Tolnai Népújság, 1996. szeptember (7. évfolyam, 204-228. szám)

1996-09-02 / 204. szám

2. oldal Világtükör Hazai Tükör 1996. szeptember 2., hétfő Romániában terjed az agy­hártyagyulladás-járvány. A fer­tőző betegek kezelésére szako­sodott két bukaresti kórházba 36 beteget utaltak be a hét vé­gén. A megbetegedések száma meghaladja a 250-et. Már másodszor javasolt egy héten belül feltételek nélküli párbeszédet és választási együttműködést a Vajdasági Magyar Szövetség elnöke a Vajdasági Magyarok Demokra­tikus Közösségének. Utóbbi csak azzal hajlandó együttmű­ködni, aki elfogadja a párt au­tonómiatervezetét, vagy azzal egyenértékű javaslatot juttat el a szerbiai parlamenthez. Szlovákia nem tekinti stra­tégiai partnerének Ukrajnát, és ezért kizárta az. 1997-es kato­nai-technikai együttműködési programból. Pozsony állítólag azért döntött így, mert Kijev egyetlen pontját sem teljesítette az áprilisban aláírt gazdasági megállapodásnak. Elhagyták Groznijt mind az orosz, mind pedig a csecsen egységek. A szövetségi erők a békemegállapodás értelmében több mint 5000 katonát vontak- ki a csecsen fővárosból, ahon­nan további csaknem 400 sza- kadár harcos is távozott. * Nem várható nem. Az ellen­zék által kezdeményezett rend­kívüli ülés nagy valószínűség szerint nem változtatja meg a kormány véleményét a ma­gyar-román alapszerződéssel kapcsolatosan. Ezt Gál Zoltán, az Országgyűlés elnöke jelen­tette ki a hétvégén. Marad a hivatal. Cáfolja a Határon Túli Magyarok Hiva­tala azokat a híreket, amelyek szerint rövidesen átszervezik, esetleg megszüntetik a szerve­zetet. Úgy ítélik meg, hogy bármilyen átszervezés politikai szempontból hátrányos lenne nemcsak a határon túli magya­rok, hanem a hazai kisebbségek számára is. A kormány egyéb­ként már jóváhagyta, hogy az intézmény jövőre az ideinél több pénzből gazdálkodjék. Kolbászcsúcs. Guinness-re- kord született tegnap Keszthe­lyen, a Georgikon Majormú­zeum udvarán. Az Egyed-napi vigasságok keretében a Zalahús Rt. nyolctagú gárdája két és fél óra alatt készítette el a világ leghosszabb, 201,2 méteres, 180 kilós kolbászát. Jackson-party. A világsztár közelgő budapesti fellépése előtt Michael Jackson-partyt rendeznek szeptember 7-én, szombaton a budapesti Petőfi Csarnokban, ahol megválaszt­ják a szupersztár legjobb ma­gyar hasonmását is. Parlamenti választások Libanonban. Az öt egymást követő vasárnapon rende­zendő voksoláson ezúttal a fővárosiak járultak az urnákhoz. Rafik al-Hariri kormányfő (ké­pünkön balra) először jelöltette magát parlamenti képviselői mandátumra, fotó: feb/reuter Pályaavató lovasnap volt Kurdon Mondhatnánk, hogy a szombaton megrendezett kurdi lovas­nap, amolyan bevált forgatókönyv szerint zajlott. Ez nem is volna tévedés. Ám az ebből a kijelentésből levonható követ­keztetés nem biztos, hogy helyes, ugyanis a kurdi lovasnap - forgatókönyv ide vagy oda - azért egészen más volt, mint a környék más településein lezajlott hasonló rendezvények. Más volt, már csak azért is, mert néhány IFOR katona, a magyarul igen jól beszélő, szintén mundéros vezetőjével mélyítette a fogathajtó pálya környékén az amerikai-ma­gyar barátságot. Azonban a kurdi lovasnapot nem ez tette igazán mássá, ha­nem az, hogy a tavaly még a helyi focipályán lezajlott ren­dezvényt idén átvihették a szervezők az önkormányzat tulajdonába került, s kifejezet­ten e célra kialakított új pá­lyára. A pálya kialakításán közhasznú munkások fáradoz­tak, s helyi felajánlásoknak köszönhetően szépíthették. Mint azt Cser István, a telepü­lés polgármestere elmondta, becslés szerint kb. félmillió forint a pálya értéke, amibe az is beletartozik, hogy a vizes­árok, a dobogó, és a gémeskút is a helyén marad, biztos aka­dályként szerepel majd a kö­vetkező fogathajtó versenye­ken is. Kurd életében egyéb­ként a lovasnap az év legkie­melkedőbb