Tolnai Népújság, 1996. június (7. évfolyam, 127-151. szám)

1996-06-01-02 / 127. szám

2. oldal Világtükör 1996. június 1., szombat Párizsba várják szombaton Göncz Árpádot. A magyar ál­lamfő háromnapos magánláto­gatást tesz a francia fővárosban, amelynek keretében találkozik Jacques Chirac francia elnök­kel, továbbá átveszi a hírneves Sorbonne egyetem díszdoktori diplomáját. Az orosz reformok és az át­alakítás sikeres befejezését tartja fő feladatának Borisz Jel­cin. Az orosz elnök az Urál lá­bánál fekvő Permben ismertette választási programját, és azt ígérte, újraválasztása esetén Oroszországban négy év múlva magasabb lesz az életszínvonal, mint Kelet-Európa bármelyik államában. Jugoszlávia kész arra, hogy együttműködjön Magyaror­szággal, amely mindig fontos gazdasági partnere volt - jelen­tette ki pénteken Zoran Lilies jugoszláv elnök, amikor fo­gadta Balsa Spadijert, Jugo­szlávia új budapesti nagyköve­tét. A megbeszélésen Lilies kö­zölte: az országa elleni szank­ciók felfüggesztésével létrejöt­tek a jugoszláv-magyar kap­csolatok fejlesztéséhez szüksé­ges feltételek. Jevgenyij Primakov orosz külügyminiszter ellenzi, hogy Radovan Karadzsics boszniai szerb vezetőt bíróság elé állít­sák. A politikus kétnapos jugo­szláviai látogatásáról hazaér­kezve Moszkvában úgy nyilat­kozott, hogy a Belgrád elleni szankciók újbóli bevezetése a békefolyamat végét jelentené. Bűnösnek vallotta magát pénteken Drazsén Erdemovics a hágai nemzetközi törvény­szék előtt. A 24 éves horvát férfi a tárgyaláson beismerte, hogy részt vett muzulmán fér­fiak legyilkolásában. Az Európai Unió pénteken fölszólította az albán kormányt, hogy rendelje el a választás megismétlését azokban a vá­lasztókerületekben, amelyek­ben a múlt vasárnapi szavazás során jelentős szabálytalansá­gokat állapítottak meg. Olasz­ország, mint az EU soros el­nöke figyelmeztette Tiranát: kedvezőtlenül befolyásolhatja a szervezethez fűződő kapcsola­tait, ha választási gyakorlata el­tér a demokratikus normáktól. Egyhetes kampányba fogott pénteken a londoni székhelyű nemzetközi szervezet, az Am­nesty International az emberi jogok kínai helyzetének bemu­tatására. A Tienanmen téri vé­rengzés közelgő hetedik évfor­dulója alkalmából kiadott jelen­tésük szerint politikai, vallási vagy lelkiismereti meggyőző­désük miatt jelenleg is ezrek szenvednek üldöztetést az ázsiai országban. Netanjahu nyert Izraelben Benjamin Netanjahu, az ellenzéki Likud vezetője nyerte meg a kormányfőválasztást a szavazatok 50,4 százalékával - kö­zölte pénteken az izraeli választási bizottság. A 46 éves Benjamin Netan­jahu győzelmével egy friss és fiatalabb politikusnemzedék képviselője ragadja magához a hatalmat Izraelben. A jobbol­dali pártvezér a zsidó állam első olyan kormányfője lehet, aki Izrael 1948-as megalapí­tása után született. Most legyőzött ellenfelével, Simon Pereszszel szemben so­hasem viselt kormánytisztsé­get. Nemcsak tehetségének, hanem rendkívüli ambícióinak is köszönheti, hogy három év­vel ezelőtt a jobboldali párt- szövetség, a Likud vezérének választották. A politikus az Egyesült Ál­lamokban járt középiskolába, majd egyetemre. Az 1967-es háborúban a hadseregben szolgált, később részt vett a bejrúti repülőtér elleni táma­dásban, 1973-ban pedig a belga Sabena-gép túszul ejtett utasainak kiszabadításában. A Netanjahu családból mégsem ő, hanem Jonathan nevű bátyja érdemelte ki a nemzeti hős címet: ő vezette ugyanis 1976-ban az ugandai Entebbe repülőtérre térített francia gép zsidó utasainak megmentésére indított akciót. A túszok kiszabadultak, de Jonathan életét vesztette. Benjamin Netanjahu 33 A politika Benjáminja évesen hazája washingtoni képviseletének másodtitkára lett. Később Izrael ENSZ- nagyköveteként szolgált, majd hazatérve, belevetette magát a politikai küzdelmekbe. A jelek szerint szép sikerrel. Választások előtti örök népszerűségi lista Oroszországban Még mindig Nagy Péter a legnagyobb A választásokra készülő Oroszországban