Tolna Megyei Népújság, 1989. március (39. évfolyam, 51-76. szám)

1989-03-01 / 51. szám

Világ proletárjai, egyesüljetek! Z MSZMP TOLNA MEGYEI BIZOTTSÁGÁNAK LAPJA TOLNA MEGYEI Tanácskozott a Politikai Bizottság Kedden ülést tartott a Magyar Szocialista Munkáspárt Poli­tikai Bizottsága. A testület március 7-ére összehívta a Köz­ponti Bizottság ülését. A Politikai Bizottság megvitatta az MSZMP cselekvési prog­ramjának tervezetét. Megállapította, hogy hazánk történelmi fordulóponthoz érkezett. A felemelkedés és a válságból való kitörés érdekében társadalmunkban megegyezésen alapuló új nemzeti összefogásra van szükség. Az MSZMP az emberi lét kiteljesedését, az esélyek egyenlőségét, a nemzet gazda­godását kívánja elérni. A Politikai Bizottság a tervezetben javasolja, hogy az MSZMP a szabadság, az igazságosság, a szolidaritás értékeit képviselő programpártként készüljön a soron következő vá­lasztásokra. A párt, jellegének megfelelően, jövőjét a reform­kommunista és az erősödő szociáldemokrata szellemiség öt­vözése határozza meg. Célja a demokratikus szocializmus megvalósítása. A testület úgy döntött, hogy a programterve­zetet a Központi Bizottság soron következő ülése elé terjeszti. A Politikai Bizottság megtárgyalta a Magyar Néphadsereg helyzetéről és hosszú távú fejlesztésének feladatairól szóló jelentést. A főbb elvi-politikai kérdésekben állást foglalt és ja­vasolja a Központi Bizottságnak, hogy 1989 második felében tűzze napirendjére a párt honvédelmi politikáját. A testület előtt szerepelt a Határőrség helyzetéről és a ha­tárőrizet hosszú távú feladatairól készített előterjesztés is. Megállapította, hogy a Határőrség személyi állománya fele­lősségteljes, eredményes munkát végez. A Politikai Bizottság hazánk államhatárának megbízható őrizetét, a határforgalom gyors, kultúrált és biztonságos ellenőrzését a jövőben is ki­emelt fontosságúnak tartja. Kezdeményezi, hogy a kormány tekintse át a Határőrség munkájának korszerűsítésével, a vál­tozó politikai, társadalmi feltételekhez igazodó határőrizet kialakításával összefüggő feladatokat. A Politikai Bizottság meghallgatta és jóváhagyta Grósz Károly tájékoztatását a február 15-ei prágai munkalátogatá­sáról. Megállapította, hogy az MSZMP főtitkárának Milos Ja- kessel, Csehszlovákia Kommunista Pártja Központi Bizottsá­gának főtitkárával folytatott megbeszélése hozzájárult a párt­jaink közötti bizalom erősítéséhez, egymás helyzetének pon­tosabb megismeréséhez. Eredményesen segítette elő a poli­tikai és a gazdasági együttműködés új lehetőségeinek feltá­rását. A testület ugyancsak jóváhagyólag tudomásul vette az MSZMP főtitkárának tájékoztatását Stipe Suvarral, a Ju­goszláv Kommunisták Szövetsége KB Elnöksége elnökével február 27-én tartott határ menti baráti munkatalálkozóról. A tárgyalás megmutatta, hogy az MSZMP és a JKSZ következe­tesen folytatja a megkezdett reformokat, kölcsönös az érdek­lődés egymás tapasztalatai iránt. A Politikai Bizottság megelégedéssel szólt arról, hogy mindkét testvérpárt vezetőivel konstruktív szellemben vitattuk meg az országainkban élő nemzetiségiek helyzetét. Készsé­get tapasztaltunk a korszerű nemzetiségi politika továbbfej­lesztésére, a Csehszlovákiában és Jugoszláviában élő ma­gyarok nemzetiségi arculata megőrzésének és kulturális fej­lődésének elősegítésére. A Politikai Bizottság - egyebek között - hatáskörébe tarto­zó személyi kérdésekben döntött, illetve foglalt állást. A Politikai Bizottság késő estig elhúzódó ülése közben ta­lálkozott az újságírókkal Kimmel Emil, a párt helyettes szóvi­vője és Thürmer Gyula, az MSZMP főtitkárának külpolitikai ta­nácsadója, hogy tájékoztatást adjanak a tanácskozás napi­rendjén szereplő témákról, az ott született döntésekről, javas­latokról.