eseménye. A szép és nehéz pályán lebonyolított szombati verseny bevételét a kurdi lovassport fejlesztésére fordítják, így jövőre már nem kell a helyi vállalkozóknál ka- lapozni a verseny lebonyolítá­sához szükséges összegért. S, hogy milyen volt a lo­vasnap? Látványos, izgalmas, pergő. Lovasbemutatóval, két fordulós kettesfogathajtó ver­sennyel, pompás bevonulás­sal, nagy számú indulóval, spediter hajtással, birka- és vadpörkölttel, kirakodókkal, tombolasorsolással, bállal. Remélhetőleg évek során a Győr Varga András és Kukor József által öt esztendeje élesztgetni kezdett kurdi lo­vassport valóban megerősö­dik, s a helyi lovasnapból a tervnek megfelelően hagyo­mány válik. - nagy ­Az alapszerződésről - pártállás szerint Koalíciós és ellenzéki pártok hétvégéje Kiálltak a magyar-román alapszerződés aláírása mellett a hét végén tartott fórumaikon a koalíciós pártok, az ellenzé­kiek viszont változatlanul megkérdőjelezik azt. Tölgyessy Pé­ter, az SZDSZ egykori elnöke bejelentette: kilép a pártból, mert nem ért egyet annak irányvonalával. Az MSZP Országos Választ­mánya az ország és a határon túli magyarság szempontjából szükséges és vállalható komp­romisszumnak tartja a ma­gyar-román alapszerződés szövegét, ezért támogatja a dokumentum aláírását - is­mertette a testület véleményét Baja Ferenc elnök a tanácsko­zást követően. Nem okozott meglepetést Tölgyessy Péter távozása a pártból, a kérdés csak az volt, hogy mikor kerül rá sor - mondta az SZDSZ Országos Tanácsának ülésén Pető Iván. A szabaddemokraták legfőbb testületének döntése értelmé­ben a frakció tagjai elfogadják a magyar-román alapszerző­dést az országgyűlésben. Az FKGP a Romániával kö­tendő alapszerződést nemzet­árulásnak tartja - jelentette ki Torgyán József pártelnök szombaton, az FKGP szakér­tőkkel kibővített frakcióülése után. A keddi rendkívüli par­lamenti ülésnapon a kisgazda képviselők a nemzeti gyász je­leit viselik majd. A jelenlegi kormánykoalí­ció család-, önkormányzat-, település- és nemzetellenes politikát folytat - közölte Le- zsák Sándor, az MDF elnöke egy hétvégi fórumon. Mint ki­jelentette, az alapszerződés a kádári külpolitikára emlé­kezteti. Az egészségügyi szerkezet- átalakításról szóló törvény kri­tikája állt az MDNP szombati fórumának középpontjában. A látogatás az ökumenizmust szolgálja Hozzánk készül a pápa A Szentatya hangsúlyozta: közelgő magyarországi láto­gatása az ökumenizmust - a nyugati és keleti egyház köze­ledését - szolgálja. A katolikus egyházfő nyári re­zidenciáján beszélt kétnapos magyarországi útjáról. „A pan­nonhalmi bencés apátság ezer- évés fennállása alkalmából jövő pénteken és szombaton sorra kerülő magyarországi utam azt a jelentős hitbéli és kulturális egybeolvadást is elő­térbe helyezi, amelyet a nyugati szerzetességnek ez a keleti ke­reszténység határán fekvő te­kintélyes központja képvisel” - mondta II. János Pál. A pápa méltatta azokat az ér­tékeket, amelyeket a keresz­ténység a művelt Kelettől ka­pott. Mint mondotta, ezek a for­rások a katolikus egyház szel­lemiségét, kulturális kincsei a civilizációt gazdagították. „Korunk drámája, hogy sza­kadás történt az evangélium és a kultúra között. A keresztény Kelet kulturális gazdagságának újrafelfedezésével hozzájáru­lunk az emberiség jövőjéhez” - hangsúlyozta a katolikus egy­házfő, aki a jelenlévők szerint jó erőben, jó hangulatban volt. Bagdad második Vietnammal fenyegetőzik a Agyúdörgés Irakban Bili Clinton amerikai elnök bejelentette, hogy az ész^k- iraki helyzetre való tekintet­tel fokozott készültséget ren­delt el a térségben állomásozó amerikai erőknél. Pattanásig feszült az iraki hely­zet azt követően, hogy a kor­mányerők vasárnap támadást intéztek Szuleimáníja, az utolsó, még Bagdaddal szem­ben álló Kurdisztáni Hazafias Szövetség kezén lévő város el­len. A település azon