Tolnai Népújság, 1996. május (7. évfolyam, 102-126. szám)

1996-05-02 / 102. szám

2. oldal Világtükör 1996. május 2., csütörtök A magyar tévé második csa­tornájának tervezett privatizá­lása felkeltette a külföldi cé­gek érdeklődését - írta szerdai számában a L’Expansion című francia gazdasági hetilap. Az újság szerint a magyar televí­ziós piac számos előnnyel rendelkezik: a térségben egyedülálló, hogy a háztartá­sok 60 százaléka tudja fogni a műholdas adásokat, és a hirde­tési bevételek is meghaladják a régió átlagát. Wolfgang Schüssel osztrák alkancellár-külügyminiszter szerint az Európai Unióba igyekvő országok közül nem mindegyik felel meg a feltétle­nül szabott gazdasági követel­ményeknek, valamint az általá­nosan elfogadott kisebbségi és politikai normáknak. A szlová­kiai és magyarországi útjáról hazatért politikus az osztrák te­levízió kedd esti híradójában fejtette ki véleményét. Békepartnerségi hadgyakor­latot tartanak június 3-tól Uk­rajnában - közölte az ukrán vé­delmi minisztérium kedden. A Világpajzs ’96 elnevezésű gya­korlaton tíz ország - köztük Oroszország és az Egyesült Ál­lamok - több mint 500 katonája vesz részt. A kifizetetlen számlák miatt Üzbegisztán szerdán leállította a gázszállításokat Kazahsz­tánba. Az ország déli részének nagyvárosaiban a tartalékokból látják el a háztartásokat. Teljes volt a zűrzavar a brit marhaágazatban szerdán: a jár­ványtól veszélyeztetett állo­mány fokozatos leölésének megkezdésére sem a gazdák, sem a vágóhidak nem voltak felkészülve. Irán a Perzsa-öböl partján alagutakat épít, amelyekben ra­kétákat és kilövőállásokat szándékozik elrejteni. Az ala- gútépítéssel Teherán további lépéseket tesz fegyverzete és katonai arzenálja korszerűsítése érdekében - közölte kedden John Smith ezredes, az ameri­kai hadsereg Florida államban lévő tampai parancsnoki köz­pontjának szóvivője. Korrupció és csalás vádjá­val szerdán őrizetbe vették a legnagyobb dél-koreai keres­kedelmi bank és egy nagy épí­tőipari vállalat vezetőjét. A kínai hatóságok pénzt nem kímélve igyekeznek a le­hető leghosszabbra nyújtani a már régóta betegeskedő agg kí­nai vezető, Teng Hsziao-ping életét. Hongkongi lapértesülé­sek szerint a Parkinson-kórban szenvedő Tenget kezelő orvos­csoport napi 1200 dollárt költ a kilencvenegy éves politikus ke­zelésére. Véres merénylet Hebronban Egy palesztin merénylő szer­dán a ciszjordániai Hebronban hátba szúrt egy 60 éves zsidó telepes rabbit, majd elmene­kült. Az áldozatot súlyos álla­potban kórházba szállították. Hebron az utolsó ciszjordá­niai város, amelyet át kell adni a palesztinoknak. A megálla­podás szerint azonban az izra­eli katonák nem távoznak ab­ból a városrészből, ahol mint­egy 450 zsidó telepes él. Clinton amerikai elnök és Peresz izraeli kormányfő ked­den Washingtonban megálla­podott abban, hogy az Egye­sült Államok százmillió dollá­ros támogatást nyújt Izraelnek a terrorcselekményekkel szembeni fellépéshez. Peresz kedden, közvetlenül elutazása előtt találkozott Jasszer Arafattal, a palesztin önkormányzati hatóság elnö­kével, aki délután érkezett az amerikai fővárosba. Arafatot szerdán meleg fogadtatásban részesítette Clinton elnök. FOTÓ: