Tolnai Népújság, 1995. február (6. évfolyam, 27-50. szám)

1995-02-01 / 27. szám

SEGÍTETT A VÖRÖSKERESZT (7. oldal.) 1995. FEBRUÁR 1. SZERDA ÁRA: 18,80 FORINT VI. ÉVFOLYAM, 27. SZÁM Szeretnénk egy lakodalmas há­zat is létrehozni, hogy az itteni la­kodalmakat ne máshol, hanem itt Kocsolán tartsák meg. Együtt tenni a faluért (írásunk a 4. oldalon.) Valentin nap ’95 Hatodik alkalommal emléke­zünk meg Budapesten Valen­tin, azaz Bálint napjáról. E tavaszváró februári ünnep idén is kiváló alkalmat kínál szeretteink, barátaink, ked­ves ismerőseink megörven- deztetésére díszes csokorral vagy akárcsak egy szál virág­gal, üdvözlőkártyával, apró ajándékkal. Mindez a Magyar Virágkö­tők Szakmai Egyesületének keddi fővárosi sajtótájékoztató­ján hangzott el. A szervezők elmondták: Bálint György, a te­levízió Ablak című műsora népszerű Bálint gazdájának nyújtják át az ország szimboli­kus szeretet csokrát február 10­én. A szakmai szövetség ha­gyományos Valentin napi vi­rágkiállításának és vásárának az Iparművészeti Múzeum ad otthont február 11-14. között. A színpompás programokban többi között szerepelnek virág- kötészeti, illetőleg bonsai be­mutatók. Koncert hallgatói is lehetnek szombaton 16 órai kezdettel az Üllői úti intéz­ménybe látogatók. Az érdeklő­dők belépőjegy ellenében te­kinthetik meg a vágott, a csere­pes és a száraz virágok kiállítá­sát, illetőleg vásárolhatnak is növényeket kedvezményesen a helyszínen. A Valentin napi ünnepségsorozatot először ren­dezik meg vidéken is. Megyénk vendége volt tegnap Gallov Rezső államtit­kár, az OTSH elnöke. Az államtitkárnak először volt alkalma találkozni Bach Józseffel, a megyei közgyűlés elnökével. A Móra Zoltánnal, a megyei sporthivatal elnökével és a hivatal munkatársaival folytatott tapasztalatcsere után a szek­szárdi városházán folytatódott a program. Az OTSH elnöke Kocsis Imre Antal szekszárdi polgármesterrel megvitatta a sporttámogatás időszerű kérdéseit. (Az államtitkárral ké­szített interjú lapunk 9. oldalán.) fotó: gottvald 1995 a Természetvédelem Éve Európában. Mindenki előtt ismert, hogy az Eu­rópa Tanács politikai szervezet. Ezért különös jelentősége van annak, hogy ez a szervezet hirdette meg 1995. évre Európa-szerte a Természetvédelem Évét. Magyarországon a termé­szet védelmével kapcsolatos feladatokat a Környezetvédelmi és Területfejlesztési Miniszté­rium Természetvédelmi Hivatala látja el a közvetlen irányítása alatt álló nemzeti park igazga­tóságok, illetőleg természetvédelmi igazgatóságok bevonásával. (Folytatás a 3. oldalon.) Röviden Az új gyógyszer-finanszírozásról A kormány az elmúlt héten elfogadta az új gyógyszerár-támo­gatási rendszerre vonatkozó előterjesztést, és az ehhez kapcso­lódó miniszteri rendeletet hétfőn Kovács Pál aláírta. Az új tá­mogatási szisztéma miatt felkorbácsolt indulatok azonban mégsem csitulnak, a rendszert a Magyar Gyógyszerész Ka­mara (MGYK) továbbra sem hajlandó támogatni. Ez derült ki tegnap azon a tájé­koztatón, amelyet éppen az ál­láspontok közelítésére tartottak a tárcánál. Az új gyógyszerár­támogatási rendszert beharan­gozó múlt heti sajtótájékoztató előtt az orvosi és a gyógysze­rész kamara élesen bírálta az előterjesztést. Mára - úgy tűnik -, már csu­pán a gyógyszerészek nem tud­ják elfogadni a szisztémát, az