Tolnai Népújság, 1995. október (6. évfolyam, 231-255. szám)

1995-10-02 / 231. szám

ÚJABB JAVASLATOK UTCANEVEKRE (4. oldal.) BÁTASZÉK, BONYHÁD, DOMBÓVÁR, DUNAFÖLDVÁR, PAKS, SIMONTORNYA, SZEKSZÁRD, TAMÁSI, TOLNA ÉS KÖRZETÜK NAPILAPJA 1995. OKTÓBER 2. HÉTFŐ ÁRA: 27 FORINT _________________________________VI. ÉVFOLYAM, 231. SZÁM e lőfizetve olcsóbb! Havi előfizetési díj: 525 Ft. Fürdővárosok kapcsolata Zombai szüreti napok. Szombat délután folklóresttel vette kezdetét a zombai szüreti napok rendezvénye. A művelődési házban fellépett a házigazdák hagyományőrző népiegyüt­tesén kívül a friedwaldi, az orósházi és a tolna-mözsi hagyományőrző együttes is. A nagysi­kerű rendezvényt dr. Solymosi József országgyűlési képviselő nyitotta meg, a vendégeket Szulimán Ferenc polgármester köszöntötte. Vasárnap délután 3 órakor kezdődött a szüreti felvonulás (képünkön az orosháziak), este 8 órakor pedig 'táncházat tartottak a művelődési házban a hazai és külföldi vendégcsoportok részvételével. fotó: gottvald Orvosok és betegek Tolnán Dr. Schranz Róbert, vezető háziorvos tájékoztatta a múlt hét elején a tolnai képviselőtestületet a város egészségügyi helyze­téről. Alább közreadjuk a beszámoló egyes részleteit. A svájci Laukerbad városban öt tagú dombóvári, önkor­mányzati küldöttség tett láto­gatást a közelmúltban. A de­legáció vezetőjét, Tóth Attilát, Dombóvár Város polgármes­terét kérdeztük a svájci út ta­pasztalatairól, eredményei­ről.- Mikorra datálódik, s hon­nan ered Dombóvár kapcsolata Laukerbad várossal?- Még 1993-ban tett látoga­tást városunkban Laukerbad polgármestere és kíséretében az ottani önkormányzat más tag­jai.- A svájci város, hasonlóan Dombóvárhoz fürdőhelyként, termálvizéről ismert. Ennek mennyiben van jelentősége a két város kapcsolatában?- Eredendően olyan telepü­léssel kerestek kapcsolatot La­ukerbad vezetői, amely adott­ságaiban hasonló az övékéhez, s egy svájci szervezet, illetve egyházi kapcsolataik révén ta­láltak rá Dombóvárra.- Úgy tudom, hogy az Önök viszontlátogatása eredendőén protokolláris jellegű volt.- Viszontlátogatásunk aktu­alitását az adta, hogy a svájci üdülővárosban az elmúlt pénte­ken adták át az új városházát. Ez náluk is nagy előrelépésnek mondható, hiszen a városházát már 1968-ban megterveztették. Az külön érdekes, s a svájci gondolkodásmódot kiválóan il­lusztrálja, hogy az épület egy­ben a kisváros központja is. Ott kapott helyet a városigazgatás, a postahivatal, a rendőrség és még egy autóbusz pályaudvar is. Természetesen az érintett társaságok is részt vettek az épület kivitelezésének finanszí­rozásában. Jól mutatja ez, hogy egy városi létesítmény építésé­nél is több érdeket össze lehet fogni.- Látogatásuk során kör\>o- nalazódtak az esetleges, tényle­ges testvérvárosi kapcsolat lét­rejöttének feltételei ?