FEB/REUTER A munkahelyteremtés ünnepe? A jóléti állam vívmányainak megőrzését követelték a szak- szervezetek felhívására a május elsején utcára vonuló töme­gek Nyugat-Európa számos nagyvárosában. Moszkvában az elnökválasztási kampány jegyében telt az ünnep, Lengyelor­szágban zavargások voltak a felvonulók között. Ausztriában a munkahely- megőrzés, a foglalkoztatási problémák megoldása állt az összes május elsejei megmoz­dulás és nagygyűlés közép­pontjában. A német nagyváro­sokban a kormány múlt héten bejelentett szociális megszo­rító intézkedései ellen tiltakoz­tak több százezren. Belgium vallóniai részén, valamint egyes brüsszeli kerületekben lármás, helyenként dulako­dásba torkolló nagygyűlések jellemezték a munka ünnepét. A megmozdulások résztvevői a súlyos megszorításokat és leépítést is kilátásba helyező oktatási reformot, valamint a gazdasági szigort bírálták. Oroszországban számos he­lyen tüntettek a kommunisták a jelenlegi vezetés ellen, il­letve elnökjelöltjük, Genna- gyij Zjuganov mellett. Lengyelországban kisebb- nagyobb zavargások kíséreté­ben zajlottak le az ünnepsé­gek. A baloldal varsói felvo­nulását jobboldali tüntetők próbálták megzavarni: petár­dákat és füstbombákat dobál­tak a menetelük közé. A nemzetközi bűnözés beépült a világgazdaságba Nagyüzemi pénzmosodák Elképesztően nagy összeg, sok ezermilliárd forint keletkezik becslések szerint napjainkban a kábítószer- és fegyverel­adásból, a prostitúcióból, a zsarolásból, az embercsempé­szetből, vagyis a nemzetközi bűnözés következtében. Másodpercenként 3,1 millió forint adózatlan pénz termelő­dik a világot behálózó maffiák révén. A bűnözésre épülő glo­bális nagyüzemi gépezet többnyire a Föld legszegé­nyebb térségeiből sajtolja ki az ezermilliárdokat. Az irdatlan pénz tisztára mosásában politikusok, ban­károk, jogászok segédkeznek. A nyers ópiumot Afganisztán, Pakisztán, Irán földjein terme­lik; a finomított heroin Török­országon át jut el Európába, Amerikába. Burma, Laosz, Thaiföld országcsoportja a másik ópiumbirodalom. Bur­mában nem egyszer rendőri kísérettel szállítják a port az elosztóhelyekre. A dél-amerikai Andok hegység országai a kokaint ad­ják a világnak. Miközben San­ier kolumbiai elnök azzal di­csekszik, hogy szétverte a Calí-kartellt, saját választási hadjáratát a drogból származó pénzzel is fedezte. Az orosz maffia ötezer szindikátusa - amely főként a fegyverkereskedelemre szako­sodott - a bankoknak 35, a magáncégeknek pedig a 75 százalékát tartja a kezében. Az orosz gengszterek tavaly egyebek között 300 ezer grá­nátot és 21 tonna robbanó­anyagot „vettek át” az orosz laktanyák készleteiből, hogy jó pénzért továbbadják az északír terroristáknak, Szad- dám Húszéin iraki diktátornak, vagy éppen az afrikai polgár- háborúk kirobbantóinak. Százmilliárdok származnak az embercsempészetből is. Bukarestben legalább 80 ezer ázsiai, afrikai, közel-keleti emigráns.várja, hogy - a többi között Magyarországon át - továbbszállítsák őket Nyu­gatra. (kulcsár) » El a csecsen felkelők vezére Moszkvát vádolja rémhírterjesztéssel Él Zelimhan Jandarbijev, a csecsen felkelők új vezetője. Moszkva összetévesztette vá­gyait a valósággal, amikor