Tolna Megyei Népújság, 1989. október (39. évfolyam, 232-258. szám)

1989-10-02 / 232. szám

Csengey Dénes AZ MSZMP TOLNA MEGVEI LAPJA 1989. október 2., HÉTFŐ XXXIX. évfolyam, 232. szám Nemzetiségi találkozó Pariban Izesebb ott a kenyér, magasabb a mennybolt Nem lehet stílusunk az ökölrázás, a fenyegetés Beszélgetésünk a 3. oldalon olvasható. Milyen megyei tanácsot akarunk? E sorozatból a szeptember 14-i számban Rácz Zoltán Szekszárd- ÉRT Klub aláírású cikkre tartjuk fon­tosnak reagálni. A cím ugyan az, hogy milyen me­gyei tanácsot akar, de ezt nemigen lehet a cikkből megtudni, - azt azon ban igen, hogy a megyei tanács épí­tési és vízügyi osztálya tevékenysé­gével messzemenően nincs megelé­gedve. (Folytatás a 3. oldalon.) Sokszemközt a T. Házzal Amint véget ért csütörtökön a késő délutáni órákban az országgyűlés őszi ülésszakának első része, máris elkezdődött a fölkészülés az október második felére tervezett folytatásra, ami végérvényesen átállítja váltóin­kat a többpártrendszerbe történő át­menethez és meghatározó lépése­ket tesz a jogállamiság megalapozá­sában. Azt hiszem, akár átgondoltuk mindahányan, akár nem, egy évvel ezelőtt még elképzelhetetlen hord­erejű napokat éltünk át már az ülés­szak első futamában. (Folytatás a 3. oldalon) Határozottan törekszünk a Varsói Szerződés működési Felpróbálják a régi viseletét rendjének megújítására Németh Miklós nyilatkozata a Welt am Sonntagnak Gyönyörű, lankás táj - Tamásitól ndössze néhány kilométernyire melynek ölelésében ragyog az őszi verő­fényben a sokakat visszavonzó szülőfa­lu: Pári. A háromnapos, péntektől vasárnapig dó pári nemzetiségi találkozó talán ezért választotta mottójául az idén Brecht Gianni Agnelli, a Fiat elnöke, New York-ban újságírókkal közölte: Gorba­csov novemberi olaszországi látogatása alkalmával valószinűleg aláírják az újabb nagyszabású gépkocsigyártási együtt­működést a Fiat és a Szovjetunió között. A torinói óriáscég évi 300 000 kiskocsit előállító gyártósor felállításában műkö­dik közre e tervek szerint. Az Oka nevű gépkocsi a Fiat Panda szovjet útviszo­nyokhoz alkalmazott változata lesz. sorait: ...miért szeretjük szülőföldünket? íze sebb ott a kenyér, magasabb a mennybolt, illatosabb a levegő, erőseb­ben zeng a hang, még a járás is köny- nyebben esik a földön - hát ezért”. A törökkorban szétszóródott őslakos­ság helyébe települt rácokkat a török kiűzése után Paar vezérőrnagy üldözte el Agnelli szólt a többi kelet-európai or­szágokkal kapcsolatos tervekről is. „Igen derülátó vagyok a reformokat illetően - jelentette ki, budapesti tapasztalataira is hivatkozva. - Meg vagyok győződve arról, hogy a megkezdett úton már nem lehet visszafordulni. Ezek az országok új és nagy piacot jelentenek távlatilag és a Fiat természetesen meg akarja előzni a japánokat” - mondta. Az Oka-Panda mellett a Fiat tárgyal innen - ez a helységnév etimológiai ma­gyarázata.... A XVIII. század harmincas éveiben Eszterházy Miklós herceg telepí­tett a Fekete-erdő kornyékéről, Baselból és Württembergböl származó német la­kosságot ide. Ök akkor összesen 48-an voltak. De 1948-ban 103 családot telepí- (Folytatás a 2. oldalon.) Lengyelországban is egy új kiskocsi kö­zös gyártásáról, ami közel megkétsze­rezné a Fiattal létező jelenlegi együttmű­ködést (a 126-osok gyártását). „Magyar- országon - tette hozzá a Fiat elnöke - nem tervezünk közös gyártást, mert az ottani körülmények még éretlenek erre és a piac túl kicsi is ahhoz, hogy megér­né. Viszont ott az alkatrészgyártásban vannak ipari kooperációs terveink” - je­lentette ki. Németh Miklós, a Minisztertanács el­nöke a Welt am Sonntag című nyugatné­met napilapnak nyilatkozva kijelentette, hogy az MSZMP jövő pénteken kezdődő kongresszusától a párt teljes megújulá­sát, a reformerők és a reformgondolat egyértelmű győzelmét várja. Új, modern, a többpártrendszer követelményeinek megfelelő pártot. A vasárnap utcára kerülő lap hambur­gi szerkesztősége az MTI bonni irodájá­nak már előzetesen - szombaton - ren­delkezésére bocsátotta az interjú általa legfontosabbnak tartott részleteit. Arra a kérdésre, hogy elképzelhetőnek tartja-e az MSZMP kettészakadását kon­zervatív és reformerőkre, Németh Miklós kijelentette: ezt nem tudom kizárni. A jó megoldás az lenne, hogy a pártkong­resszuson elfogadott reformplatform alapján mindenki maga döntené el, hogy továbbra is a párt tagja kíván maradni, vagy mivel nem fogadja el a gyökeresen megújult politikai platformot, kiválik a pártból: ily módon a konzervatív, megúju­lásra képtelen erők leválnak a pártról.- Mindamellett elfogadhatatlannak tartok minden olyan kompromisszumot, amely a pártegységre vagy a közelgő vá­lasztásokra hivatkozva megpróbálja összebékíteni az összebékithetetlent: a konzervatív pártállami gondolkodást az európai értelemben vett baloldali szocia­lista pártmozgalom meghatározó jegyei­vel. Egy ilyen egység sem stabilizálható - idézte a lap a miniszterelnököt. A Varsói Szerződésre vonatkozóan a kormányfő nyomatékosította: határozot­tan törekszünk arra, hogy a Varsói Szer- (Folytatás a 2. oldalon.) Autógyártás Keleten / Érkeznek az NDK-menekültek - Prágából Az NDK államvasútainak, a Reichsbahnnak a keletnémet menekülteket Prágából az NSZK-ba NDK-területén át szállító ólsö szerel­vényói vasárnap a hajnali órákban sok szór várakozó ómbór örömujjongása közspetts fu­tottak bó a bajorországi Hot városának pá­lyaudvarára. Nyugatnémót rádiójólentésók szerint az első különvonaton az eredetileg feltételezett 750 személy hólyótt ezerkétszá- zan tartózkodtak. Ennak okát abban korasik, hogy az NSZK prágai nagykövetségéről kiengedett szemé- lyekhez állítólag máraz NDKtórülótén újabbak csatlakoztak, másfslől pádig sok kisgyerme- ket óródótilóg a gyors kiutazás zűrzavarában nsm számoltak meg. A Prágából és Varsóból várt összesen mintegy 4000 menekült első csoportját a bajor Vöröskereszt, a szövetségi határőrség és sok újságíró fogadta a hivatalos kormányképviselőkön kivül. A keletnémeteket laktanyákban, középüle­tekben és magánházakban szállásolják el. A hofi pályaudvaron a 350 orvos, szanitéc és más kisegítő személyzet azonnal orvosi ellá­tásban részesítette a rászorulókat, és meleg ételt osztottak ki a megfáradt, kimerült utasok között. A kérdés NDK által való jó szándékú el­bírálását humanitárius szempontokon kivül nyugatnémet jelentések szerint az tette lehe­tővé, hogy Hans-Dietrich Genscher alkancel- lár és külügyminiszter javasolta keletnémet tárgyalópartnereinek: a kiengedett NDK-ál- lampolgárok NDK-okmányaikkal, NDK-felség- területen keresztül, NDK-vonaton utazzanak. Ezzel teljesítették azt az eredeti berlini követe­lést, hogy előbb az NDK-ba kell kiutazniuk a Nyugatra való végleges távozást megelőzően. Genscher a ZDF tévétársaságnak adott nyi­latkozatában célzott rá, hogy a humanitárius megoldás alapjait már az ENSZ-közgyűlés ülésszaka alkalmával New Yorkban folytatott tárgyalásain vetették meg. A miniszter Oskar Fischerrel - NDK-beli kollégájával - és Eduard Sevardnadze szovjet külügyminisz­terrel folytatott megbeszéléseket. Nyugatnémet lapjelentések szerint időköz­ben megkapták kiutazási okmányaikat azok az NDK-állampolgárok is, akik Wolfgang Vo­gel berlini ügyvéd biztosítékai alapján már ko­rábban önként elhagyták az NSZK prágai nagykövetségét és hazautaztak, várva az átte- lepülés engedélyezése iránti ígéretek teljesí­tését. Számukat a jelentés háromszázra be­csüli. * Miután tegnap reggelre teljesen kiürült a nyugatnémet nagykövetség épületegyüttese, az MTI prágai tudósítója körülbelül 50-60 NDK-állampolgárt látott vasárnap késő dél­előtt a misszió előtt, amelyet csehszlovák rendőrök kordonja vett körül. Ezek az embe­rek abban reménykedtek, hogy bejutván, szá­mukra is lehetővé teszik majd az NSZK-ba va­ló kiutazást. A rendőrök igazoltatták az em­bereket és megakadályozták, hogy a keríté­sen át valaki bejusson a misszió területére. A prágai nyugatnémet nagykövet vasárnap délelőtt a képviselet előtt várakozó NDK-ál- lampolgárokkal közölte, hogy a szombati ak­ció egyszeri alkalomra szólt. Felszólította őket, hogy utazzanak vissza az NDK-ba és kérjenek legális kivándorlási engedélyt. Az első' győzelem a felsőházban A kosárlabda NB I. hét végi fordulójában az Atomerőmű SE le­génysége pályavá­lasztóként megszerez­te őszi első győzelmét a felsőházban. A pak­siak sikerének értékét növeli, hogy azt a pati­nás fővárosi klub, a MAFC ellen érték el. A KSC Szekszárd női csapata Sopronban vendégszerepeit és az SVSE gárdájától 81- 67 arányú vereséget szenvedett. (Részletes tudósítás lapunk 6. ol­dalán) * 1956 hősi halottainak nyughelye Sajtótájékoztató a 21-es parcellában Ezentúl az 1956-os forradalom és sza­badságharc hősi halottal nyughelyének tekin­tendő a Mező Imre úti temető 21 -es parcellája, ahol október 22-én 16 órakor egy, a harcok­ban elesettek előtt tisztelgő emlékmű alapkö­vét is lerakják majd - hangzott el szombaton a temetőben rendezett sajtótájékoztatón. A Ma­gyar Demokrata Fórum, a Magyar Politikai Foglyok Szövetsége 56-os Kegyeleti Bizottsá­ga, valamint a Fővárosi Tanács és a temető képviselői abból az alkalomból hívták az új­ságírókat a munkásmozgalmi panteon szom­szédságában található parcellába, hogy - a Fővárosi Tanács és a Fővárosi Temetkezési Intézet jelentős támogatásával - befejeződött a sirkert rendbehozatala. Az MDF és a POFOSZ aktivistái társadalmi munkában ez év tavasza óta munkálkodtak azon, hogy eltüntessék innen a 33 év alatt ösz- szegyűlt szemetet, törmeléket, gazt. Szalay Róbert, a kegyeleti bizottság tagja emlékezte­tett arra, hogy a barikád egyik oldalán elesett szovjetek, ÁVH-sok és katonák - mintegy 250- en - gondozott, reprezentatív hősi parcellá­ban nyugszanak. A barikád másik oldalán hozzávetőleg tízszer annyian haltak meg, dön­tő többségük az utcai harcokban vesztette életét. Sokakat az enyészetnek kitett 21-es parcellában temettek el, majd 1982-ben a 25 év poriadási idő elteltével a hozzátartozókat felszólították: exhumáljak a sírokat, mert a parcellát felszámolják. Ekkor mintegy 60 holt­testet szállítottak el más temetőbe. Jelenleg körülbelül 200-250-en nyugszanak a 21-es parcellában. Tájházavatás

Next

/
Thumbnails
Contents