Tolnai Népújság, 1995. február (6. évfolyam, 27-50. szám)

1995-02-01 / 27. szám

2. oldal Világtükör Hazai Tükör 1995. február 1., szerda Ez Történt ... Melescanu és Pereszlényi Zoltán találkozója Teodor Melescanu román külügyminiszter hétfőn fogadta Pe­reszlényi Zoltán helyettes külügyi államtitkárt, aki Ázsia, Af­rika és Latin-Amerika térségét illető külügyminisztériumi kon­zultációk céljából érkezett a román fővárosba, az ugyanazért a területért felelős román külügyminisztériumi igazgató, Mircea Geoana meghívására. A Rompres jelentése szerint a magyar diplomata átadta Kovács László külügyminiszter üdvözletét Teodor Melescanunak. Pereszlényi Zoltán a megkülönböztetett figyelem jelének nevezte a kétoldalú kapcsolatokban, hogy fo­gadta őt a román diplomácia feje. Amerikai támogatás a moldovai reformokra Bili Clinton amerikai elnök újabb huszonkétmillió dolláros tá­mogatást jelentett be a moldovai reformok végigvitelére. A fel­ajánlás azon a találkozón hangzott el, amelyet Mircea Snegur moldovai elnökkel tartott a Fehér Házban. A csúcsszintű meg­beszéléseken részt vett A1 Gore alelnök és Warren Christopher külügyminiszter is. A közlemény szerint a technikai jellegű se­gélyt privatizációs célokra, a szerkezetváltás megvalósítására és az egészségügyi reform kiterjesztésére lehet felhasználni. Szlovákia NATO-tagsága A kormánylapnak tekintett „Slovenská Republika” keddi kommentárja szerint az ország NATO-tagságának kérdésében senki sem dönthet Szlovákia helyett, és „úgy tűnik, hogy a döntő elhatározást mégis népszavazás útján kellene kimon­dani”. A lap az „Európai Biztonsági Tanulmányok Intézetének” közelmúltban Pozsonyban járt munkatársát, a holland Peter Voltent idézi, aki „nyomatékosan emlékeztetett arra, hogy egyetlen szerződés sem szavatolja az abszolút biztonságot”. A várost pereli a szabadkai színház A szabadkai Népszínház vezetősége bírósági pert indított a vá­rosi önkormányzat ellen, s követeli, hogy a polgármesteri hiva­tal fizesse meg 380 ezer dináros (380 ezer német márkás) „tar­tozását”. A pert azután indították meg, hogy a városi önkor­mányzat 15 hónapja egy dinárral sem járult hozzá a legnagyobb szabadkai kulturális létesítmény működtetéséhez. Az esőzések miatt a medrükből kilépett folyók az év­század árvizét okozzák Nyugat-Európában. Németország­ban, több más nagyváros mellett, víz alatt áll Koblenz vá­rosa iS. FOTÓ: FEB-REUTERS MEGHÍVÓ A Tengelici Mezőgazdasági Kereskedelmi Kooperációs Részvénytársaság (TENKOP Rt.) értesíti tisztelt részvényeseit, hogy 1995. március 4-én, 9 órai kezdettel a Tengelici Oktatási Központban tartja évi rendes közgyűlését. Napirend: 1. Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról Előadó: Buják Imre elnök-igazgató 2. Beszámoló az 1994. évi gazdálkodási eredményekről Előadó: Buják Imre elnök-igazgató 3. Az 1994. éves beszámoló (mérleg és eredménykimutatás) Ismertetése Előadó: Kövecsesné Prikkel Gabriella gazdasági igazgató 4. A felügyelőbizottság jelentése a mérleg felülvizsgálatról Előadó: Dr. Dobos István felügyelő bizottság elnöke 5. Könyvvizsgálói jelentés Előadó: Kétyi Mihály könyvvizsgáló 6. A felügyelőbizottság beszámolója munkájáról Előadó: dr. Dobos István felügyelő bizottság elnöke 7. Az igazgatóság, a felügyelő bizottság és a könyvvizsgáló megválasztása. 