Tolna Megyei Népújság, 1989. április (39. évfolyam, 77-100. szám)

1989-04-01 / 77. szám

XXXIX. évfolyam, 77. szám ÁRA: 4,30 Ft 1989. április 1., SZOMBAT Tiltakozó gyűlés az Óbudai Hajógyárban A Ganz Danubius Óbudai Hajógyárában pénteken reggel 1300 dolgozó tiltakozó gyűlést tartott. A helyi szakszervezeti bizott­ság által támogatott megmozdulás résztve­vői kifogásolták, hogy - a gyűléssel egy időben r a Ganz Danubius központjában Angyal Ádám vezérigazgató, a Ganz Danu­bius Rt. elnöke részvénytársaságot szervez az óbudai gyárterület és környezetének idegenforgalmi hasznosítására. A dolgo­zók követelték, hogy ilyen rt. ne alakuljon, ne adják el a fejük fölül a gyárat, Óbudán folytatódhasson a több mint 150 éve kez­dett hajógyártás. Követelték azt is, hogy An­gyal Ádám mondjon le a Ganz Danubius Rt. elnöki tisztéről, mert szerintük ezen funk­ciója összeegyeztethetetlen cselekedetei­vel. A gyűlés résztvevői követeléseikről fu­tárral levelet küldtek Grósz Károlynak, az MSZMP főtitkárának és Németh Miklós mi­niszterelnöknek. * Az MTI munkatársa az ügyben érdekel­tektől a következőket tudta meg. Weiszt Ká­roly, az Óbudai Hajóépítő Rt. szb-titkára szerint Angyal Ádám immár egy éve lépten- nyomon hirdeti „Óbuda” eladását, és ez nagyfokú nyugtalanságot és bizonytalan­ságot váltott ki az ott dolgozók körében, akadályozza a termelő munkát. A demokrácia és a nyilvánosság jellemezze a pártértekezlet előkészítését Ülést tartott a megyei pártbizottság Megalakult a jelölés-előkészítő bizottság Mi legyen a jelölést előkészítő bizottság feladata? Munkájáról hogyan tájékoztassa a párttagságot, a lakosságot? A pártértekezleti választások kapcsán milyen előzetes irányelveket célszerű rögzíteni? Mi az, amit a pártértekezletet megelőzően a küldöttek­kel meg kell vitatni? Milyen legyen a pártértekézlet nyilvánossága? Ezek a kérdések szerepeltek a megyei pártbizottság tegnapi ülésén, amelyen Péter Szigfrid első titkár elnökölt. Váradi László megyei titkár terjesztette a testület elé a végrehajtó bizottság javasla­tát. Bár nagyon konkrét, gyakorlati feladatokról szólt, három gondolat minden javaslat­ban fellelhető: a demokratikus előkészítés, a megválasztandó, jelölést előkészítő bi­zottság önállósága, szuverenitása és a nyilvánosság igénye. A jelölést előkészítő bizottság szuverén, feladatát önállóan végzi - mondta az elő­adó. - A bizottság és tagjai, függetlenül attól, hogy választással vagy delegálással ke- letkezett-e a megbízatásuk, nem alárendeltek sem a megyei pártbizottságnak, sem a közvetlen megyei irányítású pártbizottságoknak. Azonban a bizottsági tagok joga és lehetősége, hogy bármely pártszervvel és pártalapszervezettel, továbbá kötelessé­gük, hogy valamennyi küldöttel és a pártértekezlet küldötti jogú résztvevőjével konzul­táljanak, véleményt cseréljenek, javaslatot kérjenek, illetve számukra információt ad­janak. (Folytatás a 2. oldalon.) Kitü ntetésátadások a felszabadulás évfordulója alkalmából Ünnepélyes kül­sőségek között ad­ták át tegnap dél­után Szekszárdon, a pártbizottság épületében a Ma­gyar Népköztársa­ság Elnöki Tanácsa által a felszabadu­lás évfordulója al­kalmából adomá­nyozott kitüntetése­ket. A megjelente­ket Péter Szigfrid, az MSZMP Tolna Megyei Bizottságá­nak