- Bár 1993-ban jogi vonat­kozásban nem történt lépés a partnervárosi kapcsolat kialakí­tásában, a laukerbadi polgár- mester kétszer is testvérváros­ként említette ünnepi beszédé­ben Dombóvárt. (Folytatás a 3. oldalon.) Tolnán jelenleg hat, felnőtteket ellátó és két, gyermekeket el­látó háziorvos működik, rész­ben közalkalmazotti, részben privatizált formában. Az orvosi rendelők az előírásoknak nem mindenben felelnek meg, az előírt minimális felszereléssel azonban rendelkeznek. A rendelési időket úgy alakí­Mint arról a közelmúltban la­punkban már beszámoltunk, a szekszárdi Illyés Gyula Peda­gógiai Főiskola hallgatói ön- kormányzata (HŐK) is csatla­kozott a HÖKOSZ (Hallgatói Önkormányzatok Országos Szövetsége) felhívásához, s demonstrációt tartottak az in­tézményben a tervezett tandíj­tották ki, hogy a városban min­den időpontban van elérhető rendelés. Magánorvosként nő­gyógyász, gyermekgyógyász, orr-fül-gégész szakorvos dol­gozik a városban. Néhány éven belül valószínű a szemészeti szakrendelés megjelenése. A fogorvosi alapellátást három fogorvos biztosítja. A védőnői rendelet jelenlegi formája ellen. Szabó Tamás, a főiskola hallga­tói önkormányzatának vezetője elmondta, hogy csatlakozva az ország egyetemeinek és főisko­láinak diákjaihoz, részt vesznek a budapesti Kossuth téri „Vir­rasztás a jövőnkért” elnevezésű demonstráción, amely október 4-én este kezdődik és október szolgálat működési feltételei megfelelőek, létszámgond nincs. A központi ügyelet hétköz­napokon este 6-tól reggel 8-ig, hétvégén és ünnepnapokon reggel 8-tól másnap reggel 8-ig üzemel. Az ügyelet finanszíro­zásához Tolna és a környező te­lepülések önkormányzatai is hozzájárulnak. Tavaly az ügye­leti szolgálatot 6.918 esetben vették igénybe. (Folytatás a 3. oldalon.) 5-én reggel 9 óráig tart, amikor is más érdekképviseleti szerve^ zetekkel kiegészülve tüntetést tartanak a téren. A szekszárdi főiskolai hall­gatók több mint 150-en döntöt­tek úgy, hogy a fővárosba utaz­nak, részt venni a fenti esemé­nyeken. Október 4-én indulnak majd vonattal. Röviden Évadnyitó foglalkozást tart a bonyhádi Madárbarát kör ma este. A program 19 órakor kez­dődik a művelődési központ­ban. Nosztalgia diszkó lesz a bonyhádi művelődési központ­ban október 7-én, szombaton. A ceremóniamester, Mr. Plé este 9-től várja a hatvanas­nyolcvanas évek zenéjét szere­tőket. Furcsa baleset történt vasár­nap reggel Szekszárdon a ren­delőintézet közelében. Egy fia­talember a járdán kerékpárral közlekedett és eddig ismeretlen okból - fékezés közben - ráe­sett az ott gyalogló idős hölgyre. Az asszonyt súlyos sé­rülésekkel kellett kórházba szállítani. Jobban Zoltán, a szekszárdi XIII. számú választókerület képviselője október 3-án, ked­den 16.30-18 óráig tart fogadóórát a polgármesteri hi­vatalban. Oktatáshoz szükséges, bá­bos ismeretek és bábkészítés elsajátításával kapcsolatos tan­folyam indul a paksi művelő­dési központban. A kurzust a Mazsorett Egyesület és a műve­lődési központ menedzseli, a szakmai referens Prokob Jó- zsefné. A tanfolyamról további információkat a fent említett in­tézményben lehet megtudni. Foltvarró kiállítás a Ba- bitsban. Szívek, virágok cím­mel a Magyar Foltvarró Céh patchwork kiállítása látható a szekszárdi Babits Mihály Mű­velődési Házban október 3.