8. Egyebek A közgyűlésen szavazati joggal részt vehetnek azok a rész­vényesek, akik 1995. február 15-től 1995. február 25-ig terje­dő időszakban a részvénytársaság pénztárában munkaidőben részvényeiket letétbe helyezik. A társaság éves beszámolóját az érdeklődő részvényesek ugyanezen időszakban munkaidőben az Rt. irodájában megte­kinthetik. Határozatképtelenség esetén a megismételt közgyűlést ugyan­ezen napirenddel, ugyanezen napra, ugyanezen helyre 10 órá­ra hívja össze az igazgatóság. A megismételt közgyűlés a meg­jelentek számára tekintet nélkül határozatképes. Felkérjük tisztelt részvényeseinket, hogy a közgyűlésen jelen­jenek meg. (63597, Tisztelettel: TENKOP Rt. igazgatósága A MAV-állam szerződés Várhatóan szerda délelőtt írják alá a MÁV-állam szerződést a vasúti társaság, a Pénzügymi­nisztérium, valamint a Közle­kedési, Hírközlési és Vízügyi Minisztérium illetékesei. Az érintettek között létrejött az elvi megállapodás, ennek formába öntése és megszövegezése azonban még hátra van - mondta Gyurkovics Sándor, a KHVM közigazgatási államtit­kára tegnap. A szerződés két évre szólna, és a MÁV gazdálkodásának stabilizálását kívánja megala­pozni. Ezen belül is főként a személyszállítás veszteségei­nek finanszírozását szolgálja. A MÁV elképzelése szerint a vasúti személyszállítás költsé­geit három forrásból kellene fedezni a jövőben. A MÁV gazdasági tevékeny­ségének racionalizálásából származó költségmegtakarítá­son kívül állami támogatásra is számít, a harmadik forrás pedig az önkormányzatok hozzájáru­lása lenne. Moszkva téri buszbaleset A sofőr mulasztott Valószínűleg a sofőr mulasz­tása okozta hétfőn a Moszkva téri buszbalesetet - válaszolta kedden az MTI-nek Tóth Vil­mos rendőr őrnagy, a BRFK il­letékese. Tájékoztatása szerint az igazságügyi járműszakértő és az Ikarus-gyár szakemberei­nek keddi vizsgálata egyértel­műen kizárja, hogy műszaki hiba okozta volna a szerencsét­lenséget. Emellett megállapítot­ták: ahhoz, hogy a jármű fel­hajtson a tizenöt centiméter magas padkára, a vezetőnek gázt kellett adnia. A rendőrség szakértője érthetetlennek minő­sítette, hogy a sofőr nem hasz­nálta a vészféket, amellyel akár a lejtőn is megállíthatta volna a járművet. Tóth őrnagy hozzá­fűzte: a jelenleg gyanúsított­ként kihallgatott buszvezető jo­gosítványát a vizsgálat idejére bevonták. A rendőrség illetékese sze­rint az ügyben a nyomozás egy hónapon belül lezárulhat. A Honvéd Kórház Traumato­lógiai Osztályán megtudtuk: fo­lyamatosan javul Kazup Lász­lónak, a baleset súlyos sérültjé­nek állapota. Túljutott az élet­veszélyen, ám előreláthatólag még legalább egy hétig az in­tenzív osztályon kell maradnia. Az új gyógyszer­finanszírozásról (Folytatás az L oldalról.) Most csupán annyit mondott: a kamara már szerdán megkezdi az alaplista szakmai revízióját, hogy a következő jegyzék már jobban igazodjon a betegségek megoszlásához. Szabó Sándor, az MGYK elnöke továbbra is úgy látja: a rendszer kiszámít­hatatlan, s még a 90-95 száza­lékban támogatott alaplistás gyógyszerek között is akad több száz, sőt több ezer forintos medicina. Szerintük jobb lett volna átalánydíjas térítést be­vezetni az alaplistánál, míg a 70, 40 százalékban támogatott szereknél maximálni kellett volna a patikában fizetendő összeget. Ezt a javaslatot azon­ban - tért ki rá Matejka Zsu­zsanna, az egészségbiztosító főgyógyszerésze - egyetlen tárgyalópartner sem támogatta. Az elképzelés ugyanis lehetet­lenné tenné