Tolna Megyei Népújság, 1989. február (39. évfolyam, 27-50. szám)

1989-02-01 / 27. szám

A bátaszéki és a nagydorogi kommunisták tevékenységéről tanácskozott a megyei párt-vb Ülést tartott a Politikai Bizottság Február 1 ö-re összehívták a Központi Bizottságot A Magyar Szocialista Munkáspárt Politikai Bizottsága tegnapi ülésén február 10-re összehívta a Központi Bizottságot Napirendjéül időszerű politikai kérdések megtárgyalását javasolja. Több mint tízezer szovjet katona hagyja el hazánkat Csökken a harci eszközök száma A szovjet kormánynak a fegyveres erők és a fegyverzet egyoldalú csökken­téséről hozott határozata értelmében Magyarország területéről kivonnak 22 szovjet katonai egységet, köztük egy tel­jes létszámú páncélos hadosztályt, egy kiképző páncélosezredet, egy deszant- rohamzászlóaljat, egy vadász repülő­ezredet, egy vegyvédelmi zászlóaljat és egy katonai tisztes iskolát. A már koráb­ban bejelentett szovjet csapatkivonás részleteiről tegnap a Szovjet Kultúra és Tudomány Házába Borisz Sztukalin, a Szovjetunió magyarországi nagykövete, Matvej Burlakov vezérezredes, az ideig­lenesen hazánkban állomásozó Szovjet Déli Hadseregcsoport parancsnoka és Fedot Krivda hadseregtábornok, a Var­sói Szerződés Tagállamai Egyesitett Fegyveres Erői főparancsnokának ma­gyarországi képviselője tájékoztatta a magyar és a nemzetközi sajtó képvise­lőit. Matjev Burlakov sajtónyilatkozatában elmondta, hogy a most sorra kerülő csa­patkivonás után a déli hadseregcsoport létszáma több mint 10 ezerrel csökken; mintegy 2400 tiszt és zászlós, s csaknem 8000 altiszt, illetve katona hagyja el Ma­gyarországot. Ugyancsak jelentős mértékben csök­kentik a harci eszközök számát is: kivon­nak több mint 450 tankot, több mint 200 löveget és aknavetőt, több mint 3000 gépkocsit, illetve más eszközöket. A több szakaszra osztott csapatkivonás során elsőként május-júniusban a harckocsi­hadosztály és a kiképző harckocsiezred hagyja el Magyarországot. Az év máso­dik felében távozik a vadászrepülő-ezred és a deszant-rohamzászlóalj. A többi egységet jövőre vonják ki. A részleges csapatkivonás 1990 végére fejeződik be. A nagy létszámot és jelentős mennyi­ségű haditechnikát megmozgató csa­patkivonás zökkenőmentes előkészítése nagy feladatokat ró a szovjet katonai ve­zetésre. A gyakorlatban ezt úgy szeret­nék végrehajtani, hogy a lehető legki­sebb mértékben akadályozzák a forgal­mat, illetve ne zavarja a lakosságot. A csapatokat főként vasúton szállítják majd, amihez - számításaink szerint - mintegy nyolcvan vasúti szerelvényre lesz szükség. (Folytatás a 2. oldalon.) Két nagyközségi pártbizottság - a bá­taszéki és a nagydorogi - irányítási terü­letén működő alapszervezetek munkájá­ról, az ezzel kapcsolatos további felada­tokról is tárgyalt tegnapi ülésén az MSZMP Tolna Megyei Végrehajtó Bizott­sága. Péter Szigfrid megyei első titkár el­nökletével vitatták meg a két nagyközség pártbizottságának beszámolóját, illetve a megyei PTO - párt és tömegszerveze­tek osztálya - által elkészített, a két be­számolóhoz kapcsolódó jelentést. Mint az a dr. Kiss József bátaszéki pb- titkár által előterjesztett beszámolóból ki­tűnik, a nagyközség alapszervezeteinek működési feltételeiben alapvető változás nem következett be 1988-ban. A