első titkára kö­szöntötte, majd átadta a magyas szintű elismerése­ket. Cserép Imre, az MSZMP Dombóvár Városi Bizottságának első titkára a Ma­gyar Népköztársaság Csillagrendje ki­tüntetésben részesült. A Munka Érdem­rend arany fokozatát Szajki László, az MSZMP Tolna Megyei Bizottsága párt­gazdasági és ügykezelési osztályvezető­je vehette át. A Munka Érdemrend ezüst fokozatát kapta Herczig Ferenc, az MSZMP Tolna Megyei Bizottsága párt­ós tömegszervezetek osztályának veze­tője és Károlyi Károlyné a bátaszéki gim­názium igazgatóhelyettese, a Munka Ér­demrend bronz fokozata kitüntetésben részesült Denkinger István, a teveli Kos­suth Tsz gépszerelő műhelyvezetője és Győréi János, a várongi Petőfi Tsz szállí­tási és tűzvédelmi előadója. Ez alkalom­mal vette át a Magyar-Szovjet Baráti Tár­saság Országos Elnöksége által adomá­nyozott, a magyar-szovjet barátság erő­sítése érdekében végzett munkája elis­meréseként az MSZBT Aranykoszorús jelvényt Csopaki Gáspár, a teveli Kos­suth Tsz pártbizottsági titkára, Végh Győ- zőné, a tamási ll-es Számú Általános Is­kola tanára és Fazekas Béla, a megyei pártbizottság munkatársa. Tegnap délután került sor a megyei ta­nács épületében a tanácsosi címek át­adására. Délután egy órakor Tamás Ádám, a megyei tanács elnöke adta át a (Folytatás a 2. oldalon) A brüsszeli papgyilkosság háttere továbbra is ismeretlen Csütörtök estig biztos nyomot nem tárt fel a belga rendőrség a brüsszeli mecsetben lezaj­lott kettős gyilkosság tettesei után folytatott hajszában, így továbbra is homály fedi a bűn­tett pontos indokait. Willy Claes miniszterelnök-helyettes, aki a lengyelországi látogatáson levő miniszterel­nök távollétében a kormány legmagasabb ran­gú tagja Belgiumban, sajtóértekezletet hívott össze. Kijelentette: a belga kormányt „elbor- zasztotta” a bűntett. Hasonló hangnemben nyilatkozottá belga televíziónak Varsóból Mar­tens miniszterelnök is: megdöbbentett, ami történt - mondta. Willy Claes szerint a nyomozás nem tárt fel olyan elemet, am: lehetővé tenné, hogy megha­tározott irányban összpontosítsák a kutatást. Az a feltételezés, hogy a kettős gyilkosság va­lamilyen formában összefüggésben áll a vallá­si vagy politikai türelmetlenséggel, továbbra is érvényes - jelentette ki. A miniszterelnök-he­lyettes megerősítette, hogy halála előtt a pap fenyegető levelet kapott és emiatt érintkezés­be lépett a rendőrséggel. A felajánlott védelmet azonban Abdulahh AI Ahdel visszautasította. Ennek ellenére a rendőrség sűrítette őrjáratait a mecset környékén, és szerdán 17 óra körül tíz percre megállt egy kocsija a mecset mellett. Ezután azonban a járőr távozott. Nem sokkal később történt a kettős gyilkosság. Béketanács helyett békeszövetség Változó politikai életünk, a felgyorsult közéleti változások a tar saöaiom minden teruieten kikényszerítik a lépésváltást E fe­lismerés jegyében az elmúlt hónapokban javaslatok hangzottak el az Országos Béketanács átalakítására, megújhodására. A hogyan tovább kérdése az OBT elnökségének javaslata alapján nyi'vános békefórumok elé került. A rendezvényeken a békeak­tivisták, a társadalmi szervezetek, egyházak alternatív szerveze­tek képviselői vitatták meg a magyar békemozgalom tartalmi és szervezeti változásával kapcsolatos