- A testület meghallgatta Grósz Károly főtitkár beszámoló­ját az elmúlt hetek külföldi utazásainak tapasztalatairól - mondta Thürmer Gyula, majd informálta a sajtó munkatársait az MSZMP első számú vezetőjének Csehszlovákia Kommu­nista Pártjának főtitkárával, valamint a Jugoszláv Kommunis­ták Szövetsége Elnökségének elnökével folytatott megbe­szélésről, a találkozók hátteréről. Hangsúlyozta: az eszme­cserék is bizonyították, stratégiai érdekünk, hogy Csehszlo­vákiában és Jugoszláviában is kiegyensúlyozottan, eredmé­nyesen folyjék a szocializmus építése. Ülést tartott a megyei párt-vb Holnap tanácskozik a megyei pártbizottság Az elmúlt hetekben a megye pártalap- szervezetei három, a párt belső életét érintő fontos kérdésről mondtak véle­ményt. Megvitatták a Központi Bizottság munkabizottságának anyagait, amely a munkahelyi és lakóterületi pártalapszer- vezetek szerepéről, tevékenységéről, fel­adatairól, illetve a párt választási rend­szerének módosításáról szóltak. Emellett véleményt mondtak a megyei pártbizott­ságnak a pártalapszervezetekhez inté­zett levelében foglaltakról is: nevezete­sen arról: szükségesnek látja-e a párt­tagság a megyei pártértekezlet összehí­vását, avagy nem. Ezeknek a vitáknak az összegzésével foglalkozott Péter Szigfrid első titkár el­nökletével a megyei párt-végrehajtóbi- zottság tegnapi ülése, kialakítva állásfog­lalását, amelyről a március másodikára összehívott megyei pártbizottság dönt. A megyei pártbizottság üléséről részletes tájékoztatást adunk olvasóinknak. A testület elfogadta ez évi első féléves munkatervét is. Olyan kérdések szere­pelnek a napirendek között, mint a me­gyei pártbizottság apparátusa szervezeti felépítésének megváltoztatása, a köz- igazgatás megyei korszerűsítéséhez kapcsolódó pártirányítás továbbfejlesz­tése, a pártgazdálkodás javítása, vagy a Tolna Megyei Népújság kétéves munká­jának értékelése. Elemezni kívánják a párt helyzetét, a pártalapszervezetek tevékenységét és a közösségi, közéleti magatartás jellemzőit is. Foglalkozik a testület a félév folyamán a megye munkaerő-gazdálkodásával, foglalkoztatáspolitikájával, a lakosság életkörülményeivel, a kereskedelem, a szolgáltatás, az egészségügy és szociá­lis ellátás helyzetével, feladataival. Kidol­gozzák a megyei pártbizottság, a megyei tanács, a szakszervezetek megyei szer­vei és a Hazafias Népfront megyei bizott­sága közötti együttműködés feladatait is. Rekonszolidáció ’57 Beszélgetés dr. Ormos Máriával, a történészalbizottság tagjával a 2—3. oldalon. Huszár István előadást tart Szekszárdim Jobb minőség, nagyobb hatékonyság Az egyik kondenzátor-, a másik transzformátor-, de mindegyik tekercselő Új gépek a GÉM-nél Kibővített ülést tart a Hazafias Népfront Tolna Megyei Bizottsága március 2-án, csütörtökön délelőtt 10 órakor Szekszár- don, a régi megyeháza nagytermében. A népfrontmozgalom előtt álló feladatokról, Az iráni parlament kedden nagy több­séggel megszavazta azt a törvényjavas­latot, amely kötelezi a külügyminisztert, hogy szakítsa meg a diplomáciai kap­csolatokat Nagy-Britanniával, amennyi­ben London egy héten belül nem másítja meg Salman Rushdie „Sátáni Versek” cí­mű könyvével kapcsolatos álláspontját. Az ÍRNA iráni hírügynökség jelentése szerint a medzslisz ülésén jelen lévő 201 képviselő csaknem teljesen egyhangú­lag szavazott a törvényjavaslat elfogadá­sa mellett. A rádió által egyenes adásban közvetített vitában