a halálhíremet keltette mondta a meggyilkolt Dzso- har Dudajev utódja szerdán külföldi újságíróknak. Jandarbijev először kedden, a szeparatisták tévéadásában je­lent meg a nyilvánosság előtt. Közölte: a halálával kapcsola­tos híreszteléseket a Moszkva- barát csecsen vezetés és Orosz­ország teijeszti önös céljai el­érése érdekében. A csecsen vezető haláláról beszámoló grozniji vezetés azt állította, hogy Jandarbijev hét­főn, a hatalomra törő rivális csecsen fegyveres csoportok közötti tűzpárbajban vesztette életét. A szeparatista csecsének kezdettől fogva hazugságnak minősítették a híresztelést, mondván: Moszkva megosz­tottnak próbálja feltüntetni füg­getlenségi mozgalmukat. Jandarbijev kedd estig nem mutatkozott a nyilvánosság előtt, egyetlen újságírónak sem sikerült találkoznia vele, s ez alátámasztani látszott halálhí­rét. Kedd esti televíziós nyilat­kozatában azonban kijelentette: a csecsen függetlenségi harc az ő esetleges halála esetén is foly­tatódni fog. Az új elnök szerdán újság­írókkal találkozott egy meg nem nevezett faluban, ahol kö­zölte: csak azután kezdődhet­nek tárgyalások Moszkvával, ha az utolsó orosz katona is el­hagyta Csecsenföldet. A brit közvélemény nem díjazta a kórházlátogatást Hercegnő a műtőben Diana hercegnő élénken ér­deklődik a szívsebészet iránt. A minap három és fél órát töl­tött a London melletti Hare- field kórházának műtőjében, hogy végignézze egy kisfiú szívműtétjét. Lady Di azzal indokolta jelenlé­tét, hogy a személyes benyo­mások többet érnek akárhány elbeszélésnél,, s tapasztalataira támaszkodva ezután majd még meggyőzőbben tud érvelni a jó­tékonykodás mellett. A her­cegnő most hatodszor „asszisz­tált” műtéthez. Diana magatartását azonban nem díjazta sem a brit sajtó, sem a közvélemény nagyobbik része. Visszatetszést keltett, hogy a Sky televízió engedélyt kapott a forgatásra, és megörö­kítette a „kirándulást”. A brit ápolónők szövetségének szóvi­vője pedig nehezményezte, hogy miközben a műtő sze­mélyzetére szigorú higiéniai szabályok vonatkoznak, a her­cegnő hajtincsei kikandikáltak a sapka alól, s a felvételeken jól látszottak az ékszerei is. Ha valaki nem orvostanhall­gató, érthetetlen, hogy miért akar mindenáron megtekinteni egy operációt - vélekedett Gil­lian Pont pszichológus/ A szakértő szerint a hercegnő rendellenes viselkedésének oka nem más, mint beteges feltű­nési viszketegség. Miközben Diana műtőben tett látogatását széltében-hosz- szában tárgyalta a sajtó, kevés szó esett az operáción túlesett fekete bőrű kisfiúról. A műtét azonban szerencsére sikerült. Ferenczy Europres­Az ötven legszebb ember Férfiak és nők együtt szerepelnek a listán A népszerű amerikai maga­zin, a People minden évben közreadja a világ ötven leg­szebb emberének képes pa­noptikumát. A listán nincs első és utolsó he­lyezett, sőt férfiak és nők együtt szerepelnek rajta. Az ötven legszebb embert bemutató lapszám biztos si­kerre számíthat, hiszen megje­lenése után a fél világ azon rá­gódik, hogy ki miért került bele, avagy miért maradt ki a seregszemléből. Az idén például Mel Gibson és Michelle Pfeiffer rajongói örülhetnek, mert kedvenceik immár ötödik éve folyamatosan a listán