Tolna Megyei Népújság, 1989. augusztus (39. évfolyam, 179-205. szám)

1989-08-01 / 179. szám

• AZ MSZMP TOLNA MEGYEI LAPJA • &XXIX. évfolyam, 179. szám ÁRA: 4,30 Ft 1989. augusztus 1., KEDD A megújulás létkérdéssé vált Ipari szövetkezeti vezetők, ha találkoznak... Napirenden a szövetkezeti törvény és az érdekképviselet reformja Tolna megyén kívül Baranyából, Somogy- ból és Zalából is szép számmal voltak részve­vői annak a konzultációnak, amelyet Szek- szárdon, az Ipari Szövetkezetek Tolna Me­gyei Szövetsége épületében tartottak. A Ki­szöv egy rendezvénysorozat keretében hívta meg a mintegy hetven szövetkezeti vezetőt A közelgő - februárra előrehozott - ipari szö­vetkezeti kongresszusra való fölkészülés és a közeljövőben a parlament elé kerülő új szö­vetkezeti törvény tervezetének megvitatása jegyében ugyanis országszerte hasonló táj­értekezleteket szerveznek, e sorban volt har­madik a tegnapi, a szekszárdi. (Folytatás a 2. oldalon.) A jugoszláv parasztgazdák tiltakozó gyűlést hirdettek Az Újvidék melletti Gradinovcin nagy­gyűlést tartottak öt vajdasági falu pa­rasztgazdái és felhívással fordultak az ország mezőgazdasági <iolgozóihoz, hogy augusztus 28-án Belgrádban or­szágos összejövetelen tiltakozzanak az Ante Markovics vezette jugoszláv kor­mány agrárpolitikája ellen. Javasolták, hogy a nagyszabású meg­mozdulásra a földművesek ne vonattal, gépkocsikon és autóbuszokon utazza- ak a fővárosba, hanem, aki csak teheti traktorral, kombájnnal és más mezőgép­pel vonuljon fel, hogy így még nagyobb nyomatékkai fejezzék ki elégedetlensé­güket az élelmiszertermelők jelenlegi kedvezőtlen helyzete miatt. Felhívták a figyelmet egyre súlyosabb anyagi helyzetükre. Egyebek között rá­mutattak arra, hogy az országban jelen­leg 1 kg kenyér ára 3 kg búzáéval azo­nos. Bejelentették, ha sürgősen nem vál­toztatnak a helyzeten, akkor beszüntetik a tej, a vágóállat és más termények szer­ződéses beadását. A vajdasági gazdák kezdeményezése országos visszhangot keltett. Jugoszláviában a megművelt földterü­let 84 százaléka magángazdák tulajdo­na. Tiszta vizet a pohárba Interjú a dombóvári tanács elnökével- A város lakosságát élénken fog­lalkoztatja, irritálja, hogy ön és né­hány vezetőtársa az elmúlt hónapok­ban két alkalommal is testvérvárosi kapcsolatok felvétele, előkészítése címén külföldön, az NSZK-ban, Bel­giumban, majd Olaszországban járt. Mivel ezen eseményekkel foglalko­zott a sajtó is, úgy tartjuk korrektnek és tisztességesnek, ha az elhangzott „vádakkal” kapcsolatban teret adunk véleményének.- Köszönöm a lehetőséget, hogy ebben az ügyben tájékoztatást ad­hatok... (Folytatás a 3. oldalon.) A Bovas tűzben tartja a vasat A Bovas (Bonyhádi Vasipari Kisszövetkezet) műszaki vezetője, Spa- ras Gábor az a típusú gazdasági szakember, akiről elmondható, hogy menedzsel, agilitásával „megfertőzött” másokat is, aki a lehetetlent nem isme­ri csak... De mutassa be inkább önmagát, szemléletét az interjúban feltett kér­désekre adott válaszaival. (Folytatás a 3. oldalon.) A művészet ellen Az érvek higgadtak, megfontoltak, a képsorok is meggyőzőnek látsza­nak, mert lám, Zalaegerszegen roz­zantak a járdák, a parkok elhanya­goltak, szegény embert rendszerint az ág is