orvosi kamara elnöke a koráb­biakhoz képest jóval kevesebb kifogásolni valót talált benne. (Folytatás a 2. oldalon.) Boltosok, friss újsággal Pannonhír Rt.: irány a vidék! A Pannonhír Hírlapkereske­delmi Rt. tavaly év elején ala­kult. A száz százalékban pos­tai tulajdonú cég feladatkö­réhez tartozik Baranya, So­mogy, Tolna és Zala megyék területén az utcai hírlapter­jesztés, a pavilonokban tör­ténő árusítás. A pécsi székhelyű részvénytár­saság ügyvezető igazgatója, dr. Orosz Tamás tegnap Szekszár- don, a Sajtóházban tárgyalt dr. Murzsa Andrással, az AS-M Kft. megyei irodájának vezető­jével. A találkozó eredménnyel zárult, megállapodás született a Tolnai Népújság terjesztésének kérdéseiben. — A pavilonok által - me­lyek elsősorban a nagyobb te­lepüléseken találhatók - a hír­lapárusítás jelentős része hoz­zánk tartozik - tudtuk meg dr. Orosz Tamástól. — Ezen kívül úgynevezett vállalkozói árusí­tással is foglalkozunk: a vállal­kozók bizományosként veszik át tőlünk a lapokat, s például a saját boltjukban árusítják azo­kat. S még feltétlenül említést érdemel a postai értékesítés: a kisebb falvakban ez a hálózat működik. — Ha már a postánál, a tu­lajdonosnál tartunk: nem me­rült fel lehetőségként a Pan­nonhír privatizációja? (Folytatás a 3. oldalon.) Nem változik a magyar pri­vatizáció eddigi alapelve, amely szerint nem az állami vagyon szétosztása, hanem ér­tékesítése a magánosítás útja. Megerősödik az az alapelv is, hogy a privatizáció bevételei­nek elsősorban az államadósság törlesztését kell szolgálnia. Ugyanakkor a privatizációt gyorsítani kell, ami azonban nem kapkodó értékesítést, ha­nem az előkészítés gyorsítását jelenti - hangsúlyozta Békési László pénzügyminiszter par­lamenti ülésen a privatizációs stratégia és törvény megtárgya­lásakor mondott beszédében. A szocialista és a szabaddemok­rata vezérszónokok támogató- lag szóltak a törvényjavaslatról. Az ellenzéki pártok viszont szinte egyhangúan elutasították a kormány előterjesztését. Horn Gyula kormányfő kez­deményezésére ma hatpárti konzultációt tartanak a privati­zációról. A tervek szerint a hat parlamenti párt frakcióvezetői, illetve pártelnökei délután 2 órakor gyűlnek össze a minisz­terelnök dolgozószobájában. A megbeszélésen azt vitatják meg, hogy a pártok miként vé­lekednek a privatizációról, il­letve annak folytatásáról. Göncz Árpád a jövő héten Olaszországban, majd Málta szigetén tesz hivatalos látoga­tást. Olaszországi útja során magánlátogatás keretében fel­keresi a Vatikánt, ahol találko­zik II. János Pál pápával. Kovács László külügymi­niszter szerdán Strasbourgban aláírja az Európa Tanács ki­sebbségi keretegyezményét. A külügyi szóvivői tájékoztatón elmondták, hogy Kovács László az esemény alkalmával megbeszélést folytat szlovák és román külügyminiszter kollé­gájával. A Fővárosi Bíróság az 1956-os salgótarjáni sortűz ügyében két vádlottat öt-öt év fegyházbüntetésre ítélt emberi­ség elleni bűntett miatt. Orosz Lajost és Toldi Ferencet 8-8 évre eltiltották a közügyek gyakorlásától is. Bűnügyek A főváros IV. kerületében a hét végén egy ismeretlen tettes az ablakot benyomva behatolt a Dorogi Papímagyker Kft. Ba­ross utcai épületébe, és annak kondicionáló termében elhe­lyezett páncélszekrény hátsó felét kibontotta, s így 9,5 millió készpénzt