a gyógyszergyár­tókkal folytatott áralkut, jelen­leg viszont a tb-nek ez az egyetlen lehetősége az árak visszafogására. Szerinte a ja­vaslat azért sem jó, mert sem a beteg, sem az orvos nem érzé­kelné így a gyógyszer teljes árát, vagyis nem fogyasztás- csökkenésre, hanem éppen túl­fogyasztásra ösztönözne. Át­alánydíjas rendszernél egyéb­ként -jegyezte meg a főgyógy­szerész - számítások szerint minden patikaszerért 215 forin­tot kellene fizetni. Eközben az alaplistás medicinák közül még március után is több száz gyógyszer kerül 50, illetve 100 forintnál kevesebbe. Elhangzott még, hogy már­ciustól megváltozik azon gyógyszerek köre is, amelyeket úgynevezett közgyógyellátási igazolványra írhatnak fel az or­vosok, illetve válthatnak ki a betegek. Annak érdekében pe­dig, hogy az orvosok és a gyógyszerészek megfelelően felkészülhessenek az új támo­gatási rendszerre, február 10- 15. között ingyenesen megkap­ják a Gyógyszereink című ki­advány különszámát, amelyben részletesen megtalálható a kormány- és a miniszteri ren­delet. A téma: a költségvetés Több érdekes kérdést is tárgyalt tegnap Paks város képviselő-testü- lete. A délután két órakor kezdődő ülésen persze a legfőbb téma a költségvetés volt. Az önkormányzat döntött a Paksi Atomerőmű Rt.-től vásárolt ötven lakás hasznosításáról, valamint ezzel kapcsolatban szóba ke­rült a lakások felújításának a kérdése is. A Babits és a Gesztenyés utcákban található lakások nagy részét magánszemélyeknek adják el, de vállalkozók is érdeklődtek már az ingatlanok felől. A testület döntött abban, hogy a városban működő öt vállalkozó háziorvosnak egy-egy milliós támogatást ad. A Paks és Vidéke Ipartestület részére még 1991-ben 200 ezer fo­rint hitelt nyújtott az önkormányzat. A képviselők úgy döntöttek, hogy a fennmaradó tőketartozás záros határidőn belüli visszafize­tését kéri, de ezzel együtt eltekint a kamatok megfizetésétől. Az önkormányzat Kiss Jánost (aki egyébként Dunaföldvár pol­gármestere volt az elmúlt négy évben - A szerk.) választotta meg a szerteágazó tevékenységet végző DunaCenter Kft. ügyvezetőjévé. A korábbi ügyvezető mandátuma lejárt. Ezt követően az 1995. évi költségvetés került napirendre. A tes­tület bizottságai először a bevételi forrásokról mondták el a véle­ményüket. A bizottságok elfogadásra javasolták a tervezetet, melynek összege 1,764 millió forint. Lapzártakor még zajlott a költségvetés első fordulójának tárgyalása. Kérdőjelek __________ írta: Pálos Tamás M iért marad a koalíció? Sokan tartanak attól, hogy a Magyar Szocialista Párt és a Sza­bad Demokraták Szövetségének kormánykoalíciója nem bírja ki az állandó teherpróbát, amelynek mindkét párt kiteszi a kö­zös kormányzás épületét. Miért vetődik fel ez a kérdés? Azért, mert a pénzügyminisz­ter lemondása körüli vitákat senki sem tekinti pusztán az MSZP belügyének, még kevésbé személyes ellentétek kifejeződésé­nek. Általában a kormánypolitika alakulására kiható esemé­nyeket látnak benne. Márpedig ezt a politikát a koalíciós megál­lapodás szerint két párt formálja, következésképpen a kabinet sorsa, s ezen keresztül az ország belső helyzete nagyban függ attól, képes-e továbbra is együttműködni ez a két erő. Összeroppanhat a koalíció? Elvileg igen, de gyakorlatilag nem, mert erős érdekek tartják össze. A legerősebb ezek közül a tavalyi választásokon kifejeződött állampolgári akarat, amely e két pártnak szavazott bizalmat a kormányzásra. Elemi érdeke az MSZP-nek és az SZDSZ-nek, hogy jól sáfárkodjon ezzel a bi­zalommal, mert ha ez nem sikerül, akkor mindkét párt szembe­kerül saját bázisával, tagságával, szavazóival. A lakosság - mi­ként a közvéleménykutatások mutatják - többségében azt akarja, hogy a koalíció a következő választásokig fennmarad­jon. S minthogy a közös kormányzás eredményessége az ország stabilitásának is fontos feltétele, az ellenzék sem érdekelt a kormányválság kirobbantásában. Ilyenek ma az érdekviszonyok. S - ha a felszínen ez olykor elhalványul - anmélyben ezek munkálnak. Ezért marad a koalí­ció. Leszereltek a sorkatonák A tervezettnél 12 nappal ko­rábban, január 31-én leszerel­tek a sorkatonák a honvédség­től és a határőrségtől. Tikos László ezredes, helyet­tes szóvivő emlékeztetett arra a korábbi intézkedésre, amely szerint a leszerelési időpont előrehozatala felkészülést je­lent a kilenc hónapos sorkato­nai szolgálati idő egységes be­vonulási rendszerének 1996-ra tervezett bevezetésére. Az év során ezt követően április 28- án, július 28-án és október 31- én szerelnek le ismét sorkato­nák. A most leszereltek helyére február 15-én és 16-án vonul­nak be fiatalok. Mint ismert ta­valy augusztusban már 2000- rel, most februárban pedig újabb csaknem 2000-rel csök­ken a behívott sorkatonák száma, amely így 17 ezer 500 lesz. Visszaélések benzinkutaknál Nyolc, nem hitele­sített, magas hiba­határral működő üzemanyagtöltő készülék használa­tát tiltotta meg a benzinkutak elle­nőrzése során az Országos Mérésü­gyi Hivatal. A hivatal MTI- hez eljuttatott köz­leményéből kide­rül: 16 megye 30 városában 164 üzemanyagtöltő állomásnál végez­tek ellenőrzést, 40 állomásnál találtak különféle hiányos­ságokat. Az ellenőrzés eredményeiről tá­jékoztatták a Fo­gyasztóvédelmi Főfelügyelőséget. Az ellenőrzés ta­pasztalatai alapján idén az üzem­anyagtöltő állomá­sok átfogó vizsgá­latát tervezik. Szándékuk, hogy az ellenőr­zésbe az illetékes fogyasztóvédelmi felügyelőségek, valamint a Vám- és Pénzügyőrség szakembereit is bevonják. MTI Bérrablás Szegeden Elfogatóparancsot adott ki a rendőrség a 26 éves Czibók Csaba, Sopron, Vághy Ferenc utca 4. szám alatti lakos ellen; rablás miatt rendelték el or­szágos körözését. Alapos a gyanú arra, hogy Czibók ahhoz a négytagú tár­sasághoz tartozik, amelyet bérrablásra szerződtetett a szegedi, büntetett előéletű P. Mihály és egy Szegeden ta­nuló egyiptomi egyetemi hallgató. A Sopronból érkezett „erős fiúk” arra kaptak megbízást, hogy vegyék el egy szíriai ál­lampolgár pénzét. A kisze­melt áldozat a szegedi Zrínyi utcában nyitott irodát. A bér­rablók múlt hét kedden telje­sítették a feladatot: három millió ötszázhetvenezer fo­rinttal, 7 ezer márkával és 10 ezer dollárral könnyítették meg a szíriai vállalkozót. A pillanatok alatt véghez vitt akcióért nyolcszázezer forin­tot kértek, mellesleg a rabolt összeg jelentős részét is meg­tartották maguknak. így megtollasodva tűntek el egy Toyota gépkocsival a helyszínről. Az erőszakkal szerzett pénz egy részét, több mint egymillió forintot érő magyar és német bankjegye­ket P. Mihály szegedi lakásán lefoglalta a rendőrség. Az utóbbi időkben sajnos tovább növekedett a külföl­diek által elkövetett bűncse­lekmények száma Szegeden - nyilatkozta Szőke Péter, rendőrkapitány. (MTI)

Next

/
Thumbnails
Contents