feladatokat. (Folytatás a 3. oldalon.) Izrael - PFSZ - közvéleménykutatás Az izraeliek kétharmada támogatja, hogy - bizonyos feltételek mellett - Izrael kezdjen tárgyalásokat a Palesztinái Fel- szabadítási Szervezettel. Korábbi izraeli közvéleménykutatá­sokban még soha nem kapott ilyen mér­tékű támogatást a PFSZ-szel folytatandó párbeszéd gondolata. A „Békét most” mozgalom megbízá­sából végzett legújabb felmérés adatait a pénteki izraeli lapok ismertették. (MTI) „Kibontakozóban” van már a Skála Áruház mögött az új épület, melynek alapterülete 315 négyzetméter. - Mikor készül el teljesen? - kérdezzük Fritz Jó­zsefet, a Skála Áruház igazgatóját.- Tíz éve működik a Skála Áruház, de kezdettől fogva megoldatlan volt a rak­tárkérdés. Időközben volt az áfésznek olyan elgondolása, hogy felfújható sátor­ral vagy más módon oldják meg a kér­dést, de egyik elképzelés sem bizonyult elfogadhatónak. Kint az udvarban, fólia­Csarnok a Skála mögött sátrakban tárolták az árut, ami sem az áruminőség megőrzését, sem a vagyon­védelmet nem biztosíthatta. Én két éve vagyok az áruházban, igyekeztem meg­oldani a problémát. Szeptembertől fel­gyorsultak az események, vállalkozóra találtunk, s az ősz folyamán meg is indult az építkezés. A Mészöv támogatásával épül a raktár; a cégnek nem nyílt volna most lehetősége saját erőből építkezni. Úgy néz ki, hogy április tizediké környé­kén, de hónap végéig mindenképpen át tudják adni az épületet. Ez annál is aktuá­lisabb, mivel május 19-én lesz tízéves az áruház, nem mindegy, hogyan jelenünk meg a vásárló közönség előtt. Május 19 előtt és után tervezünk egy-két enged­ményes akciót, az évforduló napjára kü­lönböző programokat. Tervbe vettük az áruház homlokzatának lemosását-újra- festését is.- Milyen funkciót fog betölteni az új raktárépület?- Nem csak raktárként fogjuk használ­ni. Helyet kap benne az új kapusfülke, elektromos kaput szerelünk fel, a mosta­ni kerítést lebontják, új készül helyette. A Dózsa György úti padlószőnyeg-árusító raktár is ide költözik, helyben lehet majd vásárolni. Itt kapnak helyet az ABC, a vil­lamossági és kulturcikkek. d.e. - o.r. Részeg volt a kapitány - elbocsátották A műveltség boltívei (írásunk a 4. oldalon.) A vizsgálat megállapítása szerint a kataszt­rófa pillanatában ittas volt annak az amerikai óriás tartályhajónak a kapitánya, amely olajjal megrakodva zátonyra futott Alaszka partjai előtt, Észak-Amerika eddigi történetének leg­súlyosabb olajszennyeződését okozva. Nem különben alkoholos befolyásoltság alatt volt abban az időben a parti őrség helyi radarfigye­lő ügyeletese is - közölte csütörtökön az ame­rikai közlekedésbiztonsági hivatal. A hatósági vizsgálat vezetőjének beszámolója szerint az Exxon Valdez hajó kapitányának vérében a baleset után kilenc órával még 0,09, a radar­ügyeletesében 0,2 százaléknyi alkoholszintet állapítottak meg; a parti őrség előírása alapján már 0,04 százalékos véralkoholszint ittasság­nak számit. Az Exxon olajvállalat, a hajó név­adója és tulajdonosa, a vizsgálati eredmény közzététele után azonnal bejelentette, hogy elbocsátotta a zátonyra futott hajó kapitányát. Cserép Imrének dr, Péter Szigfrid nyújtja ét a kitüntetést j Már a világítást szerelik Épül az új csarnok

Next

/
Thumbnails
Contents