pártbi­zottság és az alapszervezetek vezető­ségei sem jutottak túl általában a hagyo­mányos működési formákban való gon­dolkodáson, azonban az alapszerveze­tek többsége megtette az első lépéseket a politizáló párttá válás irányába, bár ez a folyamat meglehetősen lassú. A nagyközségi pártbizottság úgy érté­keli, helyesen döntöttek küldöttértekez­letükön majd munkatervük elfogadása­kor és a cselekvési program megfogal­mazásakor, amikor erre a mozgalmi évre az eszme - szervezet - mozgalom dia­lektikus egységéből a mozgalmi jelleget hangsúlyozták. Ugyanakkor 1989-ben már nagyobb szerepet kell kapnia a szervezeti élet javításának. A vitát követően a megyei párt-vb töb­bek között arra hívta fel a figyelmet, hogy a nagyközségi pártbizottság az eddiginél nagyobb gondot fordítson az alapszer­vezetek munkájának helyszíni segítésé­re, a döntések kialakításánál jobban tá­maszkodjon az alapszervezeti tapaszta­latokra. A pártbizottság titkára a munka- megosztásban támaszkodjon jobban a pártbizottság tagjaira, legyen határozot­tabb, következetesebb, a rendet, fegyel­met környezetétől, munkatársaitól és az alapszervezetektől jobban követelje meg. A nagydorogiak beszámolója a kedve­zőnek egyáltalán nem mondható gazda­sági környezet bemutatásával kezdődött, nem hallgatva el azt sem, hogy ennek el­lenére is fejlődtek a települések. A párt­tagság gazdasági munkáját általában jól végzi, az intézményeknél működő alap­szervezetek tevékenységét jónak értéke­lik. Természetesen gondok is vannak, mégpedig nem kis számmal. Ilyen pél­dául, hogy a székhelyközségben műkö­dő alapszervezet tagjai közül - többsé­gük nyugdíjas - sokan elbizonytalanod­tak, jelenleg csak helyzetük romlását érzékelik, féltik gyermekeik, unokáik jö­vőjét. (Folytatás a 2. oldalon.) Még 43 vagon burgonya van raktáron Pártvita a kölesdi . téeszben „A falusi ember nemigen szeret politi­zálni és a véleményét sem szívesen mondja el” - gondolta Görcs Jenő a kö­lesdi Egyetértés Téesz fiatal párttitkára hétfőn, néhány perccel a taggyűlés előtt, amelynek témája a munkahelyi és a'lakó- területi pártalapszervezetek szerepe, te­vékenységének, feladatainak valamint a párt választási rendszerének megvitatá­sa volt. Nos, az élet alaposan rácáfolt erre a ki­jelentésére, csak az első napirend vitája több mint két órán át tartott. Pontosab­ban: nemcsak az adott témával kapcso­latban, hanem azon jóval túlmutató, a po­litikai, a gazdasági élet számos problé­makörét átfogó, rendkívül élénk, érzé­keny pontokat érintő, véleményeket ösz- szeütköztető, izgalmas és tanulságos vita bontakozott ki. (Folytatás a 3. oldalon.) Meg(k)érik a pénzüket „A szaktanácsadók, pedagógusok ed­dig ingyenes tanfolyamai pénzesek lesz­nek, az oktatástechnológusok önköltsé­ges tanfolyamai megdrágulnak. Fizetni kell a videokazetták kölcsönzéséért, a médiatár látogatásáért, minden audiovi­zuális eszközért. (írásunk a 4. oldalon olvasható.) Jelentős élelmiszertartalékok a mözsi hűtőházakban A kistermelők igényeire is figyei a Tolna Megyei Zöldért Vállalat Csirátlanitott burgonyát Jugoszláviá­ba, almát a Szovjetunióba, csigát Görög­országba szállítanak a Tolna Megyei Zöldért Vállalt mözsi kirendeltségéből. Sorolhatnánk hosszan, mi minden talál­ható a megye legnagyobb Zöldért-tele- pének