári püspök száz éve szüle­tett. Nemcsak az erdélyi magyarságért emelt szót - amiért hosszú börtön, majd házi őrizet volt az osztályré­sze -, hanem a zsidóság de­portálása ellen is. Tegnap reggel ünnepi misén tiszte­legtek emléke előtt a ké- tyiek. Az emlékmisét - a kápolnából az idén kibőví­tett, felújított templomban - az újmisés, Gyergyómitró- ról áttelepült Balázs Zoltán celebrálta, Hopp Ferenc he­lyi plébános társaságában. A kétyi székely közösségnek a jelenlegi gyulafehérvári püspök ajándékozott fény­képet neves elődjéről, amit a templomban helyzetek el és . áldottak meg. Csibi Imréné, aki önmagát a gyülekezet mindenesének nevezte, el­mondta azt is, hogy a Már­ton Áron Társaság már ösz- szegyűjtötte a püspökről az anyagot, amelyet szentté avatása érdekében felter-- jesztenek a Vatikánba. Verekedésben tört a karja egy grábóci fiatalembernek. A bonyhádi kórházba került férfi apjával és testvérével keveredett vitába. Megrongáltak egy sírt Bonyhádon, a katolikus te­metőben. A kár mintegy tíz­ezer forint. A német nemzetiségi kul­túra ápolásáról esik szó a Bonyhádi Német Nemzeti­ségi Önkormányzat szep­tember 4-i ülésén. A tanács­kozás 16 órakor kezdődik a német önkormányzat irodá­jában, a perczel utca 13-ban. Látványos és tartalmas prog­ramot szerveztek Medinán vasárnap abból az alkalom­ból, hogy a község idén ün­nepli létezésének „fél mille- centenáriumát”. Az ünnepsé­gen jelen volt Keleti György honvédelmi miniszter is. A „látványt” elsősorban a délelőtti zászlóátadási ceremó­nia, a délután megnyitott hely- történeti kiállítás tárgyai, a Me­dinai Ifjúsági Klub táncosainak bemutatója képviselte. Az ün­nep szónokai jó „formában” já­rultak hozzá a tartalomhoz. Mintegy, 33 ezer diák kezdi meg tanulmányait a megye is­koláiban. Közülük 20 ezren ál­talános iskolákban, mintegy 13 ezren pedig közép fokon foly­tatják tanulmányaikat. Hozzá­juk számítható az mintegy 1200 felnőtt aki középfokú tanulmá­nyokat folytat. Áz általános is­kolák száma nagyjából azonos A község 550 éves születés­napja alkalmából Medina és a környező települések - Kölesd, Szedres, Zomba - önkormány­zatai alakulatzászlót adomá­nyoztak a medinai rádiótechni­kai alakulatnak (másodikként az adott katonai régióban). Konrád László, Medina pol­gármestere az ajándékozást a laktanya és a környék falvainak évek óta tartó példamutató, emberi kapcsolatával indo­kolta. A polgármester kifejezte reményét, hogy ez a lobogó soha nem kerül csatába, hogy a béke szimbólumaként őrzik a településekével, vagyis több, mint száz, 27 középfokú tanin­tézet van a megyében, közöttük nyolcnak a fenntartója a me­gyei önkormányzat. A Gyönki Magyar Lajos Gimnáziumban rendezte meg a Tolna Megye Közgyűlése a megyei tanévnyitó ünnepséget. Vidám indulóval hangjaira hoz­majd az alakulatnál. Ugyanezt kívánta Csáki Bertalan őrnagy, a laktanya parancsnoka is, aki köszönetét mondott a „felemelő gesztusért” és hangoztatta azt a meggyőződését, hogy a zászló növeli a medinai katonák elkö­telezettségét a haza védelme iránt. Keleti György, honvédelmi miniszter a zászló-adományo­zást különösen nagy elismerés­nek nevezte. Elmondta, hogy katonai körökben ismert Me­dina neve, s a medinai alakulat munkájára büszkék lehetünk. (Folytatás a 3. oldalon.) ták be az iskola zászlaját, majd a Himnuszt követően a megje­lent vendégeket Garai László, az iskola megbízott igazgatója köszöntötte. A megyei közgyűlés a tan­évnyitóra meghívta megyénk valamennyi iskolájának igazga­tóját, s akik nem a saját rendez­vényükön voltak elfoglaltak, meg is jelentek a megyei ün­nepségen. (Folytatás a 3. oldalon.) Harmincháromezer diáknak becsöngettek Tanévnyitók Tolna megyében A hét végén Tolna megye településein, iskoláiban is megnyitot­ták, ünnepélyes keretek között az 1996/97-es tanévet. Szedresi ünnep - az esőben Ezeregyszáz év, 1100 másodpercben A frissen elkészült térbur­kolatú Bezerédj téren emlé­keztek meg a szedresiek szombat délelőtt a millecen- tenáriumról és Bezerédj István, Szedres megalapí­tója születésének 200. év­fordulójáról. Közben szo­morúan szitált az eső. Dr. Jánosi György ország- gyűlési képviselő, az ünnepi szónok „Bezerédj-vel” kezdte mondandóját, a felemelkedés legbiztosabb zálogának - a községalapítóhoz hasonlóan - az emberi erőforrásokat ne­vezve. A honatya a honfogla­lás 1100. évfordulójának ak­tuális üzenetei között a szom­széd államokkal való megbé­kélés, a - Szent István-i fel­ismeréssel összhangban - az európai közösséghez való csatlakozás, valamint az egészséges nemzeti öntudat fontosságát emelte ki. A 200 éve született Beze- rédj-t kora egyik fáklyájának nevezte, olyan politikusnak, aki konkrét tettekkel igazolta szavait. Végül arra figyelmez­tetett, hogy a nemzet a jelen­legi nehézségeken csak együttműködéssel, összefo­gással juthat túl. Jánosi György szavai után a helyi iskolások adtak frap­páns történelmi áttekintést az 1100 évről - kb. 1100 másod­percben. (A szereplőket külön elismerés illeti azért, hogy az elszántan ereszkedő eső elle­nére végig „ingujjban” szere­peltek.) Az ünnepi ebédre hivatalo­sak voltak az ünnepség ven­dégei is, Jánosi Györgyön kí­vül Márton Dénes nagypré­post, a Pécsi Egyházmegye Dr. Jánosi György képviselője, dr. Bősz Endréné dr. Wéber Aranka, a Tolna Megyei Közigazgatási Hiva­tal vezetője, Bátorfi György r. ezredes, a Tolna Megyei Rendőr Főkapitányság helyet­tes vezetője, Várallyay Dezső alezredes, a Tolna Megyei Hadkiegészítő Parancsnokság parancsnoka, Tengelic, Tevel és Zomba polgármesterei, va­lamint a szekszárdi Bezerédj szakközépiskola képviselői. Délután kiállítás nyílt sár­közi iparművészek munkáiból a helyi házasságkötő terem­ben. Ézt a tárlatot e hét vasár­napig, naponta 8-tól délután 4-ig lehet megnézni. A szedresi focicsapat szombat délután Kisdoroggal mérkőzött. A vendégek nem voltak tekintettel a szedresi ünnepre, 4:1-re győzték le a hazaiakat. Este a művelődési házban bállal vigasztalódha­tott a lakosság. -s­Bonyhádi autófeltörők Bonyhádon a Mónus Illés ut­cában az eddig ismeretlen el­követő egy Volkswagen Jetta típusú autó pillangó ablakát betörte, és egyebek között a kocsiban lévő rádiómagnót magával vitte. A kár közel százezer forint. A másik két autót a köztemető közelében feszítették fel. Izményi köszönet a segítőknek — Mai világunk nem arról híres, hogy segítenénk egymás­nak. Ezért is értékelhető nagyra az a támogatás, amelyet a vi­har után kaptak a bajbajutott izményiek - mondotta Nyitrai Menyhért iskolaigazgató a segítők tiszteletére rendezett ün­nepségen péntek este. Bizonyára olvasóink közül is többen emlékeznek azokra a megdöbbentő képekre, ame­lyek a júliusi tomádószerű vi­har után Izményben készültek. Arról is hírt adtunk már la­punkban, hogy a leomlott tető­ket azóta újraépítették, az élet visszatért a normális kerékvá­gásba, Pénteken este egy baráti beszélgetésre az iskolába hív­ták azokat, akik önzetlenül se­gítettek a bajbajutottakon. Jóté­konysági bált is tartottak, melynek bevételét szintén a ká­rosultaknak juttatják. A vendégeket Szánya Zoltán polgármester köszöntötte, majd Nyitrai Menyhért, a helyi iskola igazgatója vette számba, ki mindenki segített a falunak a helyreállításban. Emlékeztetett rá, hogy az iskolát már április­ban is sújtotta természeti csa­pás, s három hónap múlva is­mét. A nagymányoki Mayer-Ba- logh Kft-nek és a kisdorogi Me- tálbaunak köszönhetően hama­rosan kijavították a hibákat. A falunak nyújtott segítsé­gért az igazgató köszönetét mondott dr. Solymosi József képviselőnek, a Bramac-nak, a MATÁV Rt-nek, a Borsodi Sör­gyárnak, Török József ácsmes­ternek, a Caminus Tüzeléstech­nikai Kft-nek, a Stollszer Kft- nek és nem utolsó sorban azok­nak a médiumoknak, amelyek tájékoztatták a megye és az or­szág közvéleményét a falut ért csapásról. A jótékonysági kon­certen a Ticket együttes zenélt. Olvasóink bizonyára emlé­keznek Sebestyén- Tibornéra, arra a fiatalasszonyra, aki erő­sen várandós kismamaként, egyedül élte át, hogy a vihar a szó szoros értelmében levitte a feje fölül a tetőt. Nos, a család­ban már nemcsak annak örül­hetnek, hogy ismét ép a tető, hanem annak is, hogy Sebes­tyénné csütörtökön egy egész­séges leánygyermeknek adott életet. Hangyái Jubiláló vizslások A Magyar Ebtenyésztők Or­szágos Szövetségének Német Vizsla Klubja megalakulásá­nak 20. évfordulója alkalmából az elmúlt hétvégén CAC kiállí­tást és tenyészszemlét, vala­mint a klub történetében elő­ször CACIT mezei-vízi ver­senyt rendezett Domboriban. Sok szép kutyát láthattak az ér­deklődők. Áz ünnepi esten Bősz József, a klub örökös tisz­teletbeli elnöke visszaemléke­zése után köszöntötte a jubilá- lókat Gideon Freiherr von Redwitz, a Drótszőrű Német Vizsla Világszövetség elnöke. (A kétnapos versenyre Csaholó rovatunkban még visszaté­rünk.) G. K.

Next

/
Thumbnails
Contents