nemrégiben látott napvilágot annak a közvélemény-kutatásnak az eredménye, amelyben a következő kérdést tették föl a polgároknak: kit tart az ország történelmének legkiemelkedőbb személyiségé­nek, vezetőjének? A Közvélemény-kutatások Összorosz Kutatóközpontja 2983 embert kérdezett meg. A válaszadók elsöprő többsége, 43,2 százaléka Nagy Péter cárt nevezte a legnagyobbnak. Le­nin csak a második helyen végzett (10,6 százalék), míg Sztálin a harmadikon (8,9 szá­zalék). Az egykori pártfőtitkár, Ju- rij Andropov, 6,1 százalékával megelőzte Nagy Katalin cár­nőt (5,9 százalék), Brezsnyev (3,9 százalékkal) pedig a sze­rencsétlen sorsú utolsó cárt, II. Miklóst (2,4 százalék). Hrus- csovot és Jelcint a válaszadók 1,2 százaléka érdemesítette a legnagyobb jelzőre, Gorba­csov pedig még náluk is nép­szerűtlenebb ( 1,1 százalék). A dicstelen utolsó helyezés azt mutatja, hogy a politikus nem sok sikerre számíthat a június közepén esedékes el­nökválasztáson sem. Politológusok és történé­szek számára egyaránt elgon­dolkodtató a lista. Jól tükröző­dik benne a Nagy-Oroszor- szág-álom továbbélése, a tör­ténelmi nosztalgia. Csakis ez a magyarázata annak, hogy a történelem olyan szélsőséges személyiségei, mint Nagy Pé­ter és Lenin, a népszerűségi lista élére kerülhettek. Sztálin közkedveltsége épp ilyen elgondolkodtató. Hiszen ma már köztudott, mennyit szenvedett az orosz nép a dik­tátor hosszú, vérgőzös uralma alatt. És mégis. Olyan ez, mintha egy német közvéle­mény-kutatásban Hitler az élmezőnyben végzett volna. Ferenczy Europress NATO-vonat, csatlakozással A sínekhez láncolták magukat a tiltakozók Budapestről indult és Haj- máskérre érkezett pénteken az a vasúti szerelvény, ame­lyen az európai biztonság kérdéseivel foglalkozó politi­kusok, diplomaták, szakértők és üzletemberek utaztak. A sajátos NATO-expresszt a néhai főtitkár, Manfred Wörner nevét viselő alapít­vány indította útnak. A Nyugati pályaudvaron kisebb incidens zavarta meg a vonat­indulást. Az Álba Kör Erő- szakmentes Mozgalom három tagja ugyanis a sínekhez bilin­cselte magát, így próbálva megakadályozni a vonat elindu­lását. A fiatalembereket a rend­őrök előállították. A Veszprém megyei Haj- máskéren a NATO európai sze­repéről és Magyarország felvé­telének esélyeiről beszéltek a rendezvény résztvevői. Több hozzászóló hangsú­lyozta: bár Magyarországot nem fenyegeti veszély, atlanti csatlakozása azért fontos, mert már sokszor megszenvedte an­nak hátrányait, hogy ütköző övezetben helyezkedik el. Ivan Aboimov, az Oroszor­szági Föderáció nagykövete le­szögezte: Oroszország nem tudja, s nem is akarja megvé­tózni Magyarország NATO- csatlakozását. Hozzátette: Moszkva csupán azt nem érti, hogy miért van erre éppen most szükség. Tizenkét óriásgépet akartak fölrobbantani Terroristák a bíróságon Az arab Ramzi Ahmed Jusze- fet és két társát azzal vádol­ják, hogy 12 amerikai óriás­repülőgépet akartak fölrob­bantani a Csendes-óceán fö­lött. Ha tervük sikerül, négy­ezer ember pusztult volna el. Szerencsére nem sikerült. Egy mandai lakásban valamilyen „műhiba” folytán fölrobbantak a speciális készülékek, amelye­ket anélkül lehetett volna a gé­pekre csempészni, hogy a repü­lőtéri detektorok kimutatták volna őket. A véletlen baleset után Juszefnek ugyan még sike­rült Pakisztánba szöknie, ott azonban elfogták, és New Yorkba szállították. Két arab bűntársával együtt a minap kezdődött el a perük.. A terroristák Izrael támoga­tása miatt akarták megbüntetni az Egyesült Államokat: pontos terveik szerint a Northwestern és a Delta repülőtársaság gépeit akarták a levegőbe röpíteni, ár­tatlan emberek százaival a fe­délzeten. A hajmeresztő terveket a ter­rorista számítógépének memó­riájában találták meg a nyomo­zók. Bár a komputer a mandai lakástűzben megégett, a szakér­tőknek sikerült helyreállítaniuk a memóriáját, és így hozzáfér­hettek Juszefék terveihez. Minden idők egyik legvére­sebb terrorakciótervének tár­gyalása előreláthatólag három hónapig