-tól 24-ig. A tárlat ideje alatt inten­zív foltvarró tanfolyamat is tar­tanak. Ezzel kapcsolatban felvi­lágosítás kérhető a ház infor­mációs szolgálatánál, illetve a 74/316-722-es telefonon. A fődíj stílszerűen egy flipper-gép. Október 8-án zaj­lanak az elődöntők, október 15- én kerül sor a döntőre. A flip­per-bajnokságra nevezni - és gyakorolni - a helyszínen, a szekszárdi Hang-Ár Rock Ca- féban lehet. Ünnepelt a bonyhádi kéri A bonyhádi Perczel Mór Közgazdasági Szakközépis­kola alapításának ötvenedik évfordulója alkalmából tar­tott rendezvénysorozat szombaton zárult. — Elképzelhető, hogy az iskola új homlokzatot kap, amelynek köszönhetően job­ban beleillik majd a városképbe - mondta Oroszki István, Bonyhád polgármes­tere a jubileumi díszünnepsé­gen. Az igazgató, dr. Bábel Ernő a múltat idézte, és az intézmény első végzős diákjainak - akik 1949-ben érettségiztek - em­lékplaketteket adott át. „Hálás szívvél, őszinte nagy­rabecsüléssel emlékezünk régi tanárainkra” - hirdeti az emléklap illetve a plakett szövege, amelyet az évfordu­lóra készítettek az intézmény volt pedagógusainak. Közü­lük többen személyesen vet­ték azt át: dr. Kende Ferenc egykori igazgató, és a taná­rok: Simon Imréné, Merész Konrád, dr. Kolta Lászlóné, dr. Kolta László, Pál László, Faludi Béláné és Rausch Já- nosné. Ezután a város művé­szeti csoportjai és szólistái ad­tak műsort. Pál Ágnes - egy­kori keris diák - Tóth Árpád Köszöntő című versét mondta el, fellépett a Vörösmarty Mi­hály Általános Iskola kama­rakórusa, a városi vegyeskar és a fúvós zenekar, a Fla­mingó táncegyüttes és a zene­iskola tanárai. Az ünnepség után az öreg­diákok megtekintették az is­kola épületében rendezett em­lékkiállítást és osztálytalálko­zókat tartottak. Budapestre utaznak a szekszárdi diákok Győzelem a kézilabda NB I-ben. Mandzsics (szemben) hat góllal járult a szek­szárdi együttes sikeréhez. Részletes tudósítás a 8. oldalon. fotó: gottvald károly A közgyűlés az atomerőműben Tolna Megye Közgyűlése meghívást kapott a Paksi Atomerőmű Rt.-tői, elsősor­ban a kis- és közepes aktivi­tású hulladékok elhelyezésé­vel kapcsolatos elképzelések és tennivalók megismertetése céljából. Az invitálás október 2-ára, azaz ma délután 13.30 órára szól. A látogatás kereté­ben a közgyűlés jelenlévő tag­jai rendhagyó erőmű bemuta­táson vesznek részt. Foltvarró kiállítás a Babitsban Szívek, virágok címmel a Ma­gyar Foltvarró Céh patchwork kiállítása látható a szekszárdi Babits Mihály Művelődési A Nap Hírei Házban október 3-tól 24-ig. A tárlat ideje alatt intenzív folt­varró tanfolyamat is tartanak. Ezzel kapcsolatban felvilágo­sítás kérhető a ház informá­ciós szolgálatánál, illetve a 74/316-722-es telefonon. Művészetek Háza: koncert-tervek Elkészült a szekszárdi Művé­szetek Háza 1995/96-os hang­versenyévadjának terve. E szerint októberben kerül sor az ESP együttes jazz-koncertjére és Regős Róbert (München) zongoraestjére. Novemberre Péteri Judit csembalóestjét, Pi- linszky-estet és Liszt emlékes­tet terveznek, valamint Ruha István hegedűművész és a Szekszárdi Kamarazenekar koncertjét. Decemberben Fo­dor Gabriella zongoraművész mutatkozik be, karácsonyi koncertet ad a Szekszárdi Madrigálkórus és Lozsányi Tamás orgonaművész. A jövő év távaszán várható Tokos Zoltán gitárestje, a Kaposvári Szimfonikus Zenekar kon­certje, Szentpéteri Csilla zon­goraművész és a Szekszárdi Kamarazenekar hangversenye és Lehotka Gábor orgonaestje. Újra csörög a Vekker A Pop TV reggeli műsora, a Vekker több hónapos szünet után ma reggel ismét csörög: 6.30-kor. A 8 óráig tartó prog­ram közvetlenül, szórás útján jut el az szekszárdi és kör­nyékbeli nézőkhöz, az UHF 59-es csatornán.

Next

/
Thumbnails
Contents