vannak. Kimaradt be­lőle viszont az ifjú Kennedy, aki - noha férfias sármjából ta­valy óta mit sem vesztett - egy konkurens lap, a George ki­adója, s mint ilyen, már nem tetszik a People szerkesztőinek. Az ötvenek névsora hemzseg az Oscar-díjasoktól, a film- és zenészvilág sztárjaitól. Demi Moore és Pierce Brosnan, Su­san Sarandon és Brad Pitt, Jon Bon Jovi és Quincy Jones mind-mind a People válasz­tottja. Szépségükről esetenként lehet ugyan vitatkozni, de nép­szerűségükről aligha. FEB Meghalt Onasszisz vetélytársa, a világ egyik multimilliomosa Zajos élet után csendes halál Csendesen, a világtól elvonulva élte utolsó éveit, temetése is a nyilvánosság kizárásával történt. így távozott 86 esztendős ko­rában a görög Sztavrosz Niarchosz, a világ egyik leggazdagabb embere. Vagyonát ötmilliárd dollárra becsülték. Élete korábban annál zajosabb volt, a sajtó rengeteg foglalko­zott az egykori sógorával, Onasszisszal folytatott versen­géséről, öt házasságáról, mű­kincsgyűjteményéről. A 161 centiméteres törpe óriás előszeretettel emlegette, hogy nemesi származású. Ám valójában csak akkor került előkelő körökbe, amikor házas­ságot kötött egy tengernagy, majd egy vezető diplomata lá­nyával. Később a hajómágnás Onasszisz nővérét, Eugenie-1 vezette az oltár elé. A hozo­mányból fölvásárolta az ameri­kai flottából kiszuperált keres­kedelmi hajókat. 1953-ban, mű­értő felesége tanácsára 400 ezer dollárért egy El Greco fest­ményt vásárolt, s ezzel megve­tette gyűjteménye alapját. Élete végén összesen 144-re emelke­dett a tulajdonában levő műre­mekek száma. Huszonkét óriástankhajóból álló flottája rengeteg pénzt ho­zott az olajválság idején, három földrészen vásárolt földbirto­kokat, szállodaláncokat, válla­latokat. Onasszisz bosszantá­sára megvette Görögország legszebb „magánszigetét”; At­lantis nevű luxusjachtja, 118 méteres hosszúságával, túl­szárnyalta a vetélytárs hajóját. Negyedik felesége, Char­lotte Ford volt, de ezt a házas­ságot a görög egyház érvényte­lennek nyilvánította. Ötöd­szörre Tinát, Onasszisz lecse­rélt nejét vette magához, aki vi­szont öngyilkos lett párizsi lu­xusvillájukban. Niarchosz nem az a férfi volt, aki boldoggá tette feleségeit. A multimilliomos hat évvel ezelőtt csodajachtján éjjel meg­éhezett, kiment a konyhába, majd kabinjába visszatérve nem gyújtott lámpát. A sötét­ben úgy ment neki a hordoz­ható tévékészülék antennájá­nak, hogy az kiszúrta a szemét. Azóta üzletét három fia vezette. Gusztáv ötvenéves Kedden ünnepelte ötvenedik születésnapját Svédország ki­rálya, XVI. Károly Gusztáv. A sokoldalú sportember, a gyors autók barátja nem any- nyira uralkodói erényeivel lopta be magát alattvalói szí­vébe, mint inkább hétköznapi életével. Minthogy kerüli a szerepével összefüggő „fel­hajtást”, szívesen utazik in­kognitóban. Közmondásos a három gye­rekes svéd király öniróniája és aluszékonysága. „Kicsi vagyok és görbe a lábam” - mondja az újságíróknak. Ha jókedvű, azt hajtogatja: „Bubbelibubb”, aminek semmi értelme, de jól hangzik. Egyszer rosszul írta le a nevét, s a gúnyolódok bosz- szantására azóta is ezt a szignót kanyarítja a királyi papírokra. FOTÓ: FEB/REUTER I

Next

/
Thumbnails
Contents