felszólalt Ali Akbar Ve- lajati külügyminiszter is, aki kijelentette, hogy helyesli az indítványt előterjesztő képviselők kezdeményezését. A törvény­Huszár István, a HNFOrszágos Tanácsá­nak főtitkára tart előadást. A nyilvános ülésen a meghívottakon kívül minden ér­deklődőt szívesen lát a megyei népfront­bizottság. javaslatot a szavazás után a teológusok­ból és jogtudósokból álló, vétójoggal fel­ruházott Felügyelő Tanács elé terjesztet­ték végső jóváhagyásra. Az iráni parlament „nem kimondottan váratlan” döntése csakis az egyszerű irá­ni állampolgárokat fogja hátrányosan érinteni - jelentette ki a lépést kommen­tálva Lynda Chalker, a brit külügyminisz­térium tisztségviselője. A lépés „termé­szetesen nem változtat azon az álláspon­tunkon, hogy egyetlen országnak és egyetlen ország vallási vezetőjének sincs joga egy másik ország területén el­követendő gyilkosságra bujtogatni” - fűzte hozzá a BBC rádiónak adott interjú­jában Lynda Chalker. Közel tíz éve tartó kooperációs kap­csolat bővülését eredményezi egy sajá­tos ajándékozás a tolnai Gép- és Mű­szeripari Szövetkezet valamint az AEG NSZK-beli vállalat között. A GÉM számos terméket állít elő Nyu- gat-Berlinben székelő partnere megren­delésére, többek között kintről beérkező kondenzátorokba zavarszűrőt szerelnek, s ez a berendezés kerül vissza a megren­delőhöz. Az oda-vissza történő szállítás a jövőben lecsökken, emellett a kiszállítha­tó darabszám is lényegesen, 200 ezerre megnő. Mindez annak köszönhető, hogy a tőkés partner díjtalanul egy kondenzá­tortekercselő gépet adott a szövetkezet­nek, így a kondenzátort - benne a zavar­szűrővel - Tolnán kompletten elő tudják Erb Józsefné közel három hétig tanulta Nyugat-Berlinben a konden­zátortekercselő kezelését a jövőben állítani. A „masina” működését ottjártunkkor megfigyelhettük, bár a tényleges üzembe helyezésre - egy NSZK-ból érkező anyag hiánya miatt - még néhány napot várni kell. Nem hátrál­tatja viszont semmi a másik új szerzemé­nyüknek, egy szintén NSZK gyártmányú transzformátortekercselőnek a munká­ját, amellyel immár egy hónapja zavar­szűrőt állítanak elő az Orion és a Video­ton gyárak megrendelésére, színes tele­víziókba. Új piac ez a GÉM számára, amelyet a mintegy 1 millió forintot érő gép nélkül nem is tudtak volna meghódí­tani, hiszen a kézzel végzett tekercselés - ennek a bizonyos torroid transzformá- tortekercselönek az üzembe helyezéséig ilyen manufakturális módon, bedolgo­zókkal végeztették a tekercselést - minő­sége nem érte el a gépi munkáét. A jobb minőség - mellyel például az Orion szá­mára tőkés importot takarítanak meg - azúttal együtt jár a nagyobb mennyiség­gel is, a géppel végzett transzformátor­tekercselés hatékonysága ugyanis hat­szorosa a hagyományos eljárásénak. Fotó: - gk ­„Zsákutca Dunaföldváron” (TUDÓSÍTÓNKTÓL) Még jóvá sem hagyta a tanácsülés - már „elavult” az új településfejlesztési terv! Dunaföldváron a nagyközségi - leendő városi - tanács, a Pécsi Tervezőirodával új fejlesztési tervet készíttetett. A most elkészült munkát megelőzte egy úgynevezett programterv, amelyet 1988-ban a lakossági fórum - egyetértésben a tanácsvezetés­sel - elvetett. Joggal, mert az valótlan demográfiai alapokra épült, a tervező nem vette figyelembe a vonzáskörzet - kb. 35 ezer fő - szükségleteit kielégítő igényeket. (Folytatás az 5. oldalon.) Takács Jánosné és a torroidgyűrű-tekercselö gép sok bedolgozó munkáját elvégzi Irán-Nagy-Britannia Teheránban a diplomáciai kapcsolatok megszakítása mellett döntöttek Mire ■■ ■ ■■ ■■ ösztönöz az ösztöndíj? (5. oldal)

Next

/
Thumbnails
Contents