raktáraiban, hűtőházaiban. Na­ponta 180-200 mázsa árut vizsnek ki Tol­na megye közületi konyháiba és boltjai­ba és ez a mennyiség ezekben a napok- ban-hetekben a 400 mázsát is eléri, ha ideszámítjuk a főként a vállalatoknál, na­gyobb intézményeknél kopogtató, ked­vezményes gyümölcsvásárlási akciókat is. Az évente betárolt 80 vagon burgonyá­ból most még 43 vagonnak megfelelő mennyiség van a raktárakon - a csirátla- nított, alkalmanként átvizsgált burgonya kilóját 9 forintért adják tovább. Hagymá­ból, zöldségfélékből is jut majd a boltok­ba, burgonyából minden jel szerint egé­szen a nyár közepéig, az újkrumpli pia­con való megjelenéséig lesz elegendő mennyiség és talán a minőségre sem kell panaszkodnunk. Már most gondoskod­niuk kell a leendő friss, primőr áru forgal­mazásáról. A mözsi Új Élet Termelőszö­vetkezettel 190 tonna görögdinnyére kö­töttek szerződést, de tonnaszám várnak hajtatott fejes káposztát, nyári burgonyát, paradicsomot, paprikát, kisebb tételben fejes salátát, retket, zöldhagymát is a kör­nyék gazdálkodóitól, kistermelőitől. A Franciaországban, Görögországban kedvelt csigából tavaly 15 vagonra valót gyűjtött össze a kétkezi szorgalom, az idén 20-25 vagonra számítanak. A vágóhíddal, évente 600 tonna hús- készítményt előállító feldolgozó üzem­mel, faipari részleggel rendelkező kiren­deltség elsősorban arra a sokoldalúsá­­Az almát átválogatják mielőtt a zsá­kokba kerül gára a büszke, így többek közt arra is, hogy évi 200 milliós árbevételének jelen­tős hányadát sokoldalú nagykereskedel­mi tevékenységgel éri el. Mezőgazdasági cikkek, italféleségek, műszaki- és ve­gyesáruk forgalmazásával. Hiszen a ta­valy betárolt, összességében 841 tonná­nyi zöldség- és gyümölcskfnálat, amiből most még 716 tonna van a raktáron - a sárgarépától á fokhagymáig, a fejes ká­posztától a körtéig - kínálatuknak csak egy töredéke. Kereskednek a mosógéptől a rádióig mindennel, de az idei év „slágerei” közt toplista-vezető lehet például a Dunaferr által olasz licenc alapján gyártott panel­radiátor vagy a Budapesti Szeszipari Vál­lalat műanyagflakonban árusított „Queen" fantázianevű üdítőital-családja is. Különösen, hogy ezeknek a termékek­nek egyelőre ők az egyedüli forgalmazói. A friss kapcsolatok között jövővel biztat a solymári PEMÜ-vel kötött megállapodás, ahonnan nemcsak műanyag víz- és gáz­vezetékcsöveket segítenek eljuttatni a megrendelőknek, de várhatóan egyre több fóliát is - elébe sietve a kistermelők igényeinek, az elöhajtatás iránt megnyil­vánuló fokozott érdeklődésnek. Talán mondanunk sem kell, hogy a lis­ta, különösen az aprócikk listája így sem teljes. Zircről, a helyi téesz faüzeméből például szerszámnyelet - lapátnak, bal­tának, kaszának valót - hoznak megyénk mezőgazdasági boltjaiba, elkészítésük­höz viszont itteni termelőszövetkezetek­től szállítanak feldolgozásra alkalmas, szerszámnyélnek való faanyagot. Ambí­cióikat dicséri, hogy most fedeztek fel egy, a piaci elképzeléseikbe ugyancsak beleülő, osztrák-magyar vegyes vállala­tot is, a TECHNOMARKT-ot, amelynek a kurrens termékeit, a popszegecset is a tolnaiak kezdik nagyobb tételben forgal­mazni. (Folytatás a 3. oldalon.) Bocs István raktáros helyezi a „Queen”-flakonokat kézikocsira Sport (6. oldal)

Next

/
Thumbnails
Contents