Tolnai Népújság, 1996. június (7. évfolyam, 127-151. szám)

1996-06-01-02 / 127. szám

A JÓ HÁZASSÁG TITKA: ÖRÖK BESZELGETES (10. oldal.) BÁTASZÉK, BONYHÁD, DOMBÓVÁR, DUNAFÖLDVÁR, PAKS, SIMONTORNYA, SZEKSZÁRD, TAMÁSI, TOLNA ÉS KÖRZETÜK NAPILAPJA 1996. JÚNIUS 1-2. SZOMBAT-VASÁRNAP ÁRA: 27 FORINT_______________________________VII. ÉVFOLYAM, 127. SZÁM a Tolnai Népújságba. Hívja a 416-211 telefonszámot! Az jubileumi szentmisétől a zsarufesztiválig Bölcske ünnepnapok előtt Ünnepnapok köszöntenek Bölcskére. Vasárnap délelőtt tíz órától a katolikus templom fel­szentelésének kétszázadik év­fordulóját köszöntik szentmisé­vel, melyen részt vesz dr. Mayer Mihály, a pécsi egyházmegye püspöke. Ez a nap — Szenthá­romság vasárnapja — hagyo­mányosan a búcsú időpontja is Bölcskén. Még ezen a hapon, este az általános iskolásoknak rendezett tánciskola vizsgája, a koszorúcska. Hétfőn a pedagó- gusnap alkalmából rendeznek ünnepséget. A péntek pedig népünnepélynek ígérkezik. Az országos zsarufesztivál nyitása­ként, Bölcskén kerül sor az első nap eseményeire, amelynek- a Béke tér, a község gyönyörű pincefaluja ad otthont. A prog­ram bőséges kínálatot nyújt a szórakozásra, érdemes lesz hát ellátogatni ide, nem csak a ' bölcskeieknek. íme egy kis íze­lítő: délelőtt az általános iskolá­soknak szerveznek színes időtöl­tést a rendőrök, vetélkedőkkel, jutalmakkal. Délután egy órától a felnőtteknek is bőven lesz mit válogatni a látványosságokból, motoros, kommandós, helikop­ter bemutatók, rendőrkutyák felvonulása, és sok-sok kulturá­lis műsor, este pedig utcabál és tűzijáték. Külföldi vendégeket is várnak, a világ öt földrészének mintegy húsz országából érkez­nek magyar származású, vagy magyarul beszélő zsaruk. Ott lesz természetesen a Népújság is, sok meglepetéssel várjuk ol­vasóinkat: -rákosi­A tíz milliós adósság év végéig harminc lehet A felelősség: nem személyi Egyértelműen a társadalombiz­tosítás finanszírozása felelős a pincehelyi Szent Orsolya Kór­ház nehéz pénzügyi helyzetért - derül ki a megyei önkormányzat szakemberei által az intézmény­ről készített pénzügyi jelentés­ből. A kórház ez év elejétől fel­gyülemlett adósságállománya április végén tíz millió forint volt, de változatlan finanszírozás mellett elérheti a harminc milliót is az összeg. A kórházat jelenleg fenntartó önkormányzat, Tamási polgármestere szerint az átvilá­gítás anyagából személyi fele­lősség nem állapítható mfeg a ki­alakult helyzetért. A dokumen­tum úgy fogalmaz, hogy „az ön­kormányzat a problémákat nem érzékelve a kellő időben, törvé­nyes jogával nem élt”. Feliinger Károlyné polgármester ehhez hozzátette: az intézmény vezeté­sének kellett volna jeleznie a pénzügyi problémákat. Ezt janu­árban tették meg, s az önkor­mányzatjanuárban döntött arról, hogy tárgyalásokat kezd a me­gyei önkormányzattal a kórház átadásáról. A tamási egészségügyi és szociális bizottság június 4-i ülé­sén tárgyalja a jelentést, ezt kö­vetően rendkívüli ülésen terjesz­tik a képviselő-testület elé a kór­ház átadását, - vagy át nem adá­sát a megyének. (tf) A réginek lejárt a mandátuma Megbízott vezér Gemencben A hét közepén tartotta az éves beszámolóját a Gemenci Erdő- és Vadgazdaság. Mint azt az ÁPV Rt. illetékesétől megtud­tuk, az igazgatósági ülésen a Gemenci Erdő- és Vadgazda­ságot már az ideiglenesen megbízott vezérigazgató, Ódor József képviselte, a régi igaz­gatónak ugyanis lejárt a man­dátuma. A vezérigazgatósági állásra pályázatot ír ki az ÁPV Rt., melyre a feltételek betartá­sával, bárki pályázhat. Megyei borverseny, negyvenedszer. Tegnap rendezték meg a Szekszárdi Mezőgaz­dasági Rt.