Tolna Megyei Népújság, 1989. június (39. évfolyam, 127-152. szám)

1989-06-01 / 127. szám

perek felülvizsgálatáról írásunk a 3. oldalon olvasható. Maradjunk együtt Hatvan-nyolcvan polgár üldögélt csendes nyugalomban a fehérre meszelt kultúrterem fekete bőrpár- nás székein, meg a fal melletti sá- padtbarnára kopott, lehajthatós tám­lájú moziülőkéken. A jelenlevők számát nehéz ponto­sabban meghatározni, ugyanis kicsit nagy volt a jövés-menés a bonyhád­varasdi falugyűlésen. A rendkívüli fó­rum összehívására egy a lapunkban május 20-án megjelent riport miatt került sor, mivel az írást a falu és ate- veli közös tanács vezetői úgy értel­mezték, hogy abban a lakosság bi­zalmatlansága, elszakadási vágya tükröződött. (Folytatás az 5. oldalon.) A téesz-, föld-, erdő­és vadgazdálkodási törvény módosítása Tisztuló erővonalak Szavazott az ad hoc falugyűlés Nem szakad el Bonyhádvarasd • AZ MSZMP TOLNA MEGYEI LAPJA • — __' I -v B________ —— ___ XX XIX. évfolyam, 127. szám ÁRA: 4,30 Ft 1989. június 1., CSÜTÖRTÖK lyet Sztanko Todorov, a Bolgár Népköz- társaság Nemzetgyűlésének elnöke és az általa vezetett küldöttség. Ebből az al­kalomból külön köszöntötte a bolgár vendégeket. A három törvényjavaslathoz kapcsoló­dóan Hütter Csaba mezőgazdasági és élelmezésügyi miniszter tartott expozét. A három törvény módosítását, korsze­rűsítését a társadalmi fejlődés, a gazda­sági megújulás követelményei tették szükségessé - mondta expozéja beve­zetőjében a mezőgazdasági és élelmez­ésügyi miniszter, majd a többi közt rámu­tatott: - A termelőszövetkezetekről, a főidről és az erdőkről, valamint a vadgaz­dálkodásról szóló törvény szorosan ösz- szetartozik. Módosításukhoz abból in­dultak ki, hogy a föld csak a gazdatudatú, földművelő emberrel együtt lehet igazi érték. Az egységes szövetkezeti törvényben foglaltakkal összhangban először a me­zőgazdasági szövetkezetekről szóló tör­vény módosításának szükségességét méltatva a szövetkezeti szektorról el­mondta: az 1250 termelőszövetkezet, a (Folytatás a 2. oldalon.) Szűrös Mátyás elnökletével szerdán folytatta munkáját az Országgyűlés ked­den megkezdődött ülésszaka. Az Or­szággyűlés elnöke bejelentette, hogy először a mezőgazdasági termelőszövet­kezetekről szóló 1967. évi III. törvény mó­dosításáról szóló; a földről szóló 1987. évi I. törvény módosításáról szóló, vala­mint az erdőkről és a vadgazdálkodásról szóló 196I. évi VII. törvény módosításáról szóló törvényjavaslatot tárgyalja a parla­ment. Szűrös Mátyás ezt követően bejelen­tette, hogy a vendégpáholyban foglal he­Szűrös Mátyás elnökletével tegnap folytatta munkáját az Országgyűlés előző nap kezdődött ülésszaka (Telefotó) Folytatta munkáját az Országgyűlés Visszakövetelik Leninváros régi nevét Leninvárosi alternatív szervezetek azt követelik, hogy a település kapja vissza az 1970 előtti Tiszaszederkény nevet. Azt állít­ják, hogy a Lenin-centenárium alkalmából, az MSZMP akkori Borsod megyei első tit­kára, a város országgyűlési képviselője erőszakolta ki a névváltoztatást. Az MTI tu­dósítójának Hegedűs György tanácselnök elmondta: fontolóra veszik, hogy kérvé­nyezzék az eredeti név viszszaállítását, eh­hez azonban a város valamennyi választó- polgárának véleményét ismerni akarják. Erre jó lehetőséget kínálnak a rövidesen sorra kerülő tanácstagi és országgyűlési képviselőválasztások. A választói névjegyzékekhez ezért majd egy külön kérdőívet is mellékelnek, ame­lyen megkérdezik, hogy a lakosok akarják- e a korábbi városnevet. így tulajdonkép­pen népszavazás dönthet majd az ősi vá­rosnév visszaállításáról. Pufajka helyett bermuda Szépségmustra Moszkvában ✓ Ha diáklány, fehér vagy fekete egyen- kötényt, hajában hatalmas masnit visel, ha dolgozó nű, akkor állig gombolt ing­ben, netán pufajkában, bakancsban jár. Alakja