és arany ékszereket rabolt el. A rongálással együtt okozott kár 11 millió forint. Budapesten, a Csengeri utca egyik házának kapualjában három 3CM0 év körüli férfi megtámadta dr. P. László 43 éves ügyvédet, majd két pisz­tolyból három lövést adott a földön fekvő emberre. Az egyik lövés az ügyvéd bal combját a másik pedig jobb bokáját találta el. A rendőrség nyomban körö­zést indított el a támadók ellen és átmenetileg lezárta a Buda­pestről kivezető utakat. A Nap Hírei Közszemlén Szekszárd rendezési terve A településrendezési tervek jóváhagyásáról szóló 7/1983. ÉVM rendeletnek megfelelően Szekszárd Megyei Jogú Város polgármesteri hivatala köz­szemlére bocsátja a Szekszárd Város Általános Rendezési Terve programja aktualizált munkarészeit: a Szilfa körüli városrész I. üteme szabályo­zási tervét, valamint a Fáy ut­cai szolgáltató ház beépítési tervét. A tervek február 1-e és 17-e között munkaidőben megtekinthetők a polgármes­teri hivatal ügyfélszolgálatánál (Szekszárd, Béla tér 8.). A ter­vekkel kapcsolatos észrevéte­leket az érdeklődők írásban szíveskedjenek az ügyfélszol­gálatnál leadni. Torgyán József Ozorán Dr. Torgyán József, a Függet­len Kisgazdapárt elnöke lesz a vendég Ozorán, február 11-én, szombaton, 18 órakor a szö­vetkezet üzemi konyhájának étkezdéjében. A pártelnök elő­adást tart, majd kötetlen be­szélgetésen vesz részt a pol­gármesteri hivatal tanácskozó- termében. Korcsolyában harmadik lett Székesfehérváron rendezték meg a hét végén az Országos Korcsolya Formációs ver­senyt. Ezen a Dombóvári Molnár György Általános Is­kola 1/A. osztályos tanulója, Mayer Erzsébet eredményesen szerepelt, a 3. helyen végzett a 15 év alattiak kategóriájában. Mayer Erzsébet a pécsi Szi­várvány SE versenyzője. Orgonát avatnak a régi Zeneakadémián Háromnapos rendezvénysoro­zat kezdődik ma a régi Zene- akadémián. Nyitányaként ün­nepélyes keretek között avat­ják fel az oktatási intézmény új orgonáját. A hangszert a híres drezdai Jehmlich-cég készí- tette-építette. Az orgonaavató ünnepségre Budapestre érke­zik a cég igazgatója is. Szolnoki Zenei Fesztivál Újabb együttműködési megál­lapodást kötött Szolnok város és a nemzetközi hírű Liszt Fe­renc Kamarazenekar. Mint Várhegyi Attila polgármester elmondta: a szerződés alapján az önkormányzat anyagilag támogatja az együttest, amely mindezért cserébe sűrűn felke­resi a Tisza-parti települést. A Megint tanú bemutatói Bacsó Péter Megint tanú című filmjével nyílik meg a 26. Ma­gyar Filmszemle, február 4- én. Az alkotást ezt követően vetítik a Broadway moziban, február 5-8. között pedig a Metro-ban. A filmről tíz kópia készült, így február 9-től öt vá­rosban (Nyíregyházán, Pé­csett, Székesfehérváron, Sze­geden és Kecskeméten) egy­szerre mutathatják be. Szolgáltatás Gazdasági hírek, vállalkozói ismeretek az 5. oldalon. Olvasószolgálat a 7. olda­lon, benne: „Ossza meg örö­mét!” Tévé- és rádióműsorok, valamint apróhirdetések a 8. oldalon. Időjárásjelentés a 10. olda­lon. Benne: térképek, részletes országos és megyei prognózis, vízhőmérsékletek. Két Lotti nyerőszámok és nyereményjegyzék a 10. olda­lon. Kalendárium és közhasznú, praktikus információk a 10. ol­dalon. Benne: névnapok törté­nete, évfordulónaptár, napi igék, traffipax-mérés, útinform.

Next

/
Thumbnails
Contents