-nél a megyei borversenyt, amely a negyvenedik a sorban. A versenyen való megfelelő szereplés egyben belépőjegyet is jelent az augusztus 13-14-én, Gyöngyösön megrendezendő országos versenyre. A megyei versenyre 153 termelőtől 301 borminta érkezett, melyek közül a besoroló bizottság 18 bormintát tartott alkalmatlannak a borversenyen való részvételre. A min­tákból 116 áfehér és 167 a vörös bor. (Folytatás a 3. oldalon.) fotó: gottvald károly A szedresi orvosügyről még egyszer Gombay doktor már nem rendel Új, a szedresi háziorvosi, állás­sal kapcsolatos pályázat kiírá­sáról döntött a hélyi képviselő- testület - írtuk egyebek mellett az e héten lezajlott szedresi tes­tületi ülésről. À döntésről szóló információinkat az alábbiakban pontosítjuk. Mint ismeretes, az állásra nyolc pályázat érkezett az ön- kormányzathoz. Köztük dr. Gombay Csongoré, aki szerző­dése alapján június 30-ig látja el ezt a feladatot. A május 15-i beérkezési ha­táridő lejárta után az elmúlt héten tartottak egy testületi ülést, amelyen a pályázatokról döntöttek. A nyolc pályázóból 5-en nem feleltek meg a kiírt követelményeknek. (Ők is szakorvosok, de nem a házior­vosi feladathoz szükséges szakvizsgával rendelkeznek.) A fennmaradó 3 pályázó között volt dr. Gombay Csongor is. (Folytatás a 4. oldalon.) Nagyköveti „deus ex machina” Váratlanságában is kellemes közjátéknak lehettek részesei tegnap Szekszárdon, a megyei önkormányzat épületében az itt tartózkodó Main-Tauber Kreis- i vendégek, illetve az őket fo­gadó védelmi bizottság tagjai. A szakmai jellegű - rendőrségi, tűzoltósági, polgári védelmi, hadkiegészítési tapasztalatcse­rét célzó - találkozó közepén ugyanis nyílt az ajtó, s - Bach József megyei közgyűlési el­nök, Kocsis Imre Antal szek­szárdi polgármester és Frigyesi András DBU-igazgató társasá­gában - dr. Otto-Raban Heim­chen, Németország budapesti nagykövete lépett be a terembe. A diplomatát nagy örömmel üdvözölték honfitársaik, akik számára egy színházi fordulat­tal élve annyit árult el a nagy­követ, hogy egyfajta deus ex machina (isteni közbeavatko­zás) révén került a megbeszé­lésre. Egyébként dr. Otto-Ra- ban Heinichen később lapunk számára elmondta, hogy a Né­met Színház fejlesztési lehető­ségeit megtárgyalandó tett lá­togatást a megyeszékhelyen. A német delegáció vezetője, Peter Bernhardt, Main-Tauber Kreis híradó szolgálatának ve­zetője hangsúlyozta, hogy szá­mukra sok tanulsággal járt a ta­pasztalatcsere. Szívesen átven­nék például a katasztrófaelhárí­tás magyar szervezeti modell­jét, az államilag fizetett alkal­mazotti rendszert. -szá­Röviden Életmód hétvégét tartanak június 14-15-én Szekszár­don, a vendéglátóipari szak- középiskolában. Lesz Etka jóga is Benke Máriával. Ér­deklődni a 311-401-es tele­fonon lehet. Házi halfogóversenyt tart a Bonyhád Városi Horgász­egyesület 1996. június 