fog tartani az Egyesült Államokban. (szűcs) Kampáitycsend napolajreklámmal. Kétnapos parlamenti választások kezdődtek pénteken Csehországban, a kampánycsend idejére átragasztották az utcai óriásplakátokat is. Biztos bekerülőnek tartják a Václav Klaus kormányfő vezette Polgári Demokratikus Pár­tot és az ellenzéki Cseh Szociáldemokrata Pártot. fotó: feb/reuter Fél évszázad a gyógyulásra Az ózonvizsgálatok legújabb eredményei Létfontosságú a Föld fölött ti­zenöt-harminc kilométeres magasságban található ózon­réteg: ez szűri ki a Nap veszé­lyes, ibolyántúli sugarait. A legfrissebb adatok szerint az ózonréteg egyre gyorsuló ütemben vékonyodik. Egy évti­zed alatt négy százalékkal, ám az iparosodottabb területek fö­lött még hamarabb. Az Egye­sült Államok és Európa fölött 20-25 százalékkal vékonyabb az ózonpajzs, mint a nyolcva­nas évek elején volt. A legújabb vizsgálatok azt is megerősítették, hogy a vulkán- kitörések szintén hozzájárulnak az ózonréteg pusztulásához. Egy mexikói tűzhányó 1980-as, egy Fülöp-szigeteki vulkán 1991-es kitörése például azért is járt nagy károkkal, mert pa­rányi kénsavas részecskék ju­tottak a sztratoszférába. Azok ott fluorgázokkal vegyülve gyorsítják az ózon ritkulásának folyamatát. Nemzetközi egyezmény ér­telmében a világ legtöbb orszá­gában 1995 végétől fölhagytak a hűtőszekrényekben, klímabe­rendezésekben és a vegyipar­ban használt fluorvegyületek gyártásával. A vegyületek klór­részecskéi azonban még évti­zedekig fennmaradnak. A szakemberek arra számí­tanak, hogy az ózonréteg csak a 21. század elején kezd majd re­generálódni, de akár ötven évig is eltarthat, amíg Földünk ter­mészetes védőburája maradék­talanul visszanyeri eredeti, egészséges állapotát. Egy 70 éves dráma új felvonása Amundsen hódította meg az Északi-sarkot is? Éppen hét évtizede, hogy Richard Byrd diadalmenetben vonult végig a New York-i Broadway-n, mert ő volt az első pilóta, aki elérte az Északi-sarkot. Egész Amerika ünnepelte. Most vi­szont olyan bizonyíték került elő, amely szerint Byrd és úti­társa, Floyd Bennett szerelő sosem érte el a nagy célt. Roald Amundsen, aki 1911-ben a Déli-sark meghódítója volt, 1926-ban a világ másik sarka felé indult. Barátja, Umberto Nobile olasz kutató társaságá­ban, annak Norge nevű kormá­nyozható léghajóján repült az Északi-sark fölé - és mindössze három nappal később ért oda, mint Richard Byrd hárommoto­ros repülőgépével. Legalábbis eddig így tudtuk. Csakhogy az ohiói egyetem archívumának egyik rejtett zu­gában nemrég megtalálták Byrd eddig ismeretlen naplóját. A feljegyzésekből kiderül, hogy Byrdék Fokkerje elrom­lott, emiatt visszafordult, még mielőtt elérte volna az északi pólust. Hogyan lehetséges, hogy egy ilyen jelentőségű dokumentum az „elfekvőbe” került? Rai­mund Goerler, az egyetem ar­chívumának vezetője egyetlen magyarázatot tud elképzelni: a füzet címlapján olvasható év­szám 1925. Ezt nyilván később, tévedésből írta rá valamelyik rendszerező könyvtáros. Ez lehetett az oka annak, hogy senki sem sejthette: az írás valójában az egy évvel ké­sőbbi nagy eseményre vonat­kozik. Az is megtévesztő, hogy az emlékirat első lapjai a Grön- land-expedícióval foglalkoz­nak, utána viszont hetvenhat sűrűn írt oldal szól az Északi­sarkra tett utazásról. Byrd fel­jegyzéseiből kiderül, hogy ezt a nagy vetélkedőt bizony Amundsen nyerte. Roald Amundsen egyébként mindössze két évvel élte túl a nagy párviadalt. Amikor 1928- ban megtudta, hogy barátja, Umberto Nobile, aki megpró­bálta megismételni a sarki repü­lést, iszonyatos hóviharban el­tűnt, azonnal a segítségére sie­tett - és soha nem tért vissza. FEB Tvr-hét a hét minden napjára! Témáiban is színes, naprakész családi műsormagazin A hét sztárja: Szacsvay László Bochkor-koktél Rosie és az Oscar-díj Peter Coyotte bízik Polanskiban Alec Baldwin, az aggódó apa Noah Wyle, a szívrabló kisdoktor Rosie és a* Osear-díU PétcrXCoyott' Slfpawitt, 1 JÓMitt> ÍO-16. IH? Â

Next

/
Thumbnails
Contents