a tilalmi övezeten kívül fekszik, amelyet a nyugati szövetségesek az Öböl-háború után kényszerítet­tek Irakra, a kurdok védelmé­ben. Az amerikai elnök készült­séget rendelt el, a bagdadi hiva­talos sajtó azonban „második Vietnamot” ígérve óva intette az USA-t a beavatkozástól. A török külügyminisztérium az iraki kormányhadsereg azonnali visszavonását köve­telte, és Szaddám Pluszéin iraki elnököt a támadás befejezésére és a térség problémáinak tár­gyalásos rendezésére szólította fel. Ankara szoros kapcsolatban áll a térség államaival, de az Egyesült Államokkal is. Washington még nem kérte a törökországi légibázisok hasz­nálatát. A támaszponton állo­másoznak az észak-iraki repü­lési tilalmi övezetben járőröző amerikai repülőgépek. Netanjahu izraeli kormányfő Jeruzsálemben közölte, hogy figyelemmel kísérik az észak­iraki helyzet alakulását. Bukarest választások előtt Iliescu elnök ellenzi a bécsi helyszínt Jobb lenne a román-magyar alapszerződést Bukarestben vagy Budapesten aláírni, Ili­escu szerint nincs szükség eh­hez harmadik helyszínre. Románia azzal számol, hogy még szeptember 15. előtt meg­történik a dokumentum aláírása - hangoztatta a román államfő a bukaresti tévé műsorában. Ion Iliescu arra reagált, hogy a hír­adóban elhangzott: Kovács László külügyminiszter alkal­masnak tartaná Bécset, az Eu­rópai Biztonsági és Együttmű­ködési Szervezet székhelyét az alapszerződés aláírására. Dél-keleti szomszédunknál egyébként megkezdődött az el­nökválasztási kampány. Tucat­nyi jelölt, köztük Petre Roman volt miniszterelnök, Iliescu, a hivatalban lévő államfő, és Ni- colae Ceausescu kivégzett dik­tátor udvari költője is indul a legfőbb közjogi méltóságért fo­lyó versenyben, amely a no­vember 3-ai szavazással zárul. Gheorge Funar kolozsvári polgármester magyarellenes szólamokkal kezdte meg kam­pányát. Hevesen kikelt a ro­mán-magyar alapszerződés el­len, azzal riogatva hallgatósá­gát, hogy a kiegyezés a magya­rokkal „veszélybe sodorja az egész román nép, főleg pedig Erdély lakóinak biztonságát és békéjét”. Funar országos hímevet szerzett magának azzal, hogy rendszeresen az Erdély vissza­foglalására irányuló állítólagos magyar összeesküvésre pró­bálta terelni a figyelmet. Sokan elutasítják Funar eszméit, ám ő már az 1992-es elnökválasztási kampányban is elegendő sza­vazatot szerzett ahhoz, hogy a jelöltek között a harmadik he­lyen végezzen. Nagyobb területen, nagyobb választékkal!- FÉG konvektorok,- Falifűtők, vízmelegítőit, gázbojlerek,- ÓCEÁN, FERRORI fűtőkészülékek (kéményes, kombi, parapetes)- VESTA és JUNE gáztűzhelyek,- SANCO réz-és savazott csövek,- PVC lefolyócsövek és idomok,- VPE csatlakozók, golyóscsapok,- MOFÉM csaptelepek, GRUNDFOSS szivattyúk,- Dunaferr radiá- víz -és gázfűtt • SzckszÁRd, SzluhA Gyönqy u. 25. TeWon: 06-60-410-789 06-74-410-286 Nyit VA: hÉTfó'röl pÉNickíQ fMó.XMq SLOMbAION ö'll ÓnÁíq Szekszárdi Ebespusztai CATPI FP irt I Imi In Lm I akciója Rendelje meg most tető­szerkezetéhez szükséges faanyagát! * Gerenda, szarufa 29.200,- Ft+áfás áron * Tetőléc normál 52,- Ft/fm áfás áron * Tetőléc Bramac 62,- Ft/fm áfás áron * Zsaludeszka 2 m-es 28.000, - Ft/m3 áfás áron * Belső ajtók 75x210, 90x210 10.000+áfa * Szibériai asztalos áru 2 colos 41.000, - Ft/m3 áfás áron. * Tetőfólia 125,-Ft m2 áfás áron. CIVIL-KER Kft. Szekszárd, Ebespuszta 56-os úton, Ebes büfé mellett Telefon: 74/410-281. (98667) Megjelent a szeptemberi Lakáskultúra! Benne: A Csiki-csuki, 35 négyzetméteren A Lábas ház 1996-ban A Polgári parasztház A Az almáriumok illata A Panel fürdőszobák A A gyerek munkahelye A Mivel fűtsünk? A A házigazda: Moór Marianna Ne feledje: Új hónap, új Lakáskultúra! M í Ç ; fi í. :■ N ! * if A V <î fi i A * -< x : ÍVM) i.TA>! * i ÍH/'L ÍXtffttHMlt •» í: i * > ; Lakáskultúra A HÁU4AZDA: MOÓR MARIANNA

Next

/
Thumbnails
Contents