Tolnai Népújság, 1996. május (7. évfolyam, 102-126. szám)

1996-05-02 / 102. szám

EGY PAKSI HAJÓSKAPITÁNY, AKINEK SZÍVÜGYE A DUNA (5. oldal.) BÁTASZÉK, BONYHÁD, DOMBÓVÁR, DUNAFÖLDVÁR, PAKS, SIMONTORNYA, SZEKSZÁRD, TAMÁSI, TOLNA ÉS KÖRZETÜK NAPILAPJA 1996. MÁJUS 2. CSÜTÖRTÖK ______________________________ÁRA: 27 FORINT_______________________________VII. ÉVFOLYAM, 102. SZÁM K özponti Hirdetési irodánk „Besenyös” diáknap a tolnai gimiben A türelem tornaterem Első, eddigi legremekebb hangulatú diáknapjukat tar­tották a tolnai Sztárai Mihály Gimnázium tanulói és tanárai az iskola új épületében - a diákbizottság szervezésében. A nem mindennapi törté­néseket „Sztárai Mihály” - korhű jelmezben felolvasott - napirendje vezette be. Az ezt követő - osztályok, és a taná­rok csapata közötti (diákgyő­zelemmel végződő) - vetél­kedő valószínűleg legemlé­kezetesebb mozzanatai a tol­nai Besenyő családok életét felvillantó életképek voltak. (A Brunn György-féle tanár- Besenyő verzióban efféle szövegek voltak hallhatóak: Apu, aki másnak vermet ás, az mind tanár? A hulla, az egy pelyhes fehér hó? Csak azt nem tudom, hogy a torna­tanárunk miért ideges, pedig türelem tornaterem. Stb.) Jeles esemény volt ezenkí­vül többek között a sörösku­pak gyűjtő verseny, vagy a Csiga-biga dugd ki a szarva­dat című dal funky-sítása. A fordított órán a tanárok „bosszúja” ismert tréfát, de nem sok esélyt adtak a diák­tanárnak. Volt még tanár­diák röpimeccs és délután 5- től 9-ig tartó bál is. A diáknapon megválasz­tották az év tanárait: Ober­länder Sándornét és Pálinkás Gábort.-s­Vidéki majális: sör és foci Falusi vígasság: családias hangulat, sörsátrak, csapolt és üveges, búcsús kirakodók, hol eső, hol napsütés, na, és a foci - ezt hozta május első napja Tamási környékén. Tamásiban ezúttal - a tavasz két jelentő­sebb városi rendezvénye kö­zött - nem volt majális, Ireg- szemcsén, Gyönkön, Diósbe- rényben, Simontomyán azon­ban lerótták a tiszteletet a munka ünnepének legjobb ha­gyományai előtt. Simontomya népe a sporttelepet igyekezett megtölteni, ahol az évek során kialakult programkínálat várta őket: az iskolásoktól, az ifjabb és korosabb focistáktól, kézi­labdázóktól kezdve porondra léptek a legügyesebb kerékpá­rosok, és a legszebb kutyák (a felvezetőhölgyek némelyiké­ről nem beszélve). Gyönkön bebizonyosodott, hogy a leg­jobb focista mindenképpen az utca embere, a faluban ugyanis utcák közti kispályás foci je­lentette a helyi attrakciót a női kézilabda mellett, és az utcai futóverseny után. Ez utóbbi 9- kor nagyon korai lehetett, a ta­valyi hasonló verseny a mos­taninál kétszer nagyobb érdek­lődést hozott. így is több, mint félszázan álltak rajthoz. Ünnep volt tegnap. Hivatalos, piros betűs. A naptárban az áll, hogy „A munka ünnepe”. Szabad országban szabad emberek persze azt ünnepelnek - no, nem azt, amit szabad, hanem amit akarnak: a munkát, a munkásokat vagy éppen mást. Már aki ünnepel, és nem a visszaszer­zett földön pótolja az időjárás miatt elmulasztottakat. Volt, ahol