8-án szombaton a szecskái hor­gásztavon. Gyülekezés az egyesület faházánál reggel 6 és 3/4 7 között. A délelőtt 10-ig tartó verseny után hal­főzésben is összemérhetik tudásukat a horgászok. Kiváló minősítést kapott az Aparhanti Székely Együttes az országos nép­táncos bemutatón, Pécsvá- radon. A csoport sikeresen szerepelt a Cinege Madár népdaléneklő versenyen és a Ki mit tud? megyei döntő­jében. Író-olvasó találkozó ven­dége lesz Bayer Béla költő Gyönkön a községi könyv­tárban június 3-án, 18 óra­kor. A szerző nemrég meg­jelent Graublau (Szürkés­kék) című verseskötetét mu­tatja be az olvasóközönség­nek. Sportnapot rendez kézi­labda és labdarúgó-mérkő­zésekkel, vetélkedőkkel, akadályversennyel a tamási 2. számú Általános Iskola június 1-én, tehát ma 14 órá­tól. Közalkalmazotti címek adományozásáról döntöttek Tamásiban. A város augusz­tusi önkormányzati üléséig dolgozza ki a képviselő-tes­tület ügyrendi, javadalma­zási és kommunikációs bi­zottsága a közalkalmazotti címek adományozásnak szabályozását. A méltá­nyossági alapon adható közalkalmazotti F-kategória hatályon kívül helyezése után Tamásiban több intéz­mény részéről felmerült az fizetési kategóriát pótló cí­mek iránti igény. Minimálbér az agrárágazatban Tárgyalások a mielőbbi bevezetésről Az agrár munkavállalókat és munkaadókat tömörítő há­rom legnagyobb, az Érdek­egyeztető Tanácsban is rep­rezentált érdekképviseleti szervezet - a Mezőgazda- sági, Erdészeti és Vízgaz­dálkodási Dolgozók Szak- szervezeti Szövetsége (ME- DOSZ), a Mezőgazdasági Szövetkezetek és Termelők Országos Szövetsége (MOSZ), valamint az Agrár Munkaadói Szövetség (AMSZ) - középszintű ér­dekegyeztetési tárgyalásso­rozatba kezdett. Közösen áttekintik az ag­rárgazdaság helyzetét, az ag­rárválság leküzdésének le­hetséges módjait és ajánlá­sokat fogalmaznak meg a követendő agrárpolitikára és költségvetési kapcsolatokra vonatkozóan. Felhívással fordultak a fent felsorolt érdekképvise­leti szervezetek a tagszerve­zetekhez, amiben felkérik őket, hogy az Érdekegyez­tető Tanács januári ülésén született bérajánlások szel­lemében folytassák a helyi bértárgyalásokat, ugyanis az agrárágazatban a minibálbér (bruttó 14.500 forint) idei hatálybalépése továbbra is csak késleltetve zajlik. A MEDOSZ, a MOSZ és az AMSZ felhívja a tagszer­vezetek figyelmét, hogy ahol ez lehetséges, a minimálbér életbe léptetésével ne várja­nak a végső határidőig (1996. szeptember 1.), ha­nem minél előbb érjék el a bevezetését. Ez nem pusztán a munkavállalók érdeke, hi­szen a minimálbérnél ala­csonyabb bérkifizetések tor­zítják a költségszerkezetet, olyan látszólagos jövedel­mek kimutatását eredmé­nyezhetik, amik irreális ké­pet mutathatnak az agrárvál­lalkozások helyzetéről. A minimálbér mielőbbi bevezetésével kapcsolatban Tolna megyében is folynak az egyeztető tárgyalások az érdekképviseletek és az ag­rárágazatba tartozó munkál­tatók között. / r A LAKASFENNTARTAS KÖLTSÉGÉI NÉHÁNY MEGYESZÉKHELYEN Debrecen Győr Nyíregyháza Szekszárd Rezsiköltségek az áramdíj nélkül Szekszárd a listavezető a megyeszékhelyek között, ha a lakásfenntartás költségeit nézzük. (Folytatás a 3. oldalon.) a ksh tolna megyei igazgatóságának adatai

Next

/
Thumbnails
Contents