terebélyes, kezében vödör vagy kalapács, netán kémcső, golyóstoll, esetleg egy traktor kormánykereke. Kissé sarkított talán a hasonlat, de va­lami ilyesféle kép alakult ki évtizedek óta világszerte a szovjet lányokról, asszo­nyokról. (Folytatás a 4. oldalon.) Beszélgetés a koncepciós Világbanki kölcsön Washingtonban kedden a Világbank és Magyarország képvi­selői két kölcsönmegállapodást írtak alá. A megállapodások ér­telmében a Világbank 100 millió dollár összegű szénhidrogén­ipari fejlesztésekhez kapcsolódó kölcsönt nyújt az Országos Kőolaj- és Gázipari Trösztnek. Az energiaracionalizálást elősegítő beruházások finanszíro­zását szolgáló 10 millió dollár összegű kölcsön felvevője a Ma­energiafejlesztésre gyár Nemzeti Bank. A kölcsönöket 15 éves lejárattal és féléven­ként változó, a Világbank hitelfelvételi költségeihez igazodó ka­matlábbal, ötéves türelmi idővel nyújtja a Világbank. A kölcsönökkel a Világbank a hatékonyabb energiatermelést, a racionálisabb energiafelhasználást, illetve az ehhez szük­séges, ésszerűbb közgazdasági környezet kialakítását segíti elő. A temetés legyen a nemzeti megbékélés jelképe Az MSZMP Központi Bizottságának közleménye Nagy Imre és sorstársainak temetéséről Az MSZMP Központi Bizottsága törté­nelmi, egyúttal szimbolikus jelentőségű eseménynek tekinti Nagy Imre és sors­társainak 1989. június 16-i temetését. A történelmi, erkölcsi jóvátételt, a nemzet kegyeletes emlékezését szolgálja ez a nap. Nagy Imre és sorstársai életútját és szerepét a hivatalos politika kezdetben igaztalanul értékelte, ami a legutóbbi időkig fennmaradt. A megújuló MSZMP szükségesnek tartja, hogy a Nagy Imre és társai elleni perben emelt vádak felül­vizsgálata mielőbb lezáruljon, igazságot szolgáltatva a megvádolt és elítélt politi­kusoknak. (Folytatás a 2. oldalon.) Igyekeztem hiteles beszámolót adni arról, ami Magyarországon zajlik Pozsgay Imre nyilatkozata bonni tárgyalásairól Flesch István, az MTI tudósítója jelenti: Pozsgay Imre államminiszter, az MSZMP Politikai Bizottságának tagja bonni látogatásának, tárgyalásainak be­fejeztével - Hamburgba való szerdai to­vábbutazása előtt - tájékoztatta az MTI tudósítóját jelenlegi NSZK-beli útjának (Folytatás a 2. oldalon.) Nyereményátadás a Hitelbanknál nak, esetleg csupán a vak véletlen­nek köszönhető-e, de a sorsolás eredményeként 13 nyertes az MHB szekszárdi fiókjánál vásárolta letéti jegyét, igy a tegnap délután megtar­tott kis ünnepségen itt vehette át nye­reményét. Egy ITT színes televízió, egy mag­nó deck, továbbá 6 darab 10 ezer és 5 darab 5 ezer forintos Skála-utal­vány talált gazdára. A több, mint 50 ezer forint értékű fődíj, a tv-készülék meglepetés lesz: leszerelés előtt álló fiuknak ajándékba vásárolta ugyanis a letéti jegyet egy szekszárdi házas­pár, s azt ilymódon megduplázva ad­hatják majd át. A magnó deck nyer­tese sem kívánt szerencséjével di­csekedni, nevét hát titokban tartjuk. Legalábbis szeptemberig, amikoris újból sorsolják az MHB letéti jegye­ket - azokat is, amelyek már részt vettek sorsoláson és az ez időpont után vásároltakat is - s esetleg ismét nyernek a mostani szerencsések. Például egy 3 milliót érő családi há­zat... Fotó: -ór­Kedvezett a szerencse a Magyar Hitel Bank Rt. szekszárdi fiókja több ügyfelének azok közül, akik letéti je­gyet vásároltak. Az igen keresett - mert kedvező befektetési lehetősé­get kínáló - értékpapírból Szekszár- don sok elfogyott, 5,10 és 50 ezerfo­rintos címletekben. A letéti jegyek mintegy sorsjegyül is szolgáltak, számuk részt vett azon az országos számítógépes sorsoláson, amit a szekszárdi SZÜV programja segítsé­gével végeztek. Fortuna közbenjárá- sára-e, vagy a szekszárdi program­Dr. Buttinger János ügyvezető Igazgató gratulál a nyertesek egyikének

Next

/
Thumbnails
Contents