megszervezték a közösségi programokat, volt, ahol nem. Szekszárd az utóbbi helységek közé tartozott, Bonyhád - képünk is ott készült - az előbbiekhez. A május elsejei ünnepről szóló tudósításainkat lapunk 1. és 3. ol­dalán találják olvasóink. fotó: gottvald Önkormányzati testületi ülés Pakson Újra teljes a bizottságok létszáma Sok fontos kérdés megtárgyalására került sor Paks önkor­mányzati képviselő testületének április 29-i ülésén, a város gazdaságfejlesztési koncepciójától, az állattartás szabályozá­sán keresztül, két bizottság tagjainak megválasztásáig. László Imre képviselő interpel­lációjával kezdődött az ülés, az Öreghegy utca beton útburkola­tának tönkremenetelével kap­csolatban kérdezte, mit tesz a hivatal műszaki osztálya a helyreállításért, és azért, hogy a jövőben ilyen kivitelezési hibák ne forduljanak elő. Választ 15 napon belüli határidővel ígérj Aki gazdálkodik, az sajnos szomorúan tapasztalhatta, hogy a „cserebogár, sárga cserebo­gár” milyen komoly kárt tud okozni a gyümölcsösökben. Aki nem gazdálkodik, az is fel­figyelhetett arra, hogy főleg Herczeg József polgármester, ugyanúgy, mint dr. Molnár Klárának, aki a lakásépítési tá­mogatásokat elosztó társadalmi bizottság kibővítésének okáról kérdezett. Paks gazdaságának hosszú távú fejlesztésére ad hoc bizott­ság alakult tavaly, ennek mun­kájáról számolt be Hajdú Já­este felé, autóvezetés közben, csak úgy kopognak a szélvédőn ezek a fura bogarak. Vörös Gé­zától, a Tolna Megyei Növény és Talajvédelmi Állomás igaz­gató-helyettesétől kértünk ma­gyarázatot erre a jelenségre. nos. A beszámolót — amiről már előzetesen írtunk — a tes­tület tagjai egybehangzóan di­csérettel fogadták, megálla­pítva, hogy a megkezdett munka alkalmas arra, hogy megteremtse a város gazdasági életének alapjait, az atomerőmű esetleges bezárását követő időkre is. Határozat született a munka folytatásáról, a bizottság azonban még nem alakulhatott át állandóvá, mert ehhez az SZMSZ módosítása szükséges. (Folytatás az 5. oldalon.) — Mennyire jellemző', hogy tavasszal megjelennek a csere­bogarak? — Az idei úgynevezett cse­rebogaras év. (Folytatás a 9. oldalon.) Röviden A szövetkezetek megala­kulásának 50. évfordulója alkalmából ünnepséget ren­dez ma 14 órától Szekszár- don a Művészetek Házában az Áfészek Tolna Megyei Szövetsége. Béres Vilmos, a szövetség elnöke mond be­szédet. „Szerszám lelki eszköztá­runkban az agykontroll” címmel rendeznek tanfo­lyamot a szekszárdi Babits Mihály Művelődési Házban május 4-én és 5-én, vala­mint 18-án és 19-én. Elő­adók: Dómján Gábor és Domjánné Harsányi Kata­lin. Áz előadásokra munka­napokon lehet jelentkezni. A szekszárdi Illyés Gyula Pedagógiai Főiskola végző­seinek ballagási ünnepsé­gére kerül sor ma 18 órai kezdettel az intézmény aulá­jában. Horváth Béla főigaz­gató beszéde után a végző­sök adnak ünnepi műsort, majd 19 óra 30 perces kez­dettel fáklyás felvonulást tartanak, ennek során meg­koszorúzzák a művelődési ház előtt álló Babits-szob- rot, majd a Béla térre vonul­nak, ahol a végzősöket Ko­csis Imre Antal, a megye- székhely polgármestere fo­gadja. Nyers-koncert lesz a szek­szárdi ZUG-ban május 3- án, pénteken, 21 órai kez­dettel. A Magyar Vakok és Gyen- génlátók Országos Szövet­ségének Tolna megyei szer­vezete anyák napi ünnepsé­geket szervez május 2-án, csütörtökön, Pakson a pol­gármesteri hivatalban 14 órától, május 3-án, pénte­ken, Bonyhádon a művelő­dési házban 14 órától, szin­tén május 3-án Szekszárdon, a Mikes utca 1. szám alatti Idősek Klubjában 14 órától és május 6-án, hétfőn, Dombóváron a művelődési házban 10 órától. Szeretettel várják a tagokat és kísérői­ket. Kedvence a cseresznye és szilva Az idei, sajnos cserebogaras év Ajándék a szakszervezettől. Nincs igazán ok ünnepelni manapság a Szekszárdi Húsipari Rt.-nél, ám ez nem jelenti azt, hogy a szakszervezet elfeledkezne egykori és mai tagjairól. Kedden a vállalat könyvtártermében elsőként Péti Imre, az MSZOSZ megyei képvi­seletének vezetője, majd Hajdúné Lovász Edit szb-titkár köszöntötte mindazokat, akik 25, 30, illetve 45 évvel ezelőtt kérték felvételüket a szakszervezetbe. fotó: g. k. Testületi ülés Bonyhádon Kórházvizit és óvodabezárás A bonyhádi Dózsa utcai óvoda szeptembertől már nem fogad gyerekeket. Erről kedd este döntöttek a képviselők, akik a kórház és a város munkaügyi helyzetéről is tájékozódtak. Dr. Kiss Mária, megbízott me­gyei tisztifőorvos reméli, hogy jövőre is hasonló ágyszámmal működik majd a bonyhádi kór­ház, mint ma. AZ ÁNTSZ Tolna megyei vezetője ezt az intézmény vezetőjének önkor­mányzati ülésen elhangzott be­számolója után jelentette ki. A testület két hónap múlva ismét foglalkozik a kórház jövőjével, amikorra is dr. Bú'cs Gábor igazgató egy cselekvési prog­ramot terjeszt be a válsághely­zet megelőzésére. A testület tájékoztatót hallga­tott meg Bonyhád foglalkozta­tási helyzetéről. A képviselők még tavaly el­döntötték: idén a tanév végén az egyik tagóvodát be kell zárni. À Rákóczi és a Dózsa ut­cai közül az utóbbi megszünte­tése mellett foglaltak állást kedden a képviselők. Az ülésen megjelent óvónők ezt tudomá­sul is vették, ugyanakkor sé­relmezték, hogy az előterjesztés szerinti 22 óvodai csoport he­lyett - a gazdasági és a pénz­ügyi bizottság javaslata nyo­mán, melyek üléseire nem hív­ták meg az óvodák vezetőit - huszonegyet indítanak Bony­hádon. Ezzel az átlagos cso­portlétszám a törvényben előírt fölé emelkedik, és lesznek olyan óvodák, amelyekben harminckét gyermek kerül egy terembe. Különösen feszítő a helyzet azokban az óvodákban, amelyekben kicsik a termek. A testület döntött az indítandó első osztályok számáról is. A Vörösmarty iskolában 61 gyermek kezdi meg tanulmá­nyait 3 osztályban, a másik ket­tőben 2-2 osztály indul, a ket­tesben 57, a Széchenyiben 47 tanulóval. A testület döntése nyomán nappali tagozatos szakközépis­kolai képzés indul szeptember­től a helyi szakmunkásképző­ben. A szakmunkás-bizonyít­vánnyal rendelkező diákokat két év alatt felkészítik az érett­ségire. Hangyái

Next

/
Thumbnails
Contents