húzza, ilyen körülmények között pedig mi dolog, hogy a város több mint hárommillió forintot szán egy lovasszoborra, tisztelegve Zrínyi Miklós emléke előtt. (Folytatás a 4. oldalon.) Hozzászólás a pártvagyonhoz írásunk a 2. oldalon olvasható. Szolzsenyicin visszatérhet a száműzetésből? A moldáviai tüntetők a Szovjetuniótól való elszakadás gondolatát hangoztatják Egy vezető szovjet publicista szerint lehetséges, hogy Alekszandr Szolzse­nyicin hazatér, és az sem kizárt, hogy parlamenti képviselő legyen. Jurij Csernisenko, aki az Ogonyok című hetilap kulturális rovatánál te­vékenykedik, s egyben tagja a Népi Küldöttek Kongresszusának, a UPI ame­rikai hírügynökségnek nyilatkozott va­sárnap. Csernisenko szerint a most hetven­éves Szolzsenyicin egyetlen feltételt sza­bott hazatérésének: azt, hogy adják ki •műveit a Szovjetunióban. Csernisenko utalt arra, hogy a Novij Mir című szovjet irodalmi folyóirat augusztusban megkez­di a Gulag szigetcsoport folytatásos köz­lését. Ez a munka - a sztálini munkatábo­rok kör- és kórképe - volt annak idején az a „csepp a pohárban”, amely a szovjet hatóságokat Szolzsenyicin száműzésére sarkallta. Az UPI kérdésére válaszolva Cserni­senko - emlékeztetve Andrej Szaharov példájára - nem zárta ki azt az eshetősé­get, hogy Szolzsenyicin, hazatérése után, bejusson a Népi Küldöttek Kong­resszusába. A Moldáviai Népfront nevű szervezet egyik aktivistája szerint mintegy har­mincezren tüntettek vasárnap Kisinyov- ban, Szovjet-Moldávia fővárosában a nyelvi önállóságért. A megmozdulásra a moldáviai szovjet tagköztársaság létre­hozásának közelgő - augusztus másodi- kán esedékes - 40. évfordulója adott al­kalmat. A gyűlés román zászlókat lengető résztvevői azt követelték a jövő hónap­ban összeülő kisinyovi parlamenttől, hogy a moldovánt, amely a román nyelv egyik dialektusa, nyilvánítsák a köztársa­ság hivatalos .nyelvévé, s egyben érte­lemszerűen térjenek vissza a latinbetűs írásra. „Ha a moldáviai Legfelsőbb Tanács nem teljesiti követelésünket, akkor két le­hetőség közül választhatunk. Az első az általános sztrájk, a második annak kinyil­vánítása, hogy nem látjuk értelmét a Szovjetunión belül maradásnak” - mondta a Reuternek Jurij Roska, a meg­mozdulás egyik szervezője. A szóban forgó térség - az egykori Besszarábia és Észak-Bukovina - az 1939-es Molotov-Ribbentrop paktum tit­kos záradékának értelmében vált „szov­jet befolyási övezetté”. ' Paks új temploma Merész formák - különleges megoldások Izgalmas látvány már most, félkész állapotában is Paks épülő új római katolikus temploma. Az „újhullámos” épületet Makovecz Imre tervezte és egy fóti ácsmester - Nyíri Sándor - és brigádja vállalkozott az érdekes tetőszerkezet elkészítésére. A merészen ívelő formákhoz rétegelt-ragasz- tott tartógerendákat alkalmaznak, de megtalálhatók a belső térben a kérgüktől megfosztott ter­mészetes formájú ágas fatörzsek is, mint más Makovecz-épületekben. A körülbelül 120 köbméter faanyagból épülő tetőszerkezettel augusztusra készülnek el a fóti ácsok. - áa ­Ágas fa a belső térben - jellegzetes Makovecz-motivum Dolgozik a brigád a fura formájú tetőszerkezeten. Hétvégenként járnak haza Fótra. Nyíri Sándor, a